Skip to main content

Full text of "De nazi achtergronden van de EU te Brussel"

See other formats


CO _ ™ CTQ 

fï O-e Mair R 7h^ y AÏ g rKowaTozT ZWleCki ' ">= NAZI ACHTERGRONDEN VAN DE 'EU TE BRUSSEL' 2010 Dr. Rath Health Foundation Zij die zich de geschiedenis 

niet kunnen herinneren zijn 

veroordeeld deze te herhalen. 

George Santayana Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, 
Matthias Rath en August Kowalczyk 

DE NAZI ACHTERGROND 
VAN DE ' EU BRUSSEL Dr. Rath Health Foundation Wat u altijd wilde weten 
over de 'EU Brussel' - 

Maar niemand u durfde te vertellen! ISBN 978-90-76332-61-1 

1e Druk 

©2010 Dr. Rath Health Foundation 

Vertaling: H.H. Jelgerhuis Swildens 

Uitgegeven door de Dr. Rath Health Foundation 

Verspreiding: 

Dr. Rath Education Services B.V. 

Postbus 656 

NL-6400 AR Heerlen 

Tel.: 0031-457-111 222 
Fax: 0031-457-111 229 

E-Mail: info@rath-eduserv.com 
Internet: www.rath-eduserv.com 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag op enige wijze worden 
verveelvoudigd, online, offline, hetzij electronisch of mechanisch, door fotoko- 
pieën, opnamen of op enige andere vorm van informatie-opslag en terugwinnen, 
zonder schriftelijke toestemming van de schrijvers. INHOUD 

Voorwoord door August Kowalzcyk 7 

Inleiding 13 

Hoofdstuk 1 19 

Korte samenvatting van de bewijzen 

Hoofdstuk 2 81 

Walter Hallstein: Vooraanstaand Nazi jurist- 
en voornaamste architect van de 'Brusselse EU' 

Hoofdstuk 3 165 

Das Grossraum-Kartel - Het grotere ruimte kartel - 
en haar organisatorische raamwerk 

Hoofdstuk 4 177 

De 'Brusselse EU' heden ten dagen: Wat het olie -, 
en chemie kartel en hun politieke aandeelhouders 
niet willen dat u te weten komt 

Hoofdstuk 5 207 

Hoe het Dictatorschap van de 'EU Brussel' 
afgedwongen wordt 

Hoofdstuk 6 221 

Het bewind van de 'Brusselse EU' zal een 
einde maken aan eeuwen van vrijheid en 
onafhankelijkheid in Groot Brittannië 

Hoofdstuk 7 235 

Wie is wie in de 'Brusselse EU' 

Hoofdstuk 8 265 

Terugplaatsing van het Leven 

Aanhangsel 295 

Voornaamste websites voor aanvullende informatie Voorwoord door Paul Anthony Taylor Voorwoord door August Kowalczyk 
Voorwoord door August Kowalczyk Wij kunnen op verschillende manieren vriendschap krijgen. 

Hij, die vriendschap krijgt door de WAARHEID, 
is een gelukkig mens. 

Gelukkig, want buiten vertrouwen, hoop en liefde bestaat er 
RECHTVAARDIGHEID - hetgeen WAARHEID betekent. Het duikt 
vaak op tussen de rommel van onze naïviteit en onwetendheid - 
maar het wordt een stuwende kracht achter ons 'nieuwe' denken 
en is noodzakelijk bij het ondernemen van actie. 

En dan, in het universum van de mensheid staat iemand op, of zijn 
er die het weten. 

Feitelijk weten zij wèl of zij pretenderen het te weten. Als onze le- 
vens en ons universum is ingevuld met geschiedenis, die in onze 
levens, in ons bestaan, zijn ingebrand, dan bestaat er een kans dat 
wij heel gauw hen die hoofdzakelijk alleen maar praten kunnen 
herkennen. Een enkele keer kunnen wij stemmen herkennen, die wij vroeger 
hoorden, de stemmen van hen die de WAARHEID al eens bedrogen 
hebben. Gelogen, bedrogen en verdraaid. Soms zijn het de stem- Voorwoord door August Kowalczyk jJê 


^^^^^H 


- 


\ 


lir 
August Kowalzcyk. 
KZ Auschwitz. 
Gevangene No. 6804 men van hen die doodden, soms 
die van hen die de opdrachten 
gaven - te doden! Nu, na een ge- 
slaagde vermomming steken zij 
hun vingers in de lucht en roepen 
"dood niet!" 

En soms komen achter de gordijnen 
die het opschrift Europese Commis- 
sie dragen, gezichten naar voren, 
die ik persoonlijk ken, maar niet bij 
hun voor-, of achternaam. 

Dit is de beschuldigdenbank in het 
Neurenberg Proces, de directeuren, 
de juridische adviseurs en de inge- 
nieurs van de bouwplaats Oswie- 
cim - de chemische fabriek van IG 
Farben Auschwitz. Zij zagen de dood en de zielsangst van hen die stervende waren, 
maar zij wendden hun ogen af naar een verre horizon. 
Zij hoorden harde kreten van de schofterige toezichthouders, hun 
vloeken en de doffe klappen die zij uitdeelden, vaak dodelijk; gek 
genoeg waren zij volslagen doof voor de roep om hulp of genade. 
Rustig hielden zij hun hand aan de pols van de bedrijfsresultaten 
en beschermden zij hun winst. 

In Den Haag, de regeringsstad van Nederland, hoorde ik op 14 juni 
2003 - de dag van de 63e verjaardag van het eerste transport naar 
Polen, getatoeëerd met de nummers van 31 tot 728 KL Auschwitz 
- de simpele woorden, heel duidelijk vanwege hun eenvoud en his- 
torische werkelijkheid. 

Deze woorden werden uitgesproken door dr. Matthias Rath, op- 
richter van de Health Foundation. Deze Haagse bijeenkomst bracht 
mensen samen vanuit de hele wereld, die waren getuigen van de Voorwoord door August Kowalczyk woorden die hij sprak. Deze bij- 
eenkomst eindigde met een aan- 
klacht gericht aan het 
Internationale Hof van Justitie in 
Den Haag. 

Deze aanklacht, zoals elke andere 
aanklacht, bevatte vele bewijzen, 
maar was ook een lering en het leek 
dat het doek was gevallen, dat de 
WAARHEID verborg. Hoewel mis- 
schien nog niet gevallen, maar een 
klein beetje geopend waardoor de 
feiten betreffende geld, kartels, de 
farmaceutische industrie en mijn 
persoonlijke schuldenaar, het IG 
Farben kartel, zichtbaar werden. 

Tot op heden heb ik de schadever- 
goeding nog steeds niet ontvangen 
waar ik recht op heb vanwege mijn 
slavenarbeid, waaraan ik vanaf 
april 1941 tot mei 1942 toe ge- 
dwongen werd op het industrieter- 
rein van IG Farben Auschwitz. De 
bouwsels, die het tegenoverge- 
stelde zijn van vrijheid, stonden 
weer aan de kant van de beul en 
niet van het slachtoffer. 

Ik ondersteunde de aanklacht aan 
het Internationale Hof van Justitie in 
Den Haag met mijn handtekening - 
August Kowalczyk, vroegere gevan- 
gene in het Nazi Duitse concentra- 
tie en vernietigingskamp Auschwitz, 
mijn nummer was 6804. 
IG Auschwitz was een volle 
100% onderafdeling van het IG 
Farben kartel (BAYER, BASF, 
HOECHST). Het was het groot- 
ste industrieterrein in Europa 
in de 2e Wereldoorlog en 
werd gebouwd voor de vervaar- 
diging van synthetische benzine 
en rubber voor de verovering 
van het Europese Continent 
door het Duitse Leger ten gunste 
van dit olie en Chemie kartel. Dit industrieterrein van 24 km 2 
werd gebouwd door slavenar- 
beiders van het Auschwitz 
concentratiekamp. August Ko- 
walczyk was een van hen. Hij 
is ooggetuige van een Europa 
onder de wrede overheersing 
van het kartel - en 'hoeder van 
de herinnering'. 7 Voorwoord door August Kowalczyk Sinds 2003 hebben onze gezamenlijke acties geleid tot het pro- 
gramma 'Europa voor het volk en door het volk', die de grondslag 
vormt voor het 'Peoples Project for a European Constitution' (Volks- 
project voor een Europese Grondwet). 

Dit boek is een beschrijving van hoe WAARHEID - de werkelijk- 
heid, het begrip en boven alles de kennis en het vertrouwen - el- 
kaar trachten te vinden. En hoe wij, vanuit persoonlijke ervaringen, 
door een 'terugblik op herinneringen en gezondheid', een sociale 
openheid kunnen bereiken en politieke pogingen doen om de holle 
leuzen, voornamelijk verkiezingsleuzen en dergelijke te ontmante- 
len in naam van de WAARHEID. 

Alleen dan kunnen wij vrienden worden in WAARHEID. August Kowalczyk August Kowalczyk maakte een samenvatting van zijn Auschwitz 
ervaringen in het boek: 'A Barbed Wire Refrain'. 
(Een prikkeldraad refrein) 8 10 Inleiding Inleiding Dit boek vertelt een verhaal, waar vele lezers, om duidelijke rede- 
nen, in eerste instantie bezwaren tegen hadden. Met als argument 
dat als de diepgaande historische informatie, die in dit boek is vast- 
gelegd, waar zou zijn. Zij er vanzelfsprekend eerder over gehoord 
zouden hebben. 

Met dit in gedachten menen wij, als schrijvers, de verantwoorde- 
lijkheid te hebben de lezers aan te moedigen niet alleen dit boek 
te lezen, maar ook de bronnen en documentatie te bestuderen, die 
onder aan de bladzijden worden gegeven. 

Bijna driekwart eeuw lang werd de wereld verteld, dat de Tweede 
Wereldoorlog (WO II) werd veroorzaakt door een krankzinnige 
(geesteszieke heet dat tegenwoordig), Adolf Hitler en zijn aanhang 
van racisten, de Nazi's. De feiten zijn, dat WO II een veroverings- 
oorlog was ten gunste van het chemie, olie en farmaceutisch kartel. 
Met als doel bezit te krijgen over de miljarden dollar-afzetmarkt op 
de zich ontwikkelende terreinen van gepatenteerde chemische pro- 
ducten. 

Officiële documenten van het Amerikaanse Congres en het Neu- 
remberg Oorlogsmisdadigers Tribunaal laten onweerlegbaar zien, 
dat WO II niet alleen was voorbereid, maar ook op logistiek en 
technisch gebied mogelijk werd gemaakt door het grootste en be- 
ruchtste olie en farmacie kartel in die tijd, namelijk: het IG Farben 
kartel, bestaande uit Bayer, BASF, Hoechst en andere chemische 
bedrijven. De samenvatting van de aanklacht in Neuremberg geeft 
aan, dat zonder IG Farben de Tweede Wereldoorlog nooit plaats 
gehad zou hebben. 

U zult uit dit boek opmaken dat de 1 e Wereldoorlog (WO I), de op 
één na grootste tragedie van de 20e Eeuw, in feite de eerste poging 
was tot wereldoverheersing van deze groep industrieën. 11 Inleiding Maar, dat niet alleen, nadat deze beide militaire pogingen om Eu- 
ropa te onderwerpen gefaald hadden, investeerde het olie en far- 
maceutisch kartel in een derde poging: de economische en politieke 
onderwerping van Europa door middel van de 'Brusselse EU'. 

Niet verbazingwekkend is dus, dat de voornaamste architecten van 
de Brusselse EU werden aangetrokken onder de technocraten, die 
al eerder plannen hadden gemaakt voor een Europa na de 2e We- 
reldoorlog onder het bestuur en de macht van een Nazi/kartel co- 
alitie. Dit boek zal u kennis laten maken met deze aandeelhouders 
van het kartel - niet gekleed in militaire uniformen, maar in grijze 
pakken - waarvan de beruchtste Walter Hallstein is, de eerste pre- 
sident van de zogenoemde Europese Commissie. 

Het antwoord op de vraag, waarom u nooit over deze schokkende 
feiten hebt gehoord is eenvoudig. Na 1 945 heeft het kartel honder- 
den miljarden dollars geïnvesteerd in slechts één doel: de geschie- 
denis te herschrijven en hun criminele verleden te verbloemen. Dit 
verbergen van de waarheid met betrekking tot het veroorzaken van 
twee wereldoorlogen door de grote industrieën, werd duidelijk de 
voorwaarde van de derde poging van het kartel - dit keer via de 
Brusselse Europese Unie - voor de verovering en overheersing van 
Europa. 

Het is duidelijk, dat het kartel hoopt haar belangen, in te kunnen 
bouwen in de Europese Unie zonder dat haar duistere verleden 
bekend zou worden. Dit plan is echter niet gelukt. De publicatie 
van dit boek en de tientallen duizenden authentieke bewijsstukken 
waaraan het refereert, betekent dat het Brusselse EU experiment 
voorbij is. Geen democratisch mens, organisatie of partij kan nu 
deze derde poging tot onderwerping van Europa ondersteunen. 

Dit boek is ook een unieke gelegenheid voor al die politici en po- 
litieke partijen, die verleid zijn de EU te steunen, zonder haar 
achtergronden en hare ware doel te kennen. Dat zijn de 27 staats- 
hoofden, die het 'Verdrag van Lissabon' tekenden, waarvan de 
meerderheid geen notie had, dat hun handtekening een 'Machti- 12 Inleiding gingswet' was voor het kartel en haar aandeelhouders om in Eu- 
ropa naar de macht te grijpen. Deze politici en politieke partijen 
krijgen nu de kans om 180° te draaien en openlijk hun steun in 
te trekken aan een vorm van Verenigd Europa dat gebouwd is op 
tientallen jaren van leugens en bedrog. 

Voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk is de openbaarmaking 
van de historische achtergronden van de EU bijzonder pijnlijk. 

Na in -WO I en WO II - een beslissende rol te hebben gespeeld in 
het voorkomen, dat Europa door het kartel en haar politieke aan- 
deelhouders werd veroverd, worden zij er nu mee geconfronteerd 
dat de grote menselijke offers, die hun landgenoten hebben opge- 
bracht, voor niets zijn geweest. Door hun onderwerping wegens het 
'Verdrag van Lissabon' zullen de Britten en nakomelingen, onder 
het juk komen van dezelfde belangengroep, die al twee keer ge- 
tracht heeft hen te onderwerpen. 

Wij moedigen u, lezer van dit boek, aan om deze belangrijke in- 
formatie te verspreiden onder familie, vrienden en kennissen, uw 
collega's op het werk en in uw leefomgeving. Bovendien moedigen 
wij u aan om uw politieke vertegenwoordigers - op gemeentelijk, 
provinciaal, landelijk en Europees niveau - te confronteren met de 
feiten, die in dit boek vermeld staan. Als u dat doet moet u hen voor 
de keus stellen: Of zij kunnen hun ogen sluiten voor de waarheid 
en daarmee op een roekeloze manier de overname van de EU door 
een dictatorschap van belangen van grote industriële bedrijven 
steunen, of zij kunnen de democratie beschermen en de levensbe- 
langen en de gezondheid van miljoenen mensen. De keuze, die 
deze politici maken met betrekking tot hun opstelling ten opzichte 
van de EU in Brussel, zal de belangrijkste zijn in hun politieke loop- 
baan. Toen in 1 945 de laatste poging van het kartel, om Europa te onder- 13 Inleiding werpen was mislukt, was het meest gehoorde en gebruikte excuus 
dat "zij het niet hadden geweten". Na de publicatie van dit boek 
kan geen hedendaagse politicus een dergelijk excuus aanvoeren 
voor zijn blijvende steun aan de EU. 

Vanuit historisch perspectief is het in beweging komen van het volk, 
het belangrijkste, dat nu vereist is. Extra belangrijk, omdat politici 
in vele landen van Europa beïnvloed zijn door de bedrijfsbelangen 
van het olie en farmaceutisch kartel; daardoor zijn zij niet langer 
de belangenbehartigers van het volk. Een volksbeweging kan 
daarom de enige garantie bieden op vrijheid, democratie en onaf- 
hankelijkheid voor de bevolking. 14 Inleiding 
"Het Machtigings Verdrag van Lissabon" - 

Uitgangspunt voor de poging van het olie en 

farmaceutisch kartel voor de onderdrukking van Europa. 15 Om de referenties (onder aan de bladzijden) te bestuderen ge- 
lieve u het betreffende nummer in te voeren in de web pagina van 
ons boek in de zoekfunctie aan de linkerkant en op 'Go' te klikken. 

http://wivw.reject-the-eu.co.uk/iiazi-roots/iiitroduction/index.htiiil Hoofdstuk 1 Samenvatting van 
de bewijzen Hoofdstuk 1 Democratie verandert in dictatorschap 

Hoe de Europese Unie wordt gestuurd door de belangen van 
grote industriële bedrijven 

De EU in Brussel presenteert zich naar de wereld als een schitterend 
voorbeeld van democratie in de 21e Eeuw. In werkelijkheid is dit 
wel heel ver verwijderd van de waarheid. 

In een echte democratie is alle macht bij het volk. Het principe van 
de driedeling van machten van een regering - wetgevende macht, 
juridische macht en uitvoerende macht - maakt een controle mo- 
gelijk en een tegenwicht tegen misbruik. Dit principe is wereldwijd 
aangenomen, nadat de mensheid er duizenden jaren lang voor had 
gestreden. ECHTE DEMOCRATIE 

In een echte democratie berust alle macht bij het volk. Uitvoerende Macht J% |V Wetgevende Macht 

• President controle en • Parlement 

• Regering teeenwicht Stem 
Het Volk 18 Samenvatting van de bewijzen In tegenstelling ontbreekt het aan de EU in Brussel dit fundamentele 
principe van de Verdeling van machten'. Bovendien hebben de volken 
in Europa geen controle op de uitvoerende en de wetgevende pro- 
cesgangen. Nog erger, de regering, die zij kiezen heeft evenmin de 
mogelijkheid om controle uit te oefenen op deze machten. 

Om hun onmacht te verbergen, werd artikel 225 - het zogenaamde 
vijgenblad artikel - in het Verdrag van Lissabon tussengevoegd. Dit 
artikel geeft de mogelijkheid aan de EU regering om "de Commissie 
te verzoeken een wetsvoorstel in te dienen". De Commissie kan dit 
uiteraard gewoonweg weigeren. 
(Zie: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm) . 

Zoals de EU in Brussel werkt is het - per definitie - een dictator- 
schap. De macht van het volk om over hun regering te beslissen is 
verplaatst naar de belangen van grote N.V/s. 

HET DICTATORSCHAP VAN DE EU IN BRUSSEL De uiteindelijke macht 
berust niet langer bij het 
volk, Democratie wordt 
dictatorschap EU Regering 

• Geen rechten 
op onafhanke- 
lijke vaststelling 
van wetten 
Controleert 
de Uitvoering Uitvoerend en 
Wetgevend Niveau 

• EU Commissie 

• Aangestelde president Commissie 
controleert 
het wetgevende 
proces GEEN 

STEM , 

^ ' Het Volk 

In tegenstelling tot een echte democratie 
berust de macht niet bij de volken in Europa 
Verdere informatie: GB1BD122 19 Hoofdstuk 1 Hoe het olie en chemiekartel Europa 
onder controle tracht te krijgen 

De EU in Brussel doet zich aan de wereld voor als een parlementaire 
democratie, waarin het parlement van de EU een beslissende rol 
speelt. Echter, alle uitvoerende besluiten en alle ontwerpen van wet- 
ten worden behandeld door de Europese Commissie en haar perso- 
neelsbestand van meer dan 54.000 mensen! 

Vanuit hun kantoren in het hoofdkwartier van de commissie - het 
Berlaymont gebouw - werkt dit goedbetaalde leger van beroepsbu- 
reaucraten aan de opstelling van wetten voor Europa ten bate van de 
belangen van de grote industrieën. 
Daarentegen is het 754 koppige Europese Parlement samengesteld uit 
politici uit alle 27 naties, die geen macht hebben over dit leger van 
bureaucraten. Het Europese parlement heeft in wezen geen andere 
functie dan voor de show de indruk te wekken bij het Europese volk, 
dat de EU een 'parlementaire democratie' is voor het Europese volk. 20 Samenvatting van de bewijzen OLIE EN CHEMIE KARTEL Geeft op- 
drachten EUROPESE COMMISSIE Geeft op- 
drachten 
EU Bureaucratie: 

► Meer dan 42.000 geko- 
zen bureaucraten en 
ander personeel recht- 
streeks in dienst van de 
Europese Commissie 

» Meer dan 12.000 perso- 
neelsleden "die niet op 
de balans voorkomen" 

Een totaal van meer dan 
54.000 mensen! 

Regeren 
over De Europese Commis- 
sie is een reusachtige 
bureaucratie en zowel 
het uitvoerende als het 
wetgevende orgaan van 
de EU. 

In de Europese Unie 
kan geen wet opgesteld 
of uitgevaardigd wor- 
den zonder toestem- 
ming van de Europese 
Commissie, die handelt 
in het belang van de 
grote industrie. 
Parlement van de ' 
EU 754 leden 
De gekozen parle- 
mentsleden heb- 
ben geen recht 
zelfstandig wetten 
Stemmen op te stellen! Alle 500 miljoen mensen van Europa. Verdere informatie: GB1CE843 21 Hoofdstuk 1 De aandeelhouders van 
het olie en chemie kartel 

Op de vorige bladzijden hebben wij benadrukt dat de beslissende 
macht, die de regering over Europa bepaalt, verschoven is van het 
volk naar groot industriële belangen, met name het olie en chemie 
kartel. Om dit kartel goed te beschrijven: Het omvat de miljarden 
dollars belangen in chemische, petrochemische en farmaceutische 
investeringen. Dit kartel bestaat uit veruit de grootste groep van in- 
vesteerders in die bedrijven. 

Gedurende de 20ste Eeuw is dit kartel niet alleen uitgegroeid tot de 
overheersende economische macht, maar het heeft ook haar politieke 
aandeelhouders weten te plaatsen in de regeringen van de toonaan- 
gevende industriële naties van de wereld. Leidinggevende vertegen- 
woordigers uit de financiële kringen, die dit kartel besturen zijn: 

• De Rockefeller Groep, die de in Amerika gebaseerde olie en che- 
mie belangen vertegenwoordigt. Dit is de grootste van deze fi- 
nanciële belangengroepering. Opgebouwd vanuit het 19e 
Eeuwse monopolie van de Standard Oil Corporation, beheerst 
het tegenwoordig vele chemische, farmaceutische en olie multi- 
nationals in de hele wereld. Eén van haar vooraanstaande am- 
bassadeurs was Henry Kissinger. 

• Duitsland en Frankrijk, de leidinggevende exportlanden van che- 
mische en farmaceutische producten in Europa. Deze groep heeft 
haar wortels in de late 1 9e Eeuw en omvat Bayer, BASF, Hoechst 
en later de beruchte IG Farben industrie. Hun hedendaagse op- 
volgers zijn de toonaangevende investeringsbedrijven in Europa 
en waren doorslaggevend bij de opbouw van de Europese Unie. 

Zoals in die tijd uitvoerig in de media werd vermeld, werd de hui- 
dige EU President Rompuy voor een 'sollicitatiegesprek' door de 
Bilderberg Groep uitgenodigd - een elite kring van Amerikaans/Eu- 
ropeese multinationals onder het bewind van David Rockefeller en 
voorgezeten door de voormalige EU Commissaris en verdovende 
middelen lobbyist Etienne Davignon. 22 Samenvatting van de bewijzen HOE Zij DE PRESIDENT 
VAN EUROPA KIEZEN 
m 


Davftl Rojgl 


ffeller Duitsland: 

• Wereldleider export 
van chemicaliën gevende exporteurs 
in medicijnen Frankrijk: 

• Eén van de leiding- 
gevende medicijnen 
exporteurs 

• Eén van werelds groot- 
ste oliehandelaren 
Rockefeller Groep: 

• 's Werelds grootste 
investering groep 

• Basis investeringen: 
Olie, chemicaliën 
en medicijnen 

'Bilderberg Groep' 

Financiële en politieke 
aandeelhouders van 
het Chemie, Olie en 
Medicijnen kartel, Henry Kissinger, 

vroegere secretaris 
van het Gebr. Rock- 
efeller Fonds, 
Etienne Davignon, missaris, lid van de 
raad van commis- 
sarissen van medi- 
cijnenfabrikant 
Gilead 19 november 2009 
Europa President Rompuy 
poseert voor de camera's 
met een van de mensen, die 
hem aan de macht bracht. Het volk van Europa kon niet stemmen 
en kreeg geen zeggenschap! Verdere informatie: GB1ST321 23 Hoofdstuk 1 Het einde van de democratie en de 
terugkeer naar de middeleeuwen 

Op deze plaats kan het voor de onwetende lezer een hulp zijn om 
een samenvatting van de verkiezing van de eerste President en Mi- 
nister van Buitenlandse Zaken van de EU weer te geven: 

1 . De bevolking van Europa werd 

uitgesloten in het nemen van deze en verdere beslissingen. 

2. De nieuwe 'vorsten' van Europa werden gekozen door 
het elitekringetje van grote industriële belanghebbenden. 

3. De verkiezingsceremonie vond plaats in een 
luxe aristocratische omgeving, het Paleis van 

de Vallei van de Hertogin aan de rand van Brussel. 

4. Toenmalige Franse President Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane 
Sarközy de Nagy-Bosca), nakomeling van een kleine aristo- 
craat, was de 'ceremoniemeester'. 

5. De Barones Catherine Ashton werd 
gekroond met de 'koninginnekroon'. 

6. De 'koningskroon' ging naar een andere persoon wiens naam 
een adel ij ke afkomst weer geeft, Herman van Rompuy. Van 
Rompuy zal als tussenkoning fungeren, totdat - vermoedelijk 
in de gang gezet door een internationale crisis - de kleine 
aristocraat zelf de troon op zich neemt. 

In feite draait het Europese regeringssysteem alle democratische ver- 
worvenheden van de Europese beschaving over de voorbije duizend 
jaren terug en wordt het gehele continent teruggeworpen naar de 
Middeleeuwen toen autocratische vorsten over Europa regeerden 
zonder enige democratische controle. 24 Samenvatting van de bewijzen 'Paleis van de Vallei van de Hertogin' 

aan de rand van Brussel waar de 

verkiezingsceremonie van de President 

van de Europese Unie op 

12 november 2009 plaats vond. 
De Europese Unie doet zich aan de wereld voor als een voorbeeld 
voor 21e Eeuwse democratie. Maar de Brusselse EU bekroningsce- 
remonie zou zelfs de meest sceptische lezer moeten overtuigen dat 
de Brusselse EU-constructie alles is behalve een democratie. 
Verdere informatie: GB1MT165 25 Terugdraaien van de eeuwenlange strijd 
van de Europese Naties voor democratie 

K pM, 'il u 

1648 onafhankelijkheid 
van de Nederlanden 1707 vorming van 
het Britse parlement -frr., A- .-■■■■■■m.fl^l^lU-A Magna Charta Ëïr ^ÏK C*« i*ttT VfliW «nv' m^i OHffJJ fff .lïii-n Is^ 1 1 
■rifWAiirnl .Vui^ilrir-i^lrinr Jl Ir 

C 

i ■■ . - 

Stierven miljoenen mensen in WO I en WO II 
voor niets voor het behoud van de democratie? 
Lgj Vernietiging van Rotterdam 
Hoofdstuk 1 Hebben de mensen van Europa eeuwen 
aan democratie vrijwillig opgegeven? 

Voor het olie en farmaceutisch kartel is de EU Brussel slechts een 
uitvalsbasis van waaruit zij van plan is de wereld te onderdrukken 
door gebruikmaking van politieke, economische en - zo nodig met 
- militaire dwang. Met dit doel voor ogen is het kartel momenteel 
bezig de ondemocratische opzet van de EU naar andere landen van 
de wereld te exporteren. De 'African Union' wordt naar het EU 
model opgezet- met inbegrip van een 'AU Commissie'. De politieke 
aandeelhouders van het kartel lopen op bedrieglijke manier te koop 
met de EU als voorbeeld van democratie en vrede in de 21e Eeuw. 
Louter door de omvang van deze wereldwijde PR campagne, kun- 
nen de mensen in de wereld de indruk krijgen, dat de EU Brussel 
was ontstaan doormiddel van een democratische verkiezing door 
de Europese bevolking en dat dit politieke instituut hun wil vertolkt. 

Maar niets is minder waar. De werkelijkheid werpt een opvallend licht 
op de fundamenteel ondemocratische aard van de EU - een waar- 
schuwingssignaal voor de wereld: 

• Het enige land waar het volk mocht stemmen over het 'Verdrag 
van Lissabon' - de machtigingswet voor de EU - was Ierland met 
een bevolkingsaantal, dat minder danl % bedraagt (!) van het totaal 
in Europa. Zelfs deze stemming werd een aanfluiting: In juni 2008 
hadden de leren de opzet van de Europese Unie met een klinkend 
'NEE' afgewezen. Echter de politieke aandeelhouders van het kar- 
tel in Brussel beslisten deze stemming te negeren. Zij zagen kans 
om het Ierse Parlement om te kopen om een tweede referendum 
te laten houden en dwongen een 'Ja' af met duizelingwekkend 
veel geld, dat naar Dublin werd doorgesluisd. 

• Meer dan 99% van de bevolking van Europa - meer dan 500 
miljoen mensen in getal - werd een democratisch recht onthou- 
den om, middels een referendum, een stem uit te brengen over 
het 'Verdrag van Lissabon'. 28 Samenvatting van de bewijzen De aandeelhouders van het kartel ontzeg- 
den het volk hun democratische rechten! I Stemming over het Verdrag 
van Lissabon toegestaan 

I Geen stemming toegestaan ^5^ 


D Niet-leden van de 
Europese Unie te Brussel %-J ^r 
500 miljoen Europeanen werd hun 

democratisch recht om over het "Verdrag 

van Lissabon" te stemmen ontzegd. Deze verkrachting van alle democratische principes door het kartel 
is niet toevallig. Opiniepeilingen over geheel Europa lieten een af- 
wijzing zien door een grote meerderheid van stemmers over de 
opzet van de EU Brussel. De bedrieglijke aard van de EU Brussel 
laat zich het beste zien op de manier waarop het bejubeld wordt 
door de aandeelhouders van het kartel als het voorbeeld van de- 
mocratie, terwijl de grondrechten van democratie aan het volk wor- 
den onthouden. Verdere informatie: GB1SC834 29 Hoofdstuk 1 De strategische doelen van het kartel Op de voorgaande bladzijden hebben wij samengevat wat de plannen 
van het olie en farmaceutisch kartel zijn om de EU op te zetten. Deze 
gedurfde slinkse handelswijze is geen lukrake oefening, maar heeft 
uitgesproken economische motieven. Op deze bladzijde verklaren wij 
het waarom achter de EU Brussel. De financiële groepen achter het 
olie en farmaceutisch kartel hebben grote belangen bij het beheersen 
van de reusachtige wereldmarkten, die letterlijk elk mensenleven be- 
treffen. Vooraanstaande voorbeelden hiervan betreffen voedsel, ge- 
zondheid en energie. Gedurende de voorbije eeuw heeft het olie en 
farmacie kartel zijn markten op deze drie gebieden uitgebreid met 
multi biljoen dollar investeringen. De opbouw van deze reusachtige 
wereldmarkten gebeurt met twee strategische gereedschappen: Ten 
eerste, het gebruik van patenten als middel om de markten te mono- 
poliseren, Ten tweede, het verspreiden van misleidende informatie aan 
het volk met als doel mensen onkundig te houden van de alternatie- 
ven. Het resultaat hiervan is, dat iedereen in de westerse wereld, 
heden ten dage ongeveer een derde van hun besteedbare inkomen 
als "accijns" aan dit kartel betaald. Bij het begin van de 21e Eeuw 
wordt het kartel geconfronteerd met een principiële nieuwe uitda- 
ging: Al haar voornaamste markten - olie, farmaceutica, landbouw- 
chemicaliën en Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO's) - 
worden bedreigd door nieuwe technologieën, die uiteindelijk de 
plaats zullen innemen van de monopolistische en op patenten geba- 
seerde wereldmarkten. In deze situatie, weten de financiële belangen 
achter het kartel, dat hun multi-biljoen dollar handel geen lang be- 
staan beschoren is in een democratie. Vandaar dat de ondemocratische 
opzet van de EU een strategische stap is naar de oprichting van een 
wereld onder dictatorschap ten gunste van de belangen van deze 
multinationals. Bij het begin van de 21 e Eeuw staat de mensheid op 
een viersprong. Wij moeten beslissen of wij de olie en farmacie be- 
langen van het kartel toestaan hun overheersing over onze levens 
voort te zetten - door het opleggen van voornamelijk achterhaalde 
technologieën - of dat wij klaar zijn onszelf te bevrijden van dit juk 
door gebruik te maken van nieuwe onafhankelijke en te verwezen- 
lijken technologieën, zoals natuurlijke energie, op wetenschap steu- 
nende natuurlijke gezondheid en organische landbouw. 30 Samenvatting van de bewijzen De wereldwijde multi miljarden dollar 
markten van het chemische/petro- 
chemische/farmaceutisch kartel Percentage 
van gemiddelde 
uitgaven per 
persoon 


Wereldwijde 

kartel 

Markten 


Technieken 
van het kartel 
voor wereld- 
overheersing 


i Uitvoerbare 
1 technologieën 
j die de wereldbe- 
j volking onafhan- 
1 keiijk maken van 
j het kartel 


Voeding 1 

15% 


• GMO's 

• Landbouw j • Onbekendheid 
chemi calieën j me t 

• Synthetische gezondheid 
additieven j . Pate nten 
i 

Organisch 
voedsel 


Gezondheid 2 

10% 


r A i *• i : • Onbekendheid 
Synthetische ; m ^ ™™ M a 
- / *. r met eezonu- 
farmaceutische j heid 
medicijnen 

j • Patenten 


basis gesteunde 1 

natuurlijke 

therapieën 


Energie 3 
10% 


Olie, gas, • Technische 
synthetische onkunde 

b—f" | -Patenten 

petro- 
chemische 
producten 


1 

j Natuurlijke 
i energiebronnen 
j • water 

(waterstof) 
j • zonne-energie 
1 • wind 
I • andere 1 Gem.% beschikbare inkomen voor voeding en non-alcoholische dranken. Bron: Eurostat 

2 Gem.% beschikbare inkomen voor gezondheid en aanverwante belastingen: Bron: Eurostat 

3 Gem. % beschikbare inkomen voor brandstof voor transport en electra etc. Bron: Eurostat. De strategische doelen van het kartel: 

• Verander het leven en de lichamen van de miljarden bewoners van onze 
planeet in een marktplaats voor hun gepatenteerde producten. 

• Hun multi miljarden dollar winsten uit technologieën van de vorige eeuw 
- met inbegrip van de milieubeschadigende petrochemicalieën en giftige 
farmaceutische producten - over te brengen naar de 21e Eeuw. Verdere informatie: GB1BD733 31 Hoofdstuk 1 Vandaag Europa - Morgen de Wereld Twee maanden voordat het Verdrag van Lissabon in werking ging, 
lieten de politieke aandeelhouders geen twijfel bestaan over hun 
wereldwijde ambities. Op 7 oktober 2009 publiceerde de Daily Te- 
legraph - een krant die in het Verenigd Koninkrijk uit komt - een 
artikel getiteld: 'De EU maakt plannen om zich als wereldmacht te 
doen gelden'. Als het kartel haar zin krijgt, is de EU in Brussel 
slechts een opstapje om hun politieke en economische verovering 
van de wereld te bereiken. 

Volgens het artikel in de Daily Telegraph waren de eerste ambassa- 
des voor deze ondemocratische opzet, gepland in strategische 
plaatsen, namelijk: New York (de zetel van de Verenigde Naties), 
Addis Ababa, (de zetel van de Afrikaanse Unie) en Kaboel (een 
plaats van groot belang vanwege de lopende oorlog in Afghanistan) 
-zelfs voor dat het Verdrag van Lissabon in werking ging. 

Maar zelfs al lang voor het Verdrag van Lissabon ook maar ontwor- 
pen was, was het kartel bezig de politieke opzet van de EU te ex- 
porteren als een model om hun overheersing over andere 
continenten uit te breiden. 

• Afrikaanse Unie. De bouwmeesters van de Afrikaanse Unie (AU) 
hebben het nooit verborgen gehouden dat de AU naar voorbeeld 
van de EU - met bijna dezelfde internationale structuur - was ont- 
worpen, met inbegrip van een zogenaamde "AU Commissie". De 
vaste standplaats van deze commissie is Addis Ababa in Ethiopië - 
kennelijk voorbestemd als een Afrikaans 'Brussel'. 

• ASEAN. In 2009 lieten Aziatische leiders weten, dat zij de basis 
gelegd hadden voor een EU-achtig blok, dat de halve wereldbevol- 
king zal omvatten. Hun plannen leken een echo van eenzelfde 
soort plannen, die de Australische Minister President Kevin Rudd 
in 2008 naar buiten bracht. 32 Samenvatting van de bewijzen OLIE EN FARMACIE KARTEL 

Gepatenteerde chemicaliën, 
petrochemicaliën en farmaceutische producten NEW YORK 
Vanuit haar nieuwe politburo in Brussel 

probeert het olie en farmaceutisch kartel 

nu de hele wereld te onderwerpen Verdere informatie: GB1TW421 33 Hoofdstuk 1 Opdringen van farmaceutische patenten 
als hoofdbestanddeel van wereldwijde 
economische overheersing 

In de historie zijn wereldoorlogen uitgevochten met gebruik van 
kanonnen en bommen met het doel andere landen te veroveren en 
te overheersen. Tegenwoordig zijn de voornaamste instrumenten 
om wereldoverheersing te bemachtigen economische en wettelijke 
werktuigen, die worden toegepast als een middel, niet alleen om 
regeringen en economische systemen te veroveren, maar uiteinde- 
lijk leefgemeenschappen en mensen. 

De voornaamste economische instrumenten van EU Brussel zijn 
patenten; in het bijzonder patenten op chemicaliën, farmaceutische 
medicijnen, genetisch gemodificeerde zaden en andere geavan- 
ceerde technologie producten. Van deze zijn de patenten op far- 
maceutische medicijnen het meest winstgevend. Bijvoorbeeld, in 
2008 bedroeg de wereldwijde farmaceutische omzet van 773 mil- 
jard dollars - een bedrag dat het totale bruto nationaal product van' 
s werelds 100 armste landen gezamenlijk overschrijdt. 

Als zodanig zal het duidelijk zijn, dat het kartel iemand zou kie- 
zen als eerste minister van Buitenlandse Zaken, die ervaring had 
op dit terrein. 

Catharine Ashton, in haar eerdere taak als EU commissaris voor 
Koophandel, speelde een centrale rol in het herhaaldelijk beslag 
leggen in Europese havens op farmaceutische producten, die vanuit 
India werden verscheept naar Afrikaanse en Latijns Amerikaanse 
landen. (1) De enige reden voor deze beslagleggingen was dat: 
deze medicijnen waren vervaardigd door bedrijven in India, die 
zich toeleggen op vervaardiging van niet-generische (niet gepaten- 
teerde) medicijnen. Deze generische medicijnen - de enige vorm, 
die arme ontwikkelingslanden zich kunnen permitteren, bedreigen 
de winsten op gepatenteerde medicijnen, die alleen door Europese 
farmaceutische bedrijven worden gefabriceerd. 

1 

Economie Times, India. 6 September 2009 34 Samenvatting van de bewijzen OLIE EN FARMACIE KARTEL 

Gepatenteerde chemicaliën, 
petrochemicaliën en farmaceutische producten Dringen wereldpatenten op als 
basis voor wereldwijde medi- 
cijn investeringen 
'i 
■ 
Catherine Ashton werd in 2008 aangesteld als Com- 
missaris voor Koophandel van de EU. In die functie 
was een van haar voornaamste taken als een soort po- 
litieagent toezicht te houden op de internationale 
handel en om medicijn patenten te gebruiken om eco- 
nomische en politieke overheersing af te dwingen - 1 
Daarmee de afhankelijkheid van de ontwikkelingslan- 
den van gepatenteerde medicijnen van Europese ex- 
porteurs af te dwingen. 

Haar nieuwe aanstelling, als de nieuwe Minister van 
Buitenlandse Zaken van de EU en Vice President van de 
Europese Commissie, zal haar in staat stellen haar taak 
met nog grotere invloed op de wereld uit te oefenen. 
ry> Verdere informatie: GB1PT937 35 Hoofdstuk 1 Patenten - de instrumenten 
om de wereld te overheersen 

Het belang van patenten in de strategische plannen van de EU op con- 
trole verdient bijzondere aandacht. In het algemeen zijn patenten: 

• wettelijke documenten - afgegeven door de betreffende rege- 
ringsinstantie in een land - die het recht van eigendom vastleggen 
op een product of een technische procedure; 

• economische middelen - om controle te hebben over de natio- 
nale en internationale markten; 

• politieke middelen - vanwege hun rol in de gezondheidssector bij 
levensbedreigende ziekten, worden farmaceutische medicijnen ook 
ingezet als strategische middelen om gehele landen te overheersen. 

Een bijzonder kwalijk aspect van patenten is, dat zij worden gebruikt 
om wereldwijde kartels te vormen, die buiten de nationale en inter- 
nationale wettelijke controle vallen. Voor grote multi-nationals is het 
helemaal niet nodig om samen te werken om een bepaalde markt te 
beheersen - zij behoeven alleen maar hun patentrechten in de rechts- 
gebieden te laten gelden. Patenten geven multinationale bedrijven 
de mogelijkheid om hele sectoren van gemeenschappen in de conti- 
nenten te beheersen zonder enige beperking, zoals landsgrenzen. In 
sommige industrieën worden miljarden winsten doorgesluisd naar 
multinationale bedrijven zonder dat het publiek kan zien wie de ont- 
vangende aandeelhouders zijn. De invloed van patenten met betrek- 
king tot de menselijke gezondheid is bijzonder verwoestend. De 
multinationals trachtten de - aanwijsbaar meest kritieke sector in elke 
samenleving - te monopoliseren. Als gevolg daarvan is de mensheid 
tientallen jaren lang de toegang ontzegd tot niet-patenteerbare medi- 
cijnen, die betere resultaten geven, veiliger zijn en beter betaal baar 
in de strijd tegen de meest voorkomende ziektes. Om deze wereld- 
wijde klachten te coördineren hebben deze multinationals "Centraal 
Kartel Kantoor": de EU Brussel. 36 Samenvatting van de bewijzen 
Patenten zijn de belangrijkste instrumenten 
om de wereld te beheersen De EU probeert de patent strategie uit te breiden 

naar andere continenten-Daarmee wordt de 
mogelijkheid geboden voor het kartel om de hele 

wereld te beheersen. Verdere informatie: GB1PC887 Hoofdstuk 1 De belangrijkste profiteurs van de EU in Brussel Eén blik op de grafiek op de bladzijde hiernaast moet voor iedere 
lezer voldoende zijn om te begrijpen wie het grootste voordeel 
heeft van de huidige opzet van de EU. 

Vanaf het begin werd de EU opgezet door de economische aan- 
deelhouders van het chemie/farmaceutisch kartel. De bovenste gra- 
fiek op de bladzijde hiernaast onderschrijft dit. Het laat de 
financiële contributie zien met belastinggeld van 27 lidstaten aan 
Brussel in 2005. De totale "investeringen" van een halve eeuw van 
de oprichtende naties doen de meerderheid van kleinere staten in 
het niet vallen. 

De grafiek eronder laat het relatieve aantal patenten zien, die jaar- 
lijks wordt afgegeven in elk van de 27 lidstaten van de EU. Het 
grootste aantal patenten werd geregistreerd door Duitsland, Frank- 
rijk, Italië en Nederland. Gezamenlijk is het aantal patenten van 
deze vier landen meer dan 70% van alle patent uitgiften in de EU 
- dat betekent, meer dan het dubbele van alle 23 andere landen 
tezamen. (1) Het is daarom niet toevallig dat: 

• Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland 
tot de zes oprichters van de EU behoren. 

• de zes oprichtende naties - inclusief Groot Brittannië, ook een 
grote farmaceutische productenexporteur - de meerderheid 
van de stemmen bezit in zowel 'De Raad van Europa"als het 
'Europese Parlement'. 

In navolging van de ondertekening van het verdrag van Lissabon, 
staan de 'investeerders' in de EU klaar om de 'opbrengst' van hun 
investeringen te ontvangen. 

1 SourceEUROSTAT2005. 38 Samenvatting van de bewijzen Europa kopen voor patenten Percentage van de 
totale financiering 
van Europa in 2005 
Percentage van de to- 
tale patent aanvragen 
in Europa, die werden 
geregistreerd in 2005 CD 

CD 
P* ifcg^TöS) 

CYj^ Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen de plaats, die de finan- 
ciële geldschieters aan de EU innemen en het aantal patent aan- 
vragen binnen dezelfde lidstaten. Aangezien patenten in heel 
Europa van kracht zijn, geeft dit plaatje heel goed weer, welke lan- 
den de hoge technologie markten beheersen - en uiteindelijk het 
leven - in Europa. Verdere informatie: GB1KB632 39 Hoofdstuk 1 De meester architect 
van de EU Brussel Vragen, die beantwoord dienen te worden zijn: Hoe konden de be- 
denkers van de EU een dergelijk ondemocratische constructie op- 
zetten in democratische Europese landen - en wie waren deze 
mensen? In feite was de voornaamste architect van de EU: Walter 
Hallstein (1 901 -1 982), een vooraanstaande jurist in Nazi Duitsland. 

In juni 1 938 nam Hallstein deel aan de officiële onderhandelingen 
tussen Nazi Duitsland en fascistisch Italië met de bedoeling deze 
agressieve ideologieën de basis te laten vormen voor een toekom- 
stig Europa. In januari 1939, slechts enkele maanden na het begin 
van WO II, hield Hallstein een historische redevoering, waarin hij 
in detail de structuur weergaf van Europa onder Nazi/ IG Farben 
overheersing. 

In 1941 werd Hallstein Decaan van de faculteit rechten en econo- 
mie aan de universiteit van Frankfurt. Het was geen toeval, dat de 
hoofdvestiging van IG Farben in Frankfurt lag. Jaren later, kwam tij- 
dens het Neurenberg Tribunaal naar voren, dat vanuit dit IG Farben 
hoofdkantoor de economische verovering van Europa werd ontwor- 
pen - waarbij patenten als wettelijke instrumenten werden gebruikt 
voor economische overheersing. 

In 1 950, na tegen de geallieerden te hebben gelogen over zijn Nazi 
verleden, werd Hallstein adviseur van de West Duitse kanselier 
Conrad Adenauer en werd de belangrijkste coördinator van diens 
buitenlandse politiek. Ten gevolge van zijn vroegere uitgebreide er- 
varing in het ontwerpen van een Europa onder de regering van de 
Nazi's en het kartel, werd hij de voornaamste architect van de Eu- 
ropese Unie in Brussel. 

Op 25 maart 1957 was Hallstein één van de 12 mede-onderteke- 
naars van de verdragen van Rome - de oprichtingsakte van de EU 
Brussel. In 1 958 werd hij aangesteld als eerste president van de EU 
Commissie - een post die hij tien jaren lang bekleedde. 40 Samenvatting van de bewijzen Walter Hallstein 
1936-1945 

Hallstein was lid van het beruchte genootschap 
van Nazi "Wetsbeschermers", de organisatie 
die de wettelijke steunpilaar werd voor een Eu- 
ropa onder toezicht van de Nazi/kartel sa- 
menwerking. Officiële Swastika badge 

van de "Nazi Wetsbe- 
schermers Genootschap^ 1941 -1945 

Hallstein was professor in de rechten 
en economie aan de universiteit van 
Frankfurt, waar het hoofdkwartier was 
van het grootste chemiekartel en voor- 
naamste Nazi financier; IG Farben. 

1950-1957 

Hallstein was de politieke 
geestelijke vader van de on- 
derhandelingen die leidden 
tot de 'Verdragen van Rome'. 

Op 25 maart 1 957 werd Hall- 
stein één van de twaalf mede- 
ondertekenaars , die de basis 
legden voor de EU. 1958-1967 

Hallstein werd tot eerste president 
van de zogenaamde "Europese 
Commissie" benoemd. Hij bouwde 
de EU Brussel op en regeerde over 
Europa tien jaren vanuit dit giganti- 
sche gebouw met de hulp van dui- 
zenden niet gekozen bureaucraten 
- ten faveure van kartel belangen. 
Verdere informatie: GB1WH799 41 Hoofdstuk 1 De architecten van de EU Brussel 
(J\ Europese Kolen en Staal 
gemeenschap (ECSC) Toonaangevende 
Groep van Juristen Hallstein (2) West Europese Unie 

(WEU) Hallstein (*\ Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) Hallstein /j\ Europese Atoom Energie 
^ Gemeenschap (EURATOM) Hallstein De EU is een uitvloeisel van eerdere organisaties. De eerste orga- 
nisatie werd in 1950 beëindigd en heette de Europese Kolen en 
Staal Gemeenschap (ECSC), gevolgd in 1951 de Europese De- 
fensie Gemeenschap (EDC) ( een project dat door het Franse Par- 
lement in 1954 werd verworpen), de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) en de Europese Atoom Energie Gemeen- 
schap (EAEC of EURATOM) in 1 957. 

Al deze organisaties hadden gemeenschappelijke punten: 42 Samenvatting van de bewijzen Samenstelling van de verdragen van de EU Brussel 1951 


1954 


1957 


1992 


2007 


1952 


1955 


1958 


1993 


2009 


Parijs 


Parijs 


Rome 


Maastricht 

Europese 
Gemeenschap (EG) 

(Economische binnenlandse 
en buitenlandse politiek) 


Lissabon 


/7\ Europese Gemeenschap 
\U voor Kolen en Staal (ECSC) 


Europese 
Unie 
(EU 

Brussel) 

i 
(£ 


Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) 
Politie PJCC 


I 


j 


^^_ 


Buitenlandse 
Politiek CSFP 
I EURATOM EU Commissie Hallstein 
President: (1958-67) 1 . Zij werden aangestuurd door het Duitse olie en farmaceutisch kartel 
- Na de beëindiging van de samenwerking met de Nazis in 1 945, 
een nieuwe poging Europa te onderwerpen aan hun belangen. 

2. De teksten van de verdragen werden samengesteld door wettige 
aandeelhouders van het olie en farmaceutisch kartel, voorname- 
lijk door Hallstein, teneinde een dictatoriale structuur vastte leg- 
gen die nodig was voor dit veroveringsplan. 

3. Vijf andere Europese landen werden overgehaald, Frankrijk, Italië 
en de drie Benelux landen, om aan de 'Gemeenschappen' mee 
te doen met de misleidende belofte van vrede, veiligheid en eco- 
nomische vooruitgang. Verdere informatie: GB1CA582 43 Hoofdstuk 1 
Het 'Sicilliaanse Zestal' 

Van 1 tot 3 juni 1955 vond de beslissende voorbereidende confe- 
rentie voor de Europese Economische Gemeenschap plaats te Mes- 
sina, Sicillië. De deelnemers aan deze vergadering werden bekend 
als; het 'Sicilliaanse Zestal'. 

Gaetano Martino, arts, Italië, Conferentie Gastheer 

Officiële rechten studie: Geen 

Voor en tijdens WW II: Lid van de Italiaanse 
Fascistische beweging onder Mussolini. Na WO II 
■P ^1 loopbaan als lid van het Sicilliaanse Zestal 

M+MÊ 

Antoine Pinay, Frankrijk 

Officiële rechten studie: Geen 

Was gedurende WO II lid van de 'Vichy Regering' 
een marionetten regering aangesteld door het 
Nazi/kartel regime in "bezet" Frankrijk. Joseph Bech, Luxemburg 

Opleiding: Rechten studie 

Beroep: In het jaar van zijn toelating als jurist 
(1 91 4) werd hij vertegenwoordiger van een rechtse 
politieke partij. Bezette verschillende politieke 
functies gedurende zijn leven. 

Johan Willem Beyen, Nederland 

Opleiding: Rechten studie 

Beroep: Business executive (Philips, Unilever) 
bankier, verschillende politieke taken Paul-Henri Spaak, België 

Opleiding: Rechten studie 

Beroep: Enkele jaren zelfstandige rechten praktijk. 

Vanaf 1 925 verschillende politieke functies. 44 Samenvatting van de bewijzen En de Nazi/kartel rechten professor 
Links: 

Hallstein ondertekent 

het Verdrag van Rome 

Onder: 

Zijn handtekening 

als mede-oprichter 
De weinige ervaring van 
deze vijf "oprichters'Van de 
EU steekt schril af bij het 
zesde lid, Walter Hallstein. 

In de tijd van de Verdragen 
van Rome had Hallstein on- 
geveer dertig jaar ervaring 
op het gebied van ontwikke- 
ling, onderwijs, en onderzoek bij Duitse rechten faculteit opgedaan 
met als voornaamste punten: Internationaal recht en economie: 

• Studie aan de rechten faculteiten van Bonn en München, pro- 
motie tot Doctor in de Rechten aan de Universiteit van Berlijn 

• Elite opleiding Vergelijkend Internationaal Recht aan het Kaiser 
Wilhelm Instituut te Berlijn, bekostigd door het IG Farben kartel 

• Bijna 20 jaar Decaan van de Faculteiten Rechten en Economie 
aan de Universiteiten van Rostock en Frankfurt. 

Eén blik op zijn Curriculum Vitae maakt ons duidelijk wie werkelijk 
aan de touwtjes trok bij het opstellen van de wettelijke basis van de 
EU in Brussel. 45 Hoofdstuk 1 Hallstein en het project 'Verschroeide Aarde' 

Hoe kon Hallstein - met zijn duistere achtergrond in de Nazi/kartel 
geschiedenis - de hoofd architect worden van de EU Brussel en de 
eerste president van de Europese commissie? 
Het antwoord op deze vraag is opvallend eenvoudig; Ten eerste 
loog Hallstein tegen het Geallieerde Oppercommando in het na- 
oorlogs Duitsland over zijn lidmaatschappen van verschillende 
Nazi organisaties, ten tweede zorgde hij ervoor dat zijn talrijke pu- 
blicaties en voordrachten als kruisvaarder voor de verovering van 
Europa door het Nazi/kartel, werden vernietigd. 

Op de andere bladzijde is een uitdraai te zien van de Duitse Na- 
tionale Bibliotheek onder de term "Walter Hallstein". Deze - de 
meest uitgebreide online bibliotheek in heel Duitsland - laat de 
volgende publicaties van hem zien: 

• Voor 1933 (het jaar dat het Nazi/kartel in Duitsland de macht 
greep) wordt maar één publicatie gevonden. 

• Na 1945 en de nederlaag van het Nazi/kartel coalitie kan men 
meer dan 100 boeken en publicaties van Hallstein vinden. 

• Verbazingwekkend is, dat tussen 1933 en 1945, de tijd van het 
terreurregime van de nazis, kan men slechts één enkele publi- 
catie van Hallstein vinden. Deze absurde korte lijst van één pu- 
blicatie in 1 2 (!) jaren vraagt om een uitleg - speciaal uitgaande 
van het feit, dat Hallstein gedurende deze periode Deken was 
van de Rechtenfaculteiten van twee belangrijke Duitse universi- 
teiten. 

Er is maar één verklaring: Hallstein en zijn kartel medeplichtigen heb- 
ben getracht zeker te stellen, dat geen van zijn toespraken en publi- 
caties als jurist voor de Nazi/kartel coalitie en hun overname van 
Europa nog zou bestaan. Deze politiek van de 'Verschroeide Aarde' 
was noodzakelijk voor de politieke opkomst van Hallstein om de op- 
richter van de EU te worden. 

Om het volk van Europa antwoord te geven op de vraag: "Wie is 
de ware Hallstein?" hebben wij een speciaal hoofdstuk aan hem 
geweid. 46 Samenvatting van de bewijzen ■H WE 

lOTHEK KATALOG DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK 

Er^ebnts ëer Stjche iiaefc pet = haMste4n and jhr= I9J5 J95 J 
ini BesiJitdi Grvjmter BestMtrf m D*f 5cr»urnann-Pian 

Siahim. Ulnch. - Frjnhfurt. M. : Komment; Dar Sctiurnan-É*an 

'T. halter - FranldurtaM ï *OiïsCeniian Probieme des Schuman- Plans 

HaÖM»-i. Wafrar Ki4 : Instffdi f WattnirtKHal 

Eftancftt bei der Rektorateuwrgaöa am 24 Sep 
•^<i. Wafter. - fratikfurt a.M. : KloEEerotanC Burg Braufcarg wn Qdanw aJd ünd riimv ^atia^e Umg«g 

Ha isten. Karl. - Sandbacri k Odenwaü : Saib*tver£ 1**0 
m? j e g ■ Wissenschaft urtd Politik 
FfBf>kfurt*.« ; KtoHarmanCl**? .Vaher - Hetdefcarg : L. "Schneid D-» BeiK^iiQ .j'.g das £ ■■ i »t ch iiftikaprtaii 

Kaiveram. Wiffietn. - Frankfort a M. Breideistem Verlagsgi Nazi Regime 
1933-1945 r>* fckbcnrecfrta dar Gagarwvirt 
IIbHHjbiii, Wattar - Bartn - VaMats 

i>ar t«o*<i5 . jsvartrag m vaf*a*e#- ved 

-ia sten. halter - Marburg l N. G. Eiwert s VerCl926 Uitdraai van de online zoek dienst van de Duitse Nationale Bibliotheek. 
Zoeken onder trefwoord 'Walter Hallstein' gaf slechts een enkel stuk als 
resultaat gedurende de 1 2 jaar van Hallsteins rol als promotor van de Nazi 
en kartel belangen. Verdere informatie: GB1WH733 47 
Hoofdstuk 1 C.F. Ophuels, de patent expert van het kartel 

Het zal duidelijk zijn, dat Hallstein niet alleen 
stond in zijn rol als architect van de EU in 
Brussel. Hij omringde zich met goede techno- 
craten, die vóór 1945 medewerkers waren in 
de Nazi/kartel coalitie. 

Aangezien het belangrijkste middel van het 
kartel om haar toekomstige overheersing van 
Europa te bereiken patenten zijn, was het 
geen verrassing, dat Hallstein een expert in 
patentrechten als zijn rechterhand koos: 

Gedurende het Nazi regime was Carl Friedrich Ophuels de voor- 
naamste expert van het Patent Gerechtshof (Octrooi raad in Neder- 
land) in Frankfurt (Duitsland) de stad waar IG Farben haar 
hoofdkantoor had. In deze hoedanigheid was Ophuels bekend met 
alle patent geschillen die verband hielden met de door de IG Farben 
ingenomen chemische industrieën in de veroverde landen tijdens 
de oorlog. Dit was een mooie capaciteit om hem te betrekken bij 
de volgende poging van het kartel om Europa te controleren. 

De denazificatie vragenlijst van de Geallieerden in 1 946 brengt aan 
het licht dat, Ophuels lid was van de Nazi Partij, de NSDAP, onder 
lidmaatschap nummer 2 399061 (document A). Vanwege zijn Nazi 
verleden werd Ophuels door de Geallieerde Veiligheidsdienst ge- 
classificeerd als: "Deze persoon werd hiervoor als werkloze aan- 
gemerkt door de Militaire Regering voor enig ander beroep 
hoger dan gewoon arbeider", (document B). 
Maar de beoordeling van Hallstein was een directe tegenstelling met 
die van de Geallieerde Dienst. Samen met Gerhard Schiedermair - 
een lid van de beruchte Schiedermair kliek van Nazi juristen - pro- 
moveerde Hallstein Ophuels binnen het jaar (1 949) tot 'Doctor en 
Professor in de Rechten' aan de Universiteit van Frankfurt. Een jaar 
later, in 1950, werd Ophuels door Hallstein aangesteld als 'Ambas- 
sadeur in Brussel' en daarmee zijn rechterhand bij de oprichting van 
de EU in Brussel. 48 Samenvatting van de bewijzen Hallstein's rechterhand in Brussel 

A UnhmvftÉtHfchiv Franfcfurt am Main WAï) 

Abi *mw*r?*^ i Ci nËMmfv r ti w rt EiniiifcrangilaQ * "1 ft flftW^ 


Jljl I j.1 j^L ovf Gfund dvi GhvIzh n/r lefrmung wan 
fTlvluGDOQCn Nohonalwziglifmui unc ^Hrloriimui wm 5. 3. IWó 
fca*È iMid fesfear QHftAn (DndbudHtabM; I Dük umrriml» riekt oi^Uil M Frag* tf iu beanrwr^l 
im ih||i Vomwn CfrH FaV^w^i i^j UiJjirfifcffA w fc V 

Geburtsdfltu^n %%*-**-*£- Gaburtieft £»fi! Ftunüwnitand licig/ w*airtftv*a^ft^p«chi*d*n 

WaMorta «Hf 1933 «frajÉPT 

a| r.g^^jwrl , É ^_ m J_i2* ürn *lil 

e] 1 vftfi fait • Wip?* 5* |ü*o(* Aft|#h*t Ifif, j a TTTT — 

VDF1 bil üJildl- lflrt|*i* ai* ra-Mu^mJ» odK ikPM-iabi ■ 

Nr. | B*l|iC1^ng ; *&fl bit ui m %éir* .._ïtïi±^ srf - ^ ^ 
KlaiM 
ffir G*fi4n*n Sn au** IHfot I nrjti- N<iti0f^DrtiiK]Nm pirnftfl Aftfupr^j i V m 0*MKl Bftl ^r l i TM l Ü fi , n* ■■ ■l H .iif H n tri*< i^^th* 
B*l4Kfiftwlf vwi bn fr»*r. *' l-n **£_ 


-^ B di?a;-.lfrrt1 n**#- * Jafcraar-/ i 


m 


^.JllfW i**/ .Cr^bti* .*rl Pri*ftii^4 


;»n *r. 


hdJi Liftn trlsd léI'Oxö m. tribun j1 

ae n tri* ilw for M^mUojl 

baeü *:ub,i*Cted t& 

i» 1*±lrl*u»l tin 
Ifivinilj r™=iMl u*en?2*rjv4 fcjr 

t+awva+M f«r ■*/ ^uiH 

«kor» ur^liuirj iafeeur* 5* H11H.» i-Hüaiit 

jymant r * a* riet ion o, art han-a— 

aBr.l p.YBd wiU ....... L*u 'II 

;a Vur, *ln*J :.X*jDiiu*r 

ULLuEjr Jan ^«f j 1 9iui3.it. a^d ai» ïz 

ib& k«Ld« 

Ü es s t: b» Ri ft i ^Uii* J3# i au chra *EJsuog #ö 
mif er J «ft Wi orl en , 

■la .«Li.ütt farftom 

IT-gV * # g f var aia« fa^W 

ift*L= bati.AJ«ai. 

5* Dia cturci: JJe KU - 
taer~r«fcieruqg mf öj -lagb«a 

ifTQhra#r -1 >• r - *•■■ '• ait 

zjruacltfcei', 0^*13. Hl atjr Verdere informatie: GB1C0266 49 Hoofdstuk 1 "Politiek betrouwbare" kartel Nazi wordt MM 4. F* Éï öl i ^ Natïoiiulsozïali^.ist-iu' I Jeutsrlu* Vrlic'iicrjturli'i 

Ctmk'ituiig 1 1 ■ ^ri-Si l-'n *.. iudu/ i iii «." il bu iiKr . k r-jillhirr j.a Utu, Vr ÜUfc 
l*r-H--lii"rl fc — I i > rnifirrl *>« fetan Mr .W-ThH Krukturt uu .VUm^brii 7J- Jlllt J B^rtn, F* *?*«£ liften £f rag 

Corl-rrïctfi-isli l? j h ff ] J* Srtse tfaQn*1 n r.ai 
f r o i t f e r t &* Mm Qnb*&ï2é4tG7t - 

& 1 il i n 1 1 f ?! l. t : 4 5' } s mit 

.e- and fjijfrajïr- 
rcntm jio.'ïc ft n -iu-Iü.i; 

'lilIS 19* I* t 3 £ p * J 1 1 i 9cH E*m}&TlEër 


Op 17 december 1941 verkiaart hoofdkantoor van de Nazi partij in 
Frankfurt, in een officiële brief aan de rector van de universiteit, dat 
C.F. Ophuels een "Politiek betrouwbare" ["politisch verlassiger"] Nazi 
is. Slechts 1 6 jaar later tekent deze trouwe aanhanger van de Nazi/kar- 
tel Coalitie de 'Verordeningen van het Europese Hof van Justitie 7 in 
zijn hoedanigheid als voornaamste grondlegger. 
Wij, het volk van Europa moeten ons realiseren, dat de oprichting van 
het Europese Hof van Justitie - het hoogste Rechts orgaan van de hui- 
dige EU - gevormd werd en tot wet werd ondertekend door aandeel- 
houders van de Nazi/kartel coalitie waaronder van geregistreerde 
leden van de Nazi Partij. 

Gedurende een halve eeuw was het kartel in staat de schijnvertoning 
van haar politieke aandeelhouders verborgen te houden. Nu de waar- 
heid bekend is, is de democratische wettigheid van de EU verdwenen. 
Geen democratische organisatie - en geen stemgerechtigde - kan dit 
criminele verleden negeren. 50 Samenvatting van de bewijzen oprichter van het Europese Hof van justitie 
Het Europese Hof van Justitie 
het Hoogste Gerechtshof in Europa - ïsri 

p a i nn 
nniuiünmiiiitiffi 

inwmnnnnn 

Akte betreffende de Wet op het Hof van Justitie van de 
Europese Economische Gemeenschap 

17.4.1957 

De Hoge Deelnemers aan het Verdrag tot instelling van de Europese Economische 

Gemeenschap, 

Hebben aangewezen als hun gevolmachtigden: 

Zijne Majesteit de Koning van België: 

Baron J.Ch. SNOY et d'ÓPPÜERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie van 

Economische Zaken, Hoofd van de Belgische delegatie bij de Intergouvernementale 

Conferentie; 

DE PRESIDENT VAN DE FEDERALE REPUBLIEK DUITSLAND: 

Professor Dr. Carl Friedrich Ophuels, Ambassadeur van de Federale Republiek 
Duitsland, Hoofd van de Duitse Delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie; 

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK: 

Mr. Robert MARJOLEIN, Professor van Rechtenfaculteiten, 

Plaatsvervangend Hoofd van de Franse Delegatie bij de Internationale Conferentie; Op 17 april 1957 werd C.F. Ophuels - Nazi Partijlid no. 2 399601, duur 
van het lidmaatschap 1 mei 1933 tot 1945 (gedurende de gehele Nazi re- 
gering) - hoofd 'oprichter' van Europa's Hoogste Gerechtshof. Verdere informatie: GB1PR598 51 Hoofdstuk 1 IG Farben en de criminele geschiedenis 
van het Duitse chemische kartel 

Wie was het kartel voor wie Hallstein, Ophuel en hun handlangers 
in 'grijze pakken' werkten? Het IG Farben kartel werd in 1925 ge- 
vormd door Bayer, BASF, Hoechst en een aantal kleine Duitse che- 
mie bedrijven. Het was het grootste bedrijf ter wereld in de 
opkomende markten van verfstoffen ["Farben" in het Duits], che- 
micaliën, farmaceutische producten, plastics en andere gepaten- 
teerde synthetische producten. 

In die tijd was het IG Farben kartel met tienduizenden patenten de 
grootste patenthouder ter wereld. Het enige dat nog ontbrak was 
de uitbreiding van hun patenten over de rest van de wereld om een 
monopolie te verkrijgen op de groeiende markten van gepaten- 
teerde synthetische producten. Al in 1904 had Carl Duisberg, de 
toenmalige voorzitter van Bayer, om de vorming van zo'n kartel ge- 
vraagd, met als helder doel, "wereld overheersing" van de Duitse 
chemische industrie. 

Met dit doel voor ogen waren Bayer, BASF en andere Duitse che- 
mische bedrijven hoofdleverancier van explosieven en gifgassen 
aan het Keizerlijke Duitse leger tijdens de start van WO I. In 1918, 
als gevolg van de heldhaftige inzet van de wereldgemeenschap, 
werd het Duitse leger verslagen en had de eerste poging van het 
Duitse chemie kartel om wereld overheersing te verkrijgen, gefaald. 
Maar het kartel gaf niet op. 

BAYER, BASF, HOECHST - sinds 1925 samenwerkend onder het 
IG Farben kartel - financierde de opkomst van de Nazi Partij en be- 
reidde de volgende poging voor, WO II, op technologisch en logis- 
tiek gebied. 

In 1 942 bevonden de chemische industrieën van half Europa onder 
toezicht van het IG Farben kartel. In 1945 had de tweede poging 
voor wereldheerschappij wederom gefaald. In 1948 werden ver- 
schillende IG Farben directeuren door het Oorlogsmisdaden Tribu- 
naal te Neurenberg veroordeeld voor genocide, slavernij, 
plundering en ander misdaden tegen de mensheid. 52 Samenvatting van de bewijzen De economische stuwende kracht 
achter beide Wereldoorlogen BAYER BASF HOECHST 1914/18 WERELDOORLO De eerste poging van het olie en farmaceutische kartel 

om de wereld te veroveren. In 1914 beheerden deze 

3 bedrijven duizend patenten, veruit het grootste aantal 

ter wereld in handen van bedrijven in die tijd. 1925 OPRICHTING VAN 
HET IG FARBEN KARTEL 

Het grootste chemisch/farmaceutische kartel financiert de 
opkomst van de Nazi's en bereid hen voor op oorlog. 
I 939/45 WERELDOORLOG II Tweede poging van het olie en farmaceutische 
kartel om de wereld te veroveren faalt wederom. 
1947/48 Het Oorlogsmisdaden 
Tribunaal te Neurenberg. 

Leidinggevenden van het IG Farben concern wor- 
den berecht en veroordeeld wegens genocide, sla- 
vernij, plundering van Europa en andere misdaden 
tegen de mensheid -waaronder het bouwen van 
het concentratiekamp Auschwitz. Verdere informatie: GB1DF377 53 Hoofdstuk 1 Het IG Farben kartel bouwt het grootste 
vernietigingskamp ter wereld 

In ruil voor de financiering van de Nazi's en hen uit te rusten voor 
WO II, werd het IG Farben kartel de voornaamste economisch win- 
naar in de verovering van Europa. Een voorbeeld van de nauwe sa- 
menwerking tussen IG Farben en de Nazi's is het Auschwitz 
concentratiekamp. Gefinancierd met een lening van 1 miljard 
Duitse Reichsmarken, van de Duitse Bank en van de Dresdner Bank, 
bouwde IG Farben het, in die tijd, grootste industrieterrein ter wereld 
in de Poolse stad Auschwitz. 

Het "IG Auschwitz" industrieterrein had tot doel synthetische rubber, 
benzine en andere chemicaliën voor de Nazi/IG Farben verovering 
van Rusland en Azië te maken. Voor de bouw van deze reusachtige 
fabriek werd het nabijgelegen Auschwitz concentratiekamp uitge- 
breid. Het werd daarmee het grootste slavenkamp ter wereld en later 
vernietigingskamp. 

Deze en vele andere misdaden van het IG Farben kartel in Ausch- 
witz en elders, staan gedocumenteerd in de verslagen van rechtsza- 
ken tegen deze leidinggevende directeuren van het kartel. De meest 
afschuwelijke verslagen, zijn die over dodelijke medische experi- 
menten - waarvan de meeste werden uitgevoerd met gepatenteerde 
farmaceutische medicijnen van BAYER, HOECHST en andere IG 
Farben bedrijven. Het Neurenberg Tribunaal onthulde ook, dat som- 
mige van die doktoren, die deze experimenten uitvoerden, inclusief 
Dr. Vetter, betaalde werknemers waren van BAYER. Voor meer informatie omtrent de rol van het olie en farmaceutische 
kartel achter WO II, Auschwitz en andere oorlogsmisdaden: 

www.profit-over-life.org 

Meer dan 50.000 authentieke documenten van het Neurenberg 
Oorlogsmisdaden Tribunaal tegen het IG Farben kartel. 54 Samenvatting van de bewijzen BAYER, BASF, HOECHST (IG FARBEN KARTEL) 
De architecten van Auschwitz 
IG Auschwitz strekte zich uit over 
24 km 2 . Het was een 100% dochter- 
maatschappij van IG Farben (BAYER, 
BASF, HOECHST). IG Auschwitz werd gebouwd door 
tienduizenden slavenarbeiders uit het 
Auschwitz concentratiekamp. HfhkppfeH 

lil \ in p i: 1 1 l- ii ■■ n Ti -.■ i ii 

PrËiparat &e 1033 

-i Ir* IAIiiik 
i-J- ■ •■-* •■ ■ . ■■ . -hl -.. 
Dr. med. 


WT^\ 


Helmuth 


F^l 


Vetter, 


ij 


BAYER 


I '& 


werknemer 


WTW^ 


en SS dokter 


in het Ausch- 


~ r# 


witz concen- 


T' 1 


tratiekamp. 


f BAYER en HOECHST testten hun ge- 
patenteerde medicijnen op duizen- 
den gevangenen, waarvan de 
meesten stierven. BAYER werknemers voerden proeven uit 
met ge- patenteerde BAYER medicijnen 
in het Auschwitz Concentratiekamp. 
Tussen 1 en 3 miljoen mensen werden 
in Auschwitz vermoord met Zyclon B - 
een gas gefabriceerd door een BASF/IG 
Farben dochtermaatschappij: Degesh. In 1948 werden directeuren van het IG 
Farben kartel in Neurenberg berecht. 
Voorzitter C Krauch en anderen wer- 
den veroordeeld voor genocide, slaver- 
nij en andere misdaden. Verdere informatie: GB1AU388 55 Hoofdstuk 1 Door hun "Staatsgreep" aan de EU te Brussel 
op te leggen, legt het kartel haar eigen 
criminele verleden bloot 

In de afgelopen halve eeuw heeft het olie en farmaceutisch kartel al het 
mogelijke gedaan om de waarheid te verbergen aangaande haar crimi- 
nele verleden als aanjager van twee wereldoorlogen. 

Sinds 60 jaar hebben de aandeelhouders van het kartel: 

• honderden miljarden dollars betaald om het verleden te verbergen, 

• media imperiums opgebouwd om de publieke opinie te manipuleren, 

• geschiedenisboeken laten herschrijven en wereldnieuws gecensureerd, 

• generaties politici opgeleid en gefinancierd - zowel links als rechts 
- in meerdere landen, 

• "poortwachters" op belangrijke plaatsen in academische plaatsen bin- 
nengesluisd, inclusief wis-, en natuurkunde, medicijnen, geschiedenis, 
politieke en sociale wetenschappen, maar ook in andere sleutelposi- 
ties in de maatschappij, zoals kerken, vakverenigingen etc, 

• en genadeloos achter mensen aangejaagd, die de stilte durfden te 
verbreken. 

Dit gebeurde allemaal slechts met één reden: het criminele verleden van 
het kartel verbergen, totdat het haar derde poging tot verovering van Eu- 
ropa met succes had bekroond, deze keer via de EU in Brussel. Het ver- 
bergen van de grootste misdaad in de geschiedenis - en de rol die het 
kartel daarin speelde - heeft het kartel honderden miljarden dollars ge- 
kost in de afgelopen halve eeuw. Deze bedragen, uitgegeven door de 
aandeelhouders van het kartel om haar criminele verleden te verbergen, 
kan slechts verklaard worden door dit ene feit: het kartel is zich zeer wel 
bewust, dat openbaarmaking van haar verleden haar plannen voor een 
volgende poging tot verovering en overheersing van Europa in rook zul- 
len doen opgaan. De ondertekening van het "Machtigings Verdrag van 
Lissabon" tezamen met het uitoefenen van druk op het Europese volk 
via de EU te Brussel, maken de publicatie van historische documenten 
en feiten in dit boek noodzakelijk en het juiste moment. De verspreiding 
van deze informatie door heel Europa en de wereld moet de rol van het 
kartel achter de EU openbaar maken en voorkomen, dat het kartel nog 
een poging tot wereldverovering lanceert. 56 Samenvatting van de bewijzen Wereldoorlog II: de Veroveringsoorlog 
ten bate van het olie en farmaceutisch kartel EUMINATION OF GERMAN RESOURCES FOR WAR HEARINGS lli:i'ui:C A 

BUBCOMMITTEE 01 ÏBE 

COMMll TEK OX M1I.ITAIÏY AFFAIKS 

UN1TKD STATES SENATB 

S KV KSTY^ S'INTJ 1 COïfl = tlttSS 

firs-t fi^sioy 
ri;n5ti:-,T to 

S, Re*. 107 

(TBlh Cuiitrtuf 

£. Ree. 14Ö 

AUTHGItlitttfU A STL-UY ÖF WAH. PART T . <S. FaAHFN MaTCRIaI. S4JOM1TTED- BV THE 
WAR PRPARTMKNT PTixiLr-rt ftiT Llu- < iH" Uu- CumuiiLHTT uq ^EIHtflET A**i™ üai'KIIS-UKÜI E-JÉlh-rJiJÜ H^niCi 
WAPHIIKQ-nUT : Lil b Dit is de voorpagina van het officiële rapport in 1 945 dat volgde op 
de Behandeling in het Amerikaanse Congres naar de oorzaken van 
WO II. Het behelst meer dan honderd pagina's en bewijst overdui- 
delijk, dat WO II een "Veroveringsoorlog" was gevoerd ten bate van 
het olie en farmaceutisch kartel. Het doel van WO II was hetzelfde 
als van WO I: Beheersing van de opkomende multi biljoenen markt 
voor chemicaliën, petrochemicaliën en farmaceutische medicijnen. 

Deze officiële bewijzen werden 60 jaar lang verborgen gehouden 
in archieven. Ondanks dat het doorslaggevende bewijzen zijn be- 
treffende de grootste misdaad in de geschiedenis der mensheid; 
werden deze ook niet gepubliceerd op de website van de Ameri- 
kaanse regering. 
U kunt ze nu eindelijk zelf bestuderen op: www.relay-of-life.org. Verdere informatie: GB1SR299 57 Hoofdstuk 1 Openbaar gemaakt na 70 jaar stilte: 
De oorlogsmisdaden van het kartel 

Wij hebben meer dan 50.000 pagina's bemachtigd van de officiële 
verslagen van het oorlogsmisdaden tribunaal te Neurenberg aan- 
gaande het IG Farben kartel. Voor de eerste keer in meer dan 70 
jaar zijn de authentieke documenten van deze rechtszaak in 
1 947/48 tegen de directeuren van BAYER, BASF, HOECHST en an- 
dere IG Farben bedrijven, openbaar gemaakt en wereldwijd online 
toegankelijk. 

Als u deze documentatie bekijkt zult u zich realiseren, dat u syste- 
matisch bent misleid over de ware toedracht van WO II, de grootste 
misdaad in de geschiedenis van onze planeet. U zult bijvoorbeeld 
zien dat: 

• WO II niet plaats had gevonden zonder de financiële en logis- 
tieke steun van BAYER, BASF, HOECHST en andere IG Farben 
bedrijven; in die tijd het grootste chemische en farmaceutische 
kartel ter wereld. 

• WO II werd in eerste instantie niet gevoerd om nationale of racisti- 
sche redenen, maar ten faveure van het IG Farben kartel en haar po- 
ging de opkomende multi-biljoen dollar chemisch, petrochemische 
en farmaceutische markten in Europa en de wereld te beheersen. 

• WO II was niet alleen het gevolg van een verdorven gek met de 
naam Adolf Hitler. Hitler en zijn Nazi schoften waren tevens de 
militaire en politieke marionetten van het IG Farben kartel. Volgens 
de aanklager in het Oorlogsmisdaden Proces te Neurenberg was 
WO II het resultaat van een gecoördineerde technologische, logis- 
tieke, financiële en militaire krachtsinspanning door - zoals de 
aanklager noemde het "huwelijk" tussen IG Farben en de Nazi's. 

• Het Auschwitz concentratiekamp was geen bedenksel van een 
paar SS gekken, maar een slavenarbeiderskamp voor de reusach- 
tige industriële fabriek van IG Auschwitz, die synthetische brand- 
stoffen en rubber moest produceren voor de verovering van 
Oost-Europa, Rusland en Azië. 58 Samenvatting van de bewijzen Het oorlogsmisdaden tribunaal te Neurenberg 
tegen het olie en farmaceutisch kartel t UMHED STATES .HTIiITJflY ÜB 

HtOGEEDINGS EBFCRË TRIBÜ 

FALACE CF JUETIGE, TOURNEER 

IA iMguet 1947. THE UÏTIÏEE STAT3S CF AEEMCA. VS I OFFICIAL RECORD UNITïD STATES MILIIAftr Tt)BUNAJ5 
NURNHSG US.il CAKl MJbCri -i J MNVTE BOCH GAE!, ERAUCH, IQmilAM SGHIfllTE, ^CE0 
VON SCHOTSEN, IHÏTZ ÓfiJËCTSKl, 
HEÏNRÏGH H<ERI£Iff, AÏÏGUST VON KNIE- 
RIEM, FHITZ TER MffiR, CHRISTIAN 
SCHNEIEER, ÖTTO AHBRÜS, MAX ERUEG- 
GETMM, EEUJST BUERGIN, HEINR3EH - 
BUEOTISCH, PAUL HMFLIEGER, U&Z 
IXGHIE, FRimRECH JAEIÏNE, K&flS EDEH- ) 
ME, GAE1 LAUTEïSCK LAEGER, WILHSÜÏ ) 
HAM, HEIÏÏRICH OBTOE, HffiL YïURSTBR, 
ïfAlTËR DUEHRFELD, HËINEUCH GA01TI- 
NEAÏÏ, ÏÏRI£3H VON EER HEÏIË, HAHE 
EUGLER. PRESENT t Judge Ourtiö Shake 3 Era afding 
Jhdgp Plaül M* 3e"bert 
Judgo JanMB Korrla 
Judga Clarenea F» Merril AFIEARANCBS FOL THE lïtOSECUTIQNl Ghief ctf Counsel, Brig» Gen* Taylor, Mr. Duboia, 
Mr* Amchen, Mr* Sprecher, Mr* Musltoff , Mias Mayer, 
Mr, Gharmata, Miss ïïaufiaann, Mr» Newnian, Kr* Van 
Street, Mr» Bakshain, Mr» Levy B Voorpagina van het oorlogsmisdaden tribunaal te Neurenberg Zaak 
No. VI "De Verenigde Staten van Amerika versus Carl Krauch en an- 
dere IG Farben directeuren", dat duurde van 27 Augustus 1947 tot 
30 juli 1948. Verdere informatie: GB1NT954 59 Hoofdstuk 1 Ontmaskering van een 
halve eeuw misleiding Als de duistere rol van het kartel in WO I en WO II 
in het verleden bekend zou zijn, zouden de belang- 
hebbenden van dit grootbedrijf nooit de kans hebben 
gehad nog een poging te wagen Europa en de wereld 
te veroveren. 

Daarom was het verbergen van het criminele verle- 
den een vanzelfsprekendheid voor het kartel bij de 
opzet van de EU Brussel. 

In de vorige bladzijden van dit boek hebben wij de 
misleidende strategie van het kartel beschreven. De 
pagina hiernaast geeft een samenvatting van de be- 
langrijkste feiten: Terwijl de militaireen politieke aan- 
deelhouders van het kartel in Neurenberg veroordeeld 
werden, werd in de tussentijd hun wettelijke en eco- 
nomische aandeelhouders aangesteld om de derde 
poging van het kartel voor de verovering van Europa 
en de wereld voor te bereiden en in te voeren. 60 Samenvatting van de bewijzen OLIE EN FARMACIE KARTEL 

IG Farben/BAYER/BASF/HOECHST AANDEELHOUDERS 
In grijze pakken 
IliJ f!Mlil] I [ lltki I II daden Tribunaal 
als de 'belangrijk- 
ste' oorlogsmisda- 
digers veroordeeld 
tot de doodstraf of 
lange gevangenis- 
straf. 

Boven: Hermann 
Göring, 

Onder: Joachim 
von Ribbentrop De "EU Brussel" 
bouwt een nieuwe 
wapenmacht op 
die opgeofferd 
was na de laatst< 
pogir 
'Dtior Slot kartel iEiiigcsüiEd 
r i£j haialdan overing vo 
via de EU 
rJülMl CldEÜjilÜb 
iro- pees Leger"- met inbegrip 
Van nucleaire wapen 
bestuurd door het "Bi 
§else" politburo van het 
karte 1 61 Hoofdstuk 1 De derde poging van het olie en 
farmaceutisch kartel om de wereld te 
overheersen 

Als u dit boek leest zou u kunnen denken dat de opzienbarende 
informatie die wordt aangedragen, niet waar kan zijn want, als het 
waar zou zijn dan zou u er eerder wel van gehoord hebben. Er be- 
staat echter een eenvoudige reden waarom u tot nu toe niet op de 
hoogte bent van deze feiten. 

Aangezien de twee eerdere pogingen tot wereldverovering - 
WO I en WO II - waren mislukt, wisten de aandeelhouders van 
het kartel, dat de derde poging alleen kan slagen als de geschie- 
denis van de vorige twee pogingen uit het geheugen van de 
mensheid gewist kan worden. Hoe is het anders te verklaren, 
dat meer dan zestigduizend bladzijden van het Neurenberg tri- 
bunaal tegen IG Farben, meer dan 60 jaar verborgen waren in 
internationale archieven? Dat is waarom de schrijvers dit boek 
schrijven om deze informatie naar buiten te brengen en het on- 
line te publiceren op www.profit-over-life.org? 

Terwijl de militaire en politieke aandeelhouders van het kartel ver- 
antwoordelijk werden gesteld voor de dood en verwoesting, gedu- 
rende WO II, gingen hun economische directeuren door om hun 
uiteindelijke doel te bereiken. Om dat doel te bereiken financierden 
zij de opkomst van een nieuwe generatie van aandeelhouders in 
toonaangevende landen. 

Helmut Kohl, een vroegere werknemer van BASF, werd gepromo- 
veerd tot Duitse Kanselier - een positie die hij 16 jaar lang be- 
kleedde. Gedurende die tijd spendeerde hij miljarden dollars aan 
belastinggeld om de opbouw van de Eu in Brussel te financieren. 
Angela Merkel, zijn politieke protégé, bezet heden deze positie. In 
Frankrijk brachten de erfgenamen van de architecten van Ausch- 
witz, Nicolas Sarkozy aan de macht. Na de afwijzing van de EU 
door Frankrijk en Nederland in 2005 dwongen deze twee politieke 
uitvoerders van het kartel de hoofden van de rest van Europa tot 
het ondertekenen van de 'Machtigingswet' van Lissabon. 62 Samenvatting van de bewijzen De erfgenamen van de architecten van Auschwitz werden 
de voornaamste stuwende krachten van de EU Brussel Oorlogsmisdaden Tribunaal te Nürnberg 

Daar het Tribunaal concludeerde dat IG Farben de voornaamste 
industriële krachtwas achter WO II, verordende zij, dat het 
IG Farben kartel moest worden opgesplitst in de voornaamste 

onderstaande bedrijven. BAYER 
HOECHST Fritz Ter Meer 

IG Farben Directeur, 
in Nürnberg veroor- 
deeld voor slavernij, 
plundering en andere 
misdaden. Na WO II: 
Voorzitter van de 
Raad van Bestuur van 
BAYER van 1956- 
1967. 1 Carl Wurster 

Lid van de Raad van 
Bestuur van een on- 
dergeschikt IG Farben 
bedrijf, dat het gifgas 
voor Auschwitz maakte. 
Na WO II: CEO, later 
plaatsvervangend 
Voorzitter van de Raad 
van Bestuur van BASF. AVENTIS SANOFI Heimut Kohi 

• Eerder een BASF werknemer, 
protégé van Wurster 

• Was van 1 982 - 1 998 Kanselier van Duitsland 2005: Met hulp van 
de toenmalige Franse 
Ministervan Binnen- 
landse Zaken Nicolas 
Sarkozy, de farma- 
ceuticadwerg Sanofi 
verzwolg de Farma- 
ceutica reus 'Aventis'. Angela Merkel in 1992 en in 2009. Haar 
ervaren leidsman; Helmuth Kohl stelde 
de jonge Merkel voor als "mijn meisje". Angela Merkel 

• Politieke uitvoerder van het Duitse kartel 

• Vanaf 2005 tot heden Kanselier van 
Duitsland 
Nicolas Sarkozy 

• Politieke uitvoerder van het 
Franse kartel 

• Vanaf 2007 tot 201 2 Sarkozy en Merkel werden de politieke krachten, die 'Het verdrag van 
Lissabon' en de volgende poging van het olie en farmaceutisch kartel 
tot overheersing van Europa, afdwongen - en van daaruit de rest van 
de wereld. 63 Hoofdstuk 1 DE WERELD OP DE RAND VAN EEN 
WERELDWIJD DICTATORSCHAP EN WOIII 

De geschiedenis leert ons, dat er twee voorwaarden zijn voor tot 
wereldverovering door het kartel. 

1 . Het vestigen van een dictatorschap in het gebied van waaruit de 
verovering van de wereld zal worden gestart. Het Verdrag van Lis- 
sabon vormt het uitgangspunt hiervoor. 

2. Systematisch voorbereiden van militaire acties, inclusief voorbe- 
reiden van een nieuwe Wereldoorlog. De vorming van een Europees 
Leger, indien gecombineerd met dreigementen van leidinggevende 
politieke aandeelhouders van het kartel om nucleaire wapens te ge- 
bruiken, is een stap in die richting. 

De greep naar de macht van het olie en farmaceutisch kartel door 
middel van de EU Brussel is een historische overeenkomst met de 
overname van de Duitse regering door dezelfde belangengroepen 
driekwart eeuw geleden. Het jaar 1 933 komt overeen met het jaar 
2009, toen het olie en farmaceutisch kartel haar 'Machtigingswet' 
erdoor drukte. Het jaar 1 934 komt overeen met 201 0, als het dicta- 
torschap haar ware gezicht zal laten zien door de belangrijkste sec- 
toren van de gemeenschap onder haar gezag te brengen. Het door 
Sarkozy gesteunde plan voor een centraal gestuurde Europese eco- 
nomy is slechts het begin. 

In het licht van deze feiten, moeten de mensen van Europa en de 
wereld actie ondernemen. Het succes van hun inzet zal afhangen 
van de volgende voorwaarden: 

1 . De juiste politieke analyse. 

Dit boek werd geschreven om daarin te voorzien. 

2. Doeltreffende verspreiding van deze informatie 
aan iedereen in van de wereld. 

3. De organisatie van een volksbeweging van mensen, die begaan 
is met de bewaking van de democratie en vrede in Europa en 
de rest van de wereld. 64 Samenvatting van de bewijzen OVEREENKOMSTEN TUSSEN 1933 EN HEDEN Machtigings- 
wetten van 
het kartel 

Begunstigden en 
Financiers 1933 
Duitsland Chemisch, olie en 
farmacie kartel 2007/09 

Europa 

Verdrag van 

Lissabon 

Hetzelfde 
Uiteindelijke doel Economisch en 
politieke macht Hetzelfde Territoriale markt 
rechten Europa, daarna de 
rest van de wereld Hetzelfde Leidinggevende 
natie(s) Duitsland Duitsland, 
Frankrijk Misleidende 
tactieken om de 
macht te grijpen Valse beloften 
betreffende "recht, 
orde en vrede" Hetzelfde 


Machtigingswet Duitse Machtigings- 
wet van april 1933 Verdrag van 
Lissabon Aanstootgevende 
gebeurtenis Economische 
Crisis van de de 
late Twintiger Jaren Hedendaagse 
economische crisis Voorbereiding op 
het Dictatorschap Afschaffen van burger- 
rechten; Militarisme Hetzelfde 

Door kartel 
beheerste Media Sturen van de 
Publieke opinie Hetzelfde 65 Hoofdstuk 1 DE POLITICI DIE HET EUROPESE CONTINENT Op 13 december 2007 onderte- 
kenden deze Europese politici het 
"Verdrag van Lissabon". Door die 
ondertekening legden zij het ge- 
hele Europese continent in de 
handen van het kartel. Net zoals 
het Duitse parlement in 1933, 
deze politici de weg vrij maakten 
voor dictatorschap en wereldver- 
overing ten bate van de kartel be- 
langen. En net zoals in 1933 
gaven zij deze overdracht een 
pseudo-democratisch tintje. Voornaamste politieke 
uitvoerders van het kartel 
Sarkozy 
Frankrijk 

Merkel 
Duitsland 1 i 

Verhofstadt Stanishev Rasmussen Andrus Vanhannen 

België Bulgarije Denemarken Estland Finland 

i Karamanlis Brown 

Griekenland Verenigd 
Koninkrijk 
66 Samenvatting van de bewijzen IN HANDEN VAN HET KARTEL OVERDROEGEN 
Tusk 
Polen Socrates Basescu Reinfeldt Fico 

Portugal Roemenië Zweden Slowakije 
67 Hoofdstuk 1 VOORKOM, DAT DE GESCHIEDENIS 
zich weer herhaalt 

Aangezien het duidelijk is, dat de politieke vertegenwoordigers van 
een heel Europa, in gebreke zijn om de democratie te bewaken, 
moeten wij, als burgers, onze verantwoordelijkheid nemen. Om dat 
te kunnen, moeten wij de geschiedenis kennen. De bladzijde hier- 
naast vat de geschiedenis van de mensheid over de afgelopen eeuw 
in een grafische vorm samen. Reeds twee keer eerder bracht het olie 
en farmaceutische kartel Europa in een afgrond. Meer dan honderd 
miljoen mensen betaalden met hun leven als gevolg van deze 'be- 
drijfsbelangen'. 

De twintigste eeuw zal daarmee de geschiedenis ingaan als de "Eeuw 
van Dood en Vernietiging" ten bate van het olie en farmaceutisch kartel. 
En nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, worden wij ge- 
confronteerd met de situatie dat dezelfde bedrijfsbelangen een derde 
poging ondernemen de wereld te onderwerpen. 
Deze derde poging is heel sluw omdat het kartel haar motieven 
voor wereldoverheersing verhult achter misleidende propaganda 
voor vrede. De politieke aandeelhouders van het kartel proberen 
het volk te overtuigen, dat de EU noodzakelijk is om Europa te be- 
hoeden voor een nieuwe wereldoorlog. 

Wij moeten nu een keus maken: Of wij sluiten de ogen en negeren 
de historische feiten, of wij nemen onze verantwoordelijkheid om 
te voorkomen, dat de geschiedenis zich herhaalt. De enige stap 
voorwaarts is om zelf het heft in handen te nemen. De eerste stap 
om eeuwen van misleiding - de ware daders achter de grootste mis- 
daden in de geschiedenis - te beëindigen, is om deze kennis te 
delen met anderen. 68 Samenvatting van de bewijzen Een eeuw van: "Dood en Vernietiging": 

Het kartel en haar zoektocht naar wereldverovering Politieke 
uitvoerders 
Gevolgen van 
het negeren 
van duidlijke 
waarschu- 
wingstekens 1918 

Poging tot wereld- 
verovering faalt 1945 

Poging tot wereld- 
verovering faalt 
69 Hoofdstuk 1 Lange schaduwen uit het verleden 

Voor die lezers, die menen, dat de huidige situatie niet vergeleken 
kan worden met de verschrikkingen van het verleden, willen wij het 
volgende mee geven. De huidige Minister van Defensie van Duits- 
land, Karl-Theodor zu Guttenberg, was vanaf zijn 1 4e opgevoed door 
zijn stiefvader, die de zoon was van Joachim von Ribbentrop. Von 
Ribbentrop was de Minister van Buitenlandse Zaken van Hitler van 
1 933 tot 1 945 en was coördinator van het militaire component in de 
tweede wereldoorlog. In 1 947 werd hij door het Nürnberg Tribunaal 
veroordeeld voor zijn oorlogsmisdaden en opgehangen. 

Het standpunt, dat familie relaties niet noodzakelijkerwijs een band 
met bedrijfsbelangen of politieke strategieën met zich mee brengt, 
gaat in dit geval niet op. De Duitse Minister van Defensie is een on- 
vermurwbare voorstander van militairisering van Europa en de op- 
richting van een Europees leger. Toen hij werd verzocht om af te 
treden, omdat hij het doden door Duitse troepen van onschuldige 
burgers in Afghanistan, verdedigde, reageerde Guttenberg tegenover 
een Duits TV publiek: "Ik zal gewoon aanblijven, ook al waait er een 
storm. Zo ben ik opgevoed - en dat is zoals ik mij zal gedragen". 
Daarmee aangevend, dat de donkere schaduwen van de von Ribben- 
trop traditie de toekomst van de wereld weer bedreigen. 
De agressieve manier waarop deze denkbeelden worden nagestreefd 
door Duitsland en andere chemicaliën exporterende landen laat geen 
twijfel over bestaan welke belangen Guttenberg en andere politieke 
aandeelhouders vertegenwoordigen. 

Er bestaat een dringende behoefte deze ontwikkelingen een halt toe 
te roepen, speciaal met het oog op het volgende feit: De laatste twee 
veroveringsoorlogen werden begonnen door het kartel voor het aan- 
breken van het atoom tijdperk. Die situatie is momenteel veranderd. 
De voorraad atoomwapens in Frankrijk en Groot Brittan nië, gecom- 
bineerd met de besluitvorming in Brussel, geeft het kartel een recht- 
streekse toegang tot deze wapens. Het enige moment om dat te 
voorkomen is nu! 70 Samenvatting van de bewijzen Van Ribbentrop naar Guttenberg 
Carl Theodor zu Guttenberg 
sinds 2009 Duitse Minister van 
Defensie 

• Politieke aandeelhouder 
van het hedendaagse Duitse 
bedrijfsleven - Met inbegrip 
van de opvolgers Van IG 
Farben, BAYER en BASF 

• Voorvechter van de militai- 
risering van Europa en de 
oprichting van een Euro- 
pees leger - onder gezag 
van de EU Brussel. Schaduwen uit het verleden? Joachim von Ribbentrop, de 
Minister van Buitenlandse 
zaken van Hitler gedurende 
WO II (boven). Werd in 1947 
in Nürnberg veroordeeld tot 
de doodstraf en opgehangen 
voor oorlogsmisdaden. 
Verdere informatie: GB1RG532 71 Hoofdstuk 1 "Zij die zich het verleden niet kunnen her- 
inneren, zijn veroordeeld deze te herhalen". 

Georg Santayana In het openingshoofdstuk van dit boek hebben 
wij u historische feiten en informatie gegeven 
waarvan u wellicht nog nooit van had gehoord. 

Wij zijn ons bewust, dat sommige informatie, 
schokkend en nauwelijks te geloven is. Daarom 
vragen wij u om zelf aanvullend onderzoek te 
doen. 

Aangezien alle feiten, die in dit boek worden 
aangedragen zijn gebaseerd op historische docu- 
menten, zijn wij ervan overtuigd, dat u alles in 
dit boek bevestigd zult zien. 

Wanneer u zich realiseert tot op welke hoogte u 
uw familie, vrienden en hele generaties in onwe- 
tendheid zijn gehouden, mag u uzelf deze be- 
langrijke vraagstellen: 

'Hoe lang staan wij het toe, dat belangen van het 
kartel de toekomst van ons continent bepalen?' 

De volgende bladzijden zullen u ideeën aandra- 
gen van wat u kunt doen, die verder zullen wor- 
den besproken in het laatste hoofdstuk van dit 
boek. 72 Samenvatting van de bewijzen TOEN Opoffering 
van miljoenen | 
levens ... Voor 

miljarden 

winst 
HEDEN BAYER BASF HOECHST 
heden SANOFI Internationaal olie 
en farmaceutisch kartel Gelooft u werkelijk, dat deze multinationals in de 21e 

eeuw zullen ophouden met het in de waagschaal stellen 

van miljoenen levens louter om miljarden winst te maken? Verdere informatie: GB1TA748 73 Hoofdstuk 1 DE HISTORISCHE UITDAGING 
VAN ONZE TIJD 

Om de huidige wereldpolitiek goed te kunnen beoordelen, bena- 
drukken wij een belangrijk verschil tussen de twee vorige pogingen 
tot wereldverovering door het kartel en de huidige. WO I en WO II 
waren pogingen van het olie en farmaceutisch kartel van één land 
(Duitsland) om de concurrentie van andere naties en multinationals 
uit te schakelen om de pas opgekomen markt voor chemicaliën, pe- 
trochemicaliën en farmaceutica te domineren 

In tegenstelling daarmee; de huidige poging tot werelddominantie 
via de EU wordt om een andere reden zo sterk nagejaagd. De laat- 
ste tientallen jaren heeft de mensheid technieken ontwikkeld, die 
de monopolie positie van gepatenteerde synthetische producten in 
principe heel sterk bedreigen. De producten, die momenteel be- 
dreigd worden, is precies de basis, waarop de economische macht 
van het kartel berust: 

• Olie. Het alleenrecht op olie als de voornaamste bron van de 
energie in de wereld, wordt bedreigd door alternatieve vormen 
van energie, zoals water (waterstof), wind, zonne-energie, getij- 
dewerking, geothermische en andere (zoals nulpunt energie). 
Ondanks, dat al deze energievormen verschillend zijn, hebben 
zij één ding gemeen - zij bevrijden de mensheid van de afhan- 
kelijkheid van olie. 

• Gepatenteerde geneesmiddelen. Het alleenrecht op gepaten- 
teerde geneesmiddelen als de voornaamste oplossing op de ge- 
zondheidsproblemen in de wereld, wordt bedreigd door de op 
wetenschap gebaseerde werkzame, veilige en betaalbare natuur- 
lijk gezondheidsmethoden. 

• Gepatenteerd voedsel (GMOs). De poging om het alleenrecht 
en beheer over de levering van voedsel aan de gehele wereld, 
gebaseerd op gepatenteerde genetisch gemodificeerde (veran- 
derde) vruchten, groenten en dieren (GMOs), wordt bedreigd 
door de groeiende vraag naar gezond, kunstmest en pesticiden 
vrije op natuurlijke manier gekweekte voedingsproducten. 

Het langzaam afnemen van deze wereldmarkten betekent een ver- 
lies in een orde van grootte van honderden biljoenen dollars. 

74 Samenvatting van de bewijzen Vernieuwbare 
energiebronnen 

• Water 
(waterstof) 

• Zonne-energi 

• Wind 

• Andere 
Bovendien hebben de belanghebbenden achter het kartel zich ge- 
realiseerd, dat de mensen over de gehele wereld vastbesloten zijn 
deze nieuwe 'bevrijdende' technologieën te verdedigen. Het daarbij 
onmogelijk makend voor de aandeelhouders om hun wereldwijde 
op patenten gebouwde markten in een democratisch systeem te ver- 
dedigen. In die situatie is de enige optie voor het kartel haar eco- 
nomische voorrechten te beschermen via een internationale crises 
en militaire conflicten te stimuleren met als doel hun dominantie 
over de wereld te waarborgen.. 

De mensheid moet zich realiseren, dat de huidige poging van het 
olie en farmaceutisch kartel tot dominantie geen strijd is van de ene 
natie tegen de andere, zoals WO I en WO II. De gevechtslinie wor- 
den heden ten dage getrokken tussen de financiële belangen van 
een handvol multinationals en de gezondheid en levensbelangen 
van miljarden mensen en hun nazaten. 

Dit is onze uitdaging. Maar in deze historische uitdaging zitten ook 
geweldige mogelijkheden. 75 Hoofdstuk 1 Een wereld van het volk en voor het volk Nu het duidelijk is, dat de politieke vertegenwoordigers Europa, ge- 
breke zijn gebleven om de democratie te verdedigen, moeten wij, 
het volk, onze verantwoordelijkheid nemen. Een wereldwijde be- 
weging, die de bewoners van deze planeet beschermt tegen het be- 
lang van het olie en farmaceutisch kartel, is wat wij nu nodig 
hebben, nu en in de toekomst. Het belang van deze beweging is 
de bescherming van de gezondheid en het leven van miljoenen 
mensen: het is daarom een "Beweging voor het Leven". 

Dit boek brengt met deze historische analyse daarmee de dringende 
noodzaak voor een dergelijke beweging. De lessen uit het verleden, 
die in dit boek zijn vastgelegd, moeten tientallen jaren van mislei- 
ding beëindigen. 

Dit boek maakt duidelijk, dat de wanhopige pogingen van het kartel 
om 'Brussel' tot een geheel te smeden en de uitbreiding van haar 
invloed over de gehele wereld geen toeval is. Het legt de angst 
bloot van de heersende groep, dat zij hun politieke en economische 
controle over onze planeet kan verliezen. Alternatieve energiebron- 
nen ("nulpunt energie") dreigen de "Tirannie van de olie" te stop- 
pen. Net als de natuurlijke gezondheids middelen een bedreiging 
zijn voor de afhankelijkheid van de mens van gepatenteerde giftige 
chemische medicijnen. 

De aandeelhouders in de gevestigde orde realiseerden zich, dat zij 
hun economische belangen in een democratie niet langer kunnen 
handhaven. De enige manier om hun multi-biljoen dollar markt, 
met voornamelijk verouderde technologieën, in stand te houden is 
bij het ontstaan van een totalitaire regering. De agressieve pogingen 
van het kartel om de macht over Europa en de wereld te krijgen, 
zoals vastgelegd in dit boek, is dus geen teken van kracht, maar van 
vertwijfeling. 76 Samenvatting van de bewijzen De geboorte van de 'Movement of Life' 
Waarom Movement of Life zal slagen 

Door het analyseren van de geschiedenis - de oude machten be- 
vinden zich steeds meer in een uitzichtloze situatie - een voor- 
waarde voor een nieuwe beweging: van het volk en voor het volk. 
Deze beweging heeft voor deze historische taak twee belangrijke 
doelen: 

1 . Het bevorderen van nieuwe technologieën op het gebied van 
energie, gezondheid en andere voorname activiteiten in de ge- 
meenschap, die de monopolie van de gevestigde orde kunnen 
doorbreken.. 

2. Het combineren van de vrijheid van deze technologieën met 
de vooruitgang van politieke democratie op plaatselijk, natio- 
naal en internationaal niveau. 

Om het gewenste doel te bereiken zal de "Movement of Life" de 
democratie beschermen, de vrede bewaren en daarmee de plannen 
van het kartel om de wereld te domineren verijdelen. 

Meer informatie over de noodzaak van de Movement of Life is te 
vinden in het laatste hoofdstuk van dit boek. 71 Om de referenties (onder aan de bladzijden) te bestuderen ge- 
lieve u het betreffende nummer in te voeren in de web pagina van 
ons boek in de zoekfunctie aan de linkerkant en op 'Go' te klikken. 

http://wivw.reject-the-eu.co.uk/iiazi-roots/iiitroduction/index.htiiil Basisplan van de Nazi/kartel Coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hoofdstuk 2 WALTER HALLSTEIN: 

Vooraanstaande Nazi 
jurist - en hoofd 
architect van de 
'EU Brussel' Hoofdstuk 2 

Walter Hallstein (1901-1982) 

Walter Hallstein was een vooraanstaande jurist betrokken bij de 
juridische en administratieve opbouw van een Europa na WO II 
onder bewind van de Nazi's. Hallstein vertegenwoordigde een 
nieuw soort van leden van de Nazi/kartel Coalitie. Opgeleid door 
juridische leraren was het doel het "Verdrag van Versailles", scha- 
devergoedingen die Duitsland kreeg opgelegd na de nederlaag van 
WO I, te saboteren. In het begin van zijn loopbaan kreeg Hallstein 
een speciale opleiding aan het 'Kaiser Wilhelm instituut in Berlijn'. 
Dit privé instituut werd hoofdzakelijk gefinancierd door het IG 
Farben kartel om wetenschappelijke en juridische kaders te vor- 
men voor de volgende poging van het kartel om Europa en de we- 
reld te domineren. 

Toen het Nazi bewind in 1945 ophield te bestaan, was het bewind 
van hun medeplichtigen, het IG Farben kartel en haar opvolgers 
BAYER, BASF en HOECHST net begonnen. Als een strategisch deel 
van hun plan plaatsten zij - slechts 1 jaar nadat hun vorige po- 
ging had gefaald - een van hun eigen mensen aan het roer van het 
nieuwe 'politburo' in Brussel: Walter Hallstein. 

Dit hoofdstuk bewijst dat de fundamenteel ondemocratische opzet 
van de huidige 'EU Brussel' niet toevallig is. Hallstein, een voor- 
aanstaande Nazi jurist - en expert betreffende het IG Farben con- 
cern - werd gekozen vanwege deze bedrijfsbelangen om de eerste 
president van de Europese Commissie te worden met een speci- 
fieke opdracht: de 'EU' modelleren volgens de oorspronkelijke 
plannen van de Nazi/kartel Coalitie om Europa te besturen mid- 
dels een 'Centraal kartel Kantoor'. 

De belangen van het Olie en Farmacie kartel, zowel toen als nu, 
is het tot stand brengen van één Europees kartel kantoor (lees: EU 
in Brussel) met één raad van niet gekozen bureaucraten (lees: EU 
commissie). 80 Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist - en hoofdarchitect van de 'EU Brussel' Meester van bedrog 
Geen ander mens dan Hallstein heeft een grotere invloed gehad 
op de hedendaagse structuur van de 'EU' en daarmede de visie 
van het kartel op de toekomst van Europa. De feiten betreffende 
Hallstein, zoals in dit boek vast gelegd, moeten de ontmaskering 
van deze grondlegger openbaren. 

Door de achtergrond van deze man te leren kennen, zullen de 
mensen van Europa in staat zijn om de ware belangen en motieven 
achter deze opzet van de 'EU Brussel', te doorgronden. 81 Hoofdstuk 2 

De hoofdarchitect 

van de huidige 'EU Brussel' 

Op 23 maart 1957 werd Hallstein een van de twaalf grondleggers - 
de oorspronkelijke ondertekenaars - van het 'Verdrag van Rome', het 
oprichtingsverdrag van de 'EU Brussel', dat hij had mede ontworpen. 

Op 7 januari 1958 werd Hallstein door de politieke aandeelhouders 
van het Olie en Farmaceutisch kartel, benoemd tot eerste President van 
de zogenaamde Europese Commissie, het hoogste ambt van de Eu- 
ropese Economische Unie (EEG) en voorloper van de 'EU Brussel'. 

In 1963 werd Hallstein benoemd voor een, tweede vijfjarige ter- 
mijn als president van de EU Commissie. Als eerste koning van Eu- 
ropa werd hij voorzien van een reusachtig "kasteel" het Berlaymont 
gebouw in het centrum van Brussel, (zie foto hieronder) 

Tien jaar lang, van 1958 tot 1967 voerde Hallstein het bevel over 
een leger van duizenden bureaucraten - zonder enig democratisch 
toezicht. 


De politieke leiders van de 27 Europese naties, die het 'Machti- 
gingsverdrag van Lissabon' tekenden bleven in gebreke om cruci- 
ale vragen te stellen: 

1 . Wie ontwierp de ondemocratische opzet van de 
'EU Brussel' ? 

2. Waar kwam de blauwdruk voor de opzet van de 
'EU Brussel'vandaan? 

82 Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist - en hoofdarchitect van de 'EU Brussel' 

Met behulp van zijn leger gehoorzame knechten, voornamelijk be- 
taald door het kartel en haar politieke aandeelhouders, modelleerde 
Hallstein de 'EU' volgens blauwdrukken, die twintig jaar eerder 
door hem en zijn medeplichtigen waren ontworpen voor een Eu- 
ropa onder Nazi/IG Farben bewind. 

51 jaar later, op 1 december 2009 legde het zogenaamde 'Lissabon 
Verdrag' de hoofdpunten van Hallsteins ontwerp voor de 'EU Brus- 
sel' vast en daarmede werden de hoofdpunten van het Nazi/kartel 
basisplan aan Europa opgelegd. Bij het begin van de 21e Eeuw als gevolg van 
de historische onbekendheid: 

• Door het ondertekenen door 27 Staatshoof- 
den van het Verdrag van Lissabon, onderte- 
kenden zij een 'Machtigingswet'. 

• Overeenkomstig aan 1 933 offerden zij demo- 
cratie op en openden de deuren voor een be- 
wind over Europa door dezelfde bedrijven 
kartels, die WO II gefinancierd hebben. Het nieuwe plan van het kartel om het beheer over Europa in han- 
den te krijgen was eenvoudig: Benoem een "koning", geef hem een 
kasteel en duizenden bureaucraten en verdoezel deze 
constructie alsof het een democratisch model is. 

Dankzij dit boek wordt deze oplichterij blootgelegd 
en mag dit niet langer meer uitgevoerd worden. 

83 Hoofdstuk 2 Voor en gedurende WO II was 
Hallstein lid van officiële Nazi 
organisaties frftftMOr DTtiUFp'-T+H-lllnLtill Soatock, dan 3Ü,5apteabar 1B35 
Siapha»tr.L& An den ilarrn ^aglaniqgabevQlJjnücbllgten 
ui dar Ualvaralt<a 

Roetock 

Unt«r B*iügtmta* nuf a«iii*& UI aait Leid ar^ja ich: 
Ich hab* in d-T MachltriegszciL ungahftrt 

vuhytad na laar Hafaranddriait das Ralchetund 
dautacbar Rafarandara t 

alü Prof aa oor den-RalchOTartand deutacbar iïocto- 

Ich tfab&re Jatst an dea BHSfrJ, dam MSLB ( dar nuaatan- Als onderdeel in de opbouw van hun dictatorschap in WO II, zorgde 
de Nazi/IG Farben coalitie ervoor om ook hun ideologische opstel- 
ling van de belangrijkste sectoren van de maatschappij op een lijn 
te krijgen. Eén van de belangrijkste sectoren was die van de juridi- 
sche beroepen, die gebruikt werd om het dictatorschap een wettige 
basis te geven. In 1933, direct na de greep naar de macht werd de 
BNSDJ [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen = Bond van 
Nationaalsocialistische Duitse Juristen] opgericht. In 1936 werd deze 
organisatie omgezet in de beruchte Nazi bond van Rechtenbescher- 
mers [Rechtswahrer]. 'Rechtsbeschermer' was de Nazi geheimtaal 
voor het systematisch vernietigen van het democratisch wetsysteem 
en te vervangen door de Nazi/Fascistische dictatoriale wet. 84 Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist - en hoofdarchitect van de 'EU Brussel' 
De officiële speld van de Nazi 'Rechts- 
wahrer' {wetsbeschermers] organisatie 
met de Nazi Swastika in het midden. V Hallstein was lid van zowel 
de BNSDJ als de beruchte 
Nazi 'Rechtswahrer Orga- 
nization'. Lidmaatschap 
van deze organisatie was 
beperkt tot die personen, 
die een onvoorwaardelijke 
steun gaven en deelnamen 
aan de invoering van de 
Nazi ideologieën planning 
voor de verovering van de 
wereld door de NAZI/IG 
Farben coalitie. Prof. Dr. jur. Walter Hallstein Rostock 30 september 1935 
StephanStr. 15 Aan de [Nazi] regeringsvertegenwoordiger bij de Universiteit Rostock Met referentie aan mijn eed bij aanstelling verklaar ik: 

In de tijd na de oorlog [WO I, dus na 1918] was ik lid van de vol- 
gende organisaties: 

gedurende mijn tijd als assistent jurist [Referendaris] 
behoorde ik tot het Referendaris Genootschap van het 
[Nazi] Rijk, 

als professor behoorde ik tot het genootschap van Duitse 
Universiteiten van het [Nazi] Rijk. 

Heden ben ik lid van het Genootschap van Nationaal Socialistische 
Beroeps Juristen [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, 
BNSDJ], het 'Nationaal Socialistische Leraars Genootschap" [Natio- 
nalsozialistischer Lehrerbund, NSLB] en de lectoren. 85 Hoofdstuk 2 Hallstein - 'Beschermer' van de Nazi wetten 

Het Genootschap van Nazi "Wetsbeschermers" was één van de pei- 
lers van het Nazi terreur regime. De taken en de verantwoordelijk- 
heden waren vastgelegd in de officiële 'Handelingen van het NS Wet 
Beschermers Genootschap' [Schriftenreihe des NS-Rechtswahrer- 
bunds] volume 5, 1 938, zoals hieronder wordt beschreven:: 
De Nationaalsocialistische Alliantie 
van de Beschermers van de Wet 

"De Nationaal Socialistische Alliantie van Be- 
schermers van de Wet (NSRB) is verantwoor- 
delijk voor de beroepsmatige organisatie van 
het [Nazi] Duitse juridische beroep. Het wordt 
geleid door de Minister Dr. Frank (1), de leider 
['Reichsleiter'] van de Rijks Juridische Dienst 
['Reichrechtsamt' dat is de voedingsbodem 
van de Nazi Terreurwetten] van de Nationaso- 
cialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP) 
[d.w.z. de officiële Nazi partij]. 

Vanwege haar toonaangevende posities is de 
NSRB verbonden met de centrale kantoren 
van het Juridische Kantoor van de ND SAP. Op 
die manier is het ervan verzekerd dat de pro- 
fessionele activiteiten overeenstemmen met de 
wens van de ND SAP [Nazi partij] - en daar- 
enboven met het leiderschap van de [Nazi] 
Staat. Aldus heeft de verbinding van de NSRB 
met de [Nazi partij] NSDAP een solide basis." 

1 Frank, de hoogst geplaatste jurist van de Nazi's werd op 
17 October 1947 veroordeeld tot de doodstraf wegens oor- 
logsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door het Oor- 
logsmisdaden Tribunaal te Neurenberg. Hallsteins belofte - onder ede - voor zijn ondersteuning aan de Nazi 
ideologie en doelen bevorderde zijn academische loopbaan. Op 1 8 
mei 1 936, slechts acht maanden na zijn eed van trouw aan de Nazi's, 
werd Hallstein aangesteld als 'Decaan van de Faculteit voor Rechten 
en Economie' aan de Universiteit van Rostock in Nazi Duitsland. 86 Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist - en hoofdarchitect van de 'EU Brussel' 2W ^fd&PF 

ffp^j j g ip fff* w (Wrfn^fr wi Ö?«/«^ dw 18, V*i 1336, Auf Grund dar niï toïi den Her ra Reichser&iehuiigs- 
minister ei t «il ten IrB&cht Lgung berafe ich Sie hier- 
durch zura De kun der toch te- und * ir t schaft avis se ds ch aft- 
linken Fakultat . Ich er&uche tio Vit teil tong , ïïbd Eie 11 
Ihrem Textretsr bestelït haben. 

Heil Hitler! 
Dor Hektor, 3WU *-jZ_ Horrt Pïof • Dr, Hallstfl U 
H i e x De Rector 

van de Universiteit van Rostock Rostock, 18 mei 1936 Gezien het gezag, dat mij is gegeven door de Rijksminis- 
ter van Onderwijs, stel ik U bij deze aan tot Deken van de 
Faculteit Rechten en Economie. Ik verzoek U mij te infor- 
meren wie U aanstelde als Uw plaatsvervanger. Heil Hitler! 
De Rector De Heer 


Prof. Dr. H a 1 1 s t e i n 
Alhier [Rostock] 87 Hoofdstuk 2 Na de nederlaag van de Nazi's in 1945 
leed Hallstein aan acuut geheugenverlies 

Na de nederlaag van Nazi/IG Farben bestond een van de eerste 
taken van de mensheid er uit, de verantwoordelijken te straffen en 
zich te verzekeren dat dergelijke misdaden nooit meer zou voor- 
doen. De Geallieerden ondervroegen onder anderen de leiders van 
de Duitse openbare diensten - met inbegrip van universiteitsperso- 
neel en docenten - naar hun Nazi verleden. Hieronder is een kopie 
van de officiële ondervragingslijst van Hallstein in 1945 (uittreksels). Personaifragebogen für Horhschulbaarrite 

Hf ^CÜflH l*HClPt frKhf *« ■Jölwtar* Ohrt*f!*l»4M hOh ■** *• Wflf^* P W***M «Hut». 
ffliijlw $b EUnbtfM Méh fl*diri) 

A- PtKoniibwhrilbung; 

N*im:Hinf^lln Duur* uw) Ori 4*t Pfamoflwi - i .uju^ ipsc fi«rlii 

itm 4^ Btnf umi pellllicht AeglUdtni na odf r T f n tfrt 

Gthwrtwif wiiTll — 
UnlttrtHAlFriTllfAltt RingflPJitXrfj MIILtlriid» LiVfbihn: 

F*fcultlt£l£h&ttilJb F*thalïali±JCllt Jltirl, Elnkomrmti 1«0-lW: l B ■ l» ü O O HU 

B. Uufbihn und Tifïofciittn i«lt 1030: 

2, Wum Slt »ll 1 WJ Milfillid ** d) Etrtif pdlUicktn OrgiiUiUon Inatrliitb d«r Unlvirtltlt: i 
(f illi ]i d rCfftrt 8I« #N* £Enx«]h*lt*n fclrviH.) 12. tlabtn Si* itlt 1S33 Öff*rt(rEch* od*r ■ ufi*rik|d«rniictit R»don *d#r Vorltiungan g«- 
hpitvrt (■. & Riindiynk, WthrnnchU N*poCa, Ordcrubvrfie*)? Min 

IA, H*bifl Sli n*th \htem bei ten Win e* J* d**u fcflig •Iragsn: 

4>n«Eian4L»iEiliiliich« od«f IhnPIcht ..rólkiicht" ld*«n (•!nithlï*Blich R«u*nkiind» 
ürvd Rlf**nh#fl) EU %r*rb«i:*n? 

b) liichriütcht od#r «nftdainokfaüfch* ldt«n zu v*rfaf*hin? 

c) Ft Indichin ód«r GtringichilEung g*g*n rfEa V«r«ïn{«n Njtï&nen tu #rr*9#n? 

d) mlKUlritcht. «Entchl. grsQdiuUch* und dtyUctt-EmptrilUlHtn* ld*tn 14 virbnUm? 88 Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist - en hoofdarchitect van de 'EU Brussel' Dit document getiteld 'Persoonlijke Vragenlijst voor Universiteits Amb- 
tenaren' werd door Hallstein persoonlijk ingevuld. In deze officiële 
vragenlijst ontkent Hallstein opvallend enige bemoeienis met het Nazi 
regime - behalve als normale toeschouwer. Geheel in tegenspraak 
met zijn openbare gegevens - met inbegrip van zijn gezworen trouw 
aan de Nazi Partij in 1936 - ontkende hij ooit lid van enige Nazi 
organisatie geweest te zijn dan wel promotor van hun ideologie. 

De onbeschaamde leugens van Hallstein over zijn Nazi verleden 
in officiële documenten betekenen niets anders dan meineed. Ge- 
durende tientallen jaren leek hij er mee weg te kunnen komen. 
In 1 957 zou de "Juridische frontsoldaat" [ Een zelfportret van Hall- 
stein in 1939] aangesteld worden om de volgende poging tot do- 
minering van Europa door het kartel te coördineren middels het 
nieuwe Centrale kartel Kantoor de 'EU Brussel'. 

Nu, een halve eeuw later, valt het Hallstein sprookje als grondleg- 
ger van een democratisch Europa in duigen en daarmede de gehele 
opzet van de 'EU Brussel'. Vertaling 


van het officiële Ondervraging Bewijsstuk 


van Hallstein uit 1945, 


onder 


ede afgenomen als Onderdeel 


van het Geallieerde ' 


De-nazificatie Programma' 


Name: 


Hallstein 
Leeftijd: 


44 
Beroep: 


Jurist 
2. Bent U vanaf 1933 lid geweest van: 

d). Een politieke organisatie binnen de Universiteit? Nee. 
(wanneer ja, geef ons de volledige infomatie.) 

12. Hebt U sinds 1933 in het openbaar redevoeringen gegeven, of buiten 
Universitaire werk (zoals radio, leger, Nazi opleidings instituten?) Nee. 

13. Hebt U naar Uw beste weten ooit medegewerkt aan 

a) verspreiding van Nazi of gelijkwaardige 'racistische' Ideeën (met inbegrip 
van racistische opleidingen en rassenhaat)? Nee. 

b) Verspreiding van racistische en anti democratische ideeën? Nee. 

c) Vijandigheid opgewekt of verachting tegen de verenigde naties van de wereld? Nee. 

d) Militairistisme verspreid, met inbegrip van Groot Duitsland 
en Duitse imperialistische ideeën? Nee. Antwoorden toegevoegd 89 Hoofdstuk 2 Hallstein - officiële Nazi Staatsonderhandelaar 
Op 9 mei 1 938 werd Hitler ver- 
| welkomd door 'II Duce' Musso- 
lini op het station van Rome. In mei 1938, toen de Nazi macht ste- 
vig in Duitsland verankerd was, bracht 
Hitler een staatsbezoek aan Italië, de 
andere fascistische natie in Europa. 
Minder dan een jaar voor de Nazi/IG 
Farben coalitie WO II zou starten, 
maakte Hitler en Mussolini afspraken 
voor een Europa onder hun bewind. 
Dit officiële Nazi Staatsbezoek markeert 
het begin van gezamenlijke voorberei- 
dingen voor WO II in sleutelgebieden 
- met inbegrip van invoering van dic- 
tatoriale wetten in heel Europa -tussen 
de fascistische regeringen van Italië en 
Duitsland. Met het oog daarop werd een binationale commissie ingesteld 
met de naam 'Werkgroep voor Du its-ltaliaanse Wettelijke Relaties' ['Ar- 
beidsgemeinschaft für Deutsch-ltalienische Rechtsbeziehungen'] 

Het voornaamste doel van deze groep was om een wettige basis te 
leggen voor het bewind van de fascistisch/IG Farben coalitie over 
Europa, dat in werking zou treden als Duitsland en Italië de rest 
van het continent aan het militaire juk had- 
den onderworpen. Voornaamste gespreks- 
punten waren de 'bescherming van het 
intellectueel eigendom' [d.w.z. de uitbrei- 
ding van patenten, speciaal die van het IG 
Farben kartel] en 'bescherming van het ras' 
[het codewoord voor de bevestiging van het 
Arische ras als leiders van de wereld]. Slechts enkele weken na het bezoek van Hitler 
in 1938, had de eerste bijeenkomst van deze 
groep van fascistische/Nazi juristen plaats in 
Rome. Eén van de juridische experts die Nazi 
Duitsland vertegenwoordigde bij deze offici- 
ële onderhandelingen over hoe de Nazi's en 
de fascisten het veroverde Europa zouden be- 
sturen was: Walter Hallstein. 
Vanaf 21-25 juni 1938 verte- 
genwoordigde Hallstein de 
Nazi regering tijdens Staats 
onderhandelingen met het 
fascistische Italië over een 
juridisch raamwerk voor 
een geheel Europa omvat- 
tend dictatorschap onder 
het bewind van de Nazi/IG 
Farben kartel coalitie. 90 Walter Hallstein: Vooraanstaande Nazi Jurist - en hoofdarchitect van de 'EU Brussel' 

Nazi/kartel juristen beramen 
de toekomst van Europa 

In de lente van 1 939 werden enkele resultaten van de officiële onder- 
handelingen bekend gemaakt: Van de 'Werkgroep voor Duits-ltaliaanse Relaties' tijdens haar bijeenkomst 
in Wenen van 6-11 maart 1939 zijn deze stellingen [Thesen]: 

• Elk volk als een levende gemeenschap zijnde, moet het rassenvraagstuk 
[Rassenfrage] in overeenstemming met haar geestelijke en ras karakteris- 
tieken [geistig und rassischen Eigenart] oplossen. Op basis hiervan eisen 
het Nationaal Socialisme en het Fascisme beiden het recht op om de Eu- 
ropese cultuur te verdedigen en te perfectioneren. 

• De wettelijke organisatie van de dictatoriale Staat [Führerstaat] heeft de 
taak om de integriteit, de gezondheid en de racistische gezondheid [Erbge- 
sundheit] van het volk te beschermen. ... Het is de taak van het Nationaal 
Socialisme en het Fascisme om het racistische bewustzijn voortdurend te 
versterken door diepgaand geestelijke en morele opvoeding [geistige und 
sittliche Erziehung]. 

• Het [opper] ras moet in het bijzonder beschermd worden tegen het Joodse 
ras [Judentum] door het voor altijd uit de gemeenschap [Volksgemein- 
schaft] te elimineren ten einde te voorkomen, dat het Joodse ras enige in- 
vloed uit kan oefenen op het leven in beide naties [Duitsland en Italië]. 

• De universele en cosmopolitische ideologieën van wereldverovering [Welt- 
herrschaftsplanen] van het Joodse ras worden tegengewerkt door de ondub- 
belzinnge principes van het Duitse en Italiaanse volk, zoals vastgelegd in 
de Wetten van Nürnberg op 15 september 1935 [Duitsland] en door beslis- 
singen van de Fascistische Grote Vergadering op 6 October 1938 [Italië]. 

Benadrukkingen en verklaringen tussen haakjes toegevoegd. Walter Hallstein was in de zomer van 1 938 niet slechts een functiona- 
ris van het Nazi regime, die deel nam aan onderhandelingen op hoog 
niveau tussen twee fascistische staten. In feite was hij een belangrijke 
juridische en politieke strateeg met betrekking tot de plannen van de 
Nazi/kartel coalitie om een dictatoriaal raamwerk vast te stellen voor 
een Europa onder bewind van het kartel. 91 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Hallstein - Architect 
van een nieuw Europa 
De stad Rome heeft een specifieke 
rol gespeeld in de geschiedenis van 
Europa in de 20e Eeuw. In juni 1 938 
was deze stad de gastheer voor een 
internationale conferentie van juridi- 
sche en politieke aandeelhouders 
van het kartel. Onder de dekmantel 
van 'juridische werkgroep' kwamen 
zij tezamen om de basis te leggen voor het dictatoriale raamwerk 
voor Europa onder het bewind van het kartel. Het belang van deze 
'werkgroep' werd onderstreept zowel door de beslissingen, die wer- 
den aangenomen als door de lijst van deelnemers. De Hallstein 
groep werd aangevuld met enkele hoogst geplaatste Staats functio- 
narissen - waaronder de Nazi Minister Hans Frank (vanwege zijn 
oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld in 1947) - en ondersteund 
door de gedachten van Hitler en Mussolini. In 1 945 realiseerden de 
kartel-plannenmakers voor de verovering van Europa zich, dat de 
Nazi/Fascistische militaire marionetten de oorlog hadden verloren. 
Voor de kartel belangen was dit niet meer dan de hik. In oorlogs- 
misdaden 'Tribunaal te Nürnberg' werden de militaire marionetten 
veroordeeld als de schuldigen. In tegenstelling daarmee werden 
Hallstein en andere juridische en politieke experts voor de verove- 
ringsplannen op een misleidende manier aan het onwetende pu- 
bliek voorgesteld als de democratische 'grondleggers' van een nieuw 
Europa - met haar hoofdvestiging in Brussel. Toen Hallstein aan het 
einde van 1938 Rome verliet na beëindiging van de 'Veroverings 
Conferentie' kon hij niet vermoeden, dat hij 1 9 jaar later naar deze 
stad zou terugkeren met dezelfde missie. Op 25 mei 1 957 onderte- 
kende hij de 'Verdragen van Rome', die hij als belangrijkste juridi- 
sche architect had voorbereid. Met zijn handtekening onder deze 
'verdragen' volbracht hij zijn opdracht, die hij in 1938 had ontvan- 
gen: de onderwerping van Europa onder het bewind van het Olie 
en Farmacie kartel nu via de EU in Brussel. Maar laten wij terugke- 
ren naar 1938. Aan het eind van dat jaar gebeurde er iets, dat het 
uiteindelijke doel van de Nazi/kartel coalitie niet alleen overheersing 
van Europa maar de gehele wereld binnen hun bereik bracht. 92 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Onder het bewind van de Nazi/kartel coalitie IG FARBEN (BAYER, BASF, HOECHST) De plannen in 1938 van het Olie en Farmaceutisch kartel 
voor de verovering van Europa Militaire veroveringsplannen Politieke veroveringsplannen 


"'' ** 


M 

Van plannen naar brute 
werkelijkheid 
De verovering van Europa 

door de Nazi/kartel 

coalitie 

(Landen, die werden bezet 

direct na de conferentie - q4() 

in Rome) > V j$Q 

' C _2 v% 93 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Het begin van de nucleaire eeuw 

De jaarwisseling van 1938/39 markeerde een keerpunt in de ge- 
schiedenis van de mens. Al geruime tijd was er een wetenschappe- 
lijke race om de structuur van atomen en hun enorme kracht te 
ontraadselen. Laboratoria in Frankrijk, Groot Brittannië, de Ver- 
enigde Staten, Duitsland en andere landen probeerden enkele jaren 
deze strijd te winnen om vervolgens de nucleaire energie toe te 
passen voor commerciële en militaire doeleinden. 

Op 10 december 1938 ontving de Italiaanse natuurkundige Enrico 
Fermi de Nobelprijs voor Natuurkunde als erkenning voor zijn pio- 
nierswerk in dit kritieke wetenschappelijke veld - daarmee de on- 
derzoek activiteiten in nucleaire natuurkunde en chemie verder 
aanwakkerend. 

Slechts een week later op 17 december 1938 voerden de Duitse che- 
micus Otto Hahn en zijn medewerker Fritz Strassmann experimen- 
ten uit in het Kaiser Wilhelm Insituut te Berlijn, Duitsland. Op die 
dag ontdekten zij, dat door uranium atomen te beschieten met kleine 
deeltjes (neutronen) als gevolg had, dat het grote uranium atoom ge- 
spleten werd in twee kleinere atomen - waarbij een enorme hoe- 
veelheid energie vrij kwam. Atoomsplitsing was uitgevonden. 

De derde wetenschapper die voor vele jaren nauw bij dit onder- 
zoek betrokken was kon op die dag niet aanwezig zijn. Zes maan- 
den eerder was zij gedwongen Duitsland te verlaten en naar 
Stockholm (Zweden) te emigreren vanwege haar Joodse afkomst. 
Hahn en Strassmann dienden hun baanbrekende ontdekking op 22 
december 1938 in bij het vooraanstaande Duitse wetenschappelijk 
tijdschrift 'Naturwissenschaften' (Natuurwetenschappen), die het 
onmiddellijk publiceerde op 6 januari 1939. 

Gedurende de eerste dagen in januari 1 939 zou de wetenschappe- 
lijke gemeenschap in Duitsland, Europa en daarbuiten leren, dat de 
wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. De ontdekking van atoom- 
splitsing, het vrijkomen van enorme hoeveelheden nucleaire energie 
en haar toepassing voor militaire doeleinden zou het geopolitieke 
gezicht van de aarde veranderen: Die landen, die atoomsplitsing 
konden beheersen zouden over de wereld kunnen heersen. 94 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' 8 weken die de loop van de 
geschiedenis veranderden 
N * ,B 'wMtnsch»a £ "^f'|. 6 .j 10 , m i? ******* l ^fc-,^,^ 

l bel dca- ■ 1 ^^Bl^ 

Hierboven: Otto Hahn, Lise Meit 
ner in het laboratorium van het 
Kaiser Wilhelm Instituut. 
Rechts: De wetenschappelijk» 
publicatie, over kernfusie op 
6 januari 1939. 
—-"-"■^WBen Trui* Ti *-»«****a»i» ;. .—^ a * 

.«•«tan -wiST'r"^ h *»*»^5 r JÏ?5? i,jBi «*. tC 
95 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 De wereld neemt kennis van het 
nucleaire tijdperk 

In het begin van januari 1 939 had de wetenschappelijke wereld ken- 
nis genomen van het ontstaan van het nucleaire tijdperk. Maar hoe 
stond dat met de politici, de wetgevers, de media en het gewone pu- 
bliek in het algemeen? Realiseerden welke dramatische gevolgen dit 
zou kunnen hebben op de wereld? Niets kan dit beter illustreren dan 
het gedetailleerd rapport over deze ontdekking in de 'New York Times' 
van 30 januari 1 939. Op die dag, nog geen vier weken na de eerste 
publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift werden de experimen- 
tele resultaten van het team van Dr. Hahn bevestigd door de Columbia 
Universiteit in New York en door andere onderzoek instituten. De 
'New York Times' een krant- niet algemeen bekend als sensatiekrant 
- beschreef de ontdekkingen als "Tijdperk bepalend". 

Het rapport laat geen twijfel bestaan over de potentiële militaire 
betekenis van deze ontdekking: "Het splitsen van het uranium 
atoom in twee delen, elk bestaande uit een gigantische atoom ka- 
nonskogel' met de kolossale energie van 1 00.000.000 elektro-volts, 
is de grootste hoeveelheid atoom energie, die tot nog toe op aarde 
door de mens is vrij gemaakt." De gedetailleerde beschrijving van 
de ontwikkeling van twee neutronen 'kogels' uit ieder gespleten 
uranium atoom maakte onmiddellijk de mogelijkheid van een ket- 
tingreactie duidelijk hetgeen ook door alle lezers van de New York 
Times werd begrepen. 

Het artikel beschrijft de kritische stappen zoals bij dit onderzoek 
door Otto Hahn en Liese Meinert in het Kaiser Wilhelm Instituut in 
Berlijn waren ondernomen. Wat het artikel echter niet vermeldde 
was het feit, dat dit onderzoek bij deze privé instelling voornamelijk 
werd gefinancierd door het IG Farben kartel, hetzelfde bedrijven 
kartel, dat de groei van de Nazi's had gefinancierd en actief bezig 
was de Nazi/IG Farben coalitie voor te bereiden op militaire we- 
reldverovering. 

Maar het IG Farben kartel had niet alleen geïnvesteerd in de ont- 
wikkeling van wapen technologieën voor hun wereld verovering. 96 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' The New York Times 

January 31, 1939 
VAST ENERGY FREED BY URANIUM ATOM Sptït, It Produces 2 'Cannon* 

balfs/ Each of 1 Qü f ÜQO,000 

Electron Volts HAILED AS EPOCH MAKING New Process, Announced at 
Columbïa, Uses Onïy 1-30Volt 

to überate Big Force The aplitttng of a uranïuin atom 
into two partB h eaoh consisting of 
a gïgantic atomic "cannonbair 1 ol 
the tr*mendous energy of 100,flOD P - 
OOG el eetrort- volta h the greateat 
amount of atomic energy so far 
liberatüd by man- on earlh, ^as 
announced here yesterday by the 
Coïumbia Universlty Department of 
Phyaics in a statement by Dean 
G*orec F, Fe&ram of the Columbia 
G-mdu^te Faeuïties. 

The spIUUng of the uranium 
4tom, ït was said, conetitutea an 
entirely new atomic procesa. the 
poasibility of whlcïi dld EOt «ven 
occur to any of the Würld + s atom 
ama&hers* Thïs n*w procesa. It was 
added, * É yüJ ld * tïie large&t conver- 
■ion of saaaa into energy that bas 
yet been obtaïned by terrestrial 
methode" Sma;ll For oe ïlsed tor Splitüng 

One of the most atartHng pbe- 
nomenu in thïs newly disco vered 
atomic proceas ia the relatively 
■man amount of energy necessary 
to liberate the enormoui amounte 
developed through the gplitting of 
the ^rnniuni atom* The uranium 
alom is split by meang of neutrona t 
that li, neutral atomic partiele* 
carryïng no electrieal charge. These 
neutron builets travel with energjes 
of only oTie-thïrtietb of a volt. Yet 
they pioduce two atomic "cannon- 
halls*' of a total of 200,000,000 elec- 
tron-voltsp repreaetitïng an energy 
6,000,000*000 timea greater. . . . 

It -was Professor Fennï who f ïrut 
flrcd neutron buil ets into uranium, 
the hea viest element found in u%- 
ture, Professor Fermi believed be 
bad aucceeded in creatüxg an ele- 
ment b-navier than uranium p which, 
"being un$table, diaintegrated into 
an ïsotope (brin of au element) of 
ra di urn. 

The wo rk was continued at the 
Kaiser Wilhelm Research Institute 
for Chemistry at Berlin-Dablem p 
Germa^y* by Dr. Li se Meitner and 
Professor Otto Hahn f who had been 
workinjï together for many years. 
Dr. Meitner was di schar Réd laat 
year for racial reasons and she 
went to Stockholm, Sleden. . . . Excerpts from the report 
published in the New York Times on January 31, 1939 97 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 De militaire en politieke strategische voorberei- 
dingen voor wereldoverheersing door het kartel 

In 1 91 8 had het kartel haar eerste poging tot wereldoverheersing ver- 
loren-WO I -en haar militaire marionet Keizer Wilhelm II, was ge- 
dwongen af te treden. Niet echter het gilde van ondersteuners van 
WO I, namelijk BAYER, BASF, HOECHST, wiens handelswaar - ex- 
plosieven en gifgassen - deze verwoestende oorlog hadden gedre- 
ven. Deze maatschappijbelangen, na 1 925 werkend onder de naam 
van het IG Farben kartel verzamelden hun krachten voor een vol- 
gende poging tot wereld verovering. 

Het kartel veranderde een particulier academisch instituut- saillant 
detail: vernoemd naar de afgetreden Keizer Wilhelm - in een oplei- 
dingscentrum voor haar kaders voor de toekomstige pogingen tot we- 
reldverovering. IG Farben financierde niet alleen Otto Hahn's 
onderzoek, maar ook de opleiding van technocraten aan het KWI 
voor Internationaal en Vergelijkend Recht. Verscholen achter deze 
codenaam financierde het kartel de strategische ontwikkeling van het 
wettelijk raamwerk, dat nodig was om de onderdrukte wereld te be- 
sturen. Eén van de technocraten, die hier tussen 1927 en 1929 een 
speciale opleiding kreeg was Walter Hallstein. 
Hierboven: Het Kaiser Wilhelm Instituut voor Chemie in Berlijn waar atoom- 
splitsing werd ontdekt. Rechts: IG Farben directeur Carl Bosch, die President 
van het Kaiser Wilhelm Genootschap werd in 1937. IG Farben financierde de 
Kaiser Wilhelm Instituten voor Chemie en Internationaal Recht - als voorbe- 
reiding voor een nieuwe poging van het kartel om de wereld te domineren. 98 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Opleiding van eliten voor de nieuwe 
wereldverovering Duits Chemisch kartel 

BAYER / BASF/ HOECHST 

Gebaseerd op het grootste aantal patenten van de enige naamloze vennoot- 
schap ter wereld, maakt het Duitse kartel plannen om de wereldmarkten te 
veroveren in chemicaliën, petrochemicaliën en farmaceutische producten. 
1914 -1918 Wereldoorlog I 

De Duitse Keizer Wilhelm en het Duitse leger wordt "opged ragen " deze 
plannen voor wereldverovering uit te voeren. BAYER/BASF leveren de ex- 
plosieven en de chemische wapens. Het plan faalt. De Keizer moet aftre- 
den - het kartel gaat door. 
Kaiser Wilhelm Instituten (KWI) 

BAYER, BASF, HOECHST - na 1 925 optredend als het IG Farben kartel - 

financiert dit instituut als een opleidingscentrum voor de volgende twee 

pogingen tot wereldverovering. /* y KWI voor Chemie 

Otto Hahn KWI voor Inter- 
nationaal Recht 

Walter Hallstein 

^ Wereld 'Rijk' 

kartel regeert over Europa en de 
wereld door: 

• Supranationale overheid 

• Centraal kartel Hoofdkwartier 
Dictatorschap via rechtspersonen 
Nucleaire dreiging 99 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 
De 'Veroveringsrede' van Hallstein: De toekomst 
van Europa onder Nazi/IG Farben bewind 

Op 23 januari 1 939 gaf Hallstein, toen decaan 
van de faculteit van rechten en economie van 
de universiteit van Rostock, Duitsland, een re- 
devoering over de juridische herstructurering 
van Europa. Zijn redevoering, die het best om- 
schreven kan worden als de 'Veroveringsrede- 
voering', was onderdeel van de mobilisatie 
door het Nazi regime en hun deelgenoten, het 
Olie en Farmaceutisch kartel IG Farben. 

Het tijdstip van deze redevoering was veelbetekenend. Slechts tien 
maanden daarvoor, op 1 2 maart 1 938 hadden de Nazi's Oostenrijk 
geannexeerd - slechts 3 maanden voor de rede van Hallstein - had- 
den de Nazi's een deel vanTsjechoslowakije - het Sudetenland (Bo- 
hemia, Moravia) in bezit genomen door te dreigen met oorlog als 
hun aanspraak op die grondgebieden niet werd ingewilligd. Tijdens 
een internationale conferentie in München - op 29/30 september 
1 938 - had Hitler de wereld gerustgesteld dat met de annexatie van 
het Sudetenland zijn aanspraak op gebiedsuitbreiding voldaan zou 
zijn. Niets was minder waar. Het voornaamste, het aanbreken van 
het nucleaire tijdperk en het monopolie, dat zij daarop meenden 
te hebben, moedigde de Nazi's aan hun plannen voor wereldver- 
overing te bespoedigen. De 'Veroveringsrede' van Hallstein laat 
geen twijfel bestaan, dat hij op de hoogte was van de plannen en 
de onderwerping van Europa - en later de gehele wereld onder het 
volstrekte economische, juridische en economische gezag van de 
Nazi/IG Farben coalitie -. In zijn rede beschreef hij specifiek de ge- 
plande verovering van Europa als een economische gebeurtenis met 
onvoorstelbare gevolgen. 

Deze redevoering weerspiegelt het probleem waarmee de Nazi's 
worstelden in januari 1 939 - slechts zeven maanden voor de aan- 
vang van WO II. Hallstein en andere Nazi propagandisten moesten 
de Duitse elite voorbereiden en motiveren voor een oorlog. Echter 
zij mochten zich niet openlijk over hun oorlogsplannen uitspreken. 100 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' De plaats waar Hallstein zijn 
propaganda redevoering gaf: 
'Mahn en Ohlerichs Keiler', 
Doberaner Str. 21 te Rostock. 
Het is heden nog een bekende plek. L U moet zich eens voorstellen deel uit te maken van dit akelig 
decor meer dan 80 jaar geleden. Een koude winteravond in ja- 
nuari 1939. IJzige temperaturen hebben de Duitse havenstad 
aan de Oostzee in hun greep. Sneeuw en ijs bedekken de stra- 
ten en de lucht is donker. 

Plotseling wordt de stilte doorbroken. De hoofdstraten in de bin- 
nenstad lijken te bewegen, de kinderkoppen weergalmen de 
spijkerlaarzen van soldaten, bruinhemden en Nazi functiona- 
rissen. Zij mengen zich naadloos met de plaatselijke politici, 
professors van de universiteit en studenten, allemaal gekleed 
in statige kleding, waarmee het belang van deze bijeenkomst 
wordt versterkt. De Nazi elite is op weg naar een van de groot- 
ste vergaderzalen in de stad: 'Mahn & Ohlerichs Keiler', de eve- 
nementen zaal van de plaatselijke brouwerij. 

De belangrijkste spreker van deze avond is de 38 jaar oude pro- 
fessor in de rechten van de universiteit van Rostock: Walter 
Hallstein. Zijn redevoering, die u op de volgende bladzijden 
kunt lezen, zal uw mening over de'EU Brussel'voor altijd ver- 
anderen. 101 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 ftvftttttMlani al i Ktéttimkit 

rnttmm ut mm Mmm - mf thr mré m Scflïïii oD«Hb fonb. in SJïaJjii t Oblirigs 

Jhiftt (in Qftfuttübrub ftot, m tai b« 
mm m unfwtfitöt, «prof. $r, s n i <r * ( & i, 

füwfoben fotttf, 3n f<i«« tftöïttftMww' 

flnfpmdje taiintt er etMtëntintficr ïi. -8oM 
W*Btt(«ltt bettyuirl miblörcrWIcbaimfleti, 
bcr ttetriflaaX ï»c3 ffleWarbeltébtenM ter 
Sttbl, Der ïlSIrffctfoft unb bet Stufceritenpfi 
bwülat, (Sr ijwcö bic fcoffimtifi au*, balt 
bkftr Slbmb bojtt betiriwn &etbe, k{j bic 
frdrftyire in bei OcffëniÜipli SMrwni imb 
ÖHflftnbiiiS flnbcs munt, ben» ffe fte&e n'0 
feru bciiralftöfllklM m\$tt)ti\, Wtu \\t <w# 
M altt (f.iniiiljfiiüfl fluf diK [4110e M,kfm1)fc 
uiA fllff Xwbilion inMMufH Mn. 'M 
fcör bet SWtw bte btu Keften 9od)f4u(en oii 
%ma \miMtt ÏMbition oe&te, fteöe bowuS 
&erboi p boft fln bet flrofim SMtiiïtoAunfl <wf 
bem fttittfiwtólAfl V,M W ïlrttoren in Iftren 
bijterren iüÜÉfjIfn) teitaenwfflen builen. Ter fflebucï bei Mbë, bet OrbinwluS ber 
fflertjtëMlff cnfcfaU, «wfefföi £r, fr a ( £ ft t i r , 
kt bnr$ [eitt* twflfeirtjeiibe ftorftfumi In ben 
NttiMfó reflflwiHtlflw sSerjaiinlIfen 
(ffdrflt (ïiffldrunften Mommel! fat, bebOTbelfe 
Khtii'1 bit überauJ afwen* ffnat b« wtfifc 
paffllftfon Glnuftrtnwm ter Ofltnarf nnb be& 
3iibc!fii(flHbei, 

%\t flffltfjQtfmMit ttujfftytitiwfl bon tytb 
Mn Si. wéln ™tö * M feMotlwi 8*1* 
Tolt ócfofiitt Gin 0M&1 öflfomifieiifeln 
fófofi ben «fienb, üniw ben <SO«ii«üfJen de* 
fonbrtt M flnfirt bem ©taatèmlnlticr u, n,: 
CbHDÜMcrmefftet SBoffltnann, ber Stdttb* 
ulftiitfle Oberfl 2U&, 8«wwtoibeltSIWr« 
Srfiïoebtr, «11 ^txitüti bes flïciöfeitet*, 
ïlicièflt{jaHl|flt|oiiê(eH« £tgiiti, eït-C&fr- 
ffiijEcr fl«*n«tt, tftöititiiltait Xv. 
eommer, SWitiffertolbircffor Er. ©er 
&aiiet. CfieifKeutiwU bon 9U(ftn« 
^aenemllnbe, Kopie van het originele krantenverslag over de redevoering van Hallstein geti- 
teld: 'Groter Duitsland als Wettige Eenheid'. Dit ooggetuigeverslag van de Nazi 
propaganda gebeurtenis werd de volgende dag gepubliceerd in de 'Nederduitse 
Waarnemer'! Niederdeutscher Beobachter], 24 januari 1939. Het feit dat de lezing van Hallstein niet zomaar een bijeenkomst 
van de Universiteit was, maar een officiële bijeenkomst van de Nazi 
Staat wordt bewezen door de aanwezigheid van de Duitse Minister 
van Staat, Dr. Scharf- de vertegenwoordiger van Hitler in de Rege- 
ring van de deelstaat Mecklenburg. 

Het bovenstaande artikel uit het officiële Nazi nieuwsblad 'Nieder- 
deutscher Beobachter', dat de volgende dag werd gepubliceerd , 
24 januari 1939, rapporteert de lezing van Hallstein en alle Staats 
evenementen daaromheen. 

De vertaling van dit krantenartikel wordt vastgelegd op de volgende 
bladzijde. Verklarende tekst tussen haakjes en accenten zijn toege- 
voegd. 102 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Groter Duitsland als een juridische eenheid 

Avondlezing van de universiteit van Rostock 
Spreker Professor Hallstein Rostock, 24 januari 1939 
Gisterenavond vond een avondlezing 
plaats in de "Mahn & Ohlerichs Kei- 
ler'. Prof.Dr. Ruickholdt, Deken van 
de universiteit had de uitnodiging uit- 
gestuurd. In zijn openingsrede ver- 
welkomde hij de Minister van [Nazi] 
Staat Dr. Scharf, vertegenwoordigers 
van de Nazi partij en haar organisa- 
ties, van de Whermacht [Nazi Leger], 
de "Reichsarbeitsdienst" [Rijks Ar- 
beids Dienst, de Nazi Vakvereniging], 
de Stad [Rostock] alsook vertegen- 
woordigers van de afdeling van 
Koophandel en de studenten. Ruick- 
holdt sprak de hoop van de universi- 
teit uit, dat de avond zou bijdragen 
aan het vertrouwen en het begrip van 
het volk in de universiteit want, on- 
danks dat het een oude instelling is 
die kan terugblikken op een lange ge- 
schiedenis en tradities, staat deze niet 
ver af van de dagelijkse gang van 
zaken. De grote waardering van de 
Führer [Hitler] voor de Duitse uni- 
versiteiten als de dragers van een 
waardevolle traditie kon worden op- 
gemaakt uit het feit, dat tijdens de 
"Kulturtagung" [cultuur conferentie] 
de rectoren in hun historische gewa- 
den de samenkomst in Nürnberg 
["Reichsparteitag"] in 1938 bij 
woonden zei Ruickholdt. De spreker voor die avond was 
Dr. Hallstein, professor in de 
Rechten, die bijzonder veel erva- 
ring heeft opgedaan in Europese 
juridische politiek door zijn verge- 
lijkend onderzoek. Hij besprak de 
kwestie van de vereniging van het 
'Ostmark" en het Sudetenland. 
[d.w.z. de annexatie door de Nazi's 
van Oostenrijke en grote delen van 
Tsjechoslowakije] . 

De grondige uiteenzettingen van de 
professsor werden beloond met veel 
applaus. Een sociaal samenzijn 
rondde de avond af. Behalve de Mi- 
nister van Staat bevonden zich onder 
de eregasten Majoor Volgmann, de 
[Nazi] garnizoenscommandant, Kolo- 
nel Lieb, "Generalarbeitsführer" [de 
op drie na hoogste rang in de Nazi 
Rijks Arbeidsdenst], Schroeder, een 
vertegenwoordiger van de "Kreislei- 
ter" [Nazi districtsleider], "Kreisorga- 
nisationsleiter" [hoofd van de Nazi 
districtsorganisatie]Degner,"SA- 
Oberführer" [SA Brigadier] Behnert, 
Commissaris van Politie Dr. Sommer, 
[Nazi] directeur Generaal Dr. Beghol- 
ter, [Nazi Wehrmacht] Luitenant Ko- 
lonel von Bleffingh te Warnemünde 
[district Rostock]. 103 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Hallstein en de Nazi 'Newspeak' In het hele hoofdstuk zal het begrip 'Nazi/kartel Coalitie' worden 
gebruikt om het afgrijselijke 'huwelijk' te beschrijven, tussen het 
Olie en Farmaceutisch kartel IG Farben en hun Nazi handlangers, 
die, gezamenlijk het doel hadden om de wereld te veroveren en 
te overheersen. De uitdrukking 'Coalitie' en 'Huwelijk' werden ge- 
bruikt gedurende het Oorlogsmisdaden Tribunaal te Nürnberg om 
de verwevenheid tussen het Olie en Farmaceutisch kartel en de 
Nazi's aan te duiden in hun voorbereiding en het veroorzaken van 
WON. 

De 'Veroverings Rede' op 23 januari 1939 was onderdeel van de 
mobilisatie campagne in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. 

Om hun agressieve plannen te verbergen - en om het verrassings- 
element te behouden - perfectionneert de Nazi/kartel coalitie de 
kunst van misleiding. Walter Hallstein was een van de 'Meesters van 
Bedrog' in de Nazi propaganda campagne die leidde tot WO II. 

Nu het bekend is gemaakt, zal de rede van Hallstein een klassiek 
voorbeeld zijn van hoe de Nazi/kartel propaganda makers de hele 
wereld bedrogen betreffende hun werkelijke bedoelingen. De 'Ver- 
overingsrede' van Hallstein zal door generaties van studenten in 
geschiedenis, politiek, juridische en andere disciplines bestudeerd 
worden. 

De publicatie van deze redevoering door ons dient niet alleen om 
de belangen van Hallstein bloot te leggen, maar stond hij daarmee 
ook aan de basis van de huidige EU. Een waarschuwing voor ko- 
mende generaties om waakzaam te blijven voor woorden van de 
hedendaagse politiek. 104 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' "Avondkleding of [Nazi] Uniform" 

Zelfs enige weken voor de lezing van Hallstein, liet de Rector van de 
Universiteit van Rostock er geen twijfel over bestaan, de 'Hallstein' 
lezing een officiële gebeurtenis was georganiseerd door de universi- 
teit voor de Nazi Staat. ft -A n d a chToibön Har* Vï9- 

Ich fiï-ioübo aiTp dia H*jrrea Kollegan 
EU doa aa Moat»^* d.sn 2£. Janna r 193? t u= N*^0 ^tar, 
in HtJlB & Ohle-ricns Koll^r. Böfcetanaïf Straflo 31 1 atatt- 
f Inden flen V or t r ^g d^ 3 Kerm Kollegört Hïliatein 

„ m« BechtaiMnn-eLt GTaad-eutschlandöi " 

e in sulfiden uni za det aJ«chi±eflertdi&tt 3 i-cia^c-nd airfEU- 
forde ra . 

Ie K hoffft aohr nuf dia Tfeilnaha* aller Kd HcGeti 
aja di^ïö^i Abcnd und *üra dankbar, we-nn au -atim EapTaris 
dêj cast e bis apatÉHt-Bii-B 20-15 ükr a.nw<!*o;id würan. 

S»#atadt fi^at&ck. den 10. ■"-ELn-j.iTr 1939- JÏOTLklöï Ariïug öder "Jnli-rrp 
Aii Uwt , aueh ia TVllO der 
■Beh±nd,arun£ n auf b-pllJeÊendar 
SVöiltajrte tri-eten bla 14*1 *3£. Aa. den 
( alüeohl^AaalB Senten) Circilaire No. 1/39 

Ik nodig alle 'Herren Kollegen' [alle Professors en assistenten lectoren van de 
universiteit] uit naar de Mahn & Ohlerich Kelder, Doberaner Str. 21 op maan- 
dag 23 januari 1939 om 20.30 uur voor de lezing van de 'heer collega Hallstein' 
over het onderwerp 

"De Juridische Eenheid van Groter Duitsland" 

Met het verzoek er na deel te nemen aan de 'bier avond'. 

Ik verwacht de aanwezigheid van alle collega's die avond en zal het op prijs 
stellen als u om 20.15 uur aanwezig zal zijn om de gasten te verwelkomen 
[Nazi elite]. 

Zeestad Rostock, 10 januari 1939. 

De rector - Ruickholdt. 

Avondkleding of uniform [vereist] 

Antwoord - ook in geval van niet deelneming - 

Gewenst middels de bijgaande kaart voor 14/1/39 105 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Hier volgen een paar voorbeelden van het Nazi/kartel propaganda 
woordgebruik, zoals gebruikt door Hallstein - 'Meester in Mislei- 
ding' - in zijn gehele 'Veroveringsrede'. • • 'Groot Duitsland' ['Grossdeutschland' het codewoord voor 
'Europa onder het bewind van de Nazi/kartel Coalitie'] Zelfs 
met de titel van zijn rede - 'De Juridische Eenheid van Groter 
Duitsland' - wekt Hallstein de indruk, dat hij alleen maar juri- 
dische veranderingen op het Duitse grondgebied bedoelt. Het 
begrip 'Groter Duitsland' was het codewoord van het Nazi/kar- 
tel voor het 'Geheel van Europa' - en later de rest van de wereld 
- onder hun bewind'. 

'Ostmark' [Oostelijk Gebiedsdeel', [de code van het Nazi/kar- 
tel voor 'bezet Oostenrijk']. Voor de annexatie van Oostenrijk 
en de Tsjechische gebieden van Sudetenland (Bohemië en Mo- 
ravië), had de Coalitie de term 'Anschluss' ['aansluiting'] be- 
dacht om de indruk te wekken, dat de annexatie van deze 
landen slechts administratieve aansluiting' betekende. 

'Anschluss' [ 'aansluiting' het Nazi/kartel codewoord voor 'on- 
derwerping van een natie met alle mogelijke middelen']. Hall- 
stein gebruikte deze bewoording veelvuldig gedurende zijn 
rede, daarmee de Coalitie plannen verdoezelend om Europa te 
annexeren. 

'Rechtswahrer' ['Beschermers van de Wet' het codewoord 
voor het Nazi/kartel voor de 'juridische stormtroepen' verbon- 
den met de opbouw van een totalitaire wereld onder hun be- 
wind']. 1 936 - drie jaar na de machtsovername in Duitsland - 
was het jaar van de Nürnberger Rassenwetten en het jaar 
waarin Hallstein Deken werd van de Faculteit Recht en Econo- 
mie van de Universiteit van Rostock. 106 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' 3i*f#Hagr DTdiur.'iï. i:oJ_itt«lJi 


hrJ.*j|*j , wl do-r ycrglwï eTiüJUlaït 3Crf u Qr*j«3ïivrie- «Lai* türd- 
iii£.e.n'ïuj7L ^^ÜLt-aiJnlJ-iuj-^on e"± 3,t Tl fïi dir ELndcr-Qjr- 

pc. Ut. Lachen KieltBtaurEfla dfrü- JïrJLttfrn J*g lgtiefl 
l^ciondpTfl -¥*r-tJP.HJU-t tftt trui -dahVT &qT*lt"*CL Bra cia^ia/ 
ÏM Jtrfn Pröblaii. Ottc T-4i^^t-^ -* ^1-.-?n : Jc-T'ncïïr±fl£x--aj>tf -d*r 
= ■ -o l JjftMX.BC Tm n ■:rM,.n? Bit dda .'_Li:-flicll VQ33 H411 ttltkL«pl Prof.Dr. jur. Walter Hallstein Zeestad van Rostock, 23 januari 1939 
StephanStr. 15 Geachte Rector, ['Magnifïzenz'was de gebruikelijke aanspreektitel in die tijd] 

[Hallstein spreek over zichzelf in de 3 e persoon enkelvoud, hetgeen niet onge- 
bruikelijk was toen] 

Hedenavond zal een geleerde het podium op gaan over het onderwerp van de 
"Juridische Eenheid van Groot Duitsland", wiens wetenschappelijke werk aan 
de ene kant gericht was op het vergelijkend onderzoek van Europese juridi- 
sche systemen. 

Aan de andere kant is hij, door intensieve deelneming in de "Academie van de 
Duitse Wet" [het Nazi instituut voor waarborging van het dictatoriale Nazi be- 
wind in het veroverde Europa middels wetten en decreten] bijzonder op de 
hoogte van de juridisch-politieke doelen van het [Nazi] Derde Rijk. 

Hij lijkt dus (Hallstein praat hier nog steeds over zichzelf) geroepen om een 
uitspraak te doen vanuit de optiek van juridische wetenschap [d.w.z. het raam- 
werk van dictatoriale Nazi wetten] over de samensmelting van de nieuwe 
Duitse grondgebieden met het 'Oude Duitsland' [Altreich d.w.z. het toen be- 
staande Duitse Rijk] 

Heil Hitler! 

Dienstwillige toegewijde 
aan uwe 'Magnifïzenz'. In deze officiële brief aan de Rector van de Universiteit, beschrijft Hallstein 
zichzelf als een expert in de 'Europese Juridische Orde'en in het bijzonder 
bekend met de 'Doelen van het Derde Rijk'. 107 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 1936 was eveneens het jaar waarin de Nazi/kartel Coalitie 
begon met hun "4-jaren plan' voor WO II en de militaire ver- 
overing van de wereld. De Duitse juristen waren een onderdeel 
van deze voorbereiding. Het 'Genootschap van Duitse Juristen' 
[Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ)] werd 
gereorganiseerd tot de Nazi 'Reichtswahrer Bund (NSRB) - de 
officiële Nazi 'Organisatie van Beschermers van de Wet'. 

De beslissing om grote delen van de juridische beroepen in Nazi 
Duitsland onder de propaganda leus 'Beschermers van de Wet' 
te verenigen, laat het belang zien, dat de Coalitie stelde in deze 
groep. Deze 'juridische stormtroepen ' waren noodzakelijk om 
het dictatorschap in Duitsland vast te leggen - en het later uit te 
breiden over heel Europa. 

Door de gehele juridische beroepsgroep als 'Beschermers van 
de [Nazi/kartel] Wet' te noemen, creëerden de Nazi's het beste 
voorbeeld van hun misleidende propaganda. Deze 'Bescher- 
mers van de [Nazi/kartel] Wet' zouden natuurlijk de democra- 
tische wetten niet 'beschermen'. Integendeel zij waren 
toegewijd om deze systematisch te vernietigen. Deze 'Bescher- 
mers van de [Nazi/kartel] Wet' waren de fanatieke architecten 
van een wereld onder het bewind van de Nazi/IG Farben coa- 
litie. De enige wetten die zij gezworen hadden om te bescher- 
men waren de dictatoriale wetten die het bewind van de 
Nazi/kartel coalitie over de wereld moesten bevestigen in het 
'Duizend-Jarig Rijk'. 

Walter Hallstein was lid van deze beruchte organisatie van " 
Beschermers van de [Nazi/kartel] Wet". 

Deze voorbeelden zijn slechts een aantal van een lange lijst van 
misleidende bewoordingen, die door Hallstein en de andere 
Nazi/kartel propagandisten werden gebruikt in hun poging om het 
bewind over Europa en de wereld te verkrijgen. 108 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' t f f y f fa— *-fo**> L.„„ t-, 

(f)t-£td f ïi- *C 


*- fi<* Z' *~ t Iffm. t_ 

^V ^y^r. A Jt f "5» • ~. 


Kopie van het manuscript van Hallstein voor zijn propaganda redevoe- 
ring, die hij op 23 januari 1939 in Rostock gaf. Het gehele manuscript is 
te lezen op onze website. verdere informatie: GB2HS241 109 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 De Nazi/kartel propaganda techniek: het omkeren van feiten en 
gebruik van misleidend taalgebruik voor propaganda doeleinden 
- Met als duidelijk voorbeeld de 'Veroveringsrede' van Hallstein - 
zou 15 jaar later door George Orwell 'Newspeak' genoemd wor- 
den in zijn boek "1984". 

De volgende vertaling van de 'Veroveringsrede' van Hallstein is ge- 
baseerd op zijn originele handgeschreven document. Gezien de fa- 
natieke aard van de rede van Hallstein kunnen sommige lezers van 
dit boek de authenticiteit van deze tekst betwijfelen. Daarom, om 
alle twijfel te voorkomen, hebben wij de complete tekst van de 
'Veroveringsrede' van Hallstein online gepubliceerd in het oor- 
spronkelijke Duits. 

Daarbij hebben wij de hand weten te leggen op een handgeschre- 
ven kopie van de rede van Hallstein; een voorbeeld daarvan staat 
afgebeeld op de vorige pagina. Uitleg van de Nazi/kartel propa- 
ganda bewoordingen, zoals door de gehele extremistische rede 
door Hallstein worden gebruikt worden weergegeven tussen haken 
in de tekst of als voetnoten. 

Om de betekenis van de Nazi/kartel 'Veroveringsrede' van Hallstein 
in 1 939 voor het huidige Europa te onderstrepen, zijn rode kaders 
in de tekst gevoegd. Deze rode kaders markeren de belangrijkste 
delen van de rede die naderhand officiële onderdelen werden van 
de 'EU' door het ondertekenen van de 'Machtigingswet van Lissa- 
bon' in 2009 - precies 70 jaar nadat Hallstein zijn rede uitsprak. 

De 'Veroveringsrede' is een uitstekend voorbeeld hoe in de loop 
der jaren het Kartel haar aandeelhouders wisselt maar op de lange 
termijn haar economische en politieke doelen blijft nastreven. 110 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Nu de Nazi's van het toneel verdwenen zijn en Hallstein overleden 
is, heeft hetzelfde Olie en Farmaceutisch kartel, dat verantwoorde- 
lijk is voor beide wereldoorlogen in de 20e eeuw, nieuwe politieke 
aandeelhouders aangesteld voor de 21e eeuw. 

Deze politieke marionetten - voornamelijk uit de 'export groot- 
machten' van Duitsland en Frankrijk - zijn vastbesloten de wereld 
opnieuw te onderwerpen aan het kartel. De meeste van deze documenten met betrekking tot de oor- 
sprong van de EU had door iedereen ingezien kunnen wor- 
den. Het feit dat bijvoorbeeld de Veroveringsrede van 
Hallstein onbekend was totdat deze in dit boek gepubliceerd 
werd is natuurlijk niet goed te praten. 


Deze nalatigheid maakt het u, als lezer, duidelijk dat of uw 
politieke leiders achterwege lieten zich zelf op de hoogte te 
stellen of zij durfden u niet op de hoogte te stellen van de 
feiten. 

Na de publicatie van dit boek kunnen de politieke leiders van 
Europa zich niet langer verschuilen achter het excuus dat "zij 
het niet geweten hebben". Het is nu aan u, de lezer, om uw 
politieke vertegenwoordigers - groot en klein - te confron- 
teren met de historische feiten. 

Wij moeten leren van de fouten van het verleden; moeten 
voorkomen, dat de geschiedenis zich herhaalt, en helpen een 
nieuw democratisch Europa op te bouwen. 
111 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "De Juridische Eenheid van het Groter Duitsland"* 

volgende is de tekst van de 'Veroveringsrede' van Hallstein: "De Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet 1 heeft drie 
taken: hij moet de wet kennen en toepassen en verder 
ontwikkelen. Het belangrijkste van deze drie is de laat- 
ste, omdat alles wat wij doen is onderworpen aan de 
Wet van [Totalitaire] ontwikkeling. " 2 

"Wij moeten niet alleen aandacht schenken aan de be- 
staande wet, maar in het bijzonder aan het maken van 
wetten voor de [Nazi/kartel] toekomst. Onze Juridische 
Beleidstaak bestaat niet alleen uit het behouden van de 
bestaande orde, maar ook om een betere [!] te maken' 3 . "Ik moet uitleggen waarom het de Beschermer van de [Nazi/kartel] 

wet 1 is, die een speciale roeping heeft om deze taak uit te voeren." 

"Het Leiderschap van de [Nazi/kartel] Europese Staat (4) heeft de 
onvoorwaardelijke en uiteindelijke macht in alle beslissingen in ver- 
band met de opbouw van deze Gemeenschap van het Volk. " 5 
Heden ten dage is de 'Europese Commissie' dit "Leiderschap van de [Europese] 
Staat met onvoorwaardelijke en uiteindelijke macht in alle beslissingen!". 'Groter Duitsland, d.w.z. analoog aan Groot Brittannië en haar gezag over grote 
delen van de wereld middels de Commonwealth in die tijd. De Nazi/kartel coalitie 
gebruikte de bewoordingen Groot Duitsland en Groter Duitsland om hun aanspraak 
op wereld overheersing duidelijk te maken. 'Groter Duitsland' werd gebruikt als een 
codewoord voor Europa en naderhand grote delen van de wereld onder Nazi gezag. 

1 'Rechtswahrer', dat is Nazi 'newspeak' voor die fanatieke Nazi juristen, die vast- 
besloten waren om het democratische juridische systeem te vernietigen en te ver- 
vangen door het raamwerk van de totalitaire wet, die de basis vormde voor het 
Nazi/kartel dictatorschap. 

2 'Gesetz des Werdens', dat is de 'newspeak' van Hallstein om de noodzaak te be- 
schrijven om het totalitaire Nazi/kartel juridische systeem over Europa en de ge- 
hele wereld te verspreiden. 

3 'Eine bessere Ordnung' d.w.z. met deze betere regeling beschrijft Hallstein de wettige 
basis voor het dictatoriale gezag van het Nazi/kartel regime over Europa en de wereld. 112 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' 
In 1957 (hierboven) slechts 1 8 jaar na zijn 'Veroveringsrede' voerde 
Hallstein zijn 'Leiderschaps Principe' in bij de 'Verdragen van 
Rome 7 , de stichtingsakten van de 'EU Brussel'. 

De Europese Commissie - bureaucraten benoemd ten bate van het 
kartel - werd het nieuwe dictatoriale "Leiderschap van de Europese 
[kartel] Staat met onvoorwaardelijke en beslissende macht in alle 
beslissingen met betrekking tot de inrichting van deze [Europese] 
Gemeenschap"! 

In 2009 (hieronder) namen 27 Europese politieke leiders de 'Machti- 
gingswet van Lissabon' aan, waarmee de 'Veroveringsplannen' van 
Hallstein voltooid werden - 70 jaar na zijn rede in 1 939 - en daarmee 
de derde poging van het kartel om Europa te domineren in het zadel 
te helpen. ■ 
4 1 
7M f ^ y~_ 

2009 < , M 


■ • 
4 'Führung des Staates', d.w.z. Nazi terminologie om het 'Führer Prinzip" ingang te 
doen vinden, de totale onderwerping onder de hoede van de Nazi/kartel Coalitie. 

5 'Volksgemeinschaft', d.w.z. radicale besmette Nazi terminologie om het 'superi- 
eure' (Arische) volk aan te duiden als het overheersende ras en het enige volk de 
uitdrukking 'volksgemeenschap' waardig. 

^ — J 113 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Heeft het Leiderschap van de [Nazi/kartel] Staat juristen nodig om 
haar politieke taak te vervullen? ledere jurist zou dat graag zo zien 
vanuit een professioneel en psychologisch standpunt, hetgeen begrij- 
pelijk is. juristen zijn in het algemeen hun hele leven druk met regelen 
en onder controle houden van verkeer in een gemeenschap binnen 
een door duizenden wettelijke paragrafen afgeschermd gebied. 

"Daarom zullen juristen sterk de aantrekking voelen die uitgaat van 
de bevrijdende daad van [Nazi/kartel] Wetsvorm ing 6 , deze man- 
nelijke [!] uitdaging die iedere vordering in onbekende terreinen ka- 
rakteriseert. Zij zullen de mogelijkheid om deel te nemen in een 
immens grootschalig [Nazi/kartel] ontwerp prestatie 7 - of slechts 
zorg te dragen voor een bescheiden (juridische) tuin, die aan hen 
is overgelaten." 

"Echter, de gedachtengang voor de verantwoordelijkheid van de 
Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet 1 voor de ontwerpers rol 8 
vloeit voort uit de noodzaak en behoeften van de [Arische] Ge- 
meenschap" 9 . 

"Het creëren van deze nieuwe Staatkundige Wetten vraagt om de 
steun van juristen, die het Gebied van de [Nazi/kartel] Wet beheer- 
sen, die de [Nazi/kartel] Wetgeving en de Regels van de [Nazi/kar- 
tel] Wetopstelling kennen, want het is duidelijk, dat men het 
'Goede'moet kennen om in staat te zijn het 'Betere'f!] 10 te kunnen 
vinden." 

"Ik ben er echter van overtuigd, dat de rechtvaardiging van deze 
roeping om Nieuwe [Nazi/kartel] Wetgeving te ontwerpen, zelfs 
nog diepere grondvesten moet hebben. Ik meen, dat het voortkomt 
uit de specifieke aard van de opdracht zoals gegeven door het [Ari- 
sche] Volk 17 aan de Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet. " 1 6 'Befmienden rechtsschöpferischen Taf d.w.z. terminologie om Nazi/kartel wetten 
aan de volkeren van de veroverde Europese naties op te leggen. 

7 'GroBartigen Gesamtplanung' d.w.z. Nazi/kartel terminologie voor verovering en 
hervorming van het Europese Continent. 

8 'Mitgestalter' d.w.z. de oproep van Hallstein aan de juridische broederschap om 
een door het Nazi/kartel overheerst Europa op te bouwen. 114 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Brandende vragen betreffende Walter Hallstein: 
1946 Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal. Voorste rij van links naar rechts; 
Göring (die - samen met de IG Farben directeur Krauch - verantwoordelijk was 
voor de 'Vier-jaren Plannen door de Nazi/kartel Coalitie), Hess (Hitlers afge- 
vaardigde), von Ribbentrop (Ministervan Buitenlandse zaken voor de Nazi/kar- 
tel Coalitie, Keitel, Chef van de WehrmachtO en andere oorlogsmisdadigers. Vraag : Hoe ontsnapte Hallstein de Geallieerde 'de-nazificatie' en waarom werd 
hij in het Nürnberg oorlogsmisdaden Tribunaal niet berecht, zoals andere 
Nazi/kartel juristen? 

Antwoord: Hallstein loog tegen de geallieerden omtrent zijn verbondenheid met 
Nazi organisaties. Zijn 'Veroveringsrede' en andere belastende elementen werden 
opzettelijk door Hallstein achterwege gelaten in zijn officiële rapport aan de Ge- 
allieerden. Om hen te misleiden deed hij zich voorkomen als slechts 'toeschou- 
wer'of zelfs als 'slachtoffer' van het Nazi regime. * Voor meer informatie over het Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal tegen de Nazi juristen (Case 
No.lll van de berechtingen) kijk op: http://www.mazal.org/archive/nmt/03/NMT03-C001.htm 'Gemeinschaft', d.w.z. op Arische basis opgebouwde gemeenschap in het door 
het Nazi/kartel beheerste Europa, zie hiervoor. 

Hallstein propageert hier duidelijk het totalitaire Nazi/kartel regime als het 'be- 
tere'systeem in vergelijking met democratie. 

'Volk', Nazi terminologie voor het Arische volk. 115 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 f en natuurwet volgende, aangeboren in het beroep van de 'Beschermer van 
de [Nazi/kartel] W/et', moet hij uiteindelijk de verantwoordelijke Architect 
zijn van de [Nazi/kartel] Wet " u 

"Het verband tussen de 'Beschermer van de [Nazi/kartel] Wet' en de 

[Nazi/kartel] Wet" heden ten dage is verschillend van de Wettige Stelligheid' 
van de late 19e Eeuw, die de overheersende mening was tot de overgang 
van de [20e] eeuw: 

"Het ontwerpen van een nieuwe [Nazi/kartel] Wet is de uitsluitende taak 
van de [dictatoriale Nazi/kartel] Wetgevers en de taak van de Rechter is be- 
perkt tot de integratie - de 'Onderwerping' - van de 'Realiteiten van het 
Leven' onder de feiten zoals vastgesteld door de [Nazi/kartel] Wet/ // In 1957, voerde Hallstein precies dit principe in - het exclusieve 
recht op het 'Ontwerpen van Nieuwe [kartel] Wetten' - het al- 
leenrecht van de 'Nieuwe [kartel] wetgevers', de Europese Com- 
missie - in de 'Verdragen van Rome'. 

In 2009, ondertekenden 27 Europese politici het 'Verdrag van 
Lissabon' - en daarbij de hoofdpunten van een "Machtigings- 
wet" de autorisatie voor een dictatoriale macht van kartel be- 
langen over Europa. Met hun handtekeningen hebben deze 
politici - willens en wetens of roekeloos - een aanfluiting ge- 
maakt van eeuwen van Europese democratie. "Hij tracht de wet te bevrijden van toevalligheden en legt het raamwerk bloot 
vooreen wet, die wettelijke gevolgen verbindt aan een willekeurige gebeurtenis." 

"Alle onderdelen van juridische activiteiten zijn onderdeel van de Purifica- 
tie[!]: 13 De Wetenschappelijke Theorie van de {Nazi/kartel] Wet. waarvan 
de resultaten worden samengevat in een juridisch advies voor de uitvoering 
van de wet en de dagelijkse beslommeringen van de Front Officieren[!] van 
de [Nazi/kartel] Wet", u die advocaten worden van het 'Beledigd Bewust- 12 d.w.z. het Nazi raamwerk van wetten die de volkeren van Europa onderwerpen. 

13 'Lauterungsarbeit', dat is de terminologie van het verwijderen door het Nazi/kartel 
van alle democratische elementen door de Nieuwe Orde van de Nazi/kartel co- 
alitie voor Europa en de wereld. 116 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Het Interne 'Ondersteunende Team' van Hallstein 
voor de verovering van Europa via de 'EU Brussel' 
Konrad Adenauer, Kan- 
sel ier van West Duits- 
land (links) en Herman 
Josef Abs, ceo van de 
Deutsche Bank en ob- 
ject van het oorlogs- 
misda den onderzoek. Hans Globke, Hoofd 
van Adenauers Kansel- 
larij, No. 101 op de lijst 
van 'Meest Gezochte 
Oorlogsmisdadigers' 
van de geallieerden. FritzTer Meer, Direc- 
teur van BAYER/IG 
Farben, in Nürnberg 
veroordeeld voor zijn 
oorlogsmisdaden. In 
1956 weer aange- 
steld als voorzitter van 
BAYER. 
117 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 zijn'[!] voor de [Nazi/kartel] Wet' 15 zo goed als beoordelen wie - 
met een uitspraak - uiteindelijk voldoet aan de Instructies van de 
[Nazi/kartel] Wet.' 

"Al deze onderdelen ontwikkelen de [Nazi/kartel] wet in een bijzon- 
der nauwgezette voortdurende inspanning die het dagelijkse 'Be- 
wustzijn van het Volksbewustzijn na de [Nazi/kartel] Wet. 16 vereist" 

"De ware aard van de juridische Grondwet van een volk 16 kan al- 
leen herkend worden door die waarnemers, die zich niet blind sta- 
ren op de wetten, maar de levendige synergie van al deze 
krachten 16a tezamen in aanmerking neemt. Deze 'uitgebreid toege- 
paste kunst' moet toegepast worden als een algemene herziening 
van gehele juridische systemen 17 , nog blijkt als deze de mogelijk- 
heden van dagelijkse correcties overstijgt/' 

"Dit is te meer waar wanneer een Algehele Omverwerping van 
een Juridisch Systeem van revolutionaire [!] omvang 18 vraagt om 
het gebruik van alle beschikbare krachten." In 1957, voerde Hallstein de juridische 'gereedschappen' voor de 'Ge- 
hele Omverwerping van Juridische Systemen van revolutionaire om- 
vang' - over geheel Europa - in de 'Verdragen van Rome' de oprichtings 
documenten van de 'EU Brussel'. 

In 2009, bekrachtigden 27 Europese politieke leiders deze 'Complete 
Ommekeer van Juridische Systemen' van Europese naties in naam van 
het kartel door ondertekening van 'De Machtigingswet van Lissabon'. 14 'Frontoffiziere des Rechts', een uitdrukking die de onderwerping van Hallstein 
weergeeft van het juridische beroep onder de algemene mobilisatie voor oorlog. 
Hallstein voerde deze militaire terminologie bij het juridische beroep in zeven 
maanden voordat de Nazi/kartel Coalitie WO II ontketende. 

15 'Rechtsbewusstsein', terminologie van het Nazi/kartel voor de 'belediging' die de 
democratie inneemt ten opzichte van het standpunt van Hallstein en andere fa- 
natieke aanhangers van Nazi/kartel ideologie. 

16 'Völkisches Rechtsbewusstsein', dat is Nazi terminologie voor het ondergeschikt 
zijn van de wet onder het dictatoriale systeem van de Nazi's en hun radicale ide- 
ologie van een superieur (Arisch) 'Volk'. 118 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallsteins Externe 'Ondersteunende Team' voor de 
verovering van Europa via de 'EU Brussel' 

DE AGENTEN VAN HALLSTEIN UIT HET DUITSE 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Vele ambtenaren en ambassa- 
deurs van het na WO II West- 
Duitse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken waren lid geweest van het- 
zelfde Nazi Ministerie onder Von 
Ribbentrop. Zij waren toegeweide 
agenten van de Nazi/kartel coali- 
tie verovering van Europa gedu- 
rende WO II. Gedurende de vijftiger jaren - de oprichtingsja- 
ren van de 'EU' - de juridische en 
politieke mollen werden de werk- 
zame agenten van het kartel in Eu- 
ropa. Zij waren aangesteld om het 
plan voor te bereiden om Europa 
opnieuw te domineren via de EU. HALLSTEINS 'RECHTERHAND' IN BRUSSEL 

Carl F. Ophüls, lid leidinggevend Duits juridisch pa- 
van de Nazi Rartij van tent expert met inbegrip van dui- 
1933 -45, Lidmaat- zenden IG Farben patenten. 

schap No. 2399061. kl IA ,^ „ .,.,... . 

r Na WO II stelde Hallstein hem aan 

Gedurende WO II als zijn rechterhand en 'Ambassa- 

werkte Ophüls als deur van Duitsland' in Brussel. 

16a 'Zusammenwirken der Krafte^ = 'Synergie van Krachten', de Nazi terminologie 
voor het proces van op een lijn stellen ['Gleichschaltung'] van alle delen van de 
gemeenschap onder het principe van de 'dictatoriale Führer' (Leider) en van de 
Nazi/IG Faben ideologie van oppermacht en wereld overheersing. 

17 'Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete', dat is de uitdrukking voor het opleg- 
gen van Naziwetten in alle landen in bezet Europa. 

18 'Rechtsumwalzung', dat is de uitdrukking voor de algehele vervanging van demo- 
cratische wetten door dictatoriale Nazi wetten. 119 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Heden zien wij het geheel van de 'Beschermers van de [Nazi/kartel] Wet' 
- de gehele juridische beroepsgroep zo u wilt - deelnemen aan de reusach- 
tige taak van de Volksrecht [!] vernieuwing van de Wet '19 "De werkelijkheid is, dat geen een Wet de volledige grootte van het bestaan 
omvatten kan en dat iedere formulering van juridische feiten alleen maar een 
poging kan zijn om de hoogtepunten van een beslissing aan te stippen. Dat 
is al sinds aloude tijden bekend, de logica van een jurist is daar noodzakelij- 
kerwijs mee in overeenstemming/' 

"De meest opmerkelijke karakteristiek van de huidige Staat van de Wet zal voor 
altijd [!] de Totale [Dictatoriale] Gedragslijn zijn van de [Nazi/kartel] Wet. 20 
Dat betekent een nooit eerder vertoonde brede en diepe revolutie van het 
verouderde [democratische] juridische systeem tot in haar verste uithoeken" 

"De resultaten van deze [Nazi/kartel] Vernieuwing [l] 21 zullen het Cultu- 
rele Gezicht van het nieuwe tijdperk 2U typeren, [onder het gezag van het 
Nazi/kartel]' In 1957 legde Hallstein de basis voor de invoering van 'een nooit eer- 
der vertoonde brede en diepe revolutie van de verouderde (democra- 
tische, nationale) juridische systemen' vast in de 'Verdagen van Rome', 

de oprichting van de 'EU Brussel', waarbij de volken van Europa - "tot 
de verste uithoeken" - onderworpen werden onder de heerschappij 
van het kartel. 

In 2009 door de 'Machtigingswet van Lissabon' te ondertekenen stelden 
de 27 Europese politici deze "Totale Gedragslijn van de [kartel] Wet in 

werking", die dreigt het volk van Europa te onderdrukken onder het re- 
gime van het kartel voor de komende generaties. 19 'Völkische Rechtserneuerung', dat is de uitdrukking voor de overname door de 
Nazi's van het rechtssysteem. 

20 'Totale Rechtspolitik', d.w.z. de terminologie " Total' werd gebruikt door de Nazi's 
om een voortdurende verwijzing te maken naar hun politieke systeem: een tota- 
litaire staat. 

21 'Erneuerung', Nazi 'Newspeak' voor de invoering van de Nazi ideologie in alle 
lagen van de bevolking. 

21a New Era, de Nazi uitdrukking die de overheersing van de Nazi/IG Farben kartel 
aangeeft over onze planeet in een 'Duizend Jarig Rijk'. 120 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' 1951 De Europese kolen en staal gemeenschap: 
Opbouw van het dictatorschap 
van het kartel in kleine stappen 

ningsceremonieel dat op Frans 
grondgebied plaats vond, was 
het verdrag voornamelijk beïn- 
vloed door Hallstein en zijn 
team van juristen en komt er 
duidelijk de taal van het kartel in 
voor. 
1 8 april 1 951 : Met de onderteke- 
ning van het Verdrag van Parijs, 
werd Hallstein de Afgezant van 
Adenauer voor kolen en staal . 

Op 1 8 april 1 951 werd het eer- 
ste Vooruitlopende' verdrag van 
de'EU Brussel'ondertekend. Op 
papier werd een gemeenschap- 
pelijke markt voor kolen en staal 
in centraal Europa in het leven 
geroepen. Het was de eerste 
stap van het kartel in haar vol- 
gende poging om Europa over te 
nemen. Ondanks het onderteke- Artikel 9 (zie beneden) van het 
verdrag van de Europese Kolen 
en Staal Gemaanschap, maakt 
de weg open voor de voorloper 
van de Europese Commissie met 
al zijn dictatoriale karakteristie- 
ken. Het roept een macht op, 
die 'bovennationaal' kan wer- 
ken en uitdrukkelijk onafhanke- 
lijk is van democratisch gekozen 
regeringen - allemaal het duide- 
lijke stempel van een dictatori- 
aal bewind. (Articie 9 contd.) 

The members ü£ the High Authority shall p in 
the gen er al interest o£ the Community 1 be completely 
independent in the performance o£ their duties, In 
the performance of these duties,. they shall neither 
seek nor take instructions from any Government or 
£rom any other body. They shall re f ra in from any 
action incompatible with the supranational character 
of their duties. 

Each Member State undesrtakes to respect this ^ 
supranational character and not to seek to influence 
the members of the High Authority in fche performance 
of their tasks. 121 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "In het verleden was dit proces een aangelegenheid binnen eigen 
grenzen - zeg maar een interne huiselijke kwestie in Duitsland. 
De gebeurtenissen in dit tijdperk 22 stellen dit proces echter in een 
geheel ander daglicht" In 1957, nadat Hallstein de plannen van de Nazi/kartel coalitie voor een 
na-oorlogs Europa onder hun gezag, openbaar maakte, kreeg hij een 
tweede kans op de "Vernieuwing" van Europa, dat het 'Culturele Ge- 
zicht" van het Continent zou veranderen. Met de Verdragen van Rome' 
legde Hallstein de basis voor de EU onder toezicht van het kartel. 

In 2009, zeventig jaar na de 'Veroveringsrede' van Hallstein, huldigden 
27 Europese politici dit "Nieuwe Tijdperk" in onder het gezag van het 
Olie en Farmaceutisch kartel voor miljoenen Europeanen door het 
'Machtigingsverdrag van Lissabon' te ondertekenen. "Alle interne problemen en alle interne taken worden overscha- 
duwd door de grote invloed van de Anschluss [van andere Naties 
met het Nazi Rijk] 23 zij worden verpletterd door de magnifieke im- 
pulsen, die het [Nazi/kartel] staatkundige juridische werk ontvangt 
vanwege het 'Heimkehr [!] van Oostenrijk en Sudetenland. "24 22 'Welthistorischen Ereignisse', dat is het naar de macht grijpen in Duitsland door 
de Nazi/IG Farben coalitie, de annexatie van Oostenrijk en delen van Tsjechoslo- 
wakije in de voorbereiding op WO II. 

23 'Anschluss', dat is Nazi 'Newspeak' voor annexatie. 

24 'Heimkehr der Ostmark und des Sudentenlandes', dat is Nazi terminologie voor 
de annexatie van Oostenrijk en delen van Tsjechoslowakije. 122 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein voornaamste ontwerper achter 
West Europese Verdedigings Unie 
Hallstein verleende ook medewerking 
bij de organisatie van de volgende 
'staatsgreep' van het kartel. Slechts 7 jaar 
na het einde van WO II en de militaire 
nederlaag van de Nazi Wehrmacht, 
maakte het kartel plannen om de vol- 
gende aanstelling van militaire troepen, 
nu onder de codenaam 'Europese Verde- 
digings Organisatie' (EDC). Hallstein was het voornaam- 
ste brein van het EDC verdrag, 
dat een Europees leger onder 
het gezag bracht van een 
hoge autoriteit - en daardoor 
van het kartel. Het verdrag 
werd getekend op 27 mei 
1 952 en werd bevestigd door 
Italië en de Benelux landen. 

Het Franse Parlement blokkeerde 
op 30 augustus 1 954 het plan door 
het EDC verdrag af te wijzen. Be- 
langrijkste reden was dat de hoog- 
ste militaire adviseurs van het 
na-oorlogse Duitsland, hoogge- 
plaatste Nazi generaals waren, 
waaronder Generaal Hans Speidel 
(hierboven: met Hitler in Parijs, 
1940; links: aanstelling als Gene- 
raal van het nieuw opgerichte 
West-Duitse Leger in 1955. Met het 'Lissabon Verdrag' van 2009 kreeg de'EU Brussel'machti- 
ging om een Europees Leger op te bouwen onder het gezag van het 
kartel. 55 jaar nadat het Franse Parlement een dergelijk plan afwees 
- heeft het kartel haar doel bereikt. 123 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Het oprichten van een Groot Duits Rijk" 25 [dat is Europees Rijk 
onder Nazi/kartel gezag] is 

• Een politiek feit, één 'Daad van een Leider / met wereldwijde 
afmetingen 26 In 1957, in de 'Verdragen van Rome' had Hallstein de basis gelegd 
voor de 'EU' en de "Schepping van een Groter Rijk" onder het gezag 
van het kartel. 

In 2009 maakten 27 Europese politici het werk af door het 'Machti- 
gingsverdrag van Lissabon' te ondertekenen en waarmee zij de gezond- 
heid en de levensbelangen van miljoenen opofferden aan de financiële 
belangen van het Olie, Chemie en Farmaceutisch kartel. een van die [historische] daden die het landschap van de Geschiedenis' 
en een oud Verlangen van het [Arische] Volk vervult; 27 • een Economische Gebeurtenis met schier onnavolgbare gevolgen; 28 In 1957, werd Hallstein de bouwmeester van de 'Verdragen van Rome' 
- en daardoor van de 'Europese Economische Gemeenschap', (EEC). 

Zijn 'Veroveringsrede' van 1939 laat er geen twijfel over bestaan, dat 
hij dezelfde kartel belangen diende van voor en na WO II. 

In 2009, met het 'Machtigingsverdrag van Lissabon' namen 27 Europese 
politici een beslissing van "schier onvoorstelbare economische gevol- 
gen" en leverden het gehele Europese Continent over aan een handvol 
multinationale kartel rechtspersonen - waaronder BAYER, BASF, 
HOECHST (tegenwoordig Sanofi) - die voorheen verantwoordelijk 
waren voor twee wereldoorlogen op het Europese continent. 15 'Grossdeutsches Reich' dat is een Nazi term voor het gehele Europa onder hun 
gezag. 

- 6 'Eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang', een verheerlijking door Hallstein van 
Hitler als goddelijke vertegenwoordiger van de geschiedenis. 

17 'Eine alte völkische Sehnsucht erfüllen', dat is een weergave van Hallstein van de op 
handen zijnde verovering van Europa door de Nazi's, WO II, als een daad van op ra- 
cistische motieven gedreven toekomst. 

- 8 'Wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren Folgen', dat is de verwij- 
zing van Hallstein naar het economische gezag over Europa door het olie en farmacie 
kartel IG Farben en andere Duitse multinationals. 124 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU' 

Voorbereiding van de 'Verdragen van Rome' Vanaf 1 juni tot 3 juni 1955 
werden de beslissende voorbe- 
reidende vergaderingen voor de 
oprichting van de 'Europese 
Economische Gemeenschap' 
gehouden in Messina, Sicilië 
met deelnemers uit Frankrijk, 
Italië Duitsland en de Benelux- landen. Met dertig jaar juridi- 
sche ervaring in 'Vergelijkend 
Internationaal Recht en Econo- 
mieën als toegewijde knecht 
van het kartel, was Hallstein het 
meesterbrein achter deze voor- 
bereidende vergadering voor de 
'Verdragen van Rome'. 
Gaetano Martino Antoine Pinay 
Italië Frankrijk Joseph Bech 
Luxemburg 
Johan Willem Beyen 
Nederland f 
Paul-Henri Spaak 
België 
125 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 een gebeurtenis van uitzonderlijk belang vanuit het gezichtspunt 
van de Geschiedenis van de Wet; 29 30 "Het is niet langer de taak om een vervallen huis op te knappen, 
maar een nieuw huis te bouwen op een groter gebied voor een 
grotere familie." 31 In 1957, met de 'Verdragen van Rome' werd Hallstein de architect voor 
het "Nieuwe Gebouw", dat is het 'Centrale kartel Kantoor' van de 'EU 

Brussel' voor grotere familie, d.w.z. miljarden Europeanen van vandaag 
en van toekomstige generaties, "op een vergroot grondgebied", d.w.z. 
meer dan twee dozijn Europese landen. 

In 2009, met het 'Machtigingsverdrag van Lissabon' vielen 27 Europese 
politici ten prooi aan de misleidende holle redenering van de kartel 
aandeelhouders, dat hun volkeren beter af zouden zijn als zij hun "ver- 
vallen oude [nationale] huizen" zouden verlaten, en te verhuizen naar 
een "Nieuw Gebouw" - de 'EU in Brussel' - onder het gecentraliseerde 
dictatoriale juk van het Olie en Farmaceutisch kartel. "De vraag is: Is het werkelijk nodig om maar een gebouw te bouwen?" 

"Dat brengt ons precies bij het eerste probleem van wettig beleid 
veroorzaakt door de gebieds annexaties: Waarom moet een enkel 
juridisch systeem de basis vormen voor een Groter [Nazi/kartel 
Europa wijd] Duitsland?" 32 . . . 

"Er kan heden geen twijfel bestaan aangaande de noodzaak van 
een Verenigd Juridisch Systeem" 33 29 'Ein rechtsgeschichtliches Ereignis von auSerordentlicher Bedeutung' dat is de om- 
schrijving van de rol van Hallstein als jurist in een toekomstig Europa onder Nazi/IG 
Farben gezag. 

30 'Das baufallig gewordene alte Haus', dat is de beschrijving van Hallstein en de Nazi's 
van het democratische Europa. 

31 'Au f erweitertem G runde ein neues Gebaude für die gröBer gewordene Familie zu 
errichten', dat is het opvallende beeld van Hallstein van de op handen zijnde dood 
van 60 miljoen mensen, de verwoesting van Europa gedurende WO II en een toe- 
komstig Europa onder het gezag van de Coalitie. 

32 'Warum soll ein Recht in GroBdeutschland geiten", hier stelt Hallstein de retorische 
vraag om de uitbreiding van de Duitse Nazi wetten naar alle toekomstige door de 
Wehrmacht bezette landen te rechtvaardigen. 126 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

Schepping van 'EURATOM' De belangrijkste militaire 
nederlaag die het kartel 
leed in WO II was dat de 
Nazi/kartel Coalitie de 
race om het vervaardi- 
gen van een atoombom 
verloor, ondanks dat zij 
de leiders waren in de 
ontwikkeling van de be- 
langrijkste onderdelen 
namelijk atoomsplitsing 
(boven links: Hahn) en 
raket technologie (boven 
rechts: Von Braun met 
Nazi officieren en mid- 
den afstand raketten. 
(rechts: V1 raketten door 
het Amerikaanse Leger 
in Duitsland gevonden) 
■V 


■ wm 


*"■ ^^L 
r%« 


'J» *V^ Met de oprichting van de Europese 
Atoom Energie Commissie (EURA- 
TOM) als onderdeel van de 'Verdra- 
gen van Rome' 'corrigeerde" het 
kartel dit manco. Hallstein en zijn 
rechterhand Ophüls bewerkten deze 
'staatsgreep' middels een zoge- 
naamde Intergouvernementele Con- 
ferentie 7 (links: zitting van 28 januari 
1957 met Hallstein in het midden) Met EURATOM en de onderte- 
kening van de Verdragen van 
Rome hadden de N.V. mede- 
plichtigen van de Nazi/kartel 
coalitie middels hun 'politburo', 
EU, toegang gekregen tot nucle- 
aire technologie. In 1957 was 
het kartel klaar om hun vol- 
gende poging tot wereldverove- 
ring te starten. 
127 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Het falen om dit plan in werking te stellen is een van de onafge- 
werkte taken en mislukkingen van het Tweede Duitse Rijk" 34 In 1957, legde Hallstein met de 'Verdragen van Rome' de basis voor 
zijn "Verenigd Juridisch Systeem" - de 'EU in Brussel' - met haar po- 
litieke uitvoerende macht, de zogenaamde Europese Commissie, die 
werkt zonder toezicht van enig democratisch bestuur. 

In 2009, met het 'Machtigingsverdrag van Lissabon', zetten 27 Europese 
politici hun handtekening onder een plan, dat afkomstig was van de "te- 
kentafel" van de Nazi/kartel coalitie. De rede van Hallstein in 1939, die 
hier wordt gedocumenteerd, laat geen twijfel bestaan en is het bewijs 
daarvan. "De bevestiging komt niet alleen voort uit materieel ongemak. Dit 
grotere Duitsland [dat is het Europese continent] wordt in toene- 
mende mate een enkele economische eenheid." 35 

"Het is daarom niet te accepteren dat het [Nazi/kartel dictatoriaal] 
Juridisch Systeem - dat de bloedsomloop van dit Lichaam 36 verte- 
genwoordigt - wordt verstikt [!] door de verscheidenheid van [de- 
mocratische] juridische systemen 33 'Notwendigkeit der Rechtseinheit', d.w.z. de Duitse Naziwetten moeten doorge- 
trokken worden tot alle veroverde naties van Europa en de wereld. 

34 De uitdrukking 'Zweites Reich', - in tegenstelling met het Nazi Derde Rijk (Drittes 
Reich) - omschrijft het tijdvak van de Duitse Keizers Wilhelm I, Frederik III en Wil- 
helm II (de periode van 1871 tot 1918) dat uitliep in WO I, de eerste Duitse poging 
om Europa an de rest van de wereld te veroveren. Hallstein pleit er voor dat de Nazi's 
en de N.V. belangen, die zij vertegenwoordigen, met WO II dit zullen af maken. 

35 Aangezien Duitsland op zich al een economische eenheid vormde, benadrukt deze 
zin nog eens te meer de misdadige aard van de propaganda speech van Hallstein. 
De uitdrukking 'Groter Duitsland' ('Grossdeutschland') is de Nazi codetaal voor de 
'totaliteit van Europa - en later de wereld - onder het gezag van de Nazi's en het 
olie en Farmacie kartel! 128 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' De architecten van Auschwitz steunen de 'EU Brussel' 

Oorlogsmisdadiger als voorzitter van de 
raad van bestuur van BAYER 1 956 was het jaar waarin de 
Intergouvernementele con- 
ferenties' om de 'Verdragen 
van Rome' voor te bereiden, 
werden gehouden. In het- 
zelfde jaar werd Fritz Ter 
Meer, de vroegere BAYER/IG 
Farben directeur, die in 
Nürnberg tot zeven jaar was 
veroordeeld, opnieuw tot 
voorzitter van de raad van 
bestuur van BAYER be- 
noemd. p 

l - 


-■"ï 


i / Mr J 


* ^^^^^^^ 
A 
ƒ ^ 
JL^ 
^^^^^Mh ^— — ■ ^* 
De motieven van de grote steun van 
BAYER aan de'EU Brussel'en de an- 
dere IG Farben bedrijven waren over- 
duidelijk: Als de grootste patenten 
bezittende groep op het terrein van 
chemicaliën en farmaceutica, zouden 
zij in feite het gezag voeren over Eu- 
ropa via hun politburo, de 'EU in 
Brussel'. i ■ 1 7 jaar na de "Veroveringsrede" van Hallstein ten faveure van het 
kartel - en 8 jaar na zijn oorlogsmisdadenstraf te hebben uitge- 
zeten-was het Hallstein/Ter Meer team weer herenigd. 129 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Een Volk 11 wordt niet alleen gevormd door algemene lichamelijke 
toestanden, zoals geërfde en uitwendige factoren. Evenmin wordt 
het gevormd door het gezamenlijke lot van de geschiedenis op zich. 
Een volk wordt in de eerste plaats gevormd door gemeenschappe- 
lijke overtuigingen en waarden." In 1957, had Hallstein, met de 'Verdragen van Rome' de basis gelegd 
om een einde te maken aan "het verstikkende effect" van de demo- 
cratische juridische systemen, dat de plannen van het kartel voor de 
verovering van Europa en de wereld, verhinderde. Door een dictatoriaal 
juridisch systeem te bedenken - zonder scheiding van de grondwette- 
lijke machten - verzekerde Hallstein zich ervan, dat de "juridische 
bloedsomloop" van het gezag over Europa, niet langer geblokkeerd kon 
worden door de democratische wens van het volk. 

In 2009, met het 'Machtigingsverdrag van Lissabon' ruimden 27 Euro- 
pese politici de laatste obstakels op, die de 'bloedsomloop' van het kartel 
blokkeerden van een dictatoriale overname van Europa. "Aldus kan het[ Nazi/kartel] Leiderschap van een [Arische] volks- 
staat 37 - in het bijzonder het Nationaal Socialisme - niet bestaan 
zonder de gereedschappen van de wet teneinde deze gezamenlijke 
grond veilig te stellen." 

"De wet is de meest uitgelezen manier van vorming 38 die een ge- 
meenschap ten dienst is, want er zijn weinig zaken, waarvan de au- 
toritaire aard zo diep in het binnenste van de mens zijn ingebed als 
het geloof in de wet en de waarheid[!]/ ' "39 d.w.z. Europea onder Nazi gezag. 

'Völkischer Staat', dat is de racistische uitdrukking van Hallstein voor de superioriteit 
van de Arische staat. 130 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

Ondertekening van de 'Verdragen van Rome' in 1957 Op 25 maart 1957 
maakte Hallstein het 
eerste deel van de op- 
dracht van het kartel 
af: De vroegere voor- 
vechter van de mili- 
taire verovering van 
Europa door de Nazi/ 
kartel coalitie was één 
van de 12 onderteke- 
naars van de 'Verdra- 
gen van Rome' welke de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) en EUROTOM tot stand brachten. 

Door deze verdragen te on- 
dertekenen had Hallstein 
(samen met de Duitse Kan- 
selier Adenauer, foto links) 
het platform gecreëerd voor 
de volgende poging van het 
kartel tot verovering van 
Europa door politieke druk 
en economische omkoping 
- en voor EUR-ATOM. 
Vanaf het eerste ontwerp 
was het kartel van plan om een politieke - en uiteindelijk mili- 
taire - basis op te bouwen voor haar overheersing in de 21e 
eeuw. 131 
De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Aangezien wij nu de vraag hebben beantwoord "of "een eensl uitend juri- 
disch systeem nodig is, gaan wij nu over tot de vraag "hoe" zo'n systeem er 
uit moet zien, hetgeen veel moeilijker is" 

"De Anschlusch 23 [Annexatie van Oostenrijk] is in wezen een handeling van 
de [Nazi/kartel] staatswet Deze gang van zaken integreert het grondgebied 
en het Volk van de nieuwe aangesloten [geannexeerde] staat, waardoor een 
Nieuwe Nationaliteit [!] voor het volk wordt gevormd. 

"daarnaast maakt dit proces de volkeren en gebieden [van de veroverde/ge- 
annexeerde Staat] ondergeschikt aan de soevereiniteit van de Moeder 
[Nazi/kartel] Staat met zijn vastgestelde Wetgevende en Uitvoerende Grond- 
wettelijke Macht." 40 In 1957, met de 'Verdragen van Rome' legde Hallstein het fundament 
voor de volgende poging van het kartel om Europa te veroveren. In zijn 
Veroveringsrede van 1939 beschreef Hallstein de technieken van de 
dictatoriale annexatie van Oostenrijk ten gunste van de Nazi/kartel co- 
alitie. Na de verdragen van Rome was de annexatie van Oostenrijk in 
1 938 niet langer een voorbeeld uit de geschiedenis. Met deze 'Verdra- 
gen' zou de overname van gemeenschappen niet langer een uitzonde- 
ring zijn - maar de regel voor alle naties van Europa. De volkeren van 
Europa zouden worden gedwongen zich in een "Nieuwe Nationaliteit" 
te schikken - die van slaafse onderdanen van een door het kartel gere- 
geerd Europa. 

In 2009, door middel van de 'Machtigingsverdrag van Lissabon' legden 
27 Europese politici deze "Nieuwe Nationaliteit" aan honderden mil- 
joenen van hun onderdanen - zonder ook maar een referendum toe te 
staan om hun toestemming te vragen. 38 'Erziehungsmittel', d.w.z. de uitdrukking 'vorming' betekent in het Duits ook 'disci- 
pline'. Hallstein heeft die uitdrukking hier met opzet gekozen om de disciplinaire 
functie van de wet in dictatoriale Nazi Staat te camoufleren. 

39 'Glaube an Recht und Wahrheït', ook hier weer gebruikt Hallstein de Nazi propa- 
ganda terminologie te camoufleren namelijk de verschrikking van de werkelijkheid: 
de wet en de waarheid zijn de eerste waarden die door het totalitaire Nazi regime 
worden opgeofferd. 132 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

De keuze van Brussel als het 'Politburo' van het kartel llpbMh In Ti Ml, 4« 50*D«p1OT? 3*hJf nnhrlir Emrr fruidiakattnlvrft 

Ara Wucaoh* *Dt*p*+*fc*nAt una f *i* Bat»ioklnn« Aar (maan ftraonalfra- 
C«n dar aunp&liahan Ga Mina oh af t*»i nuf 4a» Laufandan fi 

»» !■ Si na! lak tof Ai* dautaohaa «öffllahkaitaft - » Aarf ioh o) la Biiiaaal al» EndlJaun* dar Sltafrng* amaa faatfahaltan v*r4*a ( 4* 
44* aalfflar aoaet au alganan raraonnlvüaaohaa Taranlttait vürdan. 4) Cl» ïtallanar niiaaan aogafundan vardan. VI* - da* lil noch n oht 
aahaiu BI •har b»b*H ■!■ * laai 1 o ha* katatforiach •rklti.rt, daas ai* aloh alt 
dan Fraaid*at*& dar Invaitltlonabank AiaM abapalaaa laaaaa vtirdaa. Na de Verdragen van Rome opge- 
steld te hebben, was de volgende 
opdracht van het kartel aan Hall- 
stein om deze verdragen uit te 
voeren vanuit zijn positie als 
'chef van het 'Centrale kartel 
Kantoor'. 

Op 30 december 1957 - vanuit 
het vakantie oord Alpbach in de 
Tiroler Alpen - schreef Hallstein 
een driedelig dossier aan de 
Duitse kanselier Adenauer. 

Deze brief - die bekend zou 
worden als de 'Beslissende Op- 
lossing van Brussel' - beschrijft 
in detail de koehandels plannen 
om de hoogste post in het 
'Nieuwe Europa' voor Hallstein 
zelf te benoemen: in de rol van 
President van de EU Commissie 
als 'chef van het Politburo van 
het kartel. Hoogtepunten van 
deze 'Beslissende Brusselse Op- 
lossingsbrief zijn: "Wij staan er op dat Brussel de 
beslissende oplossing is voor 
de standplaats kwestie [Op- 
merkelijk de overeenkomst 
met Hallsteins Nazi propa- 
ganda voor de 'beslissende 
oplossing van het 'joden 
vraagstuk']" 

"De Italianen moeten compen- 
satie krijgen, [ omdat de stand- 
plaats niet in Rome kwam] hoe 
dat moeten wij nog bekijken". 

"Het idee om de standplaats in 
Parijs te vestigen kwam naar 
voren - maar liet men vallen 
na onze [Hallsteins] tussen- 
komst." 

"De taken die uitgevoerd moe- 
ten worden [als hoofd van de 
EU Commissie] zijn op het lijf 
geschreven van Duitsland". 

"Na 7 jaren wachten [is een 
Duits Hoofd] reeds nodig." 133 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Op andere juridische terreinen laat de Vereniging 23 de bestaande 
juridische orde in tact In alle Verenigde [Europese] Gebieden' 41 
blijft het oude juridische systeem bestaan - natuurlijk behalve daar 
waar het in tegenspraak is met de Grondwet van de Verenigde [Eu- 
ropese] Staat 42 In 2009, met het 'Machtigingsverdrag van Lissabon' werden de "Vol- 
keren en Gebieden" van 27 Europese naties ondergeschikt gemaakt 
aan de "Soevereiniteit van de Moeder Staat" - de'EU Brussel'- met 
zijn "Wetgevende en Uitvoerende Grondwettelijke Macht zoals door 
Hallstein in 1957 bij de 'Verdragen van Rome waren vastgelegd' - en 
al in zijn rede van 1939 openbaar rond gebazuind door de geheime 
raad van de Nazi/kartel coalitie . "Voor het Grotere Duitse Rijk 25 is een Algemeen Juridisch Systeem 

niet een feit, dat automatisch voortvloeit uit de schepping van dit 
(toekomstige) Rijk, 34 maar is het een taak/' In zijn 'Veroveringsrede' van 1939 gebruikt Hallstein dezelfde mislei- 
dende taal waarmee de meeste van de Europese naties zijn omgekocht 
en gedwongen door de politieke aandeelhouders van het kartel in Brus- 
sel - en hun marionetten in de Europese landen - om deel te nemen aan 
de 'EU Brussel'. 

Met de onjuiste belofte dat de EU slechts een losse vereniging van Eu- 
ropese Staten zou zijn om de economische groei en de vrede te stimu- 
leren, zal de EU als een octopus land na land opslokken. 

Miljoenen mensen in Europa komen er achter, dat hun wantrouwen be- 
treffende de EU bevestigd wordt. De bewijsstukken in dit boek zullen 
het volk helpen zich te bevrijden van deze octopus en de vrijheid en 
democratie te waarborgen. 'Gesetzgebende wie vollziehende Gewalt (die) sich aus dessen Verfassung ergibt', dat 

betekent dat Hallstein de illusie schept van de Nazi staat met een democratische 
grondwet met aparte juridische en uitvoerende macht Ook hier was precies het te- 
genovergestelde waar: De Nazi 'Machtigingswet van 1933' en de volgende 6 jaren van 
systematische opbouw van een totalitair juridisch systeem had juist iedere scheiding 
van de wetgevende en uitvoerende machten afgeschaft. Hallstein was een van de 
grondleggers van dit totalitaire juridische systeem. Het benadrukt zijn gewetenloze 
aard als Nazi propagandist, dat hij in deze rede refereert aan de uitvoerende en wet- 134 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

Aangesteld als hoofd van de eerste EU commissie 
Minder dan acht dagen na zijn eigen be- 
noemde promotie bracht de 'koehandel' van 
Hallstein resultaat op: Op 7 januari 1958 
werd hij aangesteld als Hoofd van de eerste 
EU commissie binnen een kleine kring van 
zes ministers van buitenlandse zaken. 

Op die dag had Hallstein de tweede op- 
dracht van het kartel met succes volbracht: 
het coördineren van hun poging tot verove- 
ring van Europa vanuit zijn positie als chef 
van het nieuw gevormde politburo. gevende macht en zelfs grondwettelijke rechten in het Nazi 'moederland' - zeker we- 
tende, dat zoiets niet bestond. 

41 'Vereinigte Gebiete', d.w.z. met zijn opvallende terminologie beschrijft Hallstein een 
wereld onder Nazi gezag als een 'verenigde eenheid' - verenigd door Nazi tanks en 
door Nazi wetten. 

42 'Soweitsie der Verfassung des Gesamtstaates zuwiderlaufen', een ander voorbeeld 
van het misleidende van de rede van Hallstein. Deze woordkeus impliceert, dat het 135 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Een onbevangen waarnemer van deze situatie zou kunnen den- 
ken, dat niets makkelijker te volbrengen is als deze taak. Zo iemand 
zou kunnen denken, dat men slechts een opdracht ('Vorschrift) 
nodig heeft, namelijk dat alle wetten van het Oude Rijk [Nazi Duits- 
land] onmiddellijk van toepassing zouden zijn op Oostenrijk [Ost- 
mark] en het Sudetenland. 44 Maar de taak is niet zo eenvoudig als 
het lijkt 

"Het is onmogelijk om in zo'n Gebied de totaliteit van onze Ge- 
schreven [Nazi Duitsland] Wetten ineens op te dringen. Zo een stra- 
tegie zou onmiddellijk mislukken als gevolg van de simpele 
beperkingen van de geestelijke capaciteit 45 van de mensen, die 
deze wetten moeten uitvoeren" Waar Hallstein hier om vraagt is het element van strategische misleiding 

bij het najagen van de doelen van het kartel [Zijn voornaamste reden 
voor deze voorzichtigheid betreft niet de "beperkingen van de mentale 
capaciteiten", [let op de arrogante manier van spreken van Hallstein] 
van de juridische beroepslieden in de geannexeerde landen. Het werke- 
lijke gevaar voor het succes van de strategie van het kartel schuilt in de 
"Personaliteit van de Mensen" in deze landen - dat is hun verzet zich te 
onderwerpen aan het dictatoriale bewind van het kartel. 

Het feit, dat de aandeelhouders van de EU in de 21e Eeuw meer dan 
99% van de mensen in Europa het recht om te stemmen op het zoge- 
naamde Verdrag van Lissabon ontzegden, spreekt voor zich. Het maakt 
duidelijk, dat de angst van Hallstein voor de intelligentie en de demo- 
cratische personaliteit van het volk, terecht is ook zelfs heden ten 
dage. juridische systeem van de veroverde landen blijft bestaan zo lang het niet in tegen- 
spraak is met het juridische systeem van Nazi Duitsland. Hallstein wist, dat er ner- 
gens ter wereld iets zou over blijven van democratische grondwetten, zodra de 
Nazi's hen hadden onderworpen aan hun totalitaire macht. In deze zin gebruikt Hall- 
stein ook nog een andere uitdrukking, die de plannen van de Nazi's voor een ver- 
overd Europa en het plan voor een "New World Order verraadt: 'Gesamtstaat'dat is 
een uitdrukking voor de 'Verenigde Europese Staat' - de huidige 'EU Brussel' - en 
naderhand de New World Order onder het gezag van dezelfde belangen. 136 
Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

Het Atomium Brussel - Aanspraak op wereldoverheersing Geheel passend met de komst 
van deze nieuwe politieke 
opzet - de 'EU in Brussel' - 
vond de Wereldtentoonstelling 
in 1958, plaats in deze stad. 
Het symbool voor deze 'We- 
reldtentoonstelling' - en sinds- 
dien het kenmerk van Brussel - 
was het Atomium gebouw. De 
samenstelling van deze enorme 
vergroting van een atoom was 
bedoeld om de 'trots' van de 
mens te symboliseren vanwege 
het 'temmen' van atoomenergie 
voor vreedzame doeleinden - 
en als een aanspraak op we- 
reldmacht. 

De 'Machtigingswet van Lissabon' 
roept op tot het vormen van een 
Europees leger - met inbegrip van 
atoomwapens - onder het gezag 
van het politburo van het kartel, de 
Europese Commissie. Met deze 
wet uit 2009 heeft het Atomium 
symbool duidelijk een nieuwe be- 
tekenis gekregen: De aanspraak 
op Wereldoverheersing door de 
'EU Brussel'. Met haar huidige 
plannen om een nieuw gebouw 
voor de Europese Commissie te 
bouwen in "het zicht van het Ato- 
mium" laat het kartel geen twijfel 
bestaan over haar bedoelingen. 43 'Schaffung dieses Reiches', dat is het vestigen van een Nazi Reich over geheel Europa. 

44 Hier laat Hallstein voorzichtig achterwege om alle andere landen die veroverd moeten 
worden, er bij te betrekken. 

45 'Grenzen der Geisteskraft', dat is de dubbelzinnige formulering van Hallstein, dat de 
juristen in de bezette landen beperkte geestelijke bekwaamheden hebben - in verge- 
lijking met 'Arische' juristen, zoals Hallstein; dit verband in de tekst van Hallstein toont 
zijn steun voor de fanatieke Nazi ideologie van (Arische) 'Übermenschen'en 'Unter- 
menschen' in de bezette landen. 
137 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Een dergelijke poging zou ook fout lopen vanwege de inge- 
wikkelde structuren ['Verwickeltheit des Gefüges] van een 
"Moderne Sociale Ordening" 46 Men kan niet zomaar een in- 
gewikkeld juridisch systeem veranderen als een jurk, die uit 
de mode is geraakt, omdat elke fundamentele verandering ook 
de - om het zo te noemen - Persoonlijkheid [Persönlichkeit] 
van een volk raakt" "Ik kom nu tot de concrete vragen van de Instelling van de 
[Nazi/kartel] Wet 47 Men moet onderscheid maken tussen ver- 
schillende normen, waarvan de invoering niet vertraagd kan 
worden: zij bestaan uit een bepaald Noodprogramma ['So- 
fortprogramm'] binnen het Juridische Unificatie Proces. "48 In 1957, in de Verdragen van Rome, plaatste Hallstein deze "Nood- 
programma's binnen het Juridische Unificatie Proces" als de basis voor 
de 'EU Brussel'- meest opmerkelijk door de vorming van de zogenaamde 
EU Commissie als een "Uitvoerend Orgaan van de 'EU Brussel'. 

De EU Commissie, deze unieke opzet - nimmer vertoond in de ge- 
schiedenis van democratische grondwetten - was overgenomen van de 
Nazi/kartel tekentafels. 

In 2009, tekenden 27 Europese politici - zonder daarvoor de toestem- 
ming te vragen van hun kiezers - het 'Machtigingsverdrag van Lissabon' 
en gingen daarmee accoord met de "Noodprogramma's binnen het Ju- 
ridische Unificatie Proces" met inbegrip van een niet verkiesbaar "Cen- 
traal kartel Kantoor" dat - net zoals in de Middeleeuwen - het 
alleenrecht heeft wetten uit te vaardigen over Europa zonder enige de- 
mocratische controle. 46 'Moderne soziale Ordnung', d.w.z. Hallstein aarzelt niet het totalitaire Nazi Regime 
te beschrijven als een 'moderne sociale orde' 

47 'Rechtsangleichung', dat is Nazi Newspeak voor omverwerping van het bestaande 
juridische systeem en opleggen van totalitaire Nazi wetten. 

48 'Rechtsvereinheitlichung'. Dat is nog zo'n Nazi uitdrukking om het opleggen van to- 
talitaire Nazi wetten te omzeilen. 138 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

Het Duitse kartel krijgt toegang tot nucleaire technologie 
Op 1 januari 1959 stelde de Europese' 
(Commissie officieel een "gemeenschappelijke 
markt voor nucleaire stoffen" 
middels EURATOM in. 

Dus slechts een jaar nadat de Nazi/kartel 

aanhanger Hallstein tot Hoofd van het politburo 

van het kartel was aangesteld - en 1 4 jaar na 

1 945 - had hij zijn derde opdracht vervuld: 

Toegang van de Duitse kartel belangen tot de 

nucleaire (wapen) technologie. 139 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Daarentegen zijn er zulke (wetten), die eerst opgesteld moeten 
worden, aangezien er op het juridische vlak geen utvindingen zijn, 
maar alleen ontdekkingen. Deze wetten moeten opgesteld worden 
met de medewerking van de 'Beschermers van de [Nazi/kartel] Wet' 
in de Oostelijke Gebieden/ 9 die enkele [!] bijdragen kunnen leveren 
aan het Zuiveren [lautern] van ons juridische Systeem teneinde het 
een Werkelijke [Nazi/kartel] Wet te maken van het Duitse Volk. "Het 'Juridische Noodprogramma' - het directe doel - is in feite al 
in gebruik in het Oude Rijk. 5 50 'Het Juridische Proces om deze [Nazi/kartel] Wetten in te voeren 
is de Richtlijn. 51 De Bevoegdheid [om deze richtlijnen] uit te vaar- 
digen berust bij de Officiële ambtenaren van het [Nazi/kartel] Eu- 
ropese Rijk. ['Reichsminister'J samen met het [Nazi] Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Hallstein nam al deze elementen over in de verdragen van Rome als 
zijnde de grondprincipes van de overheersing van Europa heden ten 
dage door de 'EU in Brussel': 

• De "Ambtenaren van het [Europese] kartel Rijk" in Hallsteins Ver- 
overingsrede werden de 'Europese Commissieleden' die over Eu- 
ropa regeren ten gunste van het kartel en geheel buiten enige 
democratische controle om. 

• De "Richtlijnen" van de Nazi/kartel tekentafel werden de "Euro- 
pese Richtlijnen" van vandaag. Deze "Europese Richtlijnen" samen 
met de zogenaamde "Europese Voorschriften" zijn de dictatoriale 
bevelen geworden waarmee het kartel politburo - de Europese 
Commissie - de wetten bepaalt voor 500 miljoen Europeanen - in 
wezen geheel buiten het democratisch proces om. 49// OsÉrnarA:e/i / ; Hier gebruikt Hallstein het meervoud van Ostmark, waarmee hij impli- 
ceert, dat hij na de annexatie van Oostenrijk meerdere nieuwe gebieden in het Oos- 
ten voorziet, die veroverd gaan worden. 

50 'Altreich', dat is Nazi Duitsland. 140 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 

Een traditie van symbolen 
Als beloning voor het tot een 
goed einde brengen van de op- 
drachten van het kartel, stelden 
de aandeelhouders van het kar- 
tel de 'nieuwe koning van Eu- 
ropa' een 'kasteel' en een 
'koninklijke staf' van duizenden 
gedienstige bureaucraten ter be- 
schikking. 

De bouw van het Berlaymont 
gebouw - dat nog steeds het 
hoofdkwartier is van de EU Commissie - begon in 1963 en 
markeerde het begin van de 
tweede 5-jarige periode van 
Hallstein als Hoofd. Als men 
naar de blauwdrukken van dit 
kasteel kijkt, moet Hallstein 
overgelukkig zijn geweest: de 
vorm het Hoofdkwartier van de 
Europese Commissie lijkt opval- 
lend op het insigne, dat hij - vele 
jaren met trots droeg. 'Verordnung', dat is de dictatoriale uitoefening van de Nazi wetten in de bezette lan- 
den; het is wel een bizarre grap van de geschiedenis, dat minder dan 20 jaar was dat 
Nazi propagandist Hallstein deze ondemocratische technieken naar voren bracht als 
een middel om Europa te overheersen onder de Nazi/IG Farben coalitie; hij - als 
president van de Europese Commissie - dezelfde 'richtlijnen en voorschriften' zou 
inbrengen als middel waarmee de erfgenamen van IG Farben over Europa konden 
regeren onder de vlag van de EU. Het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 
in werking trad, maakt zijn visioen werkelijkheid. 141 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Onder de onderwerpen van deze snelle richting [van de Nazi/kartel Wet] 
kunnen wij een onderscheid maken tussen twee groepen: De eerste groep 
omvat de richtlijnen betreffende de grondwet, die de Nationaal Socialisti- 
sche Staat vormen, en haar vorm en werkelijkheid bepalen. 

"Deze Richtlijnen werden reeds enkele dagen na de [Nazi/kartel] Vereni- 
gingswet 52 ingevoerd. 

"Daaronder bevinden zich: 

De Staats Grondwetten tegen het oprichten van 
nieuwe politieke partijen [in een Europa onder Nazi 
bewind.] 53 

De Staats Grondwetten, die de eenheid tussen de 
[Europese Nazi/kartel] Staat en de [Nazi/kartel] Par- 
tij veilig stellen. 54 

Staats Grondwetten voor de samenstelling van het 
[Nazi/kartel] Rijk. 55 

Staats Grondwetten betreffende Bestuurders van het 
[Europese Nazi/kartel] Rijk. 56 52 'Vereinigungsgesetz', betekent de ingevoerde Naziwet, dat de annexatie van Oos- 
tenrijk een pseudo-wettige basis gaf. 

53 'Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung von Parteien', d.w.z. als een van de eerste 
maatregelen na in Duitsland de macht gegrepen te hebben, verboden de Nazi's de 
oprichting van nieuwe politieke partijen; deze wet was in de ogen van Hallstein zo 
belangrijk, dat deze zo snel mogelijk ingevoerd moest worden in elk land,dat door 
de Nazi's overwonnen was - dit is dus dezelfde man die later vorm gaf aan de EU 142 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 
De overlevering van bevordering van kartel dictatorschappen 


Van 1933 tot 1945 

uit naam van de 
Nazi/kartel coalitie Van 1958 tot 1967 
als eerste president van 
de 'EU Brussel' aange- 
steld door het kartel In 1939 was Hallstein een openlijke voorstander van de opbouw 
van het dictatorschap van het Nazi/kartel door geheel Europa - 
met inbegrip van het verbod van andere politieke partijen en an- 
dere karakteristieken dan het totalitair regiem. 

Minder dan 20 jaar later werd deze ijveraar voor een Europees 
Dictatorschap via multinationals de hoofd architect van de 'EU 
Brussel' 

In 1957, werd diezelfde man door het kartel aangesteld als de eer- 
ste President van hun nieuwe politburo, de Europese Commissie. 

Om het publiek te misleiden werden de militaire aandeelhouders van 
het kartel na 1 945 vervangen, maar het Olie en Farmaceutisch kartel 
plaatste haar voornaamste juridische en politieke technocraten in top 
functies voor haar volgende poging voor dominantie van Europa. 54 de kernwet voor het invoeren van het Nazi dictatorschap in ieder land. 

55 'Neuaufbau', dat is omvormen van democratie naar dictatorschap. 

56 'Reichstatthaltergesetz', paragraaf 1 van deze wet stelt: De Rijks gouverneur is de 
vertegenwoordiger van de Rijksregering in zijn gebied. Zijn taak bestaat te verzeke- 
ren, dat de politieke bevelen uitgevaardigd door de Führer (Leider) en Kanselier van 
het Rijk (Hitler) worden opgevolgd'. ('Er hat die Aufgabe, f ür die Beobachtung der 
vom Führer und Reichskanzler augestellten Richtlinien der Politik zu sorgen') 143 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 In 1957, ontwierp Hallstein de "Staats Grondwetten voor de Nieuwe 
Inrichting van het [Europese kartel] Rijk" in de Verdragen van Rome. 

Meer dan 50 jaar later ondertekenden 27 Europese politieke leiders - 
zonder de kwaadaardige historische oorsprong van de 'EU Brussel' aan 
hun kiezers te openbaren - de 'machtigingswet van Lissabon' en daarmee 
de "Staatsgrondwetten voor de Nieuw Inrichting van het [Europese kar- 
tel] Rijk/' 

"De tweede groep van dringende wetten, die zich da- 
gelijks uitbreiden, behelst de Richtlijnen betreffende 
de opbouw van [Nazi/kartel] Staats Instellingen, Ma- 
teriële Rechten of de Maatregelen waarover de Nati- 
onaal Socialistische Wetsontwerper 57 al een uitspraak 
heeft gedaan [let op het oppermachtige woordge- 
bruik!] - of door handhaving van Bestaande 
[Nazi/kartel] Wettelijke Voorwaarden of door 
Nieuwe te maken. 

'Deze Richtlijnen als doorgevoerde wetten [Causa lu- 
dicata], d.w.z. zij zijn van de Status van Rechts Politiek 
[Rechtspolitik] overgegaan naar de Status van Bestaande 
[Nazi/kartel] Verordening [geitenden Ordnung]. 

"Deze Wetten hebben geen nadere overweging nodig [!]. 

"De belangrijkste [Nazi/kartel] Wetten in deze cate- 
gorie, die onmiddellijk werden ingevoerd [in gean- 
nexeerd Oostenrijk] waren: 
144 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 
Ontwerper van het kartel Dictatorschap van de 21e Eeuw Dictatorschapl . ™ 

1939 |t"^*3| 

'Veroveringsrede' H ^ "[ M^ 


Dictatorschap 

1957 

'Verdragen van Rome' Multinationale Bedrijven Dictatorschap 

i 

HEDEN Als U de volgende paragrafen leest zullen de volgende vragen 
naar voren komen: 

• Hoe konden de politieke leiders van 27 Europese naties de 
Machtigingswet van Lissabon ondertekenen en accoord gaan 
met een politiek platform waarvan de hoofdarchitect duide- 
lijk - en openbaar gedocumenteerd - een uitgesproken voor- 
stander van politieke en multinationaal dictatorschap is? 

• Hoe kunnen miljoenen intelligente mensen over het gehele 
Europese Continent - een continent dat zegt aan de wieg te 
staan van democratie - zijn toekomst uit handen te geven 
aan een stelletje politici die onwelwillend waren deze ver- 
worvenheden te beschermen. 145 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 De Wet voor de Bescherming van het Duitse Bloed 
en de Duitse Eer; 58 

Het instellen van de administratieve organisaties van 
het [Europese Nazi/kartel] rijk [Reichseigene Verwal- 
tungen]; 

a) De financiële administratie [finanzverwaltung] als 
een van de eerste maatregelen; 

b) De juridische administratie ['Justizverwaltung']; 

c) De spoorweg en posterijen administratie 

['Eisenbahn- und Postverwaltung']; 

d) De luchtvaart administratie 

['Luftfahrtverwaltung']; 

e) De afdelingen van het propaganda ministerie 

['die Behörden des Propaganda Ministeriums']; 

"De militaire wetten ['Wehr recht'] en de wetten betreffende de [Euro- 
pese Nazi/kartel] arbeidsdienst 59 en de wet betreffende de luchtverde- 
diging; 'Gesetzzum Schutze des deutschen Blutes', dit is geen drukfout, hier geeft Hallstein 
- duidelijk de hoogste prioriteit aan de invoering van de Nürnberg Rassen Wetten 
in de bezette gebieden. 

'Reichsarbeitsdienst', beginnend in 1935 voerden de Nazi's een zes maanden du- 
rende verplichte dienst voorafgaand aan de militaire dienst, die ideologische en li- 
chamelijke voorbereiding van iedere Duitse man ten doel had. 146 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 
Ontwerper van het kartel dictatorschap van de 21e eeuw Grootbedrijf 
Dictatorschap 

1939 
Grootbedrijf 
Dictatorschap 

1957 Politieke medestanders van het 'Machtigingsver- 
drag van Lissabon' voor de invoering van het dic- 
tatorschap van multinationals in de 'EU Brussel' In 1957 werd het de racist Walter Hallstein, een groot voorstander voor 
de militaire onderdrukking van Europa onder het dictatoriale gezag van 
de Nazi/kartel Coalitie, mogelijk gemaakt de voornaamste ontwerper 
van de EU en de eerste president daarvan te worden. Het Europese volk 
- in die tijd - werd het onmogelijk gemaakt te ontdekken wie deze 
voornaamste ontwerper van de 'EU Brussel' was. 

Na de publicatie van dit boek, kan geen politicus, die het 'machtigings- 
verdrag van Lissabon' ondertekende en geen politieke partij, die zitting 
heeft in het 'Europese Parlement' dan nog zeggen: "Wij hebben het 
niet geweten". 

Men kan slechts tot een conclusie komen: Europese politici en politieke 
partijen die de dictatoriale opzet van de 'EU Brussel' blijven steunen - 
ondanks de historische bewijzen - moeten weggestemd worden door 
miljoenen mensen en vervangen worden door vertegenwoordigers, die 
vastbesloten zijn de democratie te beschermen. 147 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Uit de administratieve wetten ['Verwaltungsrecht']: de rijks administra- 
tieve gemeentewet ['Reichsgemeindeordnung'], de wet op bijeenkom- 
sten 60 , deel van de ambtenarenwet 61 en deel van de wet met betrekking 
de bezoldigingsregels van ambtenaren ['Besoldungsrecht']; 

Belangrijke Belastingen: 

Volgens de wetten op regeling van beroepsorganisaties ['stansdisches 
Recht]: de wet op regeling van de kultuurkamer ['Kulturkammerge- 
setzgebung'], de veeartsenijwet ['Tierarzte- Ordnung']; 

Volgens de landbouwwet ['Bauernrecht']: de boerderij erfwet ['Erbhof- 
gesetz'], de voedsel-voorzieningswetl'Nahrstandsgesetz'], de regelgeving 
betreffende het op de markt brengen van producten [landwirtschaft- 
liche Marktordnung']; 

Volgens de sociale wet ['Sozialrecht']: de [Nazi/kartel] rijksverzekerings 
regelingen ['Reichsversicherungs-Ordnung'] en de de regelingen van de 
sociale voorzieningen ['fürsorgerechtliche Vorschriften']. 

Volgens de werkgelegenheidswet ['Arbeitsrecht']: stap voor stap de wet 
ter regeling van de nationale arbeidsdienst ['Gesetz zur Ordnung der 
nationalen Arbeit']. 60 'Sammlungsgesetz', een Naziwet uit 1934, die in wezen het recht op onafhankelijke 
openbare bijeenkomsten uitschakelt middels officiële goedkeuring van de Nazi aut- 
horiteiten vereist voor al dit soort bijeenkomsten. 

61 'Beamtengesetz', een van de eerste Naziwetten van 7 april 1933 - slechts twee weken 
na de beruchte "Machtigingswet" van de Nazi's (Ermachtigungsgestez) - sluit iedereen 
van Joodse afkomst, iedereen die tegen het Nazi regime is en al diegenen, "die niet ten 
allen tijde klaar staan voor het Staatsbelang" (Personen, die nicht jederzeit rückhaltlos 
für den nationalen Staat eintreten)., uit als ambtenaar te kunnen werken. 148 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Hallstein - Meesterbrein van de 'EU Brussel' 
Ontwerper van het kartel dictatorschap van de 21e eeuw 
ndere Economie Sociaal Justitie Politie zaken Compleet Gezag Over De 
Samenlevingen In Alle Europese Landen Zelfs al voor de ondertekening van de Machtigingswet van Lissabon, 
bepaalde de 'EU Brussel' al 80% van alle juridische zaken binnen de 
lid-staten van de 'EU Brussel'. Het alleenrecht op het doen van wets- 
voorstellen berust bij het politburo van het kartel, de Europese Com- 
missie - niet bij het parlement van de EU. 

Dit is het gevolg van de zogenaamde Verdragen van Rome, ruim een 
halve eeuw geleden ontwikkeld door de groep van Hallstein ten gunste 
van het kartel. Na de Machtigingswet van Lissabon zal dit percentage 
uitgroeien tot 100% - dat wil zeggen het gehele gezag over de Euro- 
pese naties, de samenlevingen en het volk door het kartel. 

De meeste van deze wetten, zoals door Hallstein in zijn 'Veroverings- 
rede' van 1939 (linker bladzijde) zullen door heel Europa worden in- 
gevoerd via de EU. De 'Veroveringsrede van Hallstein in 1939 is niet 
alleen een uniek historisch document, maar ook uiterst actueel: Het 
geeft de lezer van dit boek - feitelijk iedereen in Europa - een nauw- 
keurige blik op de toekomst van dit continent onder het gezag van de 
EU. 149 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Uit de economische wetten volgde de 'Regeling om het vier- 
jarenplan Op te Leggen' 62 Het "vier]arenplan"van de Nazi/kartel coalitie was het Centrale Eco- 
nomische Plan van de Nazi/kartel Dictatorschap om Europa te veroveren. 'Voorts de regels betreffende de productie sector van de eco- 
nomie ['gewerblichen Wirtschaft'], De "Regels betreffende de Productie Sector van de Economie" waren 
een onderdeel van het gecentraliseerde totalitaire economische systeem 
van het Nazi/kartel dictatorschap met het doel om het economische 
gezag van het kartel in Europa veilig te stellen. "Betreffende kartel wetten ['kartel/recht'], betreffende grootbe- 
drijven advertenties ['Wirtschafts-Werbung'], betreffende de 
formatio vaststelling van prijzen ['Preisbildung'], in het bijzon- 
der de overheidsregels betreffende vast leggen van prijzen 
['Prei ss top verordn ung ']; 

Uit het burgerlijk wetboek ['Zivilprozessrecht'], de wet ter 
voorkoming van misbruik van leidende posities op de markt 
['Verhütung missbrauchlicher Ausnutzung von Vollstreckungs- 
möglichkeiten ']; 

Uit het wetboek van strafrecht, in het bijzonder de wetten be- 
treffende verraad en hoogverraad [Hoch- und Landesverrat]; 62 'Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans', d.w.z. het vierjarenplan kantoor 
was het centrale punt voor de coördinatie van de criminele activiteiten tussen het 
Olie en Farmaceutisch kartel IG Farben en de Nazi regering in de voorbereiding op 
WO II. De twee hoofdpersonen waren Dr. Carl von Krauch, ceo van het IG Farben 
Karetel (BAYER, BASF, HOECHST en andere chemische N.V/s) en Hermann Göring. 
Zoals het Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal later vaststelde, vervulde dit vierja- 
renplan verschillende hoofdzaken waaronder: 150 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Nazi/IG Farben vierjarenplan kantoor: 
De blauwdruk voor de Europese Commissie IG Farben NW 7 Economisch 
Ontwerp Kantoor in Berlijn 
Karl von Krauch 
veroordeeld tot 
6 jaar gevange- 
nisstraf wegens 
slavernij, folte- 
ring, moord en 
andere oorlogs- 
misdaden 


±-A± H. Göring 
pleegde zelf- 
moord vooruit- 
lopend op zijn 
ter dood veroor- 
deling door het 
Tribunaal te 
Nürnberg Het kantoor voor het vierjarenplan van het 
Nazi/IG Farben kartel 

- ook bekend als het "Krauch Kantoor" (Nürnberg Tribunaal) - 

Bereidde de Nazi's op technisch en logistiek gebied voor op WO I 
Coördineerde de plundering van overwonnen Europa 
Werd geleid door de gevolmachtigde IG Farben Directeur 
Dr. Karl von Krauch, die over duizenden technocraten de 
leiding had 

Was de 'Economische Regering' van veroverd Europa 
Werd de Blauwdruk van het kartel - en van Hallstein - 
en model voor de Europese Commissie a) Nazi Duitsland op technisch en logistiek gebied voorbereiden op oorlog. 

b) Het coördineren van de immense productie en levering van explosieven en ander 
essentieel oorlogstuig voor de Wehrmacht 

c) Het coördineren van de inlichtingen door Bayer, BASF en andere IG Farben doch- 
terbedrijven uit vele landen en deze gebruiken voor strategische oorlogsplannen. verdere informatie: GB2FY461 151 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 De economische regering van het kartel 
1936 tot 1945: Het vierjarenplan kantoor. Het vierjarenplankantoor - [T> 
de economische regering 

van het kartel voor de ver- 
overing van Europa - publi- 
ceerde een maandelijks 
tijdschrift getiteld "Het Vier- 
jarenplan - Tijdschrift voor 
Nationaal Socialistisch Eco- 
nomisch Beleid" [DerVier- 
jahresplan, Zeitschrift für 
Nationalsozialistische Wirt- 
schaftspolitiek]. 

Het eerste vierjarenplan 
werd in 1936 gestart en 
had als doel Duitsland voor 
WO II klaar te stomen - 
onder technisch en econo- 
mische leiding van het IG 
Fa r ben kartel. M.IJF 

Ba 

tiferjolire$i)lrm 

iciMlu* ruc nDiinuillmlinilirE HhrófeanHitti] 

*IKI 

nlifri KUnun]mttïBni]tai|rnt]i lm IlrH^BjIii Hlriflftpirtlhlrl ftiriiUUrf! -jftiii ïïvut 
t** pifl-tC f l*T 
Er zijn veel van deze 'Vierja- 
renplan' uitgaven bewaard ge- 
bleven. Boven: voorpagina 
van het januari 1937 nummer 
met Hitler en Göring, links: 
een voorpagina gedurende de 
oorlog, waarin de economi- 
sche verovering als ware doel 
van WO II wordt beschreven. 

De uitgebreide advertentie 
sectie van deze publicatie 
leest als een opsomming 
van de Duitse N.V/s. Deze 
tijdschriften - maken veel 
duidelijker dan de meeste ge- 
schiedenisboeken - wie de 
drijvende krachten waren ach- 
ter de Tweede Wereldoorlog. 152 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' De economische regering van het kartel 
Heden: De 'EU Brussel' 
Hlail Wednesday, Mar 31 2010 Britain faces losing power over 
its own Budget under new plans 
for an 'economie Government of 
the EU' ByJASCN GROVES 

Britain could 5e fiDrcedto have its Budget 
signed off by European leaders under 
plans to impose an economie 
governmentofthe EU r , itemerged 
veste rday. 

German Chancellor Angêla Merkel is 
pressJngfor 'oversight' of national 

economies 1o Ce included in 
controversia! arrangernents that we re 
agreetf By EU leaders yesterday. 
65 jaar nadat het laatste economische regeringstijdschrift "der Vier- 
jahresplan" werd uitgegeven, is het kartel bezig met de 'wederop- 
standing' van dezelfde totalitaire opzet. Middels de hedendaagse 
aandeelhouders van het kartel, de hoofden van de leidende export 
naties, stellen deze belangengroepen een dictatoriale Economische 
Regering voor onder het gezag van de 'EU Brussel'. De mensen 
moeten niet wachten op weer een catastrofe en het volgende 
'Nürnberg Tribunaal' om deze plannen te kunnen stoppen! verdere informatie: GB2EG298 153 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 "Vanuit het privaatrecht ['Privatrecht'], de nieuwe aandeelhou- 
derswet ['Aktien recht'] , de wet betreffende geldwissels en 
cheques ['Wechsel- und Scheckrecht'], de spoorwegverkeer wet- 
ten ['Eisenbahnverkehrsordnung'] en anderen 63 ; 

"De instelling van deze wetten met grote met dringende noodzaak, kan 
niet eenvoudigweg worden bereikt door een enkele zin, die deze wet- 
ten van kracht verklaart in de nieuwe [Nazi/kartel] bezette gebieden. 

"Overigens, deze wetten zijn in Sudetenland [deel van de huidige 
Republiek Tsjechië] met dezelfde snelheid (als in Oostenrijk) van- 
wege tijdgebrek 64 , maar ook [in het geval van Sudetenland] omdat 
wij niet een gehele natie konden overnemen [!] met een welomlijnd 
juridisch systeem Wanneer het Machtigingsverdrag van Lissabon is geïmplementeerd zal 
het Kartel niet zomaar een land overnemen maar controle uitoefenen 
over alle landen binnen Europa. "De samenstelling van de administratieve organisatie van Sudeten- 
land en Oostenrijk, die momenteel vorm krijgt, zal als voorbeeld die- 
nen voor de toekomstige administratie van het gehele rijk. 65 Dit is 

enkele dagen geleden uitgestippeld door de rijks minister (van Bin- 
nenlandse Zaken) Frick tijdens een rede in de academie voor admi- 
nistratie te Hamburg (Duitsland); 

"Op lager niveau (van deze administratieve opbouw in ver- 
overde naties) zullen er de eenheden van stedelijke en landelijke 
gemeenten [Stadt- und Landkreise] zijn; de provincies zijn een 
mengsel van administratieve districten van de staten [staatliche 
Verwaltungsbezirke] en zelfstandige bestuursorganen. ['Selbst- 
verwaltungs-Körperschaften'], deze zullen worden geleid door 
een administratief hoofd ['landsrat']. d) Het coördineren van de plundering van de belangrijkste N.V/s door het IG Farben 
kartel in die landen, welke zijn veroverd door de Nazi Wehrmacht; dit leidde tot de 
veroordeling van verschillende IG Farben directeuren door het Oorlogsmisdaden 
Tribunaal te Nürnberg. 

63 Dat Hallstein deze specifieke wetten hier zo expliciet vermeldt is geen toeval. Deze 
- ogenschijnlijk zonder enig verband - genoemde wetten, reglementen, en veror- 
deningen dienden allen een en hetzelfde doel: de binnenlandse en buitenlandse 
mobilisatie voor de oorlog. 154 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' De visie van Hallstein in 1939 
wordt werkelijkheid 

' i^Ki? '■'V **^ *• * "V**"*" 

flÖ*lam. .^aööööööa 
Fury as EU approves GM potato 

Criti es claim plant could spread antihiotic- reïistont diseases to humons 
By Hartin H kleiman and Genevieve Roberts 

ThundiT. 4 Hjrrh 2D10 

The introduction of s genetically modified Farms in Germany, Sweden, the Netherlands 
potato in Europe risks the development of and the Czech Repu Wie may plant tfie potato 
human diseases that rail ta respond ta for ncustrial use, with part Df the tuber fed Ca 
antibiotics, it was daimed last night. cattle, according to BASF, which fought a 13* 

year battle to win approval for Amflora. But 
Gtntwn Chemical giant BASF tfiis week won „^ 6U memt)er 5tat , rc | U0irig Itely 3nd 
approvÈl From the Eurepear. Comm, M ,oo for Avstxia and arlö . GM <ampaivier9 angri | y 
commercial giwng of s starchy potato with a attac ked the move, da.m.rg it could result .f, a 
gene that could resist antibtoties - useful in lealth disaster 
the fight agemst illnesses such ai tuberculos-is. Met het patenteren van ons 
voedsel, tracht het kartel 
niet alleen een multi-mil- 
jarden wereldmarkt te ver- 
overen. Er speelt namelijk 
ook een uiterst belangrijk 
politiek element: De uit- 
eindelijk volledige afhan- 
kelijkheid van miljoenen 
mensen van GMO voedsel 
zal hele bevolkingsgroe- pen aan de genade van de 
patenthoudende bedrijven 
over leveren. 

Het is geen toeval dat 
BASF - deelnemer aan het 
criminele IG Farben kartel 
- aan het hoofd staat van 
deze beangstigende ont- 
wikkeling. 64 sinds de annexatie in oktober 1938 en de Veroveringsrede van Hallstein in januari 1939. 

65 'künftigen Reichsverwaltung', d.w.z. zullen worden toegepast in andere landen na 
verovering door de Nazi/IG Farben coalitie in Europa en de rest van de wereld zelf- 
standige bestuursorganen. ['Selbstverwaltungs-Körperschaften'], deze zullen worden 
geleid door een administratief hoofd ['Landsrat']. 155 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Op het middenniveau (van deze administratieve organisatie) 
zullen er eenheden van gewesten van het rijkf'Reichsgaue'] 
zijn, evenals een mengsel van staats administratieve districten 
en zelf besturende organen; zij zullen geleid worden door gou- 
veneurs van het rijk. 66 

"Deze nieuwe voorbeelden kunnen u een idee geven 
van hoeveel er nog gedaan moet worden na de poli- 
tieke verduitsing en ook de juridische verduitsing van 
de nieuwe gebieden. 67 een overvloed van grote mo- 
gelijkheden liggen er voor de Duitse 'Beschermer van 
de [Nazi/kartel] wet' "Hij zal deze aanvaarden met een diepgaand vertrou- 
wen in de toekomst van ons volk ['Arische Volk'] en 
met het bewustzijn dat het voor hem een eer is om 
een bescheiden aandeel te hebben in het opbouw- 
werk voor de voltooiing van de grote historische taak 
van Duitsland 68 waar wij allemaal deelgenoot van 
zijn gemaakt/ t// De invoering van de 'Machtigingswet van Lissabon' in 2009 zou de laat- 
ste paragrafen en hoogtepunten van de "Veroveringsrede" van Hallstein 
tegenwoordig een ontnuchterende werkelijkheid maken - voor het Eu- 
ropese volk en van de wereld. 66 'Reichsstatthalter', dit waren fanate leden van de SS, Nazi soldaten of bureaucraten, 
ingezworen om meedogenloos de opdrachten van het olie en farmacie kartel en 
haar politieke marionetten, uit te voeren (zie hierboven). 

67 'Nach der politischen auch die rechtliche Eindeutschung' d.w.z. de [militaire] en poli- 
tieke onderwerping van Europa is voor de eeuwigheid vast gemetseld door de instelling 
van een nieuw Duits [Nazi/kartel] juridisch systeem over heel Europa en de wereld. 

68 'Grosse geschichtliche Aufgabe Deutschlands' d.w.z. de grote historische roeping van 

het Duitse Chemische, olie en farmacie kartel tot verovering en overheersing van Eu- 
ropa en de wereld. 156 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' De visie van Hallstein van 1939 
wordt werkelijkheid 
UK Economy ag 26 maart 2010 LEIDERS VAN DE EU MAKEN RUIMTE VOOR een 
NIEUWE EUROPESE REGERING vrijdag, 26 maart 2010 

Europese leiders uit Duitsland en Frankrijk staan, volgens 
zeggen, achter een mogelijke invoering van een discuta- 
bele "economische regering van Europa". Om het eenvou- 
dig uit te drukken zal dit een overheidsinstantie zijn 
binnen de Europese Unie, die toezicht zal houden op de 
economische toestand van een lidstaat en "waar nodig", 
de macht zal hebben om boetes op te leggen als staten 
doorgaan met grote begrotingstekorten. Dus... wat gaat dit 
betekenen voor het Verenigd Koninkrijk? 
De politieke erfgenamen 
van de 'Architecten van 
Auschwitz' lopen voorop 
bij de volgende poging tot 
het gezag over miljoenen 
mensen. 

Merkel (BAYER, BASF) en 
Sarkozy (HOECHST/Heden 
SANOFI) zijn de politieke 
aandeelhouders van de drie 
kartel zusters, die uiteinde- 
lijk verantwoordelijk waren 
voor twee wereldoorlogen. De ontmaskering van het 
criminele verleden van 
deze kartel bedrijven komt 
op het juiste moment. De 
verspreiding van dit boek 
maakt het de mensheid 
mogelijk om lering te trek- 
ken uit de geschiedenis en 
niet voor de derde keer 
slachtoffer te worden van 
de belangen van het kartel. 157 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Niemand kan zeggen: "Ik wist het niet!" ^^^^ 
"■*f 


^^^^ 
*Èf^f\r^F 


m 


k 

\ 7 ^1 


1 

HALLSTEIN ï Bumpaische 
Gememschaft Zijn hele leven was Hall- 
stein een beruchte dienst- 
knecht van het kartel. 
Zoals een dwangmatige 
misdadiger van de ene 
misdaad tot de volgende 
wordt gedwongen, zo hield 
Hallstein nooit op in zijn ie- 
venswerk; Europa in de han- 
den van het kartel over te 
dragen. 

Hoewel Hallstein de bedrijfs- 
belangen die hij diende, niet 
openlijk kon toegeven, 
schreef hij openhartig over 
zijn voornemens tijdens het 
opzetten van de EU. * *. .+ J% ;^V -^ I n 

zijn 500 bladzijden dikke 
boek "De Europese Ge- 
meenschap" [Die Europai- 
sche Gemeinschaft] dat in 
1979 al in de 5e editie ver- 
scheen, schept hij zelfs op 
over de "originele" aard van 
zijn opzet: de 'Europese 
Commissie'. Alsof dit nooit 
in de geschiedenis is uitge- 
vonden. 158 Basisplan van de Nazi/kartel coalitie - Blauwdruk voor de 'EU Brussel' Verspreiding van het dictatorschap van het kartel De grondwettelijke organen 

• De commissie 

"Iedere handeling begint bij de [EU] commissie. 

"De [EU] commissie is het meest oorspronkelijke element in de 
organisatie van de [Europese] gemeenschap zonder enig voor- 
beeld in de geschiedenis. 

"Haar taak is de vertegenwoordiging van de [Europese] ge- 
meenschap, naar binnen en naar buiten. ... 

"De [EU] commissie is onafhankelijk van de regeringen van de 
lidstaten. Aan de [EU] commissie kunnen door de lidstaten geen 
opdrachten gegeven worden, noch zullen deze aangenomen wor- 
den door de [EU] commissie 

"De commissie heeft het alleenrecht om wetten uit te vaardigen . . . 

Walter Hallstein 
"De Europese Gemeenschap" 

5e Druk 
Econ Verlag, Düsseldorf, 1 979 Het is duidelijk dat weini- hoogste tijd - voor zowel 

gen van de politieke leiders, democratische politici als 

die het "Machtigingsverdrag miljoenen mensen - om op 

van Lissabon" onderteken- te komen voor hun funda- 

den bekend waren met het mentele rechten van vrijheid 

boek van Hallstein. en democratie. Als wij nu 

niets doen, krijgen we mis- 

Gesterkt door deze zelfvol- schien generaties lang geen 

daanheid, drong het kartel kans meer. 
verder aan. Het is nu de 159 De 'Veroveringsrede' van Hallstein, 1939 Zeventig jaar nadat Hallstein zijn visie op 
Europa gaf in zijn veroveringsrede, wordt 
het nu wel heel kort werkelijkheid. 

Sarkozy, Merkel, Berlusconi en andere po- 
litici voeren meedogenloos de opdrachten 
uit van het Olie en Farmaceutisch kartel. 

Het is geen toeval, dat deze zelfde politici 
andere politieke leiders hebben gedwon- 
gen om de machtigingswet te onderteke- 
nen, het zogenaamde "Verdrag van 
Lissabon". 

Aangezien deze politici niet de moed 
hebben om zich tegen de dwang van de 
aandeelhouders van het kartel te verzetten 
moet de burger van Europa een beslissing 
nemen: Accepteer dit dictatorschap van 
de N.V.'s over Europa - of bescherm onze 
fundamentele rechten op democratie voor 
nu en de komende generaties. 160 161 162 Hoofdstuk 3 Het 'Groot Gebied Kartel 

('Das Grolkaum-Kartell') 

en haar 

organisatorisch 

raamwerk Hoofdstuk 3 Walter Hallstein was niet de enige ontwerper van een wereld 
onder gezag van het kartel na de tweede wereldoorlog. 
Tegen 1941 had het Nazi regime meerdere 'instituten ' met slechts 
één doel: De toekomstige economische en politieke vorm van de 
wereld voor te bereiden - om geactiveerd te worden na de 
Nazi/kartel zege in WO II. 

Eén van deze 'veroveringsinsti- 
tuten' was het "Centrale Onder- 
zoek Instituut voor Nationaal 
Economische Regeling en de 
Groot Gebied Economie" in Dres- 
den, Duitsland. Het hoofd van dit 
Nazi/kartel ontwerp kantoor was 
Arno Sölter. 

In 1941 vatte Sölter de plannen 
voor een na WO II Europa onder 
hun gezag samen in zijn boek: 
"Het groot gebied kartel - Een 
werktuig van de industriële markt 
regeling in een Nieuw Europa". 
[De originele Duitse titel is: "Das 
Grossraum-Kartell - Ein Instru- 
ment der Industriellen Marktord- 
nung in einem neuen Europa"]. 
Het boek van Sölter werd een blauwdruk voor de EU. 
De overeenkomsten zijn ontluisterend. 164 Het 'Groot Gebied Kartel' en haar organisatorisch raamwerk Het 'Groot Gebied Kartel' van de Nazi's - 
blauwdruk voor de samenstelling en het 
functioneren van de 'EU Brussel' INLEIDING 

Het Duitse woord voor Grossraum of 
"grosser Raum" betekent letterlijk groot 
gebied of grotere sfeer. 

Tegen de zomer van 1 941 had de coalitie 
van het olie en farmacie kartel I.G. Far- 
ben - BAYER, BASF, HOEGHST (tegen- 
woordig deel van Sanofi-Aventis) - en 
hun politieke/militaire aandeelhouders, 
de Nazi's, Frankrijk en grote delen van 
Europa bezet. 
Arno Sölter hoofd van het 
officiële Nazi "Centraal 
Onderzoek Instituut voor 
Nationale Economische Or- 
dening en Economie van 
de Grotere Sfeer" en schrij- 
ver van het boek "Het kar- 
tel van de Grotere Sfeer." 
("Das Grossraum-Kartell") Het was het tijdstip, dat het olie en far- 
macie kartel I.G. Farben haar naoorlogse 
plannen openbaar maakten. Na de op- 
komst van de Nazi's en de opbouw van 
hun oorlogsmachinerie gefinancierd te 
hebben (Er werd in bijna 100% van de 
explosieven, dieselolie, rubber en andere oorlogsnoodzakelijkhe- 
den voorzien), hoopte het kartel op een exorbitante opbrengst voor 
hun investeringen. 

Deze feiten worden gedetailleerd weergegeven in de zittingen aan- 
gaande I.G. Farben van het Amerikaanse congress in 1945 en in 
het proces tegen hen in het Nürnberg Oorlogsmisdaden Tribunaal. 
(www.cartel-roots-ww2.org) 165 Hoofdstuk 3 Het I.G. Farben kartel kreeg de terugbetaling op haar investeringen, 
die het verlangde. Vanuit de ruwweg 20 landen, die door de Nazi 
troepen waren veroverd ontving I.G. Farben in wezen alle chemi- 
sche, farmaceutische, petrochemische, minerale en andere indus- 
trieën - voor niets. Achter elke tank die België, Nederland, 
Frankrijk, Polen, Tsjechoslowakije, Denemarken, Noorwegen en al 
die andere Europese landen binnen rolden, volgde "de mannen in 
de grijze pakken" - de vertegenwoordigers van de I.G. Farben N.V/s 
met als bedoeling hun "buit" te innen. 

Deze gewetenloze plundering van gehele industrieën en naties 
werd de blauwdruk voor de navolgende wereldwijde inpikkerij - 
van vandaag de dag: Halliburton, verschillende olie en farmacie 
multinationals en andere bedrijfs-"investeerders" onder het presi- 
dentschap van Bush verzekerden zich ervan, dat zij hun deel van 
de investeringen kregen gedurende de oorlog in Irak. 

Terug naar WO II: de terminologie van I.G. Farben voor een na-oor- 
logse regering over een "groot gebied" beschreef in eerste instantie 
het grondgebied van Europa inclusief Rusland. Maar dit begrip 
werd opzettelijk rekbaar gehouden zodat - met de geplande mili- 
taire overwinningen in Azië, Amerika en de rest van de wereld - 
het begrip "Groot Gebied" uiteindelijk de hele wereld zou zijn. 

Deze plannen voor een militaire wereld verovering en daaropvol- 
gende onderwerping door de Nazi/l. G. Farben coalitie werd gede- 
tailleerd weergegeven gedurende het Nürnberg Oorlogsmisdaden 
Tribunaal tegen de directeuren van het I.G. Farben kartel. Kopieën 
van meer dan 40.000 originele documenten werden 60 jaar lang 
voor het publiek verborgen gehouden in de Nationale Archieven van 
de U.S.A. In 2007 werden ze uiteindelijk online gepubliceerd op 
www.profit-over-life.org. 

De volgende gedetailleerde beschrijving van de I.G. Farben plan- 
nen na WO II werd in 1941 gepubliceerd in een boek van Arno 
Sölter getiteld "Het groot gebied kartel - Een methode voor Indus- 
triële markt regulering in een nieuw Europa". [De oorspronkelijke 166 Het 'Groot Gebied Kartel' en haar organisatorisch raamwerk titel in het Duits was: Das Grossraum-Kartell - Ein Instrument der 
industriellen Marktordnung in einem neuen Europa]. 

De publicatie van dit boek was niet het werk van een eenling. Sölter 
was het hoofd van het officiële Nazi "Centrale onderzoek Instituut 
voor Nationale Economische Regeling en de Economie van het 
Groot Gebied" in Dresden, Duitsland in die tijd. Dit "Instituut" was 
een van de officiële economische ontwerpkantoren van de 
Nazi/Farben coalitie voor naoorlogs Europa. 

Dit boek verschaft de blauwdruk voor wat later de structuur van de 
Europese Unie zou worden - een lichaam van kartel belangen, die 
de "groot gebieden" als hun markten opeisten - en zonder enige 
democratisch bestuur werken. UITTREKSELS UIT HET 
BOEK VAN SÖELTER UIT 1941 

TITEL VAN HET HOOFDSTUK: 'HET GROOT GEBIED KARTEL' 

"Wij herinneren aan de markt organisatie rangorde: Staat - Econo- 
mische Groep - kartel, die wij hebben vastgesteld voor het Groot 
Gebied. In dit verband gaan wij voorbij aan de verantwoordelijk- 
heden van de staat met betrekking tot het gebied van commerciële 
en financiële politiek binnen het Groot Gebied. Wij willen daaren- 
tegen meer in detail kijken naar het probleem van de organisatie 
van de Europese markt vanuit het oogpunt van het kartel en daaruit 
volgend, in detail naar de problemen van de economische politiek 
van de staat, die onvermijdelijk voortvloeien uit het principe van 
de marktregulering van de gehele ruimte van het 'Grote Gebieden 
Kartel'. 167 Hoofdstuk 3 Rechtstreeks boven het "Grote Gebieden Kartel" staat de Economi- 
sche Groep, wiens markt regulerende taken wij graag onderge- 
bracht zagen in een 'Kartel-Kantoor'. 

"Hiertoe zal de bestaande kartel afdeling voor de Economische 
Groepen moeten worden uitgebreid om de taken van dit nieuwe 
kantoor op zicht te nemen. Boven dit kartel Kantoor zal het Centrale 
kartel Kantoor staan, dat op grond van de vermindering van verant- 
woordelijkheden, overeen zal komen met de huidige "kartel Op- 
pertoezicht' afdeling van de Duitse Industrie Groep (Reichsgruppe 
Industrie), maar ook met de kartel afdeling of gespecialiseerde af- 
delingen van het Duitse ministerie van economische zaken' ,"i De huidige EU -Commissie is een nauwkeurige kopie van 
dit "Centrale kartel Kantoor" Het regeert ten bate van 
kartel belangen en geheel buiten democratisch toezicht. 

"Vanuit een praktisch oogpunt moeten deze taken worden gespreid 
om verdubbeling van werk te voorkomen. Het zou raadzaam zijn 
om het feitelijke toezicht op de kartel kantoren op te dragen aan het 
ministerie van economische zaken, terwijl de werkzaamheden van 
het Centrale kartel kantoor voor Industrie zich meer moet bezig hou- 
den met problemen van fundamentele marktorganisatie, alsook met 
de juridische en kartel zaken tussen de staten. Om effectief te kun- 
nen werken moet het kantoor voor Industrie op de hoogte gehouden 
worden van alle problemen, die zich voor doen. Als wij vervolgens 
de doelstellingen van het "Centrale kartel Kantoor" bespreken, moe- 
ten wij ook de daarbij behorende zakelijke-, en organisatorische 
problemen daarin meenemen, d.w.z. welke niet zijn aangeduid in 
overeenstemming met de bovengenoemde autoriteiten. 

"Vanzelfsprekend volgt hieruit, dat de Duitse methode van kartel 
oppertoezicht ook ingevoerd zal worden in de niet-Duitse delen 
van de Europese invloedssfeer. De grootte en aard van de organi- 
satie in andere landen zal natuurlijk variabel zijn, afhankelijk van 
de mate van industrialisatie. Hierna bespreken wij de manier van 

1 Uitgaande van organisatorische vereenvoudiging, beschouwen wij de be- 
trokkenheid van de Duitse economische kamer (Reichswirtschaftskammer) 
als ongewenst. 

168 Het 'Groot Gebied Kartel' en haar organisatorisch raamwerk handelen van de organisatie van het kartel in relatie tot de be- 
staande omstandigheden in Duitsland". 

1. Het centrale kartel kantoor 
a) Het centrale kartel kan- 
toor is de hoogst regel- 
gevende organisatie; 
daarmee is het 

i) verantwoordelijk voor 
het nemen van de uit- 
eindelijke beslissingen 
over vragen betref- 
fende de verantwoor- 
delijkheid van het 
kartel oppertoezicht; 

ii) verantwoordelijk voor 
het onderhouden van 
contacten met de 
hoogste expertise orga- 
nen (m. b. t. economi- 
sche, en handelspolitiek, 
prijspolitiek en han- 
delsgoederen enz) en 
voor de coördinatie 
tussen de genoemde 
organen en hun onder- 
werp gerelateerde beslissingen en fundamentele opdrachten. 

b) Het centrale kartel kantoor onderhoudt contacten met de 
mogelijke nationale kartel kantoren van de andere Europese 
naties, zowel met betrekking tot belangrijke fundamentele 
zaken als betreffende beslissingen over verantwoordelijkheids- 
kwesties waarover het "Groot Gebied kartel of de individuele 
nationale kartels niet tot overeenstemming kunnen komen. Het 'Centrale kartel Kantoor' van 
de EU te Brussel: het Berlaymont 
gebouw van de EU Commissie. In 
feite is dit gebouw slechts één van 
de meerdere kantoorcomplexen 
van de EU Commissie in Brussel. 
De gebouwen zijn voor de uitvoe- 
rende organen met meer dan 
54.000 niet gekozen bureaucraten, 
die over Europa regeren ten bate 
van het kartel. 169 Hoofdstuk 3 c) Daarmee in overeenstem- 
ming vertegenwoordigt het 
centrale kartel kantoor de 
bevoegde klachten afde- 
ling betreffende beslissin- 
gen van kartelkantoren. 
Daarenboven moeten klach- 
ten over zulke zaken als 
maatregelen genomen aan- 
gaande overtredingen door 
buitenlandse kartels ge- 
daan worden via het cen- 
trale kartel kantoor. 

d) kartel wetten, die mo- 
menteel zeer uiteenlopend 
zijn en slecht georgani- 
seerd, moeten herzien wor- 

De 'kroonzaal' van het EU Centrale kar- den en zo goed mogelijk 

tel kartel Kantoor: De vergaderzaal van gestandaardiseerd worden 

de EU Commissie op de 1 3e etage van voor het grotere geheel. 
haar Brusselse hoofdkwartier. 

e) Algemene markt regule- 
rings principes voor de grote Europese gebieden moeten opge- 
steld worden. Voor wat betreft markt-, en kartel reguleringen 
moeten dezelfde regels worden vastgesteld net zoals de eco- 
nomische verordeningen, die zijn gemaakt ofwel nog worden 
voorbereid door het ministerie van economische zaken voor 
het boekhoud systeem. 

Meer dan 60 jaar later implementeert de EU commissie een 
bijna exact dezelfde kopie van dit plan met als doel een 
"standaard kartel wet" in te stellen voor meer dan 500 mil- 
joen europese burgers - zonder ook maar enig democra- 
tisch toezicht. 
170 Het 'Groot Gebied Kartel' en haar organisatorisch raamwerk Tientallen jaren later werden de Nazi/I.G. Farben ideeën 
"EU Richtlijnen" - die niet slechts over de gezondheid en 
levens van de Europese volken gaan, maar ook nog eens 
economieën leegzuigen. 

f) Wat de zakelijke economie betreft, moet samenwerking met 
niet-Duitse naties ingevoerd worden ten einde in staat te zijn een 
gezonde markt regulering voor te bereiden (met inbegrip van in- 
terbedrijfs vergelijkingen). 

g) Er moet een model organisatieplan voor een "Groot Gebied 
Kartel" worden opgesteld samen met duidelijke eenvoudige 
voorwaarden van verbinding. Om een doeltreffend kartel toe- 
zicht te garanderen is een passende overeenkomst onmisbaar. 
Ten gevolge van historische ontwikkelingen en vaak ontelbare 
veranderingen, eindigen kartel overeenkomsten volstrekt on- 
doorgrondelijk te worden. Daarom moet er in de toekomst een 
goed geformuleerde, overkoepelende overeenkomst worden af- 
gesloten, die alle details van lopende veranderingen of aanvul- 
lende overeenkomsten omvat. 

Deze "hoofdovereenkomst" werd het zogenaamde "Lissa- 
bon Verdrag" van de EU - een "machtigingswet" die in 2009 
werd aangenomen en die nagenoeg dictatoriale macht toe- 
kent aan de "EU Commissie" van het kartel. Om redenen, 
uit angst dat het zou worden verworpen door de Europese 
volkeren, stond het kartel geen 'pan-Europees' referendum 
toe over deze "hoofdovereenkomst". Nota bene, de bevol- 
king van de enige natie, die stemde over het verdrag, Ier- 
land, stuurde een daverend "NEE" aan het "centrale kartel 
kantoor" - de EU Commissie in Brussel - in juni 2008. 171 Hoofdstuk 3 Official Journal 

rf the Europem üavta C306 I j) lilh-iMfl*rkïC h SCffS^? T^EATTOftfSBON /?,) Bruikbare bij elkaar 
gevoegde classificatie 
schema's moeten ook 
ontworpen worden voor 
kartelproductie en distri- 
butiestatistieken. De ver- 
koopstatistieken moeten 
zodanig worden opge- 
zet dat de distributie op 
elk moment kan wor- 
den aangepast aan de 
consumptie vraag. i) Er moet een centraal 
kartel register worden 
opgebouwd waarin niet 
alleen Duitse maar ook 
internationale deelne- 
mers zijn inbegrepen in 
Groot Gebied Kartel". Het kartel alle invloedssferen van het 
register moet zowel de aard van de overeenkomsten als details 
van de goederen aanschaf, vestigingen van de bedrijven en pro- 
ductie gegevens omvatten. Tot op zekere hoogte moet het re- 
gister een afspiegeling zijn van het "Groot Gebied Kartel" in 
zijn geheel. 

Het centrale kartel kantoor moet zorgen voor de publicatie van 
een journaal getiteld: "Das Grossraum-Kartell" dat alle beslis- 
singen van de hoogste autoriteit publiceert met betrekking tot 
alle fundamentele zaken van de Europese markt regulering, 
richtlijnenf!] en dergelijke zaken. 172 Het 'Groot Gebied Kartel' en haar organisatorisch raamwerk Ook dit punt werd overgenomen door de EU Brussel, dat 
het "Officiële Journaal van de Europese Unie" uitgeeft als 
haar "Juridische Staatscourant". Geen regel of richtlijn kan 
in de EU tot wet worden verklaard als het niet is gepubli- 
ceerd in deze staatscourant. 

De tekst in vette letters en tussen haakjes zijn toegevoegd 
commentaar. DE LOOPBAAN VAN ARNO SOLTER ALS 
ARCHITECT VAN DE EU BRUSSEL 

Men kan iemand vergeven omdat hij denkt dat Arno Sölter één 
van de Nazi-misdadigers was, die van de aardbodem verdwenen 
aan het einde van het"duizend-jarige Rijk" in 1945. 

Deze naïeve veronderstelling is helemaal niet juist. In werkelijk- 
heid was er naar de diensten van deze Nazi/kartel ontwerper voor 
de onderdrukking van Europa blijvend veel vraag in de na-oor- 
logse jaren. In 1 962 - 5 jaar na de oprichting van de Europese Eco- 
nomische Unie - maakte Sölter naam als kartel strateeg binnen de 
EEG Europese Economische Gemeenschap. 

Onder de titel "Vertriebsbindungen im gemeinsamen Markt unter 
wirtschaftlichem und EWG-kartellrechtlichen Aspekt", (Exclusieve 
verdeling van rechten in een gemeenschappelijke markt onder 
economische en EEG-kartel juridische uitgangspunten), publi- 
ceerde Sölter zijn oude en nieuwe kartel begrippen in no.4/1962 
van het periodieke "Kartellrundschau" uitgegeven door de Carl 
Heymanns Uitgeverij. 

Gezien de naadloze overgang van de Europese strategen van het 
Derde Rijk tot architecten van de EU, zal de dictatoriale aard van 
de EU Brussel niemand verbazen. Voor verdere informatie: GB3A5666 173 Hoofdstuk 4 DE 'EU BRUSSEL' VANDAAG DE DAG: 

Wat het olie- en 
farmaciekartel en 
hun aandeelhouders 
voor U verzwijgen Hoofdstuk 4 De verdragen van de EU: 
De pogingen van het olie en 
farmacie kartel om hun macht 
over Europa te bevestigen Op het politieke vlak zag men in de jaren 90 en in de eerste tien 
jaar van de 21 e eeuw het olie en farmacie kartel steeds eerzuchtiger 
stappen ondernemen om hun politieke macht over Europa te ver- 
sterken - het uiterste doel was daarbij de instelling van een wereld 
politburo om zich te verdedigen tegen natuurlijke gezondheidsmid- 
delen en om het wereld monopolie van het kartel op gepatenteerde 
medicijnen zeker te stellen. De voornaamste onderdelen van deze 
pogingen waren de ondertekening van het verdrag van Maastricht 
in 1 992; het verdrag van Amsterdam in 1 997; het verdrag van Nice 
in 2001 en het Verdrag van Lissabon, dat in december 2009 een 
wet werd. 

Wat de meerderheid van deze verdragen betreft moet worden vast- 
gesteld, dat de overgrote meerderheid van de Europeanen hoe dan 
ook niet in de gelegenheid gesteld werden om de beslissingen van 
hun regeringen af te wijzen om hun rechten en vrijheden weg te 
geven door deze verdragen te ondertekenen. Als de EU Brussel een 
echte democratie zou zijn, zouden de Europese burgers natuurlijk 
eerst een kans hebben gekregen om hun mening te uiten in open- 
bare referenda. Naar alle waarschijnlijkheid zouden deze verdra- 
gen nooit ondertekend zijn geworden. 

Het verdrag van Maastricht: 

• Herstructureerde de EU en opende de weg tot politieke inte- 
gratie, waarmee het kartel een grotere mate van macht over de 
Europese naties kreeg. 176 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen Stelde een economische en monetaire unie vast, waardoor het 
kartel een grotere mate van economische macht kreeg over de 
Europese naties. Legde een gemeenschappe- 
lijk buitenlands-, en veilig- 
heidsbeleid vast waarmee 
het kartel een grotere macht 
kreeg over de activiteiten 
van de EU naties op inter- 
nationaal niveau. 

Stelde een "gebruikers be- 
scherming" beleid vast 
waardoor het kartel de mo- 
gelijkheid kreeg dit te ge- 
bruiken om haar belangen 
op te leggen. De zoge- 
naamde voedingssupple- 
menten richtlijn van de EU 
- in 2002 ingevoerd - is 
hier een klassiek voorbeeld 
van, waarbij over geheel 
De ondertekening van het verdrag 
van Maastricht, 7 februari 1 992 Europa beperkingen werden opgelegd op de verkoop van vita- 
minen en minerale supplementen zogenaamd omdat dit nodig 
was om "een hoog niveau van bescherming van de gebruikers" 
te bewerkstelligen. In werkelijkheid waren deze beperkingen 
natuurlijk bedoeld om de omzet van de multi-miljarden euro's 
van synthetische gepatenteerde medicijnen van de farmaceuti- 
sche industrie veilig te stellen. Deze werden als gevolg van de 
ontdekking van de samenhang van scheurbuik en hart-, en vaat- 
ziekten, bedreigd door het gebruik van niet patenteerbare be- 
handelingen zoals vitaminen. Voor verdere informatie: GB3MT347 177 Hoofdstuk 4 Het verdrag van Amsterdam: 

• Bracht zaken met betrekking tot het vrije verkeer van personen 
binnen het juridische raamwerk van de EU. Dit maakte het nood- 
zakelijk om informatiesystemen in het leven te roepen op Euro- 
pese schaal, waardoor het kartel grotere mogelijkheden kreeg 
om zich in de privélevens van de Europese burgers te mengen. 

• Gaf toestemming om Europol (het Europese Politie Bureau) ac- 
tiviteiten verder te ontwikkelen, waardoor het kartel de moge- 
lijkheid kreeg haar toezicht op de vrijheden van de Europese 
burgers over de landsgrenzen te vergroten. 

• De gemeenschappelijke veiligheidspolitie werd verder ontwik- 
keld ten einde geleidelijk een gemeenschappelijke verdedi- 
gingspol itiek te vormen, waardoor het kartel de mogelijkheid 
kreeg om eventueel de militaire controle over de wereld te ver- 
krijgen. 
De Europese leiders verzameld om het Verdrag van Amsterdam te tekenen, 
2 oktober 1997 Voor verdere informatie: GB3AT833 178 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen De invloed van het olie en farmacie kartel op de inhoud van het ver- 
drag van Amsterdam en het risico beoordelingssysteem door de EU 

In januari 2010 publiceerden academici van de universiteiten van 
Bath en van Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk bewijs, dat de fa- 
brikanten van olie, farmaceutica, chemicaliën en tabak gezamenlijk 
in de negentiger jaren van de vorige eeuw een succesvolle lobby 
strategie aangingen om de politieke besluitvorming van de EU in 
hun voordeel te beïnvloeden. 

Volgens dit onderzoek, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Pu- 
blic Library of Science Medicine en waarvan verslag wordt gedaan 
op de website van euobserver.com, voerden grote bedrijven met 
inbegrip van Shell, Bayer, Zeneca, SmithKline Beecham, Unilever, 
Tesco, en British American Tobacco Company, een campagne ge- 
richt op de vorming van het risico beoordelingssysteem van de EU 
om zeker te stellen, dat het de bedrijfsbelangen zeker stelde ten 
koste van de algemene gezondheid. 

Deze vorm van risicoanalyse die deze multi-nationals doorduwden 
werd uiteindelijk door de EU ingebracht met het aangaan van het 
Verdrag van Amsterdam. 

Het is daarom veelbetekenend, dat de voedingssupplementen richt- 
lijn van de EU, die in 2002 tot wet werd verklaard, risico analyse 
gebruikt als een middel om in heel Europa beperkingen op te leg- 
gen aan de verkoop van vitaminen en minerale aanvullingen, waar- 
door de verkoop van de synthetische gepatenteerde medicijnen van 
de farmaceutische industrie beschermd werd. 

Het Verdrag van Nice: 

• Voerde een bevoegd meerderheids-stemsysteem in van de Raad 
van de EU, waarmee de mogelijkheid van de individuele leden 
van de EU staten werd verminderd om zich te verzetten tegen de 
belangen van het kartel. Als gevolg van deze verandering bezitten 
de drie voornaamste kartellanden - Duitsland, Frankrijk en Groot 
Brittannië - samen met Italië het machtsevenwicht in de raad. Voor verdere informatie: GB3NT972 179 Hoofdstuk 4 • Het vermeerderde en herverdeelde het aantal zetels in het Eu- 
ropese Parlement in het voordeel van de drie voornaamste kar- 
tellanden - Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië - en Italië. m 


J 


* ft 
1* • 


TRAITE DE NICE • " 1 

26 FÉVRIER 2001 * 1 


fê f< fi 


i.;rt t c 1 **fVJ 


1 r UU 


V * . * » 1 


f \\ «- ~«^ i g| 


* ü* ^ 


■I4B "^ Ü De ondertekening van het Verdrag van Nice, 26 februari 2001. Het Verdrag van Lissabon 

Het Verdrag van Lissabon, dat in december 2009 in de Europese 
Unie tot wet werd, bracht de pogingen van het Olie en Farmacie 
kartel om haar politieke macht over Europa te versterken op een 
nieuw hoger niveau. 

Met de bedoeling om de opzet van de 'EU Brussel' te wettigen, 
vormt het verdrag de grondslag voor een toekomstig Europa dat 
principieel ondemocratisch is. Als een duidelijke stap in de richting 
van een geheel Europa omvattend dictatorschap voorziet het ver- 
drag in: 180 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen • Geen scheiding van grondwettelijke machten - waarmee dus 
het belangrijkste kenmerk van een democratie wordt uitgescha- 
keld. 

• Geen mogelijkheid voor het Europese volk om op democrati- 
sche manier hun president te kiezen. Deze wordt daarentegen 
in het geheim gekozen door de Europese politieke elite ten gun- 
ste van de kartel belangen. 

• Geen mogelijkheid voor het Europese volk om de 27 leden tel- 
lende "Europese Commissie" te kiezen. In tegenstelling wordt 
dit uitvoeringsorgaan of Kabinet van de Europese regering "aan- 
gesteld" door de Europese politieke elite ten gunste van de kar- 
tel belangen. 

• Geen mogelijkheid voor het Europese volk om de Europese 
Commissie te vervangen - zelfs als het in overweldigende 
meerderheid van mening is dat het de mensenrechten heeft 
overtreden. 

• Geen mogelijkheid voor het Europese volk om haar rechten en 
vrijheid te beschermen tegen verdere uitholling. Ontworpen als 
een "zichzelf verbeterende wetgeving", maakt het Verdrag van 
Lissabon het mogelijk voor de 'EU Brussel' te beslissen om 
meer macht toe te eigenen zonder genoodzaakt te zijn het volk 
een referendum te gunnen. 

De ondemocratische geschiedenis van het Verdrag van Lissabon 

De "Vergadering aangaande de Toekomst van Europa" een lichaam 
dat werd voorgezeten door de Franse President Valéry d'Estaing, was 
oorspronkelijk begonnen met werken aan de zogenaamde "Europese 
Grondwet" in februari 2002. Het ontwerp werd aan een EU top in 
juni 2003 gepresenteerd en werd in juni 2004 aangenomen. 181 Hoofdstuk 4 In mei 2005 echter stemde het Franse volk in een nationaal refe- 
rendum 'NEE' tegen deze grondwet. In juni 2005 stemde het Ne- 
derlandse volk in een nationaal referendum ook 'Tegen'. De 
grondwet werd vervolgens opzij gelegd voor een "bedenktijd" en 
voor een korte tijd leek het er op, dat het niet weer ten berde zou 
worden gebracht. 
In januari 2007 nam Duitsland, 
onder Angela Merkel, het president- 
schap van de EU over en verklaarde 
de bedenktijd als voorbij. Slechts 
twee maanden later werd in maart 
de verklaring van Berlijn - dat het 
voornemen van de EU lidstaten om- 
schreef om tijdig, voor de verkiezin- 
gen voor het parlement in 2009, met 
een nieuw Europees verdrag in te 
stemmen - met algemene stemmen 
door alle EU lidstaten aangenomen. 
De tekst van het nieuwe verdrag - 
sindsdien aangeduid met het Ver- De Duitse Kanselier Angela Merkel 
drag van Lissabon - werd vervol- was toonaangevend in de wederop- 
. ■ ■ ^r.^-, standing van de Europese Grond- 

gens op 4 juni 2007 vrijgegeven. wet en de naamsvera ndering in 

het Verdrag van Lissabon. 

Tot de grote schrik van de Fransen 

en de Nederlanders - en miljoenen democratische mensen in Eu- 
ropa - bleek dat 86% van de artikelen overgenomen waren uit de 
verworpen Europese Grondwet. Toen de schrik omsloeg in woede 
moest zelfs Va léry d'Estaing-de voornaamste samensteller van die 
grondwet - toegeven, dat de verschillen tussen het verdrag en de 
grondwet "gering waren en ver te zoeken en meer schoonheidscor- 
recties waren dan werkelijke veranderingen". 

Ondanks het openlijke bedrog dat had plaats gevonden werd het Ver- 
drag van Lissabon in Portugal door de leiders van de 27 lidstaten van 
de EU op 13 december 2007 ondertekend. De enige natie, die het 182 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen 

Britse Eerste 
Minister Gor- 
don Brown en 
Franse President Nicolas Sarkozy 
belden José Socrates, de Portu- 
gese Eerste Minister om er op aan 
te dringen dat een referendum 
over het Verdrag van Lissabon niet 
nodig was. verdrag later voor een publiek refe- 
rendum voordroeg was Ierland; in 
alle andere 26 lidstaten - inclusief 
Frankrijk en Nederland, die beiden 
eerder in openbare referenda had- 
den tegengestemd - werd het ver- 
drag door de verschillende 
nationale parlementen van de an- 
dere landen - zonder enige open- 
bare stemming aangenomen. 

In Portugal werd een referendum 
over het verdrag uitgesloten onder 
druk van de Britse eerste minister 
Gordon Brown en de Franse presi- 
dent Nicolas Sarkozy. Brown en 
Sarkozy telefoneerden met de Por- 
tugese eerste minister, José Socra- 
tes. Zij beweerden nadrukkelijk, 
dat een openbare stemming niet 
nodig was. (Sarkozy had zelf het 
Franse volk een referendum over 
het verdrag ontzegd, ondanks dat 
58% van het volk dit wilde.) In juni 2008 ging het Ierse volk naar de stembureaus voor hun re- 
ferendum over het verdrag en stemden een duidelijk 'Nee', daarmee 
een afspiegeling gevend van de stemmen van Frankrijk en Neder- 
land over de Europese Grondwet in 2005. In een duidelijk bewijs 
van verzet tegen de EU Brussel, werd het Verdrag van Lissabon weg- 
gestemd door 33 van de 43 Ierse kieskringen. Met een opkomst van 
53% zou elke ware democratie geluisterd hebben naar de stem van 
het volk en het verdrag in de prullenbak gegooid hebben. 183 Hoofdstuk 4 Daarentegen - en ondanks dat pei- 
lingen uitwezen, dat driekwart van 
de Ierse stemmers tegen een 
tweede referendum over het ver- 
drag waren - kwam de ware aard 
van de EU naar voren door te eisen, 
dat Ierland weer ging stemmen om 
een "goed" resultaat te krijgen. In 
plaats van te buigen voor de wil 
van het volk, zoals in iedere ware 
democratie zou gebeuren, reageer- 
den de leiders van de Europese 
Unie op het 'Nee' door Ierland een 
ultimatum te stellen van vier maan- 
den om duidelijk te maken hoe het 
de publieke steun voor het verdrag 
kon verwerven. Speciaal Nicolas 
Sarkozy stond er op, dat de leren 
weer gingen stemmen. Ierse referendum over het 
Verdrag van Lissabon, juni 2008 
Je «La \ ^~ï 


* r 


v i -4 

.i ; r v—i / In het Ierse referendum van juni 
2008 werd het Verdrag van Lis- 
sabon door 33 van de 43 kiesdis- 
tricten afgewezen. De districten 
die het verdrag afwezen zijn in 
roze weergegeven. 
Bron: Wikipedia. Vervolgens, na politieke tussen- 
komstvan de Europese Commissie; 
werden subtiele bedreigingen aan 
het Ierse kiezerskorps gericht - be- 
moeienis door bedrijven als Ryanair (dat een half miljoen euro's 
uitgaf aan een campagne voor een 'Ja'), Intel (dat enige honderd 
duizenden spendeerde), en de farmaceuticareus Pfizer (die openlijk 
waarschuwde voor een "kapitaalvlucht" als Ierland 'Nee' stemde). 
Het ergste van alles was het negeren van de Ierse richtlijnen op on- 
partijdigheid van de media (waarmee gesteld werd, dat commerci- 
ële radio-, en televisiezenders geen gelijke zendtijd hoefden te 
verstrekken aan beide zijden in de debatten over het verdrag). 
Hierop stemde het Ierse volk in een tweede stemming 'Ja' in okto- 
ber 2009. Als gevolg daarvan werd het verdrag tot Europese wet 
verklaard op 1 december 2009. 184 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen Feiten en verzinsels aangaande 
het Verdrag van Lissabon 

Verzinsel: 

Het Verdrag van Lissabon verandert de basis van Europa niet. 

De feiten zijn: Artikel 1 van de Amendamen- 
ten op het Verdrag van de Europese Unie en 
het verdrag, dat de Europese Gemeenschap 
vestigde, opgenomen in het Verdrag van Lis- 
sabon, stellen vast dat "De Unie de Europese 
Gemeenschap zal vervangen en opvolgen". 
Aansluitend hierop stelt Artikel 46A 
dat "De Unie een rechtspersoon zal 
zijn". Het is dus duidelijk, dat de na- 
Lissabon Unie een geheel nieuwe 
constitutionele en juridische eenheid 
is en dat de Europese Gemeenschap, 
waarvan 27 staten lid waren, opge- 
houden heeft te bestaan. Daarbij, onder artikel 24 van de 
Amendementen op het verdrag aan- 
gaande het verdrag op de Europese 
Unie en het verdrag dat de Europese 
Gemeenschap vestigde, kan de EU 
Brussel verdragen aangaan met an- 
dere naties of internationale organisa- 
ties uit naam van haar lidstaten op 
alle gebieden van haar bevoegdheid. 
Krachtens het Verdrag van Lis- 
sabon werd Herman van Rom- 
puy aangesteld als EU President, 
terwijl Catherine Ashton werd 
aangesteld als Minister van 
Buitenlandse Zaken. In beide 
gevallen kregen de burgers van 
Europa hoe dan ook geen kans 
om over deze aanstellingen te 
stemmen. En natuurlijk mogen wij niet vergeten, dat het Verdrag de post van 
President (waarin Hermen van Rompuy werd aangesteld zonder 
openbare stemming); de EU Minister van Buitenlandse Zaken 
(waartoe Catherine Ashton werd aangesteld zonder openbare stem- 
ming) en het Diplomatieke Korps ontstond. 185 Hoofdstuk 4 In werkelijkheid is het zichtbaar, dat de "Oorspronkelijke basis" 
van Europa feitelijk wezenlijk is veranderd. 

Verzinsel: 

Het Verdrag van Lissabon vergroot de democratische controle van 
de nationale parlementen. 

De feiten zijn: In alle opzichten en doelstellingen geeft artikel 7 
van het Protocol over de toepassing van de Principes van Onder- 
geschiktheid en Evenredigheid aan de nationale parlementen 
slechts de macht om te klagen over de zaken waarmee zij het 
oneens zijn. In werkelijkheid maakt het slechts een manier mogelijk 
waarmee een bezwaar kan worden gemaakt als het wordt gesteund 
door een derde van de nationale parlementen. Echter, de EU is he- 
lemaal niet verplicht om haar handelingen te veranderen of in te 
trekken en kan eenvoudigweg ervoor kiezen om een dergelijke 
klacht ter zijde te schuiven. 

Daarbovenop, al zou zelfs een meerderheid van de nationale par- 
lementen een bezwaar indienen aangaande een juridisch voorstel 
van de Europese Commissie, dan nog is er geen verplichting voor 
de Commissie om ook maar enige van haar handelingen te veran- 
deren of in te trekken. In een dergelijke situatie kan het er eenvou- 
digweg voor kiezen een bezwaar ter zijde te leggen en verwijzen, 
dat het opgelost moet worden door de Europese Raad en het Euro- 
pese Parlement. Als zodanig, in plaats van de democratische con- 
trole door de nationale parlementen te verhogen, is het duidelijk 
dat in de praktijk de bureaucratische hordes, die overwonnen moe- 
ten worden, het uiterst onwaarschijnlijk maken. 186 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen Verzinsel: 

Het Verdrag van Lissabon maakt het besluitvormingsproces van de 
EU Brussel democratischer. De feiten zijn: Van alle verklaringen is dit wel de meest onoprechte 
van allemaal. Aan de ene kant blijft het aan het Europese Parlement, 
in tegenstelling tot een echte democratie, onmogelijk om vrijelijk 
wetten op te stellen en uit te voeren. Aan de andere kant, zoals 
reeds beschreven, riep het Verdrag van Lissabon de functies van EU 
President en EU Minister van Buitenlandse Zaken in het leven en 
bepaalde, dat beiden moesten worden benoemd zonder publieke 
stemming. Daarnaast worden natuurlijk de 27 leden van de EU 
Commissie ook benoemd zonder publieke stemming. Om de zaak nog erger te maken, 
Artikel 48 van de Amendementen 
op het Verdrag van de Europese 
Unie en het Verdrag ter Instelling 
van de Europese Gemeenschap, 
die in het Verdrag van Lissabon zijn 
opgenomen, maken overduidelijk, 
dat dit Verdrag zelf verbeterend is; 
in de toekomst kan het geamen- 
deerd worden, zonder dat een In- 
tergouvernementele Conferentie 
nodig is of overleg met de burgers 
middels een referendum. 

Met deze feiten in ons achterhoofd, 
zal het duidelijk zijn, dat, het uit- 
voerende beslissingsapparaat van 
de EU feitelijk een vorm is van on- 
gekozen dictatorschap. 
Het Verdrag van Lissabon is zelf 
aanvullend en kan aangevuld 
worden zonder overleg met de 
Europese burgers middels refe- 
renda. 187 Hoofdstuk 4 Verzinsel: 

Het Verdrag van Lissabon reageert op de zorgen, die door de Euro- 
pese burgers naar voren gebracht worden en zal de rechtmatigheid 
verbeteren middels het werk van de EU Brussel. 

De feiten zijn: Gezien het feit, dat de betrokken burgers van Frank- 
rijk en Nederland overduidelijk de zogenaamde "Europese Grond- 
wet" afwezen in nationale referenda in 2005, en het feit, dat 96% 
van de tekst van het Verdrag van Lissabon hetzelfde is als die van 
de Grondwet en dat meer dan 99% van de Europese stemgerech- 
tigden helemaal geen kans kregen om erover te stemmen, maakt het 
wel heel ongerijmd van de EU om deze bewering waar te maken. 

EU VERKIEZINGEN 2009 4% 

voted 

against 

EU 
57% van de burgers, die stemgerechtigd waren voor de EU verkiezingen 
van 2009 bleven met opzet weg, terwijl een volgend 4% weloverwogen 
tegen het EU dictatorschap stemden. Vervolgens moet men niet vergeten dat 57% van de stemgerech- 
tigde kiezers van Europa in juni 2009 protesteerden tegen de EU 
Brussel door zich met opzet te onthouden van stemmen, terwijl een 
verdere 4% van de stemgerechtigden een weloverwogen stem uit- 
brachten tegen het EU dictatorschap door op andere partijen te 188 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen stemmen, die anti EU waren of tegen het Verdrag van Lissabon. Als 
zodanig is enig Idee, dat het Verdrag van Lissabon beantwoordt aan 
de belangen van deze mensen op zijn minst bedrog. 

Verzinsel: Het Verdrag van Lissabon vormt geen Europees leger. 

De feiten zijn: Artikel 28A (c) 3, paragraaf 1 van de Amendementen 
aan het Verdrag van de Europese Unie en het Instellingsverdrag van 
de Europese Gemeenschap, zoals opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon, stelt dat "Lidstaten burgerlijke en militaire krachten ter 
beschikking moet stellen aan de Unie voor het nakomen van de ge- 
zamenlijke veiligheid en verdedigingspolitiek". Paragraaf 2 milita- 
riseert de EU nog sterker door vast te stellen dat, "Lidstaten hun 
militaire mogelijkheden moeten verbeteren" en maakt duidelijk, dat 
het Europese Verdediging Agentschap in deze amendementen zal 
worden opgenomen. 189 Hoofdstuk 4 Wat de politieke aandeelhouders 
van de EU Brussel zeiden 
over het Verdrag van Lissabon 

Vergelijkend met de Europese Grondwet: 

"Zonder het te merken zal de publieke opinie 
gewend raken aan de voorstellen, die wij hen 

rechtstreeks niet durven voor te leggen Alle 

eerdere voorstellen zullen in de nieuwe tekst 
staan, maar zullen op de een of andere manier 
verborgen en verbloemd zijn". 
Valéry Giscard D'Estaing, vroeger Franse Presi- 
dent en voorzitter van de vergadering, die de Eu- 
ropese Grondwet samenstelde. Le Monde, 14 juni 
2007 en in Sunday Telegraph, 1 juli 2007. 

"De hoofdzaak van de grondwet is behouden 
gebleven. Dat staat vast". 

Duitse Kanselier Angela Merkel, toespraak in het 
Europese Parlement, 27 juni 2007. 
"Het goede om het geen grondwet te noemen is 
dat niemand dan om een referendum kan vragen". 
Giuliano Amato, vroegere Italiaanse Eerste Minis- 
ter en Vice-Voorzitter van de vergadering, die de 
Europese Grondwet samenstelde toespraak aan 
de London School of Economics, 
2 1 februari 2007. 190 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen 
"De hoofdzaak die was overeengekomen in 
2004 is behouden. Wat er niet meer staat is de 
benaming 'Grondwet". 

Dermot Ahern, Ierse Minister van Buitenlandse 
Zaken, Daily mail Ireland, 25 juni 2007. "Feitelijke ongrijpbaarheden zijn dus in de plaats 
gekomen voor eenvoud als de voornaamste bena- 
dering tot een verbeterde EU. Voor wat betreft de 
veranderingen, die nu voorgesteld worden, zijn de 
meeste uiterlijke veranderingen, die geen prak- 
tisch effect hebben. Ze zijn eenvoudigweg be- 
dacht om bepaalde regeringsleiders te helpen het 
idee van een bekrachtiging middels een parlemen- 
taire actie aan de burgers te verkopen in plaats van referendum". 
Dr. Garret FitsGerald, vroegere Ierse Taoiseach, 
Irish Times, 30 juni 2007. Over het punt of zij werkelijk de bedoeling 
hadden dat de burgers het zouden begrijpen. 

"Zij beslisten, dat het stuk onleesbaar moest zijn. 
Als het onleesbaar is, is het niet grondwettelijk, 

dat was zo'n beetje het idee stel U de eerste 

Minister van Groot Brittannië voor - hij gaat naar 
het House of Commons en zegt: 'Kijk eens, het 
is absoluut onleesbaar, het is een typisch Brus- 
sels verdrag, niets nieuws, geen referendum 
nodig/ Indien u het op het eerste gezicht kan be- 
grijpen, dan zou er een reden zijn voor een re- 
ferendum, want dat zou betekenen dat er iets nieuws was". 
Giuliano Amato, vroeger Italiaanse Eerste Minister en Vice-Voorzitter van 
de Vergadering, die de Europese Grondwet ontwierp, opgenomen door 
Open Europe, The Centre for European Reform, Londen 12 juli 2007. 
191 Hoofdstuk 4 
"Het doel van het Grondwetverdrag was, dat het 
leesbaar zou zijn; het doel van dit verdrag is dat 
het onleesbaar is De Grondwet was be- 
doeld om duidelijk te zijn, terwijl dit verdrag on- 
duidelijk moest zijn. Het is een succes". 
Karel de Gucht, minister van Buitenlandse zaken 
van België, Flandreinfo, 23 juni 2007. Aangaande het 'Nee' stemmen tegen het verdrag in 2008: 
"Alle politieke leiders weten donders goed, dat 
als dezelfde vraag aan de kiezers was voorgelegd 
in een referendum, dat het antwoord in 95 % 
van de Naties waarschijnlijk ook Nee geweest 
zou zijn". 

Charlie McCreevy, Ierse gevolmachtigde bij de 
EU, Irish Times, 27 juni 2009 Betreffende de Franse 'Nee' stem tegen de Europese Grondwet 
(waarmee het verdrag 96% gemeen heeft) in 2005: 

"Frankrijk liep juist voor op de andere landen door 
Nee te stemmen. Het zou in alle lidstaten gebeurd 
zijn als zij een referendum hadden gehad. Er is 

een kloof tussen het volk en hun regeringen 

Een referendum zou Europa nu in gevaar bren- 
gen. Er komt geen verdrag als wij een referen- 
dum hadden in Franrijk, dat dan gevolgd zou zijn 
meteen referendum in het Verenigd Koninkrijk". 
De Franse President Nico las Sarkozy, sprekend 
tijdens een bijeenkomst van oudere MEPs, The Economist, 14 no- 
vember 2007 
192 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen Betreffende het afnemen van macht en gezag van het volk: ".. Ik denk, dat het een goed idee is om deze 
langzame en doeltreffende manier - die de na- 
tionale Staten vrijwaard van ongerustheid terwijl 
zij van hun macht worden ontdaan - te vervan- 
gen met grote institutionele sprongen ... Daarom 
ben ik er voor om langzaam aan te gaan, om 
delen van gezag beetje bij beetje af te brokkelen, 
daarbij plotselinge overgangen van nationale 
naar federale macht vermijdend. Naar mijn me- 
ning is dat de manier om het gemeenschappelijke Europese staats- 
beleid op te bouwen..." 

Eerste Minister van Italië Giuliano Amato voordat hij Vice-Voorzitter 
werd van de Europese Grondwet Vergadering, interview met Bar- 
bara Spinelli, La Stampa, 13 juli 2000 *HI 

l n MÊ 193 Hoofdstuk 4 Het olie en farmacie kartel 
brengt Nicolas Sarkozy 
aan de macht in Frankrijk 

In 2007 werd Nicolas Sarkozy in Frankrijk aan 
de macht gebracht door het olie en farmacie kar- 
tel. Als zoon van een Hongaarse aristocraat was 
zijn opkomst en verkiezing een onderdeel ge- 
weest van "Plan B" van het kartel. Voor het geval, 
dat het Witte Huis in de VS verloren ging aan 
^l * mensen, die minder goedgezind waren ten op- 

I A zichte van de belangen van het kartel dan Presi- 

dent George W. Bush - het geen uiteindelijk ook 
gebeurde toen President Barack Obama in november 2008 werd 
gekozen - moest het kartel er zeker van zijn dat andere invloedrijke 
regeringen meteen konden inspringen bij zo'n verlies. In dit geval 
was het nucleair bewapende Frankrijk een goede kandidaat. 

De opkomst van de macht van Sarkozy werd door het kartel zorg- 
vuldig opgebouwd. In 2004, toen Sarkozy nog Minister van Bin- 
nenlandse Zaken was, dwong hij de fusie af tussen de Franse 
farmaceutische dwerg Sanofi en hetZwiters/Duitse Aventis/Hoechst. 
De N.V. Hoechst, de meest 'waardevolle' bruid in dit gedwongen 
huwelijk was één van het beruchte bedrijven trio (samen met Bayer 
en BASF), die Hitler aan de macht hadden gebracht en de voorbe- 
reidingen voor WO II hadden gefinancierd, waaronder het Ausch- 
witz concentratiekamp. Met de verhuizing van de N.V. Hoechst van 
Duitsland naar Frankrijk verhuisde ook alle kennis mee - hoe poli- 
tieke aandeelhouders aan te trekken, de uitvoerende macht aan 
zich te binden, hoe een quasi dictatoriale regering op te bouwen 
en uiteindelijk wereldoverheersing te bereiken. De wijziging van 
de economische macht en politieke kennis van het vroegere Nazi 
Duitsland naar Frankrijk was een van de perfecte camouflages, die 
het kenmerk zijn van het kartel. 194 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen De verkiezingscampgne van Sarkozy was bijna een volledige kopie 
van de verkiezingen in Duitsland van WO II. De verkiezingscam- 
pagne van de kandidaat van het kartel werd gefinancierd door 
Franse olie-, farmacie- en nucleaire energiebedrijven geholpen door 
propaganda in de media van het kartel. Op bijna dezelfde manier 
als in de jaren 30, leidde Sarkozy zijn verkiezingscampagne met 
het thema vreemdelingenhaat en immigranten in een poging de 
conservatief denkende Fransen in de armen van de kandidaat van 
het kartel te drijven. Sarkozy ging zelfs zo ver om de stemloze jeug- 
digen in de Parijse voorsteden "uitschot" te noemen en daarmee 
met opzet het politieke klimaat aan te sturen en zichzelf als de kan- 
didaat voor "orde en recht" te noemen. Na in de verkiezingen van 
2006 aan de macht gekomen te zijn kroonde hij zichzelf samen 
met Angela Merkel als de nieuwe leiders van de EU op een manier, 
die overeenkomsten toont met die van middeleeuwse keizers. 

Maar Europa was niet genoeg voor Sarkozy en zijn NV begunsti- 
gers. Na twee jaar als President benoemde hij zichzelf als de leider 
van een Mediterraan keizerrijk, waarbij meer dan een dozijn lan- 
den om de Middellandse Zee onder het gezag van het kartel werd 
gebracht. Het gezamenlijke EU/Mediterrane keizerrijk komt opval- 
lend overeen met het Romeinse Rijk ten tijde van Julius Ceasar, één 
van de historische figuren, naast Napoleon, die Sarkozy tracht na 
te streven. Sarkozy - verbanden met de NV's 

De opkomst van Sarkozy in de politieke macht in Frankrijk in 2006 werd 
gefinancierd door het Franse bedrijfsleven. Zijn voornaamste financiers 
worden hieronder beschreven. 

Maar deze steun van het bedrijfsleven alleen was niet genoeg om hem ver- 
kozen te krijgen. Daarom werd zijn verkiezingscampagne gedreven door 
het systematische oproepen van angst - overeenkomstig de verkiezing van 
Bush in 2004. Sarkozy ging echter nog een stap verder; hij voegde haat 
tegen immigranten als een keurmerk voor zijn campagne. Sarkozy werd 
wereldwijd beroemd door de jonge immigranten, 'uitschot" te noemen - 195 Hoofdstuk 4 waarmee hij de raciale haat aanwakkerde. Deze methode van psychologi- 
sche oorlogsvoering tegen zijn eigen volk was er op gericht om bange en 
geintimideerde stemmers in zijn armen te drijven. 

De twee poten waarop de verkiezingscampagne van Sarkozy berustte - 
opvallend ten dienste van de kartel belangen en tegelijkertijd de steun van 
de kiezers afdwingend door angst aan te wakkeren - zijn een getrouwe 
kopie van een andere verkiezingscampagne, die werd gefinancierd door 
het olie en farmacie kartel in 1933. In dat jaar bracht het Duitse kartel I.G. 
Farben (Bayer, BASF en Hoechst, tegenwoordig onderdeel van het Franse 
Sanofi Aventis) een andere gewetenloze politicus aan de macht met ver- 
woestende gevolgen. De bijzonderheden betreffende deze steun van het 
olie en farmacie kartel in 1933 achter de opkomst van de Nazi partij zijn 
vastgelegd in de verslagen van het oorlogsmisdaden Tribunaal te Nürnberg 
tegen I.G. Farben in 1948. 

De geschiedenis leert ons: "Zij, die zich het verleden niet willen herinne- 
ren, zijn gedoemd het te herhalen"(George Santayana) De NV belangen, die Sarkozy aan de macht brachten. 
Jean-f rangaa. Dehecq. 

Serge DU££h*> 
Groupc Dassautt Ntcoldrii Sdirkja£¥. 
Prewdenf of France . t è A/ruufl Lttjardete, 
fADS 196 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen Op het moment, dat de gehele wereld rijp is om waterstof en an- 
dere bruikbare energievormen te accepteren, probeert Sarkozy - 
als een wanhopige verkoper - het gebruik van verouderde atoom- 
energie technieken op te dringen aan vele ontwikkelings-, en mar- 
ginale landen in de hoop ze afhankelijk te maken van het olie, 
farmacie en atoomenergie kartel. 

In de ogen van het kartel is Sarkozy de ideale vervanger van Ge- 
orge W. Bush als de voornaamste aandeelhouder van haar wereld- 
belangen. 197 Hoofdstuk 4 Infiltratie van de vrijmetselarij en de 
mafia. Bedrog, corruptie, propaganda 
en de uitholling van burgerlijke 
vrijheid binnen de EU Brussel 

Morele waarden of dubieuze connecties? 

Corruptie onder haar functionarissen is een voortdurend probleem 
binnen de Europese Commissie sinds het begin. Stereotiep voor de 
Commissarissen aangaande zedelijke kwesties kan misschien het 
beste worden samengevat van een gebeurtenis, dat plaats vond in 
november 2004. Rocco Buttiglione een devote Katholiek en per- 
soonlijke vriend van de toenmalige Paus Jan-Paul II, was aangesteld 
als een van de nieuwe leden van de Europese Commissie. Kort 
daarna werd hij afgewezen wegens zijn sterke Katholieke geloof, 
dat hij openlijk had verdedigd. 

Buttiglione werd vervangen door Franco Frattini, een intieme vriend 
van de Italiaanse Eerste Minister Silvio Berlusconi. Zoals in een ver- 
slag van The Times in Londen van 1 novem- 
ber 2004 gaf Buttiglione bij zijn vertrek een 
waarschuwing mee, over Frattini: "Ik hoop dat 
niemand hem vraagt of hij een vrijmetselaar is." 
Ondanks deze openlijke waarschuwing, werd 
Frattini plaatsvervangend President van de Eu- 
ropese Commissie met, ironisch genoeg, ver- 
antwoordelijkheid voor Justitie, Vrijheid en !! ran . c j ^attim, Vice 
' ' > President van de Euro- 

Veiligheid. In deze hoedanigheid tussen 2004 pe se Commissie voor 

en 2008 zag Frattini persoonlijk toe op het justitie Vrijheid en 
.... ,,, V ., ,T Veiligheid, 2004-2008 

politiek gekonkel van wetgeving, dat de burg- 
errechten over heel Europa zou beknotten en feitelijk ieder facet 
van het leven van de Europese burgers zou beïnvloeden. Deze 
gebeurtenis, hoe onschuldig deze mag lijken, werpt een onthullend 
licht op de morele waarden van de "EU Brussel". 198 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen Infiltratie in de "EU Brussel" door de Vrijmetselaars en de Maffia. De Vrijmetselarij is sinds 1981 een gevoelig onderwerp in Italië 
toen een geheime en onwettige rechtse Vrijmetselaarsloge, bekend 
als P2 (Propaganda Due) in een openbaar schandaal, werd 
opgerold. Het is daarom opmerkelijk, dat Sil- 
vio Berlusconi, voormalig Eerste Ministervan 
Italië, één van de duizend namen bleek te 
zijn, die als leden geregistreerd stonden - 
samen met andere hooggeplaatste personen 
in het bankwezen, de handel, geheime dien- 
sten, de media, militairen en de politiek. Be- 
weerd werd dat Berlusconi, die in 2009 
gel inkt werd aan een campagne van de Maf- 
fia, zich in 1978 bij de P2 aansloot. 
Ligio Gelli, de vroe- 
gere Grootmeester van 
P2 (Propaganda Due), 
een onwettige rechtse 
Vrijmetselaarsloge 
met verbindingen met 
het Nazisme. Lid van 
P2 was onder andere: 
Silvio Berlusconi. (Af- 
beelding Wikipedia) In historisch opzicht is het welbekend, dat P2 
contacten had met uiterst rechtse groeperin- 
gen. Licio Gelli, de vroegere Grootmeester 
werd in 1998 gevangen gezet wegens cor- 
ruptie en bedrog in verband met het Banco 
Ambrosiano schandaal en werd door de New 
YorkTimes openlijk beschreven als een "bek- 
ende Fascist". De onderzoekend schrijver 
David A. Yallop stelt in zijn boek: 'In God's 
naam: Een onderzoek naar de moord op Paus Johannes Paulus I' 
dat Gelli betrokken was bij een samenzwering, die leidde tot de 
moord op Paus Johannes Paulus I, die in 1 978 slechts 33 dagen als 
Paus fungeerde. Nog verontrustender zijn sommige bronnen met inbegrip van de 
New Zealand Herald en The Observer'm Engeland, die verbanden 
leggen tussen P2 en staatsterrorisme. Ondertussen zijn er anderen, 
zoals de BBC, die stellen, dat P2 verbindingen had met zowel de 
Maffia als uiterst rechtse terroristische groeperingen. 199 Hoofdstuk 4 Bedrog in de Europese Commissie 
en de bestraffing van klokkenluiders 

In 1 999 moest de gehele Europese Commissie onder Jacques Santer 
en masse aftreden na de publicatie van een rapport van een klok- 
kenluider. Eén van de voornaamste mikpunten van het rapport was 
de Franse Gevolmachtigde Edith Cresson, die werd beschuldigd 
ernstig en herhaald bedrog te hebben gepleegd; vervalsing van con- 
tracten; kopieëren van andermans handtekeningen en verduistering 
van EU gelden voor persoonlijk gewin. Gedurende haar zitting als 
commissaris ging zij zelfs zo ver om een van haar naaste vrienden, 
René Berthelot, een tandheelkundig chirurg, als een hoogbetaalde 
EU adviseur aangaande HIV en Aids in dienst te nemen. Ondanks 
dat hij totaal geen ervaring had met HIV en Aids, werd Berthelot 
naderhand onbevoegd beoordeeld. In twee jaar tijd produceerde 
hij 24 bladzijden notities zonder enige waarde voor Cresson. In 
2006 verklaarde het Europese Gerechtshof, dat Cresson haar ver- 
plichtingen als Europees Commissaris had geschonden. 

De beschuldigingen, die de Europese Commissie uiteindelijk ten val 
brachten werden naar buiten gebracht door het Nederlandse lid van 
het Parlement, Paul van Buitenen, destijds werkzaam als accountant 
in de financiële controle afdeling van de Commissie. Als straf voor 
zijn klokkenluidersactie vanwege het overtreden van de normale 
procesgang werd zijn salaris met 50% gedurende vier maanden 
verminderd. Daarnaast werd hij overgeplaatst naar een onbedui- 
dend baantje, het controleren van gloeilampen na productie. 

Maar vergeleken met andere klokkenluiders kwam Van Buitenen er 
nog goed vanaf. In 2004 werd Marta Andreasen, de voormalige 
hoofd accountant van de Europese Commissie, ontslagen omdat zij 
beweerde, dat de boekhouding van de EU vol zat met "fondsen 
voor omkoping en bedrog". Ondanks het feit, dat haar beschuldi- 
ging werd gestaafd door openbaar gemaakte rapporten van de EU 
accountants - die in 2004 geweigerd hadden de financiële verkla- 
ringen van het politieke blok gedurende 10 jaar, te ondertekenen, 
wijzende op veronderstelde pogingen tot bedrog - verwierp het bur- 200 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen gerlijke tribunaal van de EU haar verzoek om het ontslag te annu- 
leren en hield vast, aan elk van de bezwaren, die tegen haar waren 
gemaakt door de Commissie. 

Bedrog in het Europese Parlement 

Het Galvin Rapport, genoemd naar Robert Galvin, de eigen verifi- 
catie accountant van de EU, werd aan het eind van 2006 geschreven 
als een accountantsonderzoek naar de uitgaven en toelagen als op- 
gegeven door - als voorbeeld - 1 60 Europese Parlementariërs. De 
bevindingen behelsden ernstige en herhaalde afwijkingen in beta- 
lingen voor kantoorhulp en - diensten; twijfelachtige grote contante 
betalingen aan personeel en dienstverleners boven op hun salaris; 
onjuiste registratie en belastingontduiking; slechte of niet bestaande 
facturering; schimmige of niet geboekte onkostendeclaraties. 

Dit omvangrijke verslag werd tot februari 2008 geheim gehouden, 
totdat het werd geopenbaard door het Britse Parlementslid Chris 
Davies. Zelfs toen bleef de inhoud geheim en slechts een selecte 
groep parlementsleden werd toegestaan het rapport te lezen in een 
afgesloten en bewaakte kamer. Nadat het nieuws naar buiten kwam 
en zij (de parlementariërs) werden beschuldigd van plegen van 
"zware fraude", stemden de parlementariërs tegen publicatie en 
voor het geheim houden van hun duistere onkostendeclaraties. 

Corruptie in het "Anti Misdaad Bureau" van de EU 

Zelfs Eurojust het zogenaamde anti misdaad bureau van de EU is 
betrokken bij corruptieschandalen. In december 2009 bij voor- 
beeld, nam José da Mota, hoofd van Eurojust ontslag nadat hij voor 
30 dagen was geschorst wegens het onder druk zetten van Portu- 
gese aanklagers om een onderzoek naar corruptie te stoppen van 
de Portugese Eerste Minister José Sócrates. Volgens het persagent- 
schap van UPI werd Sócrates beschuldigd van het aannemen van 
douceurtjes als dank, toen hij als Minister van Milieuzaken van Por- 
tugal een bouwproject op beschermd land goedkeurde. 201 Hoofdstuk 4 De propagandaoorlog van de EU Brussel 

Verre van op een doorzichtige manier te werken ten opzichte van 
de burgers, exploiteert de EU een enorme propaganda organisatie, 
die wordt betaald door de belastingbetalers. 
Volgens Maria Rankka, die de Zweedse denktank Timbro beheert, 
geeft de nooit gekozen Europese Commissie geldbedragen uit, die 
veel groter zijn dan het officiële € 213 miljoen communicatie bud- 
get, aan door de EU gesponsorde radiozenders en websites. De voor- 
beelden die zij noemt omvatten ook het Europese radionetwerk 
'Euranet' en hetYouTube kanaal van de EU: "EU Tube". 

Rankka beweert evenzo, dat de zender Euronews € 10,8 miljoen 
per jaar ontvangt uit fondsen van de EU. Net als het Brusselse - in 
Maastricht zetelende - Europese Journalisme Centrum, dat toekom- 
stige verslaggevers traint, in 2008 een schenking ontving van 
€ 1 miljoen. Het is duidelijk, dat als dergelijke organisaties zulke 
grote schenkingen ontvangen van een politieke organisatie, er se- 
rieuze vragen gesteld kunnen worden betreffende de objectiviteit 
van deze begunstigden. 

Maar dat is nog niet alles, volgens Rankka geeft de EU ook schenkingen 
aan organisaties, zoals het Centrum voor Europese Politieke Studie, de 
Europese Beweging, Europa voor de Burgers en Vrienden van Europa. 
Gegeven hoe sterk pro EU deze organisaties zijn, lijkt het redelijk aan 
te nemen, dat dergelijke schenkingen eenvoudigweg aangemerkt 
mogen worden als een methode om de bewering van de EU, dat de 
burgerbevolking haar politiek steunt, te onderbouwen. 

Tot nu toe hebben de propaganda activiteiten van de EU Brussel 
zich gericht op de kiesgerechtigde burgers . In de toekomst echter 
lijkt het er op, dat hun belangstelling zich zal verleggen naar kin- 
deren. Sommige leden van het Europese Parlement bijvoorbeeld 
vragen nu, dat alle schoolkinderen in de 27 lidstaten gedwongen 
worden om Europese les te krijgen. Echter zonder twijfel, zal het 
beoogde leerplan - dat waarschijnlijk onderwerpen zal bevatten 202 Wat het olie en farmacie kartel en hun aandeelhouders voor u verzwijgen als de "Oprichters" en "Hoe de EU het leven van alle dag beïn- 
vloedt" - ertoe leiden, dat schoolkinderen niet de ware feiten zullen 
leren, zoals in dit boek beschreven. 

De misleidingen van de EU met betrekking 

tot de rechten van de mens en fundamentele vrijheden 

De EU Brussel heeft veel werk gemaakt om de illusie hoogte houden, 
dat het "de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid van de 
burgers beschermt". Van al het bedrog op dit gebied is de "Sakharov 
Prijs voor Vrijheid van Denken", één van de klassieke voorbeelden. 
Ingesteld in 1 988 "om personen of organisaties voor hun inspanningen 
op het gebied van rechten van de mens en fundamentele vrijheden te 
eren", wordt de Sakharov Prijs ieder jaar toegekend door het Europese 
Parlement tijdens een formele zitting in Straatsburg (Frankrijk). 

Uiteraard willen wij de inspanningen van sommige winnaars van 
deze prijs niet tekort doen. Maar het is wel heel vreemd dat uitgere- 
kend de EU zo'n prijs uitreikt. Een EU die bezig is een politiestaat op 
te bouwen en de burgers hun vrijheden probeert te beperken. De EU 
drijft de spot met een fundamenteel principe van een democratie door 
het de burgers te beletten om hun vertegenwoordigers op het uitvoe- 
rende niveau van de regering, te kiezen. Daarnaast onderneemt de 
EU stappen om de burgers te beletten om wetenschappelijk bewezen 
natuurgeneeswijzen en informatie daarover, te kunnen betrekken. 203 Hoofdstuk 5 Hoe het Dictatorschap van 
de 'EU Brussel' 
afgedwongen wordt. Hoofdstuk 5 Hoe het dictatorschap van de 
EU Brussel afgedwongen wordt. 

Zoals wij reeds in hoofdstuk 3 beschreven, was het ontwerp van 
het Olie en Geneesmiddelen kartel voor de EU heel nauw geba- 
seerd op de ontwerpen, van Arno Sölter, het hoofd van het Nazi 
"Centrale Onderzoek Instituut voor Nationale Economische Een- 
heid en de Grotere Ruimte Economie". De grondbeginselen van de 
strategie, die wordt gebruikt om het Brusselse Dictatorschap er door 
te drukken, stammen rechtstreeks af van die welke in 1 933 door de 
Nazi's werden gebruikt nadat de Machtigingswet van het kartel in 
het Duitse Parlement werd aangenomen. Het opzetten van een Europese 
controlestaat. 

Eén van de voornaamste doelen 
van het kartel in de dertiger en 
veertiger jaren was om Europa in 
een totalitaire staat te veranderen, 
waarbij alle tegenstand tegen het 
Nazi Regime uitgeschakeld kon 
worden. Om dit te bereiken moes- 
ten de Nazi's zich toeleggen om op 
uitgebreide schaal de bevolking te 
bespieden. De instanties, die daar- 
mee in Duitsland voornamelijk be- 
last werden, waren de Sicher- 
heitsdienst (de veiligheidsdienst) 
en de Geheime Staats Politie (de 
Gestapo). Aangezien de afluister- 
technieken toen nog niet ver ontwi 
voornamelijk hebben van het werk 
willigheid van het volk om elkaar te 
Hoofdkwartier in Berlijn van de Ge- 
heime Politie van de Nazi's (de Ge- 
stapo). De grondbeginselen voor de 
strategieën van de hedendaagse EU te 
Brussel stammen regelrecht af van die, 
welke de Nazi's gebruikten nadat het 
Duitse Parlement in 1933 de Machti- 
gingswet van het kartel had aangeno- 
men. (Bron: Wikipedia). kkeld waren, moesten zij het 
van verklikkers en de bereid- 
verraden. 206 Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt In de hedendaagse EU worden moderne 2 1 ste eeuwse technieken ge- 
bruikt, die het opbouwen van een Europese politiestaat een veel een- 
voudiger maken. Door het afluisteren van de communicaties tussen 
de burgers onderling per telefoon, e-mail of internet en het nog steeds 
uitgebreid toenemen van hoogstaande technische afluister-, en spio- 
nagemiddelen, komt de lang gekoesterde wens om een totalitaire staat 
in Europa te stichten, steeds meer in zicht. Bewaren van de 
persoonlijke contacten 
van de burgers 

De Opslag van Gegevens 
Richtlijn, die in 2006 werd 
aangenomen, dwingt alle 27 
lidstaten van de EU zeker te 
stellen dat telefoonmaatschap- 
pijen, internet providers en an- 
dere communicatiebedrijven 
al hun communicatiegegevens 
In 2010 kregen het Italiaanse parlementslid 
Tisiano Motti (links) en het Sloveense par- 
lementslid Anna Zaborska (rechts) het ge- 
daan om de steun van meer dan 300 leden 
van het Europese Parlement te verkrijgen 
voor hun voorstel om internet zoekmachi- 
nes te dwingen details van web onderzoe- 
ken voor minstens 2 jaar te bewaren voor 
mogelijk onderzoek door de autoriteiten. van niet minder dan 6 maan- 
den tot 2 jaren op te slaan. Volgens de wetgeving moeten de 
communicatiebedrijven alle details van de telefoongesprekken, 
schriftelijke berichten, e-mails en internetgebruik van al hun klanten 
ter beschikking kunnen stellen aan de regering. Alsof dit nog niet genoeg is, werd er in juni 2010 aangekondigd, dat 
alle 300 leden van het Europese Parlement (LEP) een plan ondersteun- 
den om zelfs veel omvangrijker gegevensbestanden op te slaan, dat in- 
ternet zoekmachines zou dwingen details van webnaspeuringen tot 2 
jaren op te slaan ten dienste van mogelijke beoordeling door de auto- 
riteiten. Hoewel op het moment van schrijven de "schriftelijke akkoord- 
verklaring" van de LEP's nog geen wet is is het een duidelijk teken, dat 
de verschillende instellingen van de EU, bezig zijn om Europa in een 
totalitaire staat om te vormen. En daarbij voor niets terugdeinzen. 207 Hoofdstuk 5 Opslag van vertrouwelijke persoonlijke gegevens van burgers 

Begin 2010 werd bekend dat er grote hoeveelheden vertrouwelijke 
persoonlijke gegevens van Europese burgers werd opgeslagen in 
een enorm groot, over heel Europa verspreid computer netwerk, 
dat meer dan 500.000 ingangen heeft. Bekend als het Schengen Infor- 
matie Systeem, bevat het systeem 
een enorme hoeveelheid per- 
soonlijke gegevens met inbegrip 
van namen, geboortedata en 
geboorteplaats, nationaliteit, li- 
chamelijke bijzonderheden en 
andere details van mensen, die 
onder "stille bewaking" stonden. 

Tot stand gekomen als gevolg van 
het zogenaamde Schengen Ak- 
koord - dat in 1985 als een stap 
voorwaarts tot de vorming van 
een Europese Superstaat - alle 
controle tussen de landsgrenzen 
van de lidstaten van de EU op- 
hief. Het systeem bestaat uit een 
nationale afdeling en een tech- 
nisch steunpunt in Straatsburg in 
Frankrijk. 
Grote hoeveelheden vertrouwelijke 
persoonlijke gegevens betreffende Eu- 
ropese burgers zijn opgeslagen in een 
gigantisch computer netwerk over heel 
Europa dat meer dan 500.000 toegan- 
gen heeft. Ten tijde van dit schrijven wordt verwacht dat een uitgebreider SIS 
database, bekend als SIS2, begin 2013 in gebruik genomen kan 
worden om daarmee het aantal "waarschuwingen" te verhogen van 
31 miljoen tot 70 miljoen. Maar een officieel werkdocument van 
de Europese Commissie voorziet echter een veel grotere database 
en bepaalt nadrukkelijk, dat het nieuwe systeem getest moet wor- 
den met de mogelijkheid om up te graden naar 1 00 miljoen "waar- 
schuwingen". 208 Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt Het bewaken van "abnormaal gedrag" 

De Eu Brussel spendeert miljoenen euro's 
aan de ontwikkeling van een soort "Orwel- 
liaanse" (George Orwell was de schrijver 
van het boek '1984'; 'Big Brother is Wat- 
ching you!') computertechnieken ontwor- 
pen om CCTV (Close Circuit TV) beelden te 
onderzoeken en het internet af te zoeken 
naar "abnormaal gedrag". 

Met het programma dat bekend staat als 
"Project Indect" (zie Wikipedia) laat het een 
computerprogramma ontwikkelen dat auto- 
matisch informatie opneemt uit websites, 
CCTV beelden, discussie forums, archief- 
diensten, onderlinge netwerken en zelfs af- 
zonderlijke computers. ft V 
^™^ 


**v " r^ 
^^^^ 


* j 


^^ *— ■ 
De EU te Brussel spendeert 
miljoenen Euro's aan de 
ontwikkeling van een soort 
'Orwelliaanse' computer- 
technieken ontworpen om 
CCTV beelden te onder- 
zoeken en het internet af te 
zoeken naar "abnormaal 
gedrag". Open Europa, een onafhankelijke denktank, 
meent dat de informatie, die door Project Indect wordt vergaard 
door het European Joint Situation Centre (SitCen), een bij slechts 
heel weinigen bekende organisatie, dat door vele waarnemers wordt 
gezien als het feitelijke begin van een Geheime Dienst van de EU. 
Een deel van het zogenaamde "Europese Buitenlandse Actie Dienst" 
wordt geleid door de Europese Minister van Buitenlandse Zaken en 
Vice President van de EU te Brussel, Catherine Ashton - wiens vorige 
positie in de EU bestond uit het doorvoeren van patenten op genees- 
middelen. Van SitCen is inmiddels al bekend dat het over een groep 
geheime agenten beschikt, die vanuit de Europese hoofdsteden 
wordt ondersteund. Recherche-, en vervolgingprogramma's vermeerderen zich in de EU 
momenteel zo vlug dat, volgens Stephan Booth een Europa analy- 
ticus, er nu al 1 7 wethandhaving systemen en databases werkzaam 
of in ontwikkeling zijn, waarvan er 6 het verzamelen en opslag van 
persoonlijke gegevens op EU niveau vereisen. 209 Hoofdstuk 5 Observatie van mensen die "radicale gedachten" verspreiden 

In juni 2010 kwamen bewijsstukken boven water betreffende een 
massaal bewakingsproject van de EU om informatie te verzamelen 
van personen en groepen waarvan men meende dat zij "radicale 
gedachten" verspreidden. De personen en groepen in de bewijs- 
stukken, staan beschreven als mensen betrokken bij „antiglobali- 
satie" of "nationalistische" groeperingen. In de typische soorten van 
bewijsstukken is het vergaren 
van informatie gericht op de 
vrienden van de betrokken 
personen, familie, buren, in- 
ternet gebruik, psychologi- 
sche trekken, godsdienst, 
status in het sociaaleconomi- 
sche verkeer, en zelfs "mon- 
delinge opmerkingen" - naar 
wij aannemen aftappen van 
telefoongesprekken - die zij 
maakten met betrekking tot 
politieke kwesties. 

Uitgaande van de inhoud van 
deze bewijsstukken lijkt het 
De EU Brussel is bezig informatie te 
verzamelen aangaande mensen, waar 
zij van meent dat zij "radicale gedach- 
ten" verspreiden. De mensen, die onder 
deze geheime observatie zijn gesteld 
volgens het "Big Brother is watching you" systeem, zijn hen, die betrokken 
redelijk om aan te nemen, dat j zjjn bi j "antiglobalisatie" of bij "natio- 

iedereen, die actief en open- nalistische" groepen. 

'ijk tegen de overname is van Europa door grote industriële bedrijfsbelangen, van nu af aan door 
de EU ter observatie worden gesteld wegens het bevorderen van 
radicale gedachten. 

Nog verontrustender is zoals wij hierna zullen opmerken dat de EU 
in de komende jaren waarschijnlijk zelfs de politieke keuze vast zal 
leggen van Europese burgers, die een petitie ondertekenen. 210 Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt Beheersen van de politieke overtuigingen van haar burgers 

Het zogenaamde "Europese Burgers Initiatief' (ECI) dat door het 
Europese parlement werd goedgekeurd in december 2010, wordt 
door de EU valselijk voorgesteld als "een nieuwe vorm van burger- 
lijke deelneming in de vorming van de politiek van de Europese 
Unie". Ingevoerd onder de massale tegenstand 
van het dictatoriale Verdrag van Lissa- 
bon, tracht het ECI de EU Brussel te 
portretteren als een democratie, die het 
de Europese burger mogelijk maakt om 
op de Europese Commissie een beroep 
te doen om politieke initiatieven, naar 
voren te brengen. Achter deze vriende- 
lijk klinkende holle leuzen, blijkt de 
waarheid heel anders te zijn. 
De heimelijke bedoeling van 
de EU in het opzetten van het 
"Europese Burgers Initiatief' is 
het verkrijgen van politieke 
overtuigingen van de Euro- 
pese burgers. In plaats de verzoeken van burgers een 
kans te geven de dictatoriale verdragen 
van de EU Brussel te herzien, staat het 
ECI slechts toe om voorstellen in te die- 
nen "over zaken waar zij menen dat 
een wettelijke maatregel van de Unie vereist is met betrekking tot 
het opleggen van de Verdragen". Met andere woorden, voorstellen 
van burgers, die ook maar tegen enig onderdeel van de Brusselse 
Verdragen zijn of die tegen de "waarden" van de EU zijn - worden 
niet aangenomen. 

Maar dat is nog niet alles. Om de handtekeningen van de burgers 
ook maar door de EU aangenomen te krijgen stelt het ECI uiterst 
bureaucratische en verzwarende regels op. In feite zo erg, dat Eu- 
ropese actiegroepen nu al vast stellen dat het enorm moeilijk zal 
zijn om een verzoek met enig succes in te dienen. 211 Hoofdstuk 5 Echter het meest verraderlijke aspect van de hele ECI is de eis van 
de EU, dat alle handtekeningen van de burgers vergezeld moeten 
gaan van - hun volledige namen, hun adressen, hun geboortedata 
en - plaatsen, hun nationaliteiten en hun ID-kaartnummers. (Kleine 
verschillen per lidstaat daargelaten) 

Het mogelijk maken van "openbare deelneming in het Europese 
politieke vormingsproces", zoals wordt beweerd, is de ware bedoe- 
ling van de EU om het ECI op te starten een onwettige mogelijkheid 
te vormen om de politieke overtuigingen van de Europese burgers 
op te slaan. 
Een geheim toezichtsysteem dat ge- 
bruik maakt van verborgen micro- 
foons om gesprekken van burgers af te 
luisteren wordt momenteel al in ver- 
schillende Europese steden toegepast 
Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn 20 
microfoons gemonteerd boven de lo- 
ketten van het Centraal Station. door gegevens te analyseren, 
geregistreerd. Afluisteren van gesprekken in 
Europese steden 

In een scenario die heel veel over- 
eenkomsten heeft met de soort van 
wereld, die door George Orwells 
klassieke roman "1984" wordt be- 
schreven, wordt momenteel in ver- 
schillende Europese steden al een 
geheim toezichtsysteem toegepast 
dat met behulp van verborgen micro- 
foons de gesprekken van de burgers 
afluistert. Van de techniek, die Sigard 
wordt genoemd, wordt beweerd dat 
het "asociaal gedrag" kan voorspellen 
die door de ontvangstapparatuur wordt Actiegroepen voor Burgerrechten en Bescherming van de privésfeer 
hebben al gewezen op het enorme gevaar voor misbruik van deze 
vorm van toezicht waarin letterlijk iedere burger als een potentiële 
misdadiger wordt beschouwd en daardoor het systeem in de rich- 
ting van een totalitaire politiestaat gaat. 212 Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt Het is daarom veelbetekenend dat Sound Intelligence, het Neder- 
landse bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van de Sigard 
techniek, zelfs heeft voorgesteld dat politieauto's met microfoons 
uitgerust moeten worden en tijdens het patrouilleren naar "tekenen 
van problemen" te speuren. Afluisteren en vastleggen van gesprekken van vliegtuigpassagiers 
In de toekomst wordt het ook mo- 
gelijk dat men vliegtuigpassagiers 
gaat afluisteren als zij in een vlieg- 
tuig reizen. In 2010 werd bekend 
gemaakt dat de EU onderzoek be- 
kostigt van de Universiteit van 
Reading in Engeland, dat er op ge- 
richt is om een combinatie van ca- 
mera's, microfoons, computer- 
systemen en nog andere systemen 
te combineren om de gesprekken 
van passagiers af te luisteren en 
hun gedragingen tijdens de vlucht 
vast te leggen. Het betalen van deze kosten heeft een aantal Euro- 
pese Burgerlijke Vrijheid activisten, die heel sterk tegen de ontwik- 
keling zijn van het spionagesysteem van de EU met belastinggeld 
van de burgers, erg verontrust. De Brusselse EU financiert onder- 
zoek naar elektronische apparaten 
voor het afluisteren van gesprekken 
van vliegtuigpassagiers. Spionnen in de lucht 

In dezelfde lijn staat de ontwikkeling van UAV's (Unmanned Aerial 
Vehicles) voor de observatie van woongebieden. Het staat bekend 
als het Drones project en de plaatsen, die worden aangeduid als 
toepasselijke gebieden voor het idee zijn naast openbare plaatsen 
ook vliegvelden. 213 Hoofdstuk 5 
De EU Brussel heeft onderzoek ge- 
steund naar de ontwikkeling van On- 
bemande Lucht Voertuigen (UAVs) 
voor monitoren van woonwijken. 
(Afbeelding namens: Wikipedia). Sommige lidstaten zijn al heel ver 
in de voorbereidingen voor UAV 
observatie van hun bevolking. In 
het Verenigd Koninkrijk bijvoor- 
beeld hebben zowel het Ministerie 
van Defensie als het Ministerie van 
Binnenlandse zaken uitgebreide 
UAV toepassingsplannen ontwik- 
keld, terwijl er voorbereidingen 
worden gemaakt om onbemande 
drones te gebruiken ter ondersteu- 
ning van politiewerkzaamheden en 
het monitoren van burgers. Voorstellen om ..zwarte dozen" ff in auto's te monteren 

In een vrij onbekend driejarig 
onderzoek "Project Veronica" 
genaamd, maakt het EU plan- 
nen om auto's te voorzien van 
een soort "zwarte dozen" verge- 
lijkbaar met de dozen in de 
luchtvaart. De dozen, ook be- 
kend als Gebeurtenis Gegevens 
Opnametoestellen (Event Data 
Recorders = EDR) zouden ver- 
anderingen als snelheid, hoe en 
wanneer de remmen, de claxon 
en de richtingaanwijzers wer- 
den gebruikt, kunnen aangeven 
en meer van dat soort zaken. 
Om de EU te Brussel in staat te stellen 
een bijna volledige bekendheid met 
de bewegingen van de Europese bur- 
gers te verkrijgen, maakt de EU te 
Brussel plannen om auto's uit te rus- 
ten met een soort "zwarte dozen" als 
in de luchtvaart worden gebruikt om 
daarmede de reizen en routes van de 
burgers kunnen observeren. Hoewel door voorstanders van het systeem wordt beweerd, dat het 
voornaamste doel van de dozen is om verzekeringsmaatschappijen 
en de politie in staat te stellen oorzaken van auto ongelukken met 214 Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt zekerheid vast te stellen, is de werkelijkheid dat, indien gecombi- 
neerd met ander opsporingsgegevens, zoals die van mobile telefoons 
en bestaande verkeersbesturingssystemen, de dozen zouden de Brus- 
selse EU in staat zouden stellen om bijna alle activiteiten/bewegingen 
van de Europese burgers te registreren. 

Eind 2009 werd een laatste rapport over Project Veronica gepubli- 
ceerd en aanbevolen werd dat de EU een richtlijn zou indienen om 
ongevalgegevens opnameapparatuur in verschillende soorten van 
Europese voertuigen en weggebruikers in te bouwen. Er bestaan 
echter plannen om zodra deze eerste apparaten door de burgers 
zijn geaccepteerd, geavanceerde indringende technieken - zoals 
reisgegevens opslag apparaten, die gegevens kunnen opnemen voor 
"observatiedoeleinden" gedurende de rit - te gebruiken. Biometrische catalogisering en 
identificatie van burgers 

Een onthullende bekendmaking eind 
2009 door Giesecke & Devriendt, 
een bedrijf dat voorziet in technolo- 
gische zaken met een hoofdkantoor 
in München, suggereert dat de EU 
bezig is om een systeem van biome- 
trische catalogisering en identificatie 
aan haar burgers op te leggen. Zij 
beschrijven een Europees onderzoek 
bekend als "Project BioP@ss" dat zij 
het "grootste chip card onderzoek 
project in de EU" noemen. Het 
nieuwsbericht vat het doel van het 
project samen als "de introductie van een elektronische ID-kaart 
met het formaat van een chip en die door de gehele Europese Unie 
geldig is". 
Europese burgers kunnen uiteinde- 
lijk een nachtmerriescenario tege- 
moet zien, dat hun DNA, vinger- 
afdrukken en persoonlijke gegevens 
beschikbaar zijn voor de EU door 
een druk op een knop. 215 Hoofdstuk 5 Als aanvulling op de basis ID-kaart, is de kaart echter ook bedoeld 
om te voorzien in een veilige manier van dienstenlevering van re- 
gering en openbare instanties. Houders kunnen via internet zich 
makkelijk identificeren en machtigen. 

Als men tussen de regels leest lijkt het doel, dat van de Europese 
burgers vereist wordt dat zij de kaart gebruiken voor het doorgeven 
van een verhuizing, een kentekenbewijs aanvragen, een belasting- 
formulier invullen, toegang tot diensten van de detailhandel, de 
banken en de verzekeringsmaatschappijen. 

Verontrustend echter is de mogelijkheid, dat de Europese burgers 
terzijnertijd geconfronteerd worden met een afschrikwekkend sce- 
nario waarbij hun DNA, hun vingerafdrukken en persoonlijke ge- 
gevens voor de EU Brussel toegankelijk zijn met een druk op een 
knop. 

Nog erger! Beslissingen op het gebied van "nationale beveiliging" 
door de EU schijnen te worden gemaakt door bedrijven, die er uit- 
eindelijk grote winsten mee maken. 

Volgens een in het Verenigd Koninkrijk gestationeerde burgerlijke 
vrijheid observerende groep Statwatch genaamd, is het ontwerp van 
een € 1,4 biljoen kostend Europees Beveiliging Onderzoek Pro- 
gramma (ERSP) "uitbesteed aan dezelfde grote bedrijven, die er het 
meest aan zullen verdienen als het ingevoerd wordt", zoals de de- 
fensie bedrijven Thales, Finmeccanica, EADS, Saab en Sagem Dé- 
fénsé Sécurité. 216 Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt 217 Hoofdstuk 6 800 JAAR NA MAGNA CARTA: 

Het bewind van de 
EU Brussel zal een 
einde maken aan 
eeuwen van vrijheid 
in Groot Brittannië Hoofdstuk 6 Achthonderd jaar na Magna Carta: 

Het bewind van de EU Brussel 
zal een einde maken aan eeuwen 
van vrijheid en onafhankelijkheid 
in Groot Brittannië Hier is een wet die zelfs boven de Koning staat en die zelfs hij niet 
kan verbreken. Deze bevestiging van de allerhoogste wet en de be- 
schrijving in een algemene oorkonde is het grote werk van de Magna 
Carta en dat alleen al rechtvaardigt het respect waarin de mens het 
heeft behouden. Van alle geschiedenissen be- 
treffende vrijheid en onafhan- 
kelijkheid in Europa zal onder 
het totalitaire bewind van de 
EU Brussel eindigen Zeker in 
Groot Brittannië zal dit een tra- 
gische gebeurtenis zijn. Voor 
het volk van een land, dat twee 
een beslissende rol speelde in 
het tegen houden van het che- 
micaliën, olie en farmacie kar- 
tel van wereldverovering. De 
overlevering aan Europa is in 
die handen die twee wereld- 
oorlogen hebben veroorzaakt. 
Oorlogen waarvoor miljoenen 
voorvaderen hun leven hebben 
gegeven om dit te voorkomen. Winston Churchill, 1956 ■*i 


-. ■ - .1^ 


.;_. " ■ . " .M ■: r.\ ■ . • . \--ï . .. 


i :•■.-• " i . i *--* ■ .■.■"C. , ..-1 1 , 1 - ■ . s*- Het Magna Carta van Engeland, on- 
dertekend in juni 1 21 5, ging de we- 
reld voor in de ontwikkeling van 
een grondwet en wordt wereldwijd 
gezien als een van de belangrijkste 
juridische documenten in de ge- 
schiedenis van de democratie. 
(Bron: Wikipedia) 220 Het bewind van de EU Brussel Terugkijkend op de geschiedenis, is het opmerkelijk, dat Groot Brit- 
tannië, middels haar grootste lidstaat Engeland, aan de wereld de 
Magna Carta gaf- een handvest, dat als één van de belangrijkste ju- 
ridische documenten van de geschiedenis wordt beschouwd. Het 
werd in 1215 ondertekend te Runnymede in het Engelse graafschap 
Surrey. Dit handvest was eeuwen lang het bolwerk tegen tirannie in 
Engeland. Door het recht van habeas corpus - Recht op hoor en we- 
derhoor van een gevangene - te erkennen en door zelfs vorsten en 
overheidsdienaren onder de wet te stellen, was de Engelse Magna 
Carta de voorloper in de wereld in de ontwikkeling van grondwet- 
telijke rechten. 

Wat echter vele Britten niet weten is, dat de zogenaamde "Europese 
Arrestatie Volmacht" van de EU, die in 2002 werd aangenomen, ha- 
beas corpus heeft ingetrokken. Parallel daaraan trekt ook het Verdrag 
van Lissabon niet alleen de bescherming van de Magna Carta in, maar 
ook de specifieke volmacht van het Britse Parlement - een instelling, 
die als voorbeeld diende voor parlementaire systemen in de gehele 
wereld. 
Het Britse Parlement wordt alom erkend als voorbeeld voor parlementaire 
systemen in de gehele wereld. Desondanks werd haar volmacht en die van 
alle andere parlementen in de EU ongedaan gemaakt door de regels van 
het Verdrag van Lissabon. (Bron: Wikipedia) 221 Hoofdstuk 6 Een geschiedenis om trots op te zijn: Groot Brittannië 
verdedigt de wereld tegen het olie en farmacie kartel 

Groot Brittannië begon WO I op 4 augustus 1 91 4, toen de toenma- 
lige Eerste Minister Herbert Asquith het Duitse Keizerrijk de oorlog 
verklaarde na de invasie van België door Duitsland. Te midden van 
de vele factoren, die doorslaggevend waren voor de nederlaag van 
Duitsland in WO I wordt de hoofdrol van de Royal Navy - de groot- 
ste marine ter wereld in die tijd - vaak over het hoofd gezien. Fei- 
telijk was de rol, die de Engelandse marine in WO I speelde zo 
belangrijk, dat het onmogelijk zou zijn voor het land om oorlog te 
kunnen voeren. Hoewel de vloot slechts één zeeslag le- 
verde gedurende WO I, bij Jutland op 31 
mei 1916, boekte de Britse vloot succes 
bij het voorkomen, dat de Duitse vloot 
aan de opsluiting in de Noordzee kon 
ontsnappen. Daarmee speelde het een 
beslissende rol door de handel overzee 
tussen Engeland en haar bondgenoten te 
laten voortduren. Samen met het grote 
leger, was Engeland ook het arsenaal en 
de financier van het bondgenootschap en 
doorstond zelfs de verklaring van Duits- 
land van onbeperkte onderzeebootoorlog 
in februari 1917 1 . Het zal duidelijk zijn, 
dat zonder de inspanningen van Engeland 
WO I heel anders afgelopen zou zijn. 
SirWinston Churchill, 
Eerste Minister van het 

Verenigd Koninkrijk 
1940-1945,1951-1955. De Tweede Wereldoorlog begon voor Engeland op 3 september 
1 939 toen het Duitsland de oorlog verklaarde na de Duitse invasie 
van Polen. Zeer dapper een wapenstilstand weigerend, was de rol 
van Groot Brittannië, voor de tweede keer, in de verdediging van 
de wereld tegen het kartel niet minder doorslaggevend als het vijf- 
entwintig jaar geleden was geweest. Onder Winston Churchill, de 

1 Britain and World War One, 1 901 - 1 91 8; BBC History. 222 Het bewind van de EU Brussel Britse Eerste Minister en de opmerkelijkste oorlogsleider in de mo- 
derne geschiedenis, bleef Engeland overeind tegen het door het kar- 
tel gefinancierde oorlogsgeweld. Door Hitler tot een oorlog op twee 
fronten uit te lokken, lleidde dit uiteindelijk tot de ondergang van 
Duitsland. 

Desondanks begonnen de machten binnen het kartel zich een paar 
jaar na WO II, te hergroeperen en geheime plannen te maken tegen 
Engeland. 
De geschiedenis van 
het Actie Comité voor 
de Verenigde Staten van 
Europa is grotendeels 
verborgen gehouden 
voor het Britse volk. De samenzwering van het Actie 
Comité voor de Verenigde Staten 
van Europa om Groot Brittannie 
binnen de EU te lokken 

Een onbekend comité, waarvan de ge- 
schiedenis voor het Britse volk geheim 
werd gehouden, het Actie Comité voor 
de Verenigde Staten van Europa, werd 
door Jean Monnet - een sjacheraar, die 
in een democratische verkiezing nooit tot 
een openbare functie was verkozen - in 
oktober 1955 2 opgericht. Hij was voor- 
heen een Hoge Autoriteit van de Kolen en Staal Gemeenschap (ECSC), een positie 
die hij een maand eerder had opgezegd. De vergaderingen van het 
Actie Comité begonnen in januari 1 956 en werden in het geheim 
gehouden. 2 Actie Comité voor de Verenigde Staten van Europa: Mededelingen en Verklarin- 
gen 1955-67. Pub. Chattam House, London, 1969 

223 Hoofdstuk 6 Direct vanaf het begin maakte Monnet heel duidelijk wat de be- 
doeling was. In een brief verzonden aan politici en vakbonds lei- 
ders, die zich aansloten bij de vorming 
van het comité, stelde hij het volgende: "Slechts alleen samenwerking tussen de 
verschillende regeringen zal niet vol- 
doende zijn. Het is onvermijdelijk, dat de 
landen bepaalde volmachten afstaan aan 
Europese federale instellingen, die vol- 
macht krijgen van alle deelnemende lan- 
den als een geheel. Tegelijkertijd moet 
een nauwe samenwerking van Groot Brit- 
tannië met deze nieuwe verworvenheden 
zeker gesteld worden". Kortom, het uit- 
eindelijke doel van het Comité, zoals 
vastgelegd bij aanvang, was "om te 
komen tot een Verenigde Staten van Eu- 
ropa door concrete maatregelen". 
jean Monnet, een sjache- 
raar, die in een democra- 
tische verkiezing nooit 
tot een openbare func- 
tie was verkozen, richtte 
het Actie Comité voor 
de Verenigde Staten van 
Europa op in 1955. De 
drie grote Britse politieke 
partijen werden lid van 
deze comité, die een be- 
langrijke rol speelde in 
het lokken van Groot 
Brittanië naar de EU te 
Brussel. Vervolgens, in een brief van 28 september 

1 968, kondigde Jean Monnet aan dat het 

Comité besloten had om de drie grote 

Britse politieke partijen uitte nodigen om 

deel te nemen als volwaardige leden. 

Daarbij stelde hij ronduit, dat de politieke partijen en vakbonden, 

waaruit het comité bestond, 'Vastbesloten waren om de weg vrij te 

maken voor toetreding van Engeland in de Europese Gemeenschap 

zo snel als mogelijk". 

Overigens onbekend voor het Britse volk was, dat het langst dienst 
doende lid van het Comité de Duitse Kurt Georg Kiesinger was, (ja- 
nuari 1956-mei 1965). Kiesinger was lid van de Nazipartij (zijn 
Nazi NSDAP lidmaatschapnummer was 2633930) en hij heeft ge- 
werkt voor de radio propaganda afdeling van het Nazi Ministerie 
voor Buitenlandse zaken gedurende WO II 3 . Hij werd later Kanse- 
lier van West Duitsland van 1 966 tot 1 969. 

3 New York Times, 1 maart 1 988. 224 Het bewind van de EU Brussel 
Het langst dienstdoende 
lid van het Actie Comité 
voor de Verenigde Staten 
van Europa en van het 
Uitvoerend Comité was 
de Duitser Kurt Georg 
Kiesinger. Een vroeger 
lid van de Nazi Partij, 
Kiesinger werkte voor de 
radio propaganda afde- 
ling van het Nazi Minis- 
terie van Buitenlandse 
Zaken gedurende WO II. 
(Bron: Wikipedia) Andere opvallende leden van het Comité 
waren de Italiaan Aldo Moro, politieke se- 
cretaris tussen mei 1959 en december 
1 962. Tot aan WO II was Moro lid van de 
Fascistische Universiteit Organisatie (Gi- 
oventü Universitaria Fascista), een groep 
die werd gesponsord door de Fascistische 
Partij van Mussolini. Moro werd uiteinde- 
lijk Eerste Minister van Italië van 1 963 tot 
1968 en van 1974 tot 1976. 

Het is echter verbazingwekkend dat, on- 
danks de bovenstaande feiten, de leiders 
van alle drie Engelse partijen zeer positief 
reageerden op de Uitnodiging van Mon- 
net. Eerste Minister Harold Wilson bijvoor- 
beeld schreef uit naam van de regerende 
Labour Party: "De doelstellingen van het 
Actie Comité komen sterk overeen met 
die, welke de Labour Party onderschrijft/' 
Hij voegde er aan toe, dat hij verheugd was de uitnodiging van de Labour Party te 
accepteren om zich bij het comité te voegen "als volledig lid." Wil- 
son stelde drie leden van de partij voor- George Brown, Walter Pad- 
ley en Michael Stewart - om als vertegenwoordigers op te treden. 

Anthony Barber, Voorzitter van de Conservatieve Partij, antwoordde 
op eenzelfde positieve manier, zeggende dat, na overleg met zijn 
collega's, hij het een genoegen vond de uitnodiging aan te nemen 
en dat zijn partij het lidmaatschap zeer zou waarderen. Barber no- 
mineerde ook drie leden van zijn partij - Mr. Reginald Maulding, 
Afgevaardigde van de Partij; Sir Alec Douglas-Home, Woordvoerder 
voor Buitenlandse Zaken; en Mr. Selwyn Lloyd, vroegere Secretaris 
van Buitenlandse Zaken en Minister van Financiën - om als verte- 
genwoordigers op te treden. 225 Hoofdstuk 6 Jeremy Thorpe, leider van de Liberal Party, was net zo enthousiast 
zeggende, dat hij met "goede hoop" aan het Actie Comité zou deel 
nemen. Hij voegde er aan toe, dat de sfeer van samenwerking "uit- 
gebreid moest worden en ook diplomatie, verdediging en grote 
delen van sociale en culturele zaken moest omvatten". 

Als gevolg daarvan waren onder de deelnemers aan de 14e Zitting 
van het comité op 1 1 maart 1969, ook leden van alle drie Britse 
politieke partijen aanwezig, die allemaal niet op persoonlijke titel 
aanwezig waren, maar als aangewezen vertegenwoordigers van 
hun partijen. De vergadering werd in Londen gehouden en was een 
belangrijk moment om Groot Brittannië binnen de EU te lokken. 

Vergaderingen van het Actie Comité voor de Verenigde Staten van 
Europa werden gedurende de jaren 60 gehouden en eindigden in 
1973 toen Engeland lid werd van de Europese Economische Ge- 
meenschap. Invoering van het tiental lig stelsel 
voor de Britse muntsoort - de 
eerste stap tot het afdanken 
van het pond 

Voor de ontwerpers van de EU Brussel 
was een belangrijke stap om zeker te stel- 
len, dat het de lidstaten onmogelijk werd 
het blok te verlaten, het in het leven roe- 
pen van een Europese munt: de Euro. De 
gedachtengang hierachter was eenvoudig: 
door de nationale munteenheid af te dan- 
ken en het onder controle te stellen van 
een centrale bank, wordt een autonome staat een gewoon deelne- 
mende staat in een door NV's gecontroleerde superstaat. 
De Britse munteenheid, 
het Pond Sterling - is 
de oudste nog in ge- 
bruik zijnde munteen- 
heid ter wereld. 226 Het bewind van de EU Brussel Voorafgaand aan de tot stand kom ing van de Euro, werden de in 
gebruik zijnde geldsystemen van de zes oprichtende naties van de 
EU gebaseerd op het tientallig stelsel. Aldus werd besloten, dat alle 
pan-Europese geldsystemen het tientallig stelsel zouden gebruiken. 
Gezien de Britse munteenheid, het Pond Sterling - 's werelds oudste 
in gebruik zijnde munteenheid - tot 1 971 was gebaseerd op deel- 
tallen van tweehonderdenveertig, werd het in overeenstemming 
brengen met de op decimale stelsel gebasseerde systemen nood- 
zakelijk geacht, voordat het Britse volk gedwongen kon worden het 
pond los te laten. 

Aldus ontstond wat langzamerhand de "Decimalisering" van de 
Britse munteenheid wordt genoemd. 

De aankondiging, dat Engeland op het "decimale stelsel zou over- 
gaan" werd op 1 maart 1966 gedaan door de toenmalige Minister 
van Financiën James Callaghan, die het beschreef als een "Monu- 
mentale historische beslissing". Hoewel de ware achtergrond nooit 
aan het Britse volk werd verteld, gaf Callaghan openlijk toe dat 
"grote groepen" uit de industrie, de handel en het bankwezen had- 
den vastgesteld, dat het ten gunste zou zijn van de economie 4 . On- 
nodig te vermelden, dat de redenering waarom het geldsysteem met 
tweehonderdveertig onderverdelingen de Britse economie in de 
weg had gestaan, nooit duidelijk werd gemaakt. Ondanks dit alles 
ging men voort met het omzetten naar het decimale stelsel van de 
munteenheid en het werd op 15 februari 1971 over het hele land 
ingesteld. 5 4 Britain to go decimal in 1 971 . BBC News. 

5 D-Day delivers new UK currency, BBC News. 

227 Hoofdstuk 6 Edward Heath - de man 
die Groot Brittannië aan 
de EU overleverde 

Engeland trad in januari 1973 toe tot de 
EU onder de regering van de toenmalige 
Eerste Minister Edward Heath, iemand die 
al lang de wens had gekoesterd om het 
land te binden aan een Europese Federa- 
tie. In zijn openingsspeech toen hij op 26 
juni 1 950 toetrad tot The House of Com- 
mons' (de Engelse Tweede Kamer), riep 
Heath openlijk op om deel te nemen aan 
het Schuman Plan. Juist één maand voor 
Heath lid werd van het parlement, leidde 
het Schuman Plan uiteindelijk tot het op- 
richten van de EU Brussel. 
Edward Heath, Eerste 
Minister van Engeland 
tussen 1 970 en 1 974, was 
nauw verbonden met de 
elite van het kartel en 
leverde Engeland uit in 
de handen van de EU te 
Brussel in 1973. Heath had goede betrekkingen met de elite van het kartel. Hij nam 
deel aan de clandestine Bilderberg Groep in 1976 6 en sprak een 
vergadering toe van de (door Rockefeller bestuurde) Trilaterale 
Commissie in 1 980 7 . Tijdens zijn ambt als de Britse Eerste Minister 
tussen 1970 en 1974, was hij ook een goede vriend van de Voor- 
zitter en President Directeur van Glaxo: Sir Austin Bide - de man, 
die door de engelse krant Independer werd omschreven als: "Ver- 
antwoordelijk voor omvorming van Glaxo, van fabrikant van baby- 
voeding, tot een wereldmacht in de farmaceutische industrie" 8 . 
Opmerkelijk, is dat Bide gedurende WO II was aangesteld bij Glaxo 
om te werken aan vitamines en penicilline en verantwoordelijk was 
voor patenten. 9 6 The Daily Collegian, 9 september 1976. 7 Voltallige Vergadering van de Trilate- 
rale Commissie, 1 980. 8 Sir Austin Bide: Industrieel, die Glaxo omvormde tot een 
wereldmacht, maar daarna metThatcher in botsing kwam over British Leyland. 
The Independent, Zaterdag 24 mei 2008. 9 Sir Austin Bide: Na succes met Glaxo 
bleef hij in gebreke met een oplossing voor British Leyland. The Guardian, Don- 
derdag 5 juni 2008. 228 Het bewind van de EU Brussel Een andere goede vriend van Heath was Eric Roll, die later Baron 
Roll of Ipsden werd en lid van het Engelse House of Lords. Roll nam 
ook regelmatig aan Bilderberg vergaderingen deel en hij was lid van 
de machtige centrale commissie van die groep. 10 Maar Bide en Roll waren niet de enige 
twijfelachtige medewerkers. Nadat de 
Franse President Charles de Gaulle de 
toetreding van Groot Brittannië tot de EU 
in de Zestiger jaren had geblokkeerd, no- 
digde Heath de ex Nazi Jurist Walter 
Hallstein, op dat moment President van 
de Europese Commissie, uit op Chequers, 
het landgoed van de Eerste Minister, om 
uit te pluizen waarom de aanvraag voor 
het lidmaatschap was mislukt 11 . Dit be- 
zoek was een van vele die Hallstein op 
Chequers aflegde gedurende de tijd dat 
Heath eerste minister was. Achter de 
schermen, gedurende het decennium, dat 
ertoe leidde, dat Groot Brittannië in 1973 
lid werd van de EU, ontmoetten Hallstein 
en Heath elkaar bij verschillende gelegen- 
heden en werkten zij nauw samen. 
Ex-Nazi jurist walter Hall- 
stein ontmoette Eerste 
Minister Howard Heath 
bij vele gelegenheden en 
werkte nauw met hem 
samen. Hallstein beloofde 
Heath hem terzijde te 
staan in het doordruk- 
ken van het Britse lid- 
maatschap van de EU 
Brussel. Als erkenning van hun nauwe samenwerking schreef Hallstein zelfs 
een voorwoord in de Duitse uitgave van het boek van Andrew Roth 
uit 1973; 'Edward Heath - Ein Mann für Europa'. 12 Hieruit blijkt, 
dat Hallstein Heath gebruikte als barometer om het politieke klimaat 
te peilen voor officiële politieke vergaderingen en onderhandelingen 
over Engelands toetreding tot het EU blok. Hij beloofde Heath ter- 
zijde te staan om het lidmaatschap van Engeland door te drukken 
en het is helder dat Hallstein vastbesloten was dat het land zou toe- 10 British House of Lords, Register of Lords' Interests. 11 Heath and the heathmen. 

Andrew Roth. Pub. Routledge & Kegan Paul, 1972. p.169. 
12 Edward Heath - Ein Mann für Europa. Andrew Roth, vertaald door Heinrich-Gott- 

wald. Pub. Böhlau-Verlag, Keulen, 1973. 229 Hoofdstuk 6 treden ongeacht welke tegenstand ook van het Britse volk. Het is 
opmerkelijk dat Hallstein de rol van Heath om Engeland in de armen 
van de EU te Brussel te drukken omschreef als: "Het succes van deze 
strijd was op het beslissende punt, zijn victorie". 

Heath verloor zijn macht aan de Labour Party van Howard Wilson 
wiens verkiezingsmanifest zich verplichtte het Britse volk een refe- 
rendum toe te staan of Engeland lid zou blijven van de Europese 
Unie onder bepaalde voorwaarden of er helemaal uit te stappen. 

In de verkiezingscampagne, die vooraf ging aan het referendum 
trad de zakenman en miljonair Alastair McAlpine, die later pen- 
ningmeester werd van de conservatieve partij van Heath, ook op 
als penningmeester van de campagne voor "Ja" stemmers. In een 
gesprek met de krant Independent in juni 2005, gaf McAlpine toe, 
dat: "de banken en grote industriële bedrijven heel grote bedragen 
schonken aan de "Ja" campagne". 

De Independent beschreef ook hoe, volgens een organisator van de 
"Ja" campagne Carlonie de Courcey Ireland, de "Ja" kant daarnaast 
ook het voordeel had van giften van de Europese Commissie, die 
werden gebruikt om een reeks straalvliegtuigen van British Caledo- 
nian Airlines te charteren om ongeveer 1 000 pro-Europese sprekers 
naar instructie bijeenkomsten van hooggeplaatste Eurocraten te 
vliegen. Nogal onthullend was, dat zij deze gelden omschreef "als 
een soort speciale gift van de Commissie". 13 

Geconfronteerd met de referendum vraag: "Denkt u dat Groot Brit- 
tannië in de Europese Gemeenschap (Common Market) moet blij- 
ven?", verzekerde de zware financiële ondersteuning door het 
bedrijfsleven en de Europese Commissie dat iets meer dan 67% van 
de stemmers voor stemden. Na de stemming gaf Heath toe, dat hij 
er "25 jaar aan gewerkt had". 14 

Tot op de huidige dag is de stemming van 1975 het enige referen- 
dum, dat het Engelse volk kreeg met betrekking tot Europa. 13 Hoe wij Europa binnengepraat werden. The Independent Zaterdag 4 juni 2005. 

14 Het Verenigd Koninkrijk omarmt Europa in een referendum. BBC News. 

230 Het bewind van de EU Brussel Zullen de Britten vechten om hun 
vrijheid en onafhankelijkheid te behouden? 

Met de ondertekening van het Verdrag van Lissabon staat bijna alles 
dat Göring - als hoofd van de Duitse Luftwaffe in WO II - trachtte 
te bereiken voor het kartel op het punt werkelijkheid te worden. Als 
zodanig is het grote verlies van levens gedurende de twee Wereld- 
oorlogen, voor niets geweest, tenzij het Britse volk bereid is om te 
vechten voor hun vrijheid en onafhankelijkheid. 231 Hoofdstuk 7 Wie is wie in de 
'EU Brussel' Hoofdstuk 7 Wie is Wie in de 'EU Brussel In dit hoofdstuk beschrijven wij in het kort biografische notities van 
geselecteerde personen, die in dit boek worden vermeld. De lijst is 
willekeurig en de namen zijn in alfabetische volgorde. 

De selectie van de personen, die belicht worden was niet gemaakt 
met het oogmerk van een algemene binding met een speciale partij 
of organisatie. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat zij werkten 
of nog werken, als economische en politieke aandeelhouders van 
het chemie-,olie en farmakartel. 234 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Abs, Hermann josef 

(*1901 f1994) Hermann Josef Abs was een van de voor- 
naamste personen in de Duitse economie 
vanaf eind jaren 30 tot in 1 970. • Vanaf 1 940 was Abs lid van toezichthoudende raad van IG Far- 
ben vooral gericht op financiële transacties. 

• Zijn belangrijkste taak als lid van de Raad van Commissarissen van 
Duitslands grootste bank bestond uit het zekerstellen van een top- 
positie van de Deutsche Bank in de bezette gebieden. 

• Abs was daarnaast lid van toezichthoudende raden van bestuur 
van vele andere bedrijven, die te maken hadden met de Duitse 
bezetting van Oost Europa. 

• 80% van alle financiële transacties gedurende het door IG-Far- 
ben gebouwde Auschwitz - fabriekscomplex, werden verricht 
door de Deutsche Bank en gingen door de handen van Abs. 

• Abs was de leider van de Duitse delegatie tijdens de "Overeen- 
komst betreffende Duitse Buitenlandse Schulden" in 1953, die 
uiteindelijk resulteerden in betrekkelijk lage betalingen van 
Duitse schulden na WO II met inbegrip van alle toekomstige 
eisen door instellingen voor slachtoffers. 

• Abs was rechtstreeks betrokken bij de onteigening van Joodse 
bedrijven in Duitsland en in bezette landen. 235 Hoofdstuk 7 Na de oorlog werd Abs kort gevangen gezet, maar kwam al 
weer gauw aan het werk door contacten te leggen met de Britse 
en Amerikaanse bezettingsmacht. 

Voordat hij zijn oude funktie bij de Deutsche Bank weer aan- 
trad, was Abs hoofd van de "Kredieanstalt für Wiederaufbau" 
(Duitse heropbouw lening organisatie) en financieel adviseur 
van Konrad Adenauer. Hij was dus direct betrokken bij de her- 
opbouw van de Duitse economie. 

Gedurende de 60-er jaren was Abs lid van raden van toezicht 
van 60 bedrijven - waarvan bij 20 bedrijven als voorzitter van 
de Raad van Commissarissen - een ongekende hoeveelheid 
macht. 236 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Adenauer, Konrad 

(*1876t1967) Konrad Adenauer, de eerste na-oorlogse 
kanselier van Duitsland gebruikte zijn 
macht om vele nazi-trawanten weer aan 
de macht te brengen. Toen hij in 1933 zijn aanstelling als burgemeester van Keulen 
verloor, nam Adenauer in augustus 1 934 contact op met hoog- 
geplaatste Nazi politici en bood de Nazi-beweging zijn dien- 
sten aan. Nadien ontving hij betalingen van het Nazi-regime. 

Tijdens onderhandelingen, die plaats vonden met de bezettings- 
machten in 1 949 deed Adenauer zijn best om het demonteren 
van laboratoria, die aan Bayer toebehoorden, tegen te gaan. 

Gedurende zijn 1 4-jarige regeerperiode hielp Adenauer strate- 
gisch nazi-criminelen weer aan de macht. Anderen werden, 
mede door zijn bemoeienis, eerder in vrijheid gesteld en wer- 
den geholpen om weer hoge posities in het bedrijfsleven te be- 
kleden. 

Een van die Nazi criminelen was Hans Globke, die Adenauer 
aanstelde als zijn persoonlijke veiligheidsadviseur. 

Een ander voorbeeld was Walter Hallstein, die door Adenauer 
werd geholpen aangesteld te worden als hoofdontwerper van 
de opbouw van de 'EU Brussel' en als eerste president van de 
zogenaamde Europese Commissie. 237 Hoofdstuk 7 In 1956 richtte Adenauer de W-Duitse Geheime dienst op 
"Bundesnachrichtendienst" (BND). Het hoofd van de BND en 
een groot aantal van de werknemers was personeel van de 
voormalige SS en Gestapo. Verdere informatie: GB5KA364 238 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Ambros, Otto 

(*1901 f1990) Otto Ambros was lid van het IG FARBEN 
uitvoerende comité tussen 1938 en 
1945. • Als Operation Manager hield Ambros toezicht op de keuze van 
de locatie, planning, bouw en exploitatie van de 'IG Auschwitz' 
fabriek/concentratiekamp. 

• Tussen 1 940 en 1 945 was Ambros adviseur van het hoofd van 
het "Vier-jahresplan" (Vierjarenplan) kantoor, Carl Krauch, en 
hoofd van de Afdeling voor Onderzoek en Ontwikkeling. 

• Ambros werd aangesteld als "Wehrwirtschafsführer" (leider van 
de militaire industrie) en was verantwoordelijk voor chemische 
middelen voor oorlogvoering. Hij persoonlijk stelde het gebruik 
van zenuwgassen Sarin en Tabun aan Hitler voor. 

• Voor IG Farben ontwikkelde Ambros in 1 939 de chemische wa- 
pens Sarin en in 1944 Soman. 

• Tijdens het Nürnberg Tribunaal tegen IG Farben, werd Ambros 
aansprakelijk gesteld voor de misdaden, die hij pleegde gedu- 
rende WO II. Hij werd schuldig bevonden aan "slavernij" en 
veroordeeld tot acht jaar gevangenis. 

• In 1952 werd hij ontslagen uit de gevangenis zonder zijn tijd 
uitgezeten te hebben. Hij werd vervolgens in dienst genomen 
als adviseur van Kon rad Adenauer en verschillende farmaceu- 
tische bedrijven. Verdere informatie: GB50A882 239 Hoofdstuk 7 Augstein, Rudolf 

(*1 923 f2002) Rudolf Augstein, uitgever van het tijd- 
schrift "Der Spiegel", was een van de 
meest belangrijke journalisten van het na- 
oorlogse Duitsland. 
Augstein gebruikte zijn invloed om de aandacht van het publiek 
af te leiden van de verantwoordelijkheid van de Nazi 's voor de 
Rijksdagbrand in 1 933. De mythe, dat de brand was gesticht door 
Marinus van der Lubbe, die als enige schuldige werd aangewezen, 
werd breed uitgemeten in een reeks artikelen in "Der Spiegel". 

Augstein gebruikte de ervaring van SS- en Gestappo functiona- 
rissen om een systeem van "onderzoeksjournalistiek" op te zet- 
ten met als doel het beïnvloeden van de na-oorlogse politiek 
in Duitsland. 

De opsluiting van Augstein in 1962, volgens het zogenaamde 
Spiegel-schandaal, werd gebruikt als propaganda om hem in 
de ogen van het publiek als "links" te doen voorkomen. Niet 
verbazingwekkend werd "Der Spiegel"als gevolg daarvan als 
een voorstander van persvrijheid gezien. 

Augstein gaf hooggeplaatste Nazi functionarissen topfuncties 
binnen de redactie. 

Wilfried van Oven, persoonlijke persbeambte van de Nazi Mi- 
nister voor Propaganda, Josef Goebbels, werd correspondent 
voor Zuid Amerika, persoonlijk verkozen door Augstein, die 
zijn perskaart ondertekende. 240 Wie is Wie in de 'EU Brussel' Paul Carell, vroeger persfunctionaris van de Minister van Bui- 
tenlandse zaken tijdens WO WJoachim von Ribbentrop, schreef 
regelmatig voor het tijdschrift van Augstein. 

Georg Wolff, hooggeplaatste functionaris van de voornaamste 
Rijks Veiligheidsdienst, werd in dienst genomen door Der Spie- 
gel in de vroege jaren 50 en werd uiteindelijk plaatsvervangend 
hoofdredacteur in de jaren 60. 

Horst Mancke, nog zo'n hooggeplaatste functionaris van de 
voornaamste Rijks Veiligheidsdienst, was hoofd van de afdeling 
buitenland van Der Spiegel en schreef later ook voor Axel 
Springer. 

Karl-Friedrich Grosse, hooggeplaatste functionaris in het minis- 
terie van von Ribbentrop, werd hoofd van het kantoor van Der 
Spiegel in Berlijn. 

Erich Fischer, hoofd van een afdeling van het ministerie van 
Goebbels, werd hoofd van het kantoor van Der Spiegel in Düs- 
seldorf. 

Rudolf Diels, eerste hoofd van de Gestapo, werd aangenomen 
om artikelen te schrijven over zijn eigen geheime politie, die 
de werkzaamheden van vroegere collega's, die werkzaam 
waren in het na-oorlogse Duitsland, witwasten. In 1933 was 
Diels - toen hoofd van de Gestapo - de voornaamste onder- 
vrager van Marinus van der Lubbe in verband met de Rijksdag- 
brand. Verdere informatie: GB5RA733 241 Hoofdstuk 7 
Bangemann, Martin 

(*1934) Martin Bangemann, Duits politicus, was 
lid van de Europese Commissie tussen 
1989 en 1999. 

• Gedurende zijn eerste zitting in de 
Europese Commissie tussen 1989 en 
1 995 werkte hij als Commissaris voor 
de Interne Markt en Industriële Zaken Als Commissaris kwam Bangemann in de problemen in de jaren 
90, toen hij hoge betalingen aannam voor spreekbeurten, on- 
danks dat dit voor Commissarissen verboden was. 

Bangemann werd ook beschuldigd van misbruik van zijn positie, 
nadat hij zijn Commissie chauffeur de opdracht gaf om met de 
auto van de Commissie naar Zuid Frankrijk te rijden, om hem 
bij zijn jacht op te halen. 

Bangemann was EU commissielid voor Industriële Zaken, Infor- 
matie en Telecommunicatie Technologieën gedurende de com- 
missie van Jacques Santer. In 1999 was hij betrokken bij een 
fraudeschandaal en werd gedwongen af te treden samen met de 
gehele Santer Commissie. 

Na het ontslag van de Santer Commissie , werd Bangemann en- 
kele weken later benoemd in de Raad van Commissarissen van 
het Spaanse Telecommunicatiebedrijf Telefonica. In 1999 diende 
de EU een aanklacht tegen hem in op grond van mogelijke ver- 
strengeling van belangen. De aanklacht werd later ingetrokken 
toen Bangemann had beloofd pas in 2001 voor Telefonica te 
gaan werken. Verdere informatie: GB5MB824 242 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Bolkestein, Frits 

(*1933) Frits Bolkestein was Europees Commis- 
saris voor de Interne Markt en Diensten 
tussen 1999 en 2004. 

• In 1996, toen Bolkestein leider was 
van de regerende VVD in Nederland, 
trachtte hij de Nederlandse Minister 
voor Gezondheid, Els Borst, te overtuigen om een cholesterol 
verlagend medicijn in het vergoedingsysteem van het Neder- 
landse Ziekenfonds op te nemen. Het medicijn Cozaar, werd 
op de markt gebracht door Merck, Sharp & Dome, waarvan 
Bolkestein toen een directeur was. Volgens het nieuwsorgaan 
Netwerk werd van Bolkestein ook gezegd, dat hij bij Borst aan- 
drong om ook het vergoedingslimiet van Zocor - ook een 
Merck, Sharp & Dome product - te verlagen. 

Gedurende de periode als Europees Commissaris voor Interne 
Markt en Diensten ontwierp Bolkestein de "Richtlijn voor Dien- 
sten in de Interne Markt". De zogenaamde "Bolkesteinrichtlijn" 
was bedoeld om een enkele markt voor diensten te maken, in 
feite in de geestvan de plannen van de Nazi jurist Walter Hall- 
stein. 

In 2001 weigerde Bolkestein actie te ondernemen nadat leden 
van het Europese Parlement aan de Commissie vroegen om be- 
schuldigingen te onderzoeken betreffende niet bekend ge- 
maakte rekeningen, die bij Clearstream, een afdeling van de 
financiële dienstverlener Duitse Beurs, werden aangehouden. 
Vijfjaar later in 2006, beweerde de klokkenluider Paul van Bui- 
tenen - die in 1996 het schandaal van de Santer Commissie 
openbaarde - dat Bolkestein lid was van de raad van de Russi- 
sche "Bank Menatep". 243 Hoofdstuk 7 De "Bank Menatep" was eerder al beschuldigd door het Franse 
parlementslid Harlem Désir, van het onderhouden van een niet 
openbaar gemaakte rekening bij Clearstream - waardoor wezen- 
lijke vragen gesteld kunnen worden betreffende de weigering van 
Bolkestein om actie te ondernemen tegen Clearstream. 

Vanaf 1 960 tot 1 975 werkte Bolkestein voor het Koninklijke 
petrochemische bedrijf Shell. Verdere informatie: GB5FB421 244 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Bosch, Carl 

(*1874t1940) Carl Bosch was voorzitter van de toe- 
zichthoudende raad van IG Farben vanaf 
1931 tot zijn dood. 

• In 1 91 ontwikkelde Bosch samen met 
Fritz Haber een proces om ammoniak te 
vervaardigen in grote hoeveelheden voor 
gebruik in explosieven. Dit startte een zeer voordelig monopolie 
voor het bedrijf van Bosch, BASF en later voor IG Farben. 

In 1918 was Bosch adviseur voor de Duitse regering tijdens de 
vredesonderhandelingen die op WO I volgden. Tegen de oor- 
spronkelijke bedoelingen van de overwinnaars om alle chemi- 
sche productie faciliteiten te ontmantelen, wist Bosch een 
overeenkomst te bereiken om de fabrieken te redden. Daarvoor 
in de plaats kregen de geallieerden geheime kennis betreffende 
de kleurstoffenindustrie en het Haber-Bosch proces voor het 
vervaardigen van ammoniak. 

Na de totstandkoming van IG Farben in 1925, werd Bosch 
voorzitter van de raad van directeuren. 

In 1 931 na de dood van Carl Duisberg, werd Bosch voorzitter 
van de toezichthoudende raad van IG Farben. Deze toppositie 
behield hij tot zijn dood in 1 940. 

In 1937 werd Bosch benoemd tot voorzitter van het Kaiser Wil- 
helm Genootschap, de overkoepelende organisatie van de Kai- 
ser Wilhelm Instituten, een van de speerpunten van het 
onethische wetenschappelijke onderzoek dat gedurende de 
Nazi periode werd uitgevoerd. Het genootschap ontving zowel 
publiek- als privégeld. Onder andere de IG Farben en de Rock- 
efeller Foundation waren privéfinanciers. Verdere informatie: GB5CB992 245 Hoofdstuk 7 Daitz, Werner 

(*1884t1945) Werner Daitz was een van de voor- 
naamste voorstanders van de Nazi "Gro- 
tere Sfeer" theorie van een Europa onder 
Duits gezag. 

• Werner Daitz studeerde technische 
chemie en werkte 10 jaar als alge- 
meen directeur van "Schön & Co". De fabriek werd naderhand 
onderdeel van IG Farben. 

In 1916 was Daitz de eerste die het begrip "Europese Econo- 
mische Gemeenschap" bedacht. 40 jaar later werd dit begrip 
overgenomen door zijn opvolgers om de voorloper van de Eu- 
ropese Unie te beschrijven. 

Rond die tijd begon Daitz artikelen en boeken te publiceren 
over economische en sociale kwesties, met als voornaamste 
kern een grotere Europese markt, onder het leiderschap van 
Nazi Duitsland. 

In 1931 werd Daitz lid van het Rijksbestuur van de Nazi partij 
van Hitler, en was hij verantwoordelijk voor economische 
kwesties. 

Na 1 933 was Daitz lid van de Reichstag (het Duitse parlement) 
voor de Nazi partij. 246 Wie is Wie in de 'EU Brussel' In 1 933 werd Daitz hoofd van het bureau voor speciale kwes- 
ties en later van dat voor buitenlandse handel van de Nazi par- 
tij. Het bureau voor buitenlandse handel was een van de 
voor-naamste Nazi ideeëngroepen en werd aangevoerd door 
Arnold Rosenberg, een van Hitler's plannenmakers betreffende 
buitenlandse zaken. 

In 1939 stichtte Daitz het Genootschap voor Europese Econo- 
mische Planning en Macro-economie. 

Een directe vertakking van dit Genootschap voor Europese Eco- 
nomische Planning en Macro-economie, was het Centrale On- 
derzoeks Instituut voor Nationale Economische Regeling en 
Grotere Sfeer Economie, dat werd bestuurd door Arno Soelter. Verdere informatie: GB5WD198 247 Hoofdstuk 7 
Davignon, Étienne 

(*1932) Étienne Davignon is een vroegere Euro- 
pese Commissaris. Momenteel is hij voor- 
zitter van de Bilderberg Groep en lid van 
de Raad van Directeuren van het farma- 
ceutische bedrijf Gilead. Davignon was Europese Commissaris voor Industriële Markten, 
Douane Unie en Industriële Zaken gedurende de Jenkins Com- 
missie van 1 977 tot 1 981 , en van 1 981 tot 1 985 was hij Euro- 
pese Commissaris voor Industriële Zaken en Energie gedurende 
deThorn Commissie. 

Davignon is een lid van de Trilaterale Commissie. 

Van 1989 tot 2000 was Davignon voorzitter van de Belgische 
Société Générale de Belgique. 

Sinds 1990 is Davignon lid van de Raad van Directeuren van 
het farmaceutische bedrijf Gilead Sciences, hetzelfde bedrijf 
waarvoor de Amerikaanse Minister van Defensie Donald Rums- 
feld voor werkte als lid van de Raad van Directeuren en voor- 
zitter ervan. 

In 2005 werd Davignon voorzitter van de geheimzinnige Bil- 
derberg groep, waarvan de geheime vergaderingen achter ge- 
sloten deuren plaats vinden, buiten het zicht van het publiek 
en die uitsluitend op uitnodiging worden bijgewoond door de 
rijke en machtige ultra elite uit de wereld van de aristocratie, 
politiek, economie, bankwezen en journalistiek. Verdere informatie: GB5ED424 248 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Frattini, Franco 

(*1957) Franco Frattini is de huidige Italiaanse 
minister van Buitenlandse Zaken en 
vroegere Commissaris van de EU. Na in 2004 tot de Commissie benoemd te zijn, werd de ver- 
kiezing van Frattini ogenblikkelijk door het slijk gehaald we- 
gens beschuldigingen dat hij een Vrijmetselaar was. 

In 2008 kwam Frattini met plannen om van alle bezoekers van 
buiten de Europese grenzen vingerafdrukken te maken en gron- 
dig te onderzoeken. Het jaar daarop werd het voor alle Euro- 
pese paspoorten verplicht om een digitale vingerafdruk en foto 
te bevatten. Vanaf 201 1 moeten alle Niet-EU-burgers, die een 
aanvraag om een visum doen, al hun biometrische bijzonder- 
heden verstrekken. 

Bondgenoten van Frattini, zoals de Italiaanse Eerste Miniter Sil- 
vio Berlusconi, zijn beschuldigd van contacten met de vrijmet- 
selarij en de Maffia. Verdere informatie: GB5FF666 249 Hoofdstuk 7 Globke, Hans 

(*1898t1973) 
Hands Globke werkte aan de Jodenver- 
volgingswetten van de Nazi's en was de 
"grijze eminentie" achter Konrad Ade- 
nauer, de eerste naoorlogse kanselier van 
Duitsland. Globke studeerde rechten en politieke wetenschappen voordat 
hij in dienst trad van het Pruisische en later het Duitse Binnen- 
landse Bestuur. 

In 1 929 werd Globke administratief adviseur van het Pruisische 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Na de Rijksdagbrand werd Globke betrokken bij het schrijven 
van de Machtigingswet en de Pruisische Ontbindingswet. Hij 
werd vervolgens overgeplaatst naar het Duitse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

Globke kreeg een reputatie als expert betreffende rassenkwes- 
ties. Hij werkte aan de "Zweite Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über die Anderung von Familiennamen und Vor- 
namen" (Tweede Regeling om de wet op te leggen inzake ver- 
andering van achternamen en voornamen). 

De wetten en regelingen waar Globke aan werkte in het Minis- 
terie voor het Binnenland, speelden een doorslaggevende rol 
bij de voorbereiding voor de rassenwetten van Nürnberg. 

In 1936 was Globke mede-auteur van de commentaren op de 
Nürnberg Rassenwetten. Verdere informatie: GB5HG188 250 Wie is Wie in de 'EU Brussel' Gedurende WO II speelde Globke een overwegend belangrijke 
rol bij het overbrengen van de Jodenvervolgingswetten van de 
Nazi 's, op de geannexeerde Europese gebieden. 

In het na-oorlogse Duitsland werd Globke de "grijze eminen- 
tie" achter de eerste West Duitse Kanselier Konrad Adenauer. 
In deze rol had hij kolossale invloed op de vorming van het 
nieuwe Duitsland en het uitwerken van plannen voor de 'EU 
Brussel'. 251 Hoofdstuk 7 
Göring, Hermann 

(*1893t1946) Hermann Göring was een van de voor- 
aanstaande Nazi politici en hoofd van het 
Vierjarenplan van IG Farben. Göring was de zoon van de eerste 
Rijkscommissaris voor het Duitse Zuid West Afrika (tegenwoor- 
dig: Namibië). 

In WO I, na eerst gediend te hebben bij de grondtroepen, trad 
hij toe tot de Duitse Luchtmacht. In 191 7 werd hij leider van 
een luchtmachteskader en in 1918 werd hij benoemd tot com- 
mandant van een gevechtseskader. Aan het einde van WO I 
bezat Göring de rang van kapitein. 

In 1 922, toen hij geschiedenis en economie studeerde in Mün- 
chen, ontmoette hij daar Adolf Hitler. Hij werd benoemd tot 
eerste leider van de Stormafdeling (SA). In 1928 werd hij lid 
van het parlement van de Nazi partij en tijdens zijn tweede 
periode in het parlement werd hij de voorzitter. In deze functie 
speelde Göring een doorslaggevende rol in het vernietigen van 
de Duitse democratie en het instellen van het dictatoriale Nazi 
regime. 

In 1 933 werd Göring Rijksminister voor Luchtvaart en kreeg hij 
de verantwoording voor de wederopbouw van de Duitse lucht- 
macht. Voor zijn inspanningen op dit gebied promoveerde Hit- 
ler hem tot de hoogst bestaande militaire rang - "General 
Feldmarschall" (Generaal Veldmaarschalk) - voordat hij in 1 940 
een nieuwe hogere rang creëerde - "Reichsmarschall" (Rijks- 
maarschalk) - en Göring er per decreet tot benoemde. Verdere informatie: GB5HG322 252 Wie is Wie in de 'EU Brussel' In 1 936 werd Göring benoemd tot Gevolmachtigd Hoge Com- 
missaris van het Vierjarenplan met de verantwoordelijkheid om 
het Duitse leger voor te bereiden op oorlog binnen vier jaren. 
Carl Krauch, die naar een dergelijke aanstelling had lopen zoe- 
ken, werd later een belangrijke rol gegeven in het plan. Nader- 
hand - ter gelegenheid van een verjaardagspartij, bedankte 
Göring Hermann Schmitz - voorzitter van de Raad van Direc- 
teuren van IG Farben - ervoor hem Krauch afgestaan te hebben. 

In zijn functie als hoofd van het Vierjarenplan was Göring ver- 
antwoordelijk voor de economische uitbuiting van de bezette 
gebieden. Het feit dat miljoenen mensen de hongerdood stier- 
ven was volgens hem "noodzakelijk". 

In 1940, hoewel het Vierjarenplan van Göring werd verlengd, 
begon zijn invloed in het Nazi regime af te nemen. Hitler 
begon ontevreden te worden over Göring die verslaafd was ge- 
raakt aan morfine. In 1942 werden zijn functies in het Vierja- 
renplan overgenomen door het Ministrie van Bewapening van 
Albert Speer. 

Toen de oorlog was afgelopen, was Göring een beklaagde in 
het Nürnberg Tribunaal voor oorlogsmisdadigers. In 1 946 werd 
hij schuldig bevonden aan het deelnemen aan een algemeen 
plan ofwel samenzwering van het bewerkstelligen van een 
misdaad tegen de vrede; het plannen, starten en voeren van 
aanvalsoorlogen; oorlogsmisdaden en misdaden jegens de 
mensheid. Hij werd ter dood veroordeeld, maar pleegde zelf- 
moord kort voor de executie. Verdere informatie: GB5KG822 253 Hoofdstuk 7 Heath, Edward 

(*1916t2005) 
Edward Heath was de Britse Minister-President tus- 
sen 1 970 en 1 974. Groot Brittannië trad toe tot de 
'EU Brussel' onderzijn Premierschap in 1973. 

• Heath koesterde al lang de wens om Engeland 
aan de Europese Federatie te binden. In zijn 
openingsrede bij Intrede in het House of Com- 
mons (het Lagerhuis) op 26 juni 1950 deed hij openlijk een beroep op de 
regering om aan het Schuman Plan deel te nemen. Dit plan werd slechts 
een maand voordat Heath lid werd van het Lagerhuis, door de Franse Mi- 
nister voor Buitenlandse Zaken Robert Schuman, uitgebracht. Het Schuman 
Plan leidde uiteindelijk rechtstreeks tot het ontstaan van de 'EU Brussel'. 

• Heath had goede connecties met de elite van het kartel, hij nam deel aan een ver- 
gadering van de Bilderberg Groep in 1976 en sprak de vergadering toe van de, 
door Rockefeller gestuurde Trilaterale Commissie in 1 980. Hij was ook een vriend 
van de President en directeur van het farmaceutische bedrijf Glaxo: Sir Austin Bide. 

• Een andere goede vriend van Heath was Eric Roll, die later Baron Roll van 
Ipsden werd en lid van het House of Lords (het Hogerhuis). Roll was ook 
een veelvuldig deelnemer aan de Bilderberg vergaderingen en was lid van 
de machtige centrale commissie van die groep. 

• Nadat de Franse President Charles de Gaulle zijn veto had uitgesproken over 
de toetreding van Groot Brittannië tot de 'EU Brussel' in de jaren 60, nodigde 
Heath de Nazi jurist Walter Hallstein, toen President van de Europese Com- 
missie, uit op Checkers, het landgoed van de Britse Minister-President. Dit 
bezoek was een van meerdere, die Hallstein op Checkers bracht gedurende 
Heaths tijd als Minister-President. Achter de schermen, gedurende de tien 
jaar voordat Groot-Bittanië tot de EU toetrad in 1973, ontmoetten Hallstein 
en Heath elkaar op vele gelegenheden en werkten zij nauw samen. 

• In zijn voorwoord van de Duitse uitgave van het boek van Andrew Roth in 1 973 - 'Edward 
Heath - Ein Mann für Europa' vatte Hallstein de rol van Heath samen wat betreft zijn in- 
vloed om Engeland in de armen van de 'EU Brussel' over te leveren door te verkondigen 
dat: "Het succes van deze strijd voor een beslissend deel, zijn overwinning was. Verdere informatie: GB5EH388 254 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
llgner, Max 

(*1899t1966) Max llgner was lid van de Raad van Di- 
recteuren van IG Farben en geheel vol- 
gens de plannen en doelstellingen de 
voornaamste contactpersoon tussen de 
Nazi regering en IG Farben. llgner werd min of meer in de chemiehandel geboren; zijn 
vader werkte voor BASF. Na een periode aan de Pruisische Of- 
ficier Opleiding School te Berlijn, studeerde hij chemie, rech- 
ten, metaalkunde en politieke economie. 

In 1924 was llgner hoofd van de afdeling inkoop en procura- 
tiehouder van Cassella, het eerste bedrijf, dat chemotherapeu- 
tische medicijnen vervaardigde. 

Nadat Cassella werd gefuseerd met IG Farben, werd llger hoofd 
van de centrale financiële afdeling in Berlijn. 

In de volgende jaren voerde llgner een systeem in waarmee de 
Nazi regering gemanipuleerd werd, dat bekendheid kreeg als 
"Systeem llgner". In de Berlijnse kantoren van IG Farben werd 
het Berlijnse "NW 7" (afdeling voor politieke economie), geleid 
door llgner, opgericht met het oog op contacten met regerings- 
vertegenwoordigers. 

De door llgner geleide economische afdeling in de IG Farben 
kantoren te Berlijn werd gebruikt om voor de Nazi regering te 
spioneren in het buitenland. Hun rapporten werden uitgebreid 
gebruikt door regeringsinstellingen. 255 Hoofdstuk 7 llgner was een volledig geïntegreerde figuur in de zogenaamde 
"F-Cirkel" van industriële leiders. De "F-Cirkel" kwam bijeen 
op het kantoor van llgner en adviseerde Joseph Goebbels, Hit- 
ler 's propagandaminister over zaken die van invloed waren op 
de propaganda van Duitse industriën in het buitenland. 

Max llgner werd in 1 938 aangesteld als leider van de militaire 
industrie. 

Een deel van llgners verantwoordelijkheden in de Berlijnse IG 
Farben kantoren bestond uit de ontwikkeling van strategieën 
voor de invoering van de Europese Grotere Sfeer economie. In 
dit verband vertegenwoordigde hij IG Farben als vice- voorzitter 
van het Centrale Europese Handelsforum, een belangengroep 
van de Duitse industrie, banken en handelsgenootschappen. 

Voor de invasie van Polen door het Duitse leger, voorzag llgner 
de Nazi regering van een lijst van fabrieken, die IG Farben zich 
wilde toeëigenen. Deze procedure werd steeds weer herhaald 
voor iedere Nazi bezetting van een nieuw land. 

llgner werd in 1 945 gearresteerd door de Amerikaanse militai- 
ren en veroordeeld voor drie jaar gevangenisstraf voor oorlogs- 
misdaden; misdaden jegens de mensheid door het plunderen 
en beroven van bezette gebieden; en het in beslag nemen van 
fabrieken. Verdere informatie: GB5MI444 256 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Kohl, Helmut 

(*1930) Helmut Kohl is de vroegere Duitse Kanselier en 
vurig lobbyist voor de farmaceutische indutrie. 

• Na WO II leidden de chemische en farmaceutische 
industrieën systematisch politici op voor de hoogste 
regeringsposities. Helmut Kohl was een daarvan. 

• Vanaf 1 959 tot 1 969 had Kohl een volledige taak 
aan lobbyen voor de farmaceutische industrie bij het "Verband der Chemischen 
Industrie" (Federatie van de Chemische Industrie). 

In 1969 werd Kohl Minister President van de Duitse Staat Rijnland-Palts, een 
staat die sterk onder invloed stond van de farmaceutische industrie. 

In 1 982 bereikte Kohl de top van de Duitse Federale regering - Kanselier - door 
een zogenaamde opbouwende verkiezing van wantrouwen. Dankzij het far- 
maceutische kartel groeide hij uit van gewone medewerker van de BASF, naar 
iemand die centrale machtsposities bekleedde. 

Kohl gaf blijk van een bijzondere belangstelling voor de Europese eenwording. Hij 
was een van de voornaamste opstellers van het Verdrag van Maastricht en bedenker 
van de Euro. De beslissing om Frankfurt tot vestiging van het hoofdkantoor van de 
Europese Centrale Bank te maken was voornamelijk te danken aan zijn invloed. 

Zestien jaar bevorderde Kohl de wereldwijde politieke belangen van het farmaceu- 
tisch kartel vanuit het bureau van de Kanselier van de Federale Duitse Republiek. 

In 1995, toen Kohl Kanselier was, kwam naar voren, dat een wapenhandelaar 
een aantal niet openbaar gemaakte donaties had verstrekt aan de Christen De- 
mocratische Party (het CDU) van Kohl. In 1 999 werd het schandaal nog groter 
toen openbare aanklagers in de Duitse stad Augsburg een arrestatiebevel uit- 
vaardigden tegen de vroegere penningmeester van het CDU, die werd beschul- 
digd van belastingontduiking, voor het niet aangeven van een donatie van een 
lobbyist van de wapenindustrie. De onderzoekers ontdekten, dat het niet een 
eenmalig geval betrof, maar dat het CDU al lang een systeem gebruikte van 
een geheime boekhouding waarop donaties werden geboekt. Desondanks heeft 
Kohl bij herhaling geweigerd de namen van de donateurs te noemen en het 
blijft tot op de dag van vandaag een raadsel hoeveel miljoenen zijn CDU partij 
op die manier verkreeg. Verdere informatie: GB5HK841 257 Hoofdstuk 7 Krauch, Carl 

(*1887t1968) Carl Krauch was voorzitter van de toe- 
zichthoudende Raad van IG Farben. 

• Carl Krauch studeerde scheikunde en 
begon in 1912 bij BASF te werken. 
Hij werd directeur van de amoniak- 
fabrieken in Merseburg in 1922. 
In 1929 werd Krauch hoofd van het nieuwe IG Farben filiaal 
"Hochdruck-Chemie" (hoge druk chemie) en, en in 1 934 werd 
hij lid van de Raad van Directeuren van IG Farben. 

Naast zijn betrekking als hoofd van het hoge druk chemie filiaal 
van IG Farben, werd Krauch ook hoofd van de "Vermittlungstelle 
Wehrmacht", de schakel tussen IG Farben en het Duitse Leger. 

In 1 936 werd Krauch hoofd van de Afdeling Onderzoek en Ont- 
wikkeling va het bureau voor het Vierjarenplan. Het bureau voor 
het Vierjarenplan was een regeringsafdeling, die opgericht was 
om Duitsland voor te bereiden op oorlog binnen vier jaar. Voor 
het oprichten van de afdeling had Krauch gelobbyed voor een 
afdeling voor oorlogsmobilisatie. 

In 1938 werd Krauch Algemeen Vertegenwoordiger voor Spe- 
ciale Zaken met betrekking tot Chemische Producten, van het 
Vierjarenplan-bureau. Zijn speciale aandacht ging uit naar het 
grootschalige gebruik van gifgassen van IG Farben in de ko- 
mende oorlog. 

In 1939 werd Krauch bevorderd tot President directeur van de 
Afdeling Economische Ontwikkeling, die een onderdeel was 
van het Vierjarenplan. 258 Wie is Wie in de 'EU Brussel' In 1 940 volgde Krauch Carl Bosch op als voorzitter van de toe- 
zichthoudende raad van IG Farben. Naast deze nieuwe betrek- 
king bij IG Farben bleef hij werkzaam bij het Bureau van het 
Vierjarenplan. 

In 1 948 werd Krauch in Nürnberg veroordeeld tot zes jaar ge- 
vangenisstraf voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de men- 
selijkheid vanwege deelneming aan de slavernij en verbanning 
naar concentratiekampen voor slavenarbeid. 

Hij werd in 1950 vrij gelaten en werd lid van de toezichthou- 
dende raad van Chemische Werke Huls AG, een van de bedrij- 
ven die na de ontbinding van IG Farben werden gevormd. Verdere informatie: GB5CK498 259 Hoofdstuk 7 Merkel, Angela 

(*1954) Angela Merkel werd in 2005 de Duitse 
Kanselier en onderhoudt nauwe betrek- 
kingen met de chemische lobby. 
Merkel studeerde aan de Universiteit van Leipzig in Oost Duits- 
land van 1 973 tot 1 978. Haar werd een doctoraat toegekend voor 
een proefschrift over kwantum chemie. Tussen 1978 en 1990 
werkte en studeerde Merkel bij het Centrale Instituut voor Na- 
tuurkundige Scheikunde aan de Academie vor Wetenschappen 
in Oost Berlijn. 

Na de eenwording van Duitsland werd Merkel gekozen in 1 990 
als lid van het Parlement van de Duitse Bundestag. 

In 1 991 werd Merkel Minister voor Vrouwen en Jeugd in het ka- 
binet van Helmut Kohl. Van 1 994 tot 1 998 was Merkel Minister 
voor Milieu en Nucleaire Veiligheid. Zij had een innige relatie 
met Kohl en werd bekend als "Kohls Madchen" (Kohls Meisje). 
In 2000 volgde Merkel Kohl op als partijvoorzitter van het CDU. 

In 2005 werd Merkel Kanselier van Duitsland. In een toespraak 
kort voordat zij verkozen werd zei ze: "Het volk van Duitsland 
heeft geen recht op democratie en een vrije markt economie in 
de toekomst!" Het was duidelijk, dat op Merkel was ingepraat 
door vertegenwoordigers van het kartel. 

Een van haar naaste adviseurs is de president directeur van BASF, 
Jürgen Hambracht. Gedurende WOU was BASF een van de 
leden van het IG Farben kartel. Verdere informatie: GB5AM988 260 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Oettinger, Günther 

(*1953) Günther Oettinger werd in 2010 Euro- 
pees Commissionaris voor Energie. 

• In 1972 begon Oettinger Rechten en 
Economie te studeren aan de Universi- 
teit van Tübingen. Vanaf 1 984 werkte hij 
als advocaat in Ditzingen. 

Zijn politieke loopbaan begon in 1983 toen hij het voorzitterschap 
overnam van de "Junge Union", de jeugdorganisatie van de rege- 
rende conservatieve partij in zijn thuisstaat Baden-Württemberg. 

Gedurende zijn tijd als voorzitter van de Junge Union was Oet- 
tinger mede oprichter van het "Andenpakt". Het "Andenpakt" 
was een informele groep van politici, onder andere bestaande 
uit Minister Presidenten Roland Koch (voor de deelstaat Hessen) 
en Christian Wulff (Neder-Saksen), de vroegere ministers Matt- 
hias Wissmann en Franz-Josef Jung, het parlementslid Elmar 
Brok en de vroegere President van het Europese Parlement, 
Hans-Gerd Pöttering. 

In 2005 werd Oettinger President van Baden-Württemberg. In 
deze functie sprak hij een lofrede uit, waarin hij een van zijn 
voorgangers, de Nazi jurist Hans Filbinger, aanprees. In plaats 
van Filbinger te beschrijven als de Nazi misdadiger, die hij was, 
probeerde Oettinger hem te doen voorkomen als een tegen- 
stander van het Nazi regime. 

Ondanks de poging van Oettinger om het Nazi verleden van 
Filbinger te veranderen, stelde Angela Merkel hem (Oettinger) 
voor als Europees Commissaris van Duitsland, hetgeen ertoe 
leidde dat hij in 2010 Europees Commissaris werd voor Ener- 
gie. Waarschijnlijk niet verbazend, werd Oettingers gebrek aan 
ervaring in de Europese politiek en globale energiekwesties de 
aanleiding tot veel kritiek. Verdere informatie: GB5GT422 261 Hoofdstuk 7 Ophüls, Carl Friedrich 

(*1895t1970) Carl Friedrich Ophüls was een 
Duitse jurist. 
Ophüls studeerde economie en rechten voordat hij begon te 
werken voor het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
1923. 

Tussen 1 925 en 1 931 werkte Ophüls op de Duitse Ambassade 
te Londen. 

Nadat de Nazi's aan de macht waren gekomen, werkte Ophüls 
als rechter in patentrecht en als directeur van het arrondisse- 
mentsgerecht te Frankfürt. 

In 1942 kreeg hij een onderwijsaanstelling bij de Universiteit 
van Frankfürt. 

Na de oorlog werd Ophüls juridisch adviseur bij de regering be- 
treffende de Europese integratie. Tussen 1955 en 1958 was hij 
de Duitse Ambassadeur in België. Verdere informatie: GB5C0266 262 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Ortoli, Fran<:ois-Xavier 

(*1 925 f2007) Frangois-Xavier Ortoli was President van 
de Europese Commissie van 1973 tot 
1977 en Europees Commissaris van 
1977 tot 1984. Ortoli werd in 1968 de Franse Minister van Economie en Fi- 
nanciën. Van 1 969 tot 1 972 was hij Minister voor Industrie en 
Wetenschappelijke Ontwikkeling. 

In 1973 werd Ortoli President van de Europese Commissie en 
bleef dit tot 1977. Tijdens de volgende commissie onder Roy 
Jenkins was hij Europees Commissaris voor Economische en Fi- 
nanciële Zaken. 

In 1 983 nam Ortoli deel aan de eerste vergadering van de "Eu- 
ropese Ronde Tafel van Industriëlen", een invloedrijke belan- 
gengroep, onder andere, bestaande uit hooggeplaatste 
vertegenwoordigers uit de chemische, petrochemische en far- 
maceutische industrieën. De deelnemers van de vergadering, 
waar Ortoli ook aanwezig was, bestonden uit hooggeplaatsten 
van het Shell Petrochemische bedrijf, het Ciba-Geigy chemi- 
sche/farmaceutische bedrijf en het chemische bedrijf ICI. 

In 1984, meteen na zijn laatste periode in de EU Commissie, 
werd Ortoli aangesteld als voorzitter (van de Raad van Com- 
missarissen) van Total, het Franse petrochemische bedrijf. Verdere informatie: GB5F0552 263 Hoofdstuk 7 Reithinger, Anton 

(*1 898 - ? ) Anton Reithinger was hoofd van de poli- 
tieke-economische afdeling van IG Far- 
ben in Berlijn. Zijn afdeling werd gebruikt 
om in het buitenland te spioneren voor 
de Nazi regering en zijn rapporten wer- 
den uitgebreid gebruikt in de regerings- 
kantoren van de Nazi's. 
Anton Riethinger was hoofd van de "Volkswirstschaftliche Ab- 
teilung"(de economische afdeling, Vowi) in de Berlijnse NW7 
kantoren. 

De Vowi van Riethinger werd gebruikt om voor de Nazi rege- 
ring in het buitenland te spioneren. De rapporten, die door 
Vowi werden gemaakt, werden uitgebreid gebruikt in de Nazi 
regeringskantoren en boden ruime mogelijkheden voor mani- 
pulatie. Verdere informatie: GB5AR877 264 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
von Ribbentrop, 
Joachim 

(*1893t1946) Joachim von Ribbentrop was de Duitse 
Minister van Buitenlandse Zaken tussen 
1 938 en 1 945. Hij werd veroordeeld voor 
oorlogsmisdaden en in 1 945 werd hij, na 
het proces in Nürnberg, opgehangen. Na de gevechten in WO I, waarin hij de rang van luitenant be- 
reikte, werd von Ribbentrop een vertegenwoordiger voor een 
Frans wijn- en likeurbedrijf. In 1920 trouwde hij met Anna Eli- 
sabeth Henkei I, dochter van Otto Henkei I, het welgestelde 
hoofd van het champagne bedrijf Henkei I & Co. Gedurende de 
jaren 20 was het import/exportbedrijf van von Ribbentrop een 
van de grootste in Duitsland. 

In de late jaren 20 ontmoetten hij Hitler en hij werd in 1 932 lid 
van de Nazi partij en regelde vervolgens contacten tussen de 
Nazi's en andere invloedrijke personen. 

Nadat Hitler aan de macht was gekomen, werd Von Ribbentrop 
de adviseur van de Nazi partij aangaande buitenlandse politiek. 
Later werd hij Rijks Minister Gevolmachtigd Ambassadeur zon- 
der portefuille; deze positie bezette hij tussen 1935 en 1936. 
Na twee jaar te hebben gewerkt als Ambassadeur in Londen 
werd hij in 1938 de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken. 

von Ribbentrop was de stuwende kracht achter de groeiende 
anti-Britse stemming van Hitler en de Duitse regering. In 1939 
speelde hij een doorslaggevende rol bij de onderhandelingen 
voor het Duits-Russische non-agressie verdrag. 265 Hoofdstuk 7 Na de geslaagde bezetting van Frankrijk en andere West Euro- 
pese naties, werd het Ministerie van von Ribbentrop verantwoor- 
delijk voor de Joden, die in deze landen leefden. Von Ribbentrop 
was actief betrokken bij het georganiseerde doden van Joden in 
die regio's en hij ontving in 1943 hiervoor een cadeau van 1 
Miljoen Reichsmark van Adolf Hitler. 

Von Ribbentrop werd in 1 945 gearresteerd en tijdens het Nürn- 
berg Proces schuldig bevonden aan het plegen van oorlogsmis- 
daden, misdaden tegen de vrede en de mensheid, en het 
opzettelijk plannen van een agressie-oorlog. Hij werd ter dood 
veroordeeld en in october 1946 opgehangen. Verdere informatie: GB5JR411 266 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Sarkozy, Nicolas 

(*1955) Nicolas Sarkozy was President van 
Frankrijk, tussen 2007 en 2012 Sarkozy studeerde Civiele-, en Zakelijke rechten aan de Univer- 
siteit van Parijs X Nanterre te Frankrijk. Hij werkte vervolgens 
als advocaat gespecialiseerd in zakelijk rechten burgerlijk recht. 
Eén van zijn klanten was Silvio Berlusconi, de Italiaanse Eerste 
Minister en groot media eigenaar. 

De politieke carrière van Sarkozy begon in 1982, toen hij bur- 
gemeester werd van Neuilly-sur-Seine, één van de rijkste ge- 
meentes van Frankrijk. Hij behield deze functie tot 2002. 

In 2002 werd Sarkozy de Franse Minister van Binnenlandse 
Zaken. In deze functie dwong hij de fusie af van de Franse far- 
maceutische dwerg Sanofi met de Zwitserse/Duitse chemiereus 
Aventis/Hoechst. Tussen 2004 en 2005 was hij de Franse Minis- 
ter van Financiën en daarna weer Minister van Binnenlandse 
Zaken van 2005 tot 2007. 

In 2006 maakte Sarkozy zijn plannen bekend op te willen gaan 
voor het Presidentschap van Frankrijk. Gedurende zijn harde 
verkiezingscampagne, gaf hij uitgebreid kritiek op buitenlanders 
en immigranten om daarmee de gemiddelde Fransman te inti- 
mideren. Hij ging zelfs zo ver om van kiesrecht uitgesloten jeugd 
in de Parijse voorsteden 'tuig' te noemen, waardoor hij opzette- 
lijk het politieke klimaat verhardde. Op deze manier introdu- 
ceerde hij zich als een kandidaat die orde en recht zou brengen. Verdere informatie: GB5NS721 267 Hoofdstuk 7 Sölter, Arno 

(*1911 f1987) Arno Sölter was een sterk voorstander 
van de Nazi Uitbreiding Theorie. 
• Sölter was hoofd van het officiële Nazi "Centraal Onderzoek In- 
stituut voor Nationale Economische Regeling en Groot Gebied 
Economie". 

• In 1 941 schreef Sölter het invloedrijke boek "Het Groot Gebied 
Kartel" ("Das Grossraum-Kartell"), dat de economische plannen 
beschreef voor een Europa onder Duits gezag. 

• Na WO II werkte Sölter voor het Duitse "Bundesverband der In- 
dustrie" (BDI), een lobbygroep van industriëlen. Verdere informatie: GB5AS335 268 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 
Sutherland, Peter 

(*1946) Peter Sutherland was Europees Commis- 
sionaris van 1 985 tot 1 989 en had zitting 
in Raden van Bestuur van een aantal 
multinationals, met inbegrip van het BP 
petrochemicaliën bedrijf. Sutherland studeerde rechten aan University College in Dublin. 
In 1982 werd hij Procureur Generaal van Ierland. 

Hij trad in 1985 toe tot de Europese Commissie als Commissi- 
onaris voor Concurrentie Politiek. Toen in 1 990 zijn termijn af- 
gelopen was trad hij toe tot de Raad van Directeuren van het 
petrochemiebedrijf BP. In 1997 werd hij tot voorzitter van die 
Raad benoemd. 

Terwijl hij nog zitting had in die Raad, werd Sutherland in 1 992 
voorzitter van een comité, dat aan de Europese Commissie ver- 
slag deed over het functioneren van de zogenaamde 'Interne 
Markt' van de EU. 

In 1 995 werd hij Algemeen Directeur van de Wereld Handels- 
organisatie (WTO). 

In 2007, gelijktijdig met zijn voorzitterschap van BP, werd Su- 
therland adviseur inzake energie en klimaatverandering kwes- 
ties van de President van de Europese Commissie: Barroso. 

Behalve zijn voorzitterschap van de Raad van BP, was Suther- 
land ook voorzitter van de Raad van Goldman Sachs Interna- 
tional. Hij was recent niet-leidinggevend directeur van de Royal 
Bank of Scotland en lid van de Raad van Commissarissen van 
de multinationale werktuigkundige NV: ABB. 

Sutherland is lid van de machtige centrale commissie van de Bil- 
derberg Groep. Hij is ook Europese Voorzitter van de - door 
Rockefeller gefinancierde -Trilaterale Commissie, waarvan de 
leden bestaan uit de wereldelite van de handel, de media, aca- 
demia, de politiek, en niet regeringsorganisaties (NGO's) van 
Japan, Europa en Noord Amerika. Verdere informatie: GB5PS961 269 Hoofdstuk 7 ter Meer, Fritz 

(*1884t1967) Fritz ter Meer was lid van de Raad van 
Directeuren van IG Farben en een 
veroordeelde oorlogsmisdadiger. 
• Ter Meer studeerde chemie en rechten in Frankrijk en Duits- 
land, waarna hij werkzaam was in het chemische bedrijf van 
zijn vader, Dr. E. ter Meer & Co. In 1925 fuseerde het bedrijf 
met IG Farben. 

• Ter Meer werd in 1 925 lid van de Raad van Directeuren van IG 
Farben en hij bleef tot 1 945 lid van de raad. Hij was daarnaast 
ook lid van het werk comité en het technische comité van IG 
Farben. 

• Ter Meer was tevens directeur van sectie II van het Duitse Mi- 
nisterie van Oorlog. 

• In 1939 wist hij het hoofd van het Duitse Bewapeningsagent- 
schap te overtuigen het gifgas Tabun, dat door IG Farben werd 
gemaakt, te gebruiken. 

• Vanaf 1941 was Ter Meer verantwoordelijk voor de bouw en 
het gebruik van de IG Farben fabriek in het Auschwitz concen- 
tratiekamp. 

• In 1 943 werd Ter Meer Algemeen Vertegenwoordiger voor Italië 
van de Rijks Minister voor bewapening en oorlogsproductie. 270 Wie is Wie in de 'EU Brussel' • Ter Meer werd in 1 945 gearresteerd en moest terecht staan tij- 
dens het Nürnberg Proces tegen IG Farben, waar hij schuldig 
werd bevonden wegens het plegen van oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de mensheid; het plunderen en beroven van 
bezette gebieden; het in beslag nemen van fabrieken en deel- 
neming aan slavernij en deportatie van slavenarbeiders. Hij 
werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar werd in 
1950 vrij gelaten. 

• In 1 952 werd Ter Meer voorzitter van de toezichthoudende raad 
van Bayer. 

• Gedurende het Nürnberg proces tegen het IG Farben kartel, 
specificeerde zijn advocaat uitdrukkelijk, dat het idee van een 
algehele Europese economie de grondslag vormde van de doe- 
len, die zijn cliënt zich stelde. Verdere informatie: GB5FM677 271 Hoofdstuk 7 Wurster, Carl 

(*1900t1974) Carl Wurster werkte voor IG Farben en 
voor Degesch en was één van de verant- 
woordel ijken voor het gifgas, Zyklon B. 
Wurster studeerde chemie en begon in 1 924 voor BASF te wer- 
ken. In 1 925 begon hij te werken voor de afdeling anorganische 
chemie van IG Farben. 

In 1934 werd Wurster hoofd van de anorganische chemie af- 
deling van IG Farben. 

Hij was ook werkzaam in de Raad van Bestuur van het door IG 
Farben overgenomen Degesch, de fabrikant van Zyklon B - het 
gifgas, dat in de gaskamers van Auschwitz werd gebruikt. 

In 1 938 werd Wurster lid van de Raad van Directeuren van IG 
Farben. 

In 1 952 werd Wurster algemeen directeur van BASF. Verdere informatie: GB5CW892 272 Wie is Wie in de 'EU Brussel' 273 Hoofdstuk 8 Relay Of Life Hoofdstuk 8 Relay Of Life In de voorgaande hoofdstukken beschreven wij de manier, waarop 
de erfgenamen van de architecten van Auschwitz, wederom een po- 
ging doen om de wereld te domineren. 

Gezien de omvang van de misleiding en het bedrog, die deze be- 
langen een kans kan geven bij deze laatste poging zou het voor iedere 
lezer een les moeten zijn: De enige manier waarop de verovering van 
de wereld voorkomen kan worden - voor nu en in de toekomst- is 
door onszelf immuun te maken voor de leugens en misleiding, die 
de basis vormen van de werkmethoden van deze belangengroepen. 

Belangrijker nog, nu dat wij de waarheid over de architecten van 
Auschwitz bloot gelegd hebben, voelen wij ons verplicht u een weg 
vooruit aan te bieden. 

Dit boek doet eigenlijk niets anders dan de geschiedenis van de 
Twintigste Eeuw beschrijven. 

Daaruit volgt, dat voor de Eenentwintigste Eeuw rekening moet 
worden gehouden met deze nieuwe kennis. 

De ontnuchterende analyse zoals in dit boek vastgelegd, vormt een 
unieke kans om onze toekomst vorm te geven zonder de fouten van 
het verleden te herhalen. Gezien de omvang van deze fouten zullen 
de stappen, die wij nu moeten nemen moedig, verstrekkend en we- 
reldwijd zijn. 

Overigens is het nu de tijd om het pad te leggen naar een betere 
wereld. Want, als wij nu niet de zorgvuldige conclusies trekken uit 
de lessen van het verleden, zal de mensheid een belangrijke kans 
voorbij laten gaan om een andere koers te bepalen. 276 Relay Of Life In dit hoofdstuk willen wij acties beschrijven, die nodig zijn om 
een gezonde wereld op te bouwen in vrede en sociale rechtvaar- 
digheid. Deze wereld is niet langer een illusie. Deze kan en moet 
nu opgebouwd worden. 

Hoe snel deze wereld een feit wordt, hangt af van slechts een en- 
kele factor: hoe velen van ons zijn bereid om zich in te zetten om 
dit doel te bereiken. Deze oproep tot actie is speciaal gericht tot 
de jongere generatie, want het is hun wereld en hun toekomst waar- 
over nu beslist wordt. 

De mensheid staat op een kruispunt. De alternatieven kunnen niet 
duidelijker zijn. Aan de ene kant staan de economische belangen, 
die verdienen aan ziekte en ellende van miljoenen. Aan de andere 
kant staan de volkeren van de wereld voor wie geen groter belang 
geldt dan de bescherming van hun levens en gezondheid. 

De overlevenden van de Auschwitz concentratiekampen hebben 
dit beslissende moment in het bestaan van de mensheid onderkend. 
Met hun roep voor een 'Relay of Life' geven zij, als de weinige over- 
levenden van die hel op aarde, de morele verplichting door aan de 
gehele mensheid van vandaag. 

'Relay of Life' is niet uitsluitend een morele verplichting, maar ook 
een oproep tot actie om het leven op aarde in de ruimste zin, te be- 
schermen - en daardoor de basis te leggen voor een betere wereld. 277 Hoofdstuk 8 De doelen 

De mensheid heeft nu de kans om een wereld van gezondheid, 
vrede en sociale rechtvaardigheid te scheppen. Maar, deze wereld 
ontstaat niet uit zichzelf. Wij, het volk, zijn genoodzaakt 

Dit boek legt de basis van één van de grootste bewegingen uit de 
geschiedenis van de mensheid: De "Movement of Life". Het doel 
van deze beweging is om de mensheid te verlossen van de ketens 
van eeuwenlange afhankelijkheid van het olie en farmacie kartel 
en daarmee ons mensenleven te beschermen voor alle toekomstige 
generaties. 

Voor iedere beweging is het belangrijk duidelijke doelen te hebben. 
De doelen voor de "Movement of Life" zijn de volgende: 

• Verspreiden van de waarheid 

Het zal nu duidelijk zijn, dat wij, bedrogen zijn ten aanzien 
van zulke belangrijke vraagstukken als: Wie waren uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de grootste misdaden van de Twintigste 
Eeuw -zestig miljoen doden van de Tweede Wereldoorlog? Als 
de belangengroepen, die deze informatie meer dan zeventig 
jaar voor ons verborgen hebben gehouden, tegenwoordig nog 
steeds de macht hebben over de openbare opinie dan moeten 
wij ons afvragen: 

1 . Waarom logen zij tegen ons? 

2. Als zij tegen ons logen over zulke belangrijke zaken als deze, 
waarom zouden wij ook maar iets geloven van wat zij ons van- 
daag de dag vertellen? 

Helder is dat begrip en verspreiden van de waarheid over de 
geschiedenis een eerste vereiste is voor de opbouw van een be- 
tere wereld. 278 Relay Of Life Beschermen van gezondheid en het leven 

Het belangrijkste doel van de "Movement of Life" is de bescher- 
ming van de gezondheid en levens van de burgers van deze 
wereld - nu en voor alle toekomstige generaties - tegen mis- 
bruik door of opgeofferd worden aan de belangen van het be- 
drijfsleven. 

Het verbieden van patenten op gezondheid en leven 

De mensheid heeft twee wereldoorlogen moeten doorstaan, 
met meer dan honderd miljoen doden om te beseffen, dat de 
achterliggende oorzaak het principe van patenten was. Dus 
moet het doel zijn om patenten op gezondheid en leven te ver- 
bieden. 

Het opzetten van een nieuw gezondheidssysteem 

Gedurende de vorige eeuw hebben farmaceutische belangen- 
groepen getracht een systeem op te bouwen gebaseerd op twee 
hoofdpunten: De exclusiviteit van gepatenteerde medicijnen 
als therapieën en de privatisering van de gezondheidszorg onder 
hun controle. Het spreekt voor zich, dat de voorwaarde voor een 
nieuw gezondheidszorg systeem bestaat uit het opheffen van 
deze twee onderdelen van overheersing. 

In tegenstelling tot het bestaande zorgsysteem, dat gegrondvest 
is op het bevorderen en verbreiden van ziekten voor gepaten- 
teerde medicijnen, moet het nieuwe zorgsysteem erop gericht 
zijn op voorkomen en uitroeien van ziekten. De eerste stap om 
een nieuw zorgsysteem op deze doelen te richten is het uitban- 
nen (buiten de wet stellen) van patenten op genezende en an- 
dere medicijnen. 

Een tweede stap is om het bestaande zorgsysteem onder toezicht 
van het volk te plaatsen. Dit is de enige manier om zeker te 
zijn, dat wetenschappelijk medisch onderzoek, educatie en toe- 
passing uitsluitend de gezondheidsbelangen ten goede komt en 
niet de financiële belangen van de farmaceutische industrie. 279 Hoofdstuk 8 Bescherming van het leven 

Het genoom (red. het geheel van alle genen van de chromoso- 
men van een individu) van mensen als de blauwdruk en de bi- 
ologische basis van het leven behoort ons allemaal toe. Pogingen 
om deze genetische code te bezitten met het doel om het te ver- 
anderen, verkopen en manipuleren van het menselijk lichaam, 
of delen daarvan, voor bedrijfswinst, moet verboden worden. 

Bescherming van de voedselvoorziening 

De genetische informatie in dieren, planten en het voedsel dat 
al eeuwenlang op onze akkers en in onze tuinen groeit, behoort 
ons allen toe. Het manipuleren en veranderen van de genetische 
code van het leven met het doel daarop patenten te verkrijgen en 
wereldmarkt monopolies te veroveren, brengt het gevaar met zich 
mee, dat onze voedselvoorzieningen gestuurd en gebruikt worden 
voor politieke voordelen van de belangen van grote bedrijven. 

Bescherming van het milieu 

Goede gezondheid en het voortbestaan van leven zijn afhanke- 
lijk van schone lucht, schoon drinkwater en de afwezigheid van 
giftige stoffen in het milieu. Gedurende de afgelopen eeuw is ver- 
vuiling van de atmosfeer door koolstofproducten ontstaan. 
Olieborende en kolenmijnbouw industrieën zijn één van de 
grootste bedreigingen voor ons milieu. Opwarming van de 
aarde en andere gevolgen bedreigen ook het voortbestaan van 
onze planeet. Daarbij hebben conventionele intensieve land- 
bouwtechnieken, die het gebruik van grote hoeveelheden ge- 
patenteerde giftige insecten-, en onkruidbestrijdings- middelen 
en kunstmest nodig hebben, onze bodem en watervoorraden 
verontreinigd, waarmee het ecologische evenwicht en zelfs het 
leven bedreigd worden. 

In de Eenentwintigste Eeuw, moeten van koolstof afhankelijke 
energiebronnen vervangen worden door op waterstof geba- 
seerde energie, zonenergie, wind en getijde energie, en andere 
vernieuwbare energie, waarmee tegelijkertijd het leven en het 
milieu gespaard worden. Evenzo moeten intensieve landbouw 
technieken vervangen worden door organische natuurlijke 
landbouwmethoden. 

280 Relay Of Life • Bescherming van de Wereldvrede 

Het bewaren van de vrede is gedurende de hele geschiedenis 
een droom van elke generatie geweest. Hoewel de meeste oor- 
logen plaatselijke geschillen betroffen, waren in de twintigste 
eeuw twee oorlogen, die bijna de gehele wereld betroffen. 

De correcte uiteenzetting van de oorzaken van deze twee we- 
reldoorlogen is een eerste vereiste om opnieuw een wereldoorlog 
te voorkomen. Aangezien een dergelijke oorlog - ongetwijfeld 
- gepaard zal gaan met massavernietigingswapens. 

De feiten, die in dit boek zijn vastgelegd, kunnen slechts tot 
één conclusie leiden: Het beëindigen van de mogelijkheid pa- 
tentte verkrijgen in zaken van leven en gezondheid is een voor- 
waarde om de wereldvrede te bewaren. 

Op gelijke wijze zal het beëindigen van de afhankelijkheid van 
olie en het daarmee gepaard gaande winstbejag. Oorzaak van 
militaire operaties in olierijke landen, doen ophouden. Conclu- 
sie: hoe eerder kan worden voldaan aan levering van energie 
uit gedecentraliseerde vernieuwbare energievormen, des te 
minder kans er bestaat op nieuwe oorlogen. 

Instellen van Sociale Justitie 

De koloniale wereldrijken uit de voorgaande eeuwen, die de 
wereld verdeelden in arm en rijk, zijn opgevolgd door de lei- 
dinggevende export naties van de wereld met hun chemische, 
farmaceutische en petro-chemische producten. De wereldwijde 
belangen van het "Olie en Chemie kartel" versterken niet alleen 
de onrechtvaardigheid op onze wereld, maar verspreiden deze 
steeds verder uit. 

Van alle nieuwe vormen van economische afhankelijkheid, is 
de meest gruwelijke die van het "farmaceutische kolonialisme". 
Achter het misleidende masker van liefdadigheid en bestrijden 
van epide mieën, worden giftige en dodelijke medicijnen, die de 
bevolking decimeren en de economische afhankelijkheid groter 
maken, sterk aanbevolen in de ontwikkelingswereld. 281 Hoofdstuk 8 Op dezelfde manier wordt het verschil tussen arme en rijke lan- 
den opgevoerd door gepatenteerde genetisch gemodificeerde 
zaden en voedsel sterk aan te bevelen in de ontwikkelingslan- 
den onder het valse voorwendsel van strijd tegen het wereld 
voedsel gebrek. 

De lessen uit de geschiedenis zijn duidelijk: Zo lang de mens- 
heid de erfgenamen van de Auschwitz architecten toestaat door 
te gaan de makelaars van de macht achter het huidige econo- 
mische wereldsysteem te zijn, zal er geen sociale rechtvaardig- 
heid zijn. 

Het stopzetten van investeringshandel in gepatenteerde medi- 
cijnen en gepatenteerd voedsel is een voorwaarde om het gat 
tussen geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden te verkleinen 
en sociale rechtvaardigheid te verkrijgen op wereldwijde 
schaal. 

De moderne gedecentraliseerde technologieën op het gebied 
van gezondheid, voeding, energie etc. vormen de basis voor 
economische groei in de ontwikkelingslanden en vermindert 
daarmee de afhankelijkheid 

Bovendien zal het beëindigen van 'tribute payments', d.w.z. 
speciale betalingen door ontwikkelingslanden aan het olie en 
chemie kartel, enorme hulpbronnen vrij maken in deze landen, 
die aangewend kunnen worden om in de basisbehoeften van 
deze volken te voorzien. 282 Relay Of Life Wij, de mensen, zijn de architecten 
van deze nieuwe wereld. 

Op dit moment hebben wij, de mensen, twee keuzes: Allereerst 
kunnen wij de belangen van multinationals blijven verstevigen en 
uitbreiden van hun monopolie. Of, wij, de mensen, kunnen de ver- 
antwoordelijkheid nemen om deze nieuwe wereld op te bouwen, 
voor onszelf en de toekomstige generaties. 

Als wij deze wereld over laten aan de belangen van de multinatio- 
nals, zullen zij doorgaan met hun 'zaken' als armoede, honger, mi- 
lieuvervuiling, ziekten en dood. Natuurlijk kan deze wereld - en 
de economische voordelen, die daaruit voortvloeien - alleen in 
stand gehouden worden onder een werelddictatorschap, dat deze 
multinationals toestaat om de rechten van de mens te beperken en 
de wil van het volk te negeren. 

Als wij, beslissen om de verantwoordelijkheid te dragen, kunnen 
wij gebruik maken van de modernste technologieën, zoals her- 
nieuwde energie en wetenschappelijk bewezen natuurlijke gezond- 
heid en een wereld van gezondheid opbouwen en sociale 
rechtvaardigheid. De vrije uitwisseling van informatie tussen de 
mensen en de enorme hoeveelheid economische hulpbronnen, die 
daarbij vrijkomen, zullen de mensheid in staat stellen een enorme 
sprong voorwaarts te maken naar een betere wereld. 283 Hoofdstuk 8 De volgende stappen Elke lezer van dit boek, die deze informatie krijgt en de urgentie 
ervan begrijpt, moet onmiddellijk actie ondernemen om aan een 
betere wereld te werken. Hieronder volgen enkele taken, die on- 
dernomen moeten worden: 

• Denk zelf na! 

Als u nadenkt over de inhoud van dit boek en uw eigen onder- 
zoek doet, zult u begrijpen in hoeverre u bent misleid en weer- 
houden bent van de juiste informatie omtrent de geschiedenis, 
u zult in het bijzonder kritisch moeten zijn ten opzichte van de 
media, want deze bevorderen de bestaande toestand en werken 
zodoende mee aan de wereldwijde misleiding. 

• Verspreiden van de informatie in dit boek 

Dit boek bevat bijzondere informatie, documentatie en een over- 
zicht, dat u nergens anders zult vinden. Wij hebben geprobeerd 
het met zo veel mogelijk bewijzen uit officiële bronnen te sta- 
ven met inbegrip van materiaal, dat lang in regerings-, en in- 
ternationale archieven verborgen was. Wij moedigen u aan om 
alle verbindingen van de on-line versie van dit boek te bestude- 
ren en uw eigen onderzoek te doen. Wij vragen u de online ver- 
sie van dit boek aan iedereen die u kent, te sturen en te voorzien 
van een persoonlijk commentaar over wat u hebt opgestoken. 

• Neem contact op met uw politieke vertegenwoordigers 

U moet niet aannemen, dat uw politieke vertegenwoordigers 
bekend zijn met de feiten in dit boek. Sommige van hen zijn 
aan de macht zijn gekomen via de genoemde belangengroepen, 
vele anderen zijn gewoon het slachtoffer - net als wij. Zij in 
die tweede groep moeten de kans krijgen te bewijzen, dat zij 
werkelijk uw belangen dienen. Stuur een exemplaar van dit 
boek aan uw politieke vertegenwoordigers. 

Vraag uw politieke vertegenwoordigers of zij bekend zijn met 
de feiten in dit boek. Hun antwoorden kunnen een verrassing 
voor u zijn. 284 Relay Of Life • Regel de verspreiding van de boodschap in dit boek 

De beste manier om zeker te zijn, dat dit boek alle uithoeken 
van uw woonplaats of land bereikt, is door een groep te vormen 
met andere lezers, die dezelfde wil hebben als u om iets te 
doen. De eerste handeling voor zo'n groep is natuurlijk om een 
manier te ontwikkelen om dit boek in uw gemeente te versprei- 
den. Als gevolg van dit werk kunnen vele andere activiteiten 
ontplooid worden. 

• Zoek gelijkgestemde mensen en werk met hen samen 

Er zijn vele mogelijkheden en plaatsen waar u zich kan inzetten 
en bij campagnes betrokken kan worden. Deze betreffen: 

Milieubescherming 

Alternatieve energie opwekking 

Wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid 

Organische landbouw 

Microfinanciering en alternatieve economische systemen 

ledere ander terrein, waarmee de greep, van de NV 

belangen op onze planeet verminderd kunnen worden 

• Stem met uw beurs 

Wees net zo zorgvuldig met het kiezen van uw politieke verte- 
genwoordigers, waarop u stemt, als met het geld, dat u uitgeeft. 
Waar u en waaraan u geld uitgeeft kan de wereld werkelijk ver- 
anderen. Bij voorbeeld: 

Door organisch gekweekt voedsel te kopen en uw stem uit 
te brengen tegen de handel van de chemische industrie in 
insecten bestrijdingsmiddelen 

Door een brandstof besparende auto te kopen brengt u een 
stem uit tegen de petrochemische industrie en vervuiling 
Door voor wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke 
gezondheid te kiezen, brengt u een stem uit tegen de 
farmaceutica handel in ziekten en haar monopolie op 
gezondheid. 285 Hoofdstuk 8 Platform voor een betere wereld 

De documentatie en analyses, die in dit boek vermeld worden, vor- 
men het lanceerplatform, waarop de mensheid een betere wereld 
kan bouwen. 

Twee jaar geleden zijn overlevenden van de concentratiekampen 
in Auschwitz bijeen gekomen om een nieuwe grondwet aan de re- 
geringen van Europa aan te bieden. Deze grondwet "Voor het Volk, 
door het Volk" beschreef de noodzaak om de belangen van het volk 
veilig te stellen tegen de hebzucht van de multinationals. 

Helaas werd deze historische oproep - gebracht als "Relay of Life" 
door een groep mensen met het hoogste morele gezag ter wereld - 
door de politieke leiders van Europa volstrekt genegeerd. Daaren- 
tegen gaven deze kortzichtige politici door de ondertekening van 
de "Machtigingswet van Lissabon" het groene licht aan een ontwik- 
keling, die het Europese continent in handen gaf van dezelfde 
bedrijfsbelangen, die verantwoordelijk waren voor twee wereldoor- 
logen. 

Gezien deze toestand hebben wij, de schrijvers van dit boek, be- 
sloten om deze oproep in dit boek op te nemen en dus als een po- 
litiek platform te verspreiden en als een vereiste om de democratie 
te behouden voor de komende generaties. Op de volgende bladzij- 
den leggen wij de historische oproep voor een "Verandering van 
het Leven" voor de opbouw van Europa - en uiteindelijk een Wereld 
- voor het Volk en door het Volk. In tegenstelling tot vele nationale 
en regionale politieke platformen, kan deze internationale oproep 
ondersteund worden door een overweldigende meerderheid van de 
volkeren van de wereld, omdat het een niet eerder vertoonde ge- 
loofwaardigheid en gezag heeft: De morele kracht van de overle- 
venden van de grofste misdaden tegen de mensheid, gecombineerd 
met de juiste analyse van de oorzaken van twee wereldoorlogen. 286 Relay Of Life Doorgeven van de herinnering - Doorgeven van het leven 

OPROEP VOOR EEN EUROPA VOOR 
HET VOLK VAN HET VOLK 

Inleiding 

Wij, de overlevenden van de Holocaust - bestempeld als slaven 

door de nummers die in ons lichaam werden gebrand in de 
Duitse Concentratiekampen - voelen dat de tijd snel voorbij gaat. 
De wereld begint steeds meer weerstand te bieden tegen onze ge- 
tuigenissen over de honger en ellende, over vernietiging, slaven- 
arbeid, over oorlog en haat en andere Nazi misdaden. 

Wij leefden om een groeiende bewustzijn te 

zien van een mooi idee voor een nieuw Europa. 

Dit Europa moest gebouwd worden op de herinneringen uit 

het verleden en om te dienen als een grondbeginsel 

voor een Europa voor het volk en van het volk. 

Wat wij echter zien zijn steeds verder gaande afwijkingen 

van dit grondbeginsel. In de geschiedenis van Europa waren 

de basale mensenrechten op gezondheid en leven, juist 

de rechten die het meest werden geschonden. 

Alleen al in de laatste eeuw kostten twee wereldoorlogen 

het leven van meer dan 100 miljoen mensen. In de cyclus 

van gebeurtenissen, die het beeld van Europa schiepen, steekt 

er één plaats uit als het symbool van foltering en dood: 

het Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. 

Honderdduizenden mannen en vrouwen vanuit geheel 
Europa gevangen in concentratiekampen verloren hun leven 
als slavenarbeiders uit naam van hebzuchtige multinationals. 287 Hoofdstuk 8 Erger nog, tienduizenden van hen verloren hun leven in 

zogenaamde medische experimenten, die op gevangenen 

werden uitgevoerd om daardoor patenten te kunnen verkrijgen 

op verschillenden medicijnen ten gunste van verschillende 

farmaceutische bedrijven binnen het IG Farben kartel. 

Tegenwoordig vindt de opbouw van een nieuw 
Europa plaats op een moment, waar wij, nog steeds onze getuige- 
nis afleggen met betrekking tot de gevolgen van de geringschat- 
ting voor mensenlevens en de behoeften van mensen. 

Onze levens werden gevormd in een tijdperk waarin een 

mensenleven geen waarde had en de slaaf alleen maar 

nodig was voor zijn arbeid. De onbeperkte eigenaars 

van een mensenleven waren niet zozeer de SS-ers, maar 

de robotten van geld en macht van IG Farben Auschwitz. 

Dat is waarom wij ons verantwoordelijk voelen voor 

het proces van opbouw van een nieuw Europa voor 

de mensen en door de mensen. 

Dit is geen resultaat van een politieke mening. 

Dit is onze oproep tot herinnering. 

Dit is onze oproep voor leven, 

Voor verstandig denken, 

Voor een Europa voor het volk van het volk, 

Voor doorgeven van herinnering, 

Voor een verandering van het bestaan. 

Wij mogen niet toestaan, dat deze verandering ophoudt, 

zelfs niet als, vanachter de gordijnen van een nieuw Europa, 

vreemde vermommingen opdoemen, die op de 

gezichten van IG Farben Auschwitz lijken. 288 Relay Of Life DE GRONDWET VAN DE BURGERS VAN EUROPA 

De meest fundamentele rechten van de mens zijn het recht 

op leven en gezondheid. Deze rechten worden niet alleen 

bedreigd door militaire conflicten, maar ook door de belangen 

van multinationals en hun toenemende pogingen om het 

menselijk lichaam en de kennis omtrent het lichaam uitte 

buiten als hun persoonlijke eigendom en bron van winsten. 

DAAROM KONDIGEN WIJ DE ONUITWISBARE 
RECHTEN AF VOOR IEDERE EUROPEAAN: 

HET RECHT OP GEZONDHEID 

Onze gezondheid en ons lichaam zijn de meest waardevolle goe- 
deren, die wij bezitten. Zij mogen niet gebruikt worden als een 
markt voor gepatenteerde medicijnen of elke andere vorm van 
vercommercialisering, leder zorgsysteem, dat gegrondvest is op 

deze grondbeginselen en deze bevordert, moet verboden worden. 

HET RECHT OP LEVEN 

Het genoom van de mens als de blauwdruk van het leven 

en de biologische basis voor ons bestaan, behoort aan 

de gehele mensheid toe. Pogingen om deze genetische 

code in bezit te krijgen met het doel deze te veranderen, 

te verkopen en het menselijk lichaam of delen 

daarvan te bewerken of te verkopen voor winst voor de 

multinationals, is illegaal en daarom verboden. 

HET RECHT OP NATUURLIJKVOEDSEL 

De genetische informatie van alle planten en het voedsel, 
dat al duizenden jaren op onze akkers en tuinen groeit behoort 
de hele mensheid toe. Bewerking en verandering van de geneti- 
sche code van planten met de bedoeling daarop patent te verkrij- 
gen en wereldwijde marktmonopolies te veroveren, houdt het 
gevaar in, dat onze voedselvoorziening onder de controle komt 
van NV belangen. Zoals bij gezondheid en leven leidt het mono- 
polie op voedsel tot controle over gehele leefgemeenschappen. 289 Hoofdstuk 8 DERGELIJKE WERKZAAMHEDEN ZIJN NIET GRONDWETTELIJK 

De reden waarom deze fundamentele mensenrechten 

niet wereldwijd zijn aangenomen en toegepast, is toe 

te schrijven aan de beginselen van het patenteren. 

Patenten zijn het economische gereedschap om de 

opbrengsten van investeringen voor hele industrieën op te 

voeren met inbegrip van de industrieën die rechtstreeks invloed 

hebben op het leven en de gezondheid van de mensen. 

LEVEN MAG NIET GEPATENTEERD WORDEN 

Om dit grondbeginsel kracht bij te zetten en om 

het leven en de gezondheid van deze en toekomstige 

generaties van Europeanen te beschermen, moeten patenten op 

het gebied van leven, gezondheid en voeding niet grondwettig 

verklaard worden. Wij doen een beroep op de BURGERS van 

Europa, om deze voorgestelde GRONDWET VAN BURGERS 

VAN EUROPA te ondersteunen met hun handtekeningen. 

HET DENKBEELD VAN EUROPA VOOR 
HET VOLK EN VAN HET VOLK 

De voorgestelde grondwet dient als een blauwdruk waarin 
fundamentele mensenrechten over heel Europa vastgelegd 

worden, inclusief het recht op een gezond milieu, 

eerbied voor de menselijke waardigheid en bescherming 

van sociale waarden. Wij doen deze oproep aan de 

burgers van Europa. Zij zijn de ware beschermers 

van de herinnering, die het historische geheugen 

voor vele generaties behoeden en doorgeven. 290 Relay Of Life Dit bewijsstuk is niet zo maar weer een hartstochtelijke oproep voor 
een betere wereld. De duidelijke analyse en de beknopte uitgangs- 
punten, die in dit document worden uitgestippeld, maken dat het 
voorbestemd is de hoeksteen te worden van een wereld, die binnen 
een mensenleven haalbaar is. 

• Deelnemen aan de 'Relay of Life' 

Als u, als persoon of organisatie een actieve rol wil spelen in 
de 'Relay of Life' beweging neem dan alstublieft contact met 
ons op. 

Wij hebben belangstelling voor de opbouw van een netwerk 
van mensen en organisaties, die betrokken zijn bij het versprei- 
den van de historische waarheid en het beëindigen van tiental- 
len jaren van wereldwijd bedrog. De informatie in dit boek en 
de daaraan gekoppelde verwijzingen vormen onze wegwijzer. 

U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: 
lnfo@dr-rath-foundation.org 291 Appendix Appendix Belangrijke websites 
voor verdere informatie 

www4.dr-rath-foundation.org 
Dr. Rath Health Foundation Dr. Rath Health Foundation is een non-profit organisatie gericht op 
de verbetering van de gezondheid van de mensen op een wereld- 
wijde schaal, door onderzoek, opleiding en de verdediging van de 
rechten van patiënten om natuurlijke geneeswijzen te kiezen. De 

wetenschappelijke ontdekkin- 
en van oprichter Dr. Matthias 
Rath, een baanbreker in onder- 
zoeken naar natuurlijke gezond- 
heid, bieden grote doorbraken 
in het op natuurlijke wijze 
behandelen van hart- en vaat- 
ziekten, kanker en andere ge- 
zondheidsproblemen. 
'IL«1*Y ■* Ltfte" frwH die AüEchiHfz ïiirinvon K-.viIjlj : : jl AJL 'jy tbc \<m s:üo' 
Ttb ■ iT.rr:i-±y.i*£fAi:i.".i Armnttimit 

:w: cjeii :il ui xkr.Ti:fc.ï:i ^ i: Iim iri l- lj: 
■ , -^.. , . . .r . . ■ -. . •■ ■ ri-i i-i i . i fy i ^> Ski Zuil Zijn visie, ondersteund door zijn uit- 
gebreide onderzoek, heeft het moge- 
lijk gemaakt om deze ziekten langs 
natuurlijke weg te bedwingen. Als 
gevolg daarvan heeft de Foundation 
een cruciale rol gespeeld in: het pro- 
moten van onderwijs in natuurlijke 
gezondheid en het bevorderen van 
gezondheidsrechten van mensen in 
de hele wereld. 

e_. m<- 


f •' .'PJr'VflBH 
. . 
fejIL.. - * . f 


flM Jf"" : r - •" wh f irt- j :.m;-H4 

.. 1 -..*-,. 
X!*-- -kw jltfcii rkwwmwir. P«r & -*iV' hnt* Cvr- 5*vot 


:n. | mi .rtiFwiif 


gsa 


* * 
• « 
_* 

:im- -rll-nn ïoJLir vilknl 'innP+il- 
.I:h H ün R^uii y " Uk. 'Bi..irfJ. EU' r*;i«lLi>[^ i-nrr- -k.- t.- i-m-y 294 Appendix www.eu-facts.org De historische documenten, die gepubliceerd worden op de EU- 
feiten website, bewijzen dat de blauwdruk voor de ondemocrati- 
sche EU Brussel, afkomstig is van de Nazileiders gedurende WO II. 
De publicatie van deze informa- 
tie betekent het begin van het 
einde van het ondemocratische 
experiment in Brussel. EU FACTS TTw roüts of th* ■ u Bru*sei& EU" ■-r Fii-mr ■pxi'vr" t l'AHÏI JOÜI. Mriia.nJ^niin.r; l»/II.L.rr_"limiljir + r 1 


■ ^ri.nr 


t I i J i 1 't.- d Ih i-mvi fcfl 1, II H, Ij |, i.kr «Hbrv^m, 


gppjftft 
- **k,rF.k ■■ 1 ^i-.;im-.-f v:i ■ ft, **> 


, . 


LI Ir* 
■ kdWmr ■■■■■•>« ■ ■<+ ■ InlVh 

.*-r '■■■.«!!■■ j-w."i r r <x- ■■:■! ■--■ ■ "-' EU F ACTS ■ r d ■ j|. T<ifi-i:-r«3:-i a- ti -hth-'-mtj wt^v i; ■:■ ti Ka :hlh 

\HIVE:^3L-l-SHH"HV:-H'L'ri IMIRL.' fhl'^THIM Vl 

iHXhrii3£'i 'M ril ■:■:-: n-:i rd yihtiiku e 1 -*! 'jriari 3J" 

■M É> hld TW-"fi tt-UÏ HkH lï-SLi: 4 h -: H 1 71 : 1 'Tl' 

-j-jmIi 3T :i*c: i.iïH-'irF-wc-.-Hix eIiv^wit c m -± r -ULTü Thutwt-: +*-^-:hii y" ■»!■->>. ii *j ?.''-■: ■»*».•■:> :ïlJi -h:h*:h ^ft wM-nA Irfl^- 

mrrs u xi- ■*■ ua-vri/c ih rp- 'nr h r'-aPF-ic: nu !■!■■■ fc>* b*m- 

■imilik w*. rtn+i r-:-H^i :+*i+:*l ra-ee- *■ W 1, eJj ^ *" 

|-^TK??r<--±|--rtriJi-«lï-Hil". 'I-HH1 ^F K-.-7-rïll ÏW Mkrfrrl.rf 

±i :-k:4: Ll-h 'ïi- J Lf-:-M-| .f ic-ii n :-r*| r^T-ii-: a*nrT^Aafcv _k.- KPK PW. •*■ -■■ 7ri Ivrn i'l-u Tr -nKFI " 

* IJ QJtTTK«:]:-3« "-i » ^ir** ^i*:J t-m 

* T-" iifdCwttta:: fc -Jp-^fci 
■*■ -i ^ T'^-Br.irfi nr^*v 

* *■>■ iMrrt-r:rr --ai e J-itri hh 

■+ E: Jwt.iJH ij f-?v THrft f i ^tff tw' 

* 'ïr.rrKriri e m pjtjv Trif^ ii Jstjr ■tht h 

* -■< >"■■* m>^i i:- :■< r» i* ju ^tt-i «-icjik 

-■< -ti mm E. k*t:h -■: --H <-xijti s^hilfcr ruti 
w]-:.r:-.H ■ :krad:v ::--:-hk-- i-h -t ih-hi w:u Iïh 

* j-M i Li -ÉLHii iv-anittrahn-irii-Hi i'Likï i;- 

P 
,,r < -,r-, k- ..-Jhri 


295 Appendix www.eu-referendum.org 

Het Europese Referendum Initiatief 

Het Europese Referendum Initiatief is een campagne voor burgers 
om een stemrecht te hebben in een referendum, wanneer belang- 
rijke wettelijke veranderingen, die hen beïnvloeden, worden geno- 
men op nationaal of Europees niveau. Momenteel vormen de 
volgende acties een deel van het initiatief: een petitie voor een Eu- 
ropa voor het volk, door het volk, een petitie om het zogenaamde 

Verdrag van Lissabon te ver- 
werpen, en een petitie voor 
een referendum over na- 
tuurlijke geneesmiddelen. 
Tot nu toe hebben meer dan 
een kwart miljoen mensen 
in geheel Europa deze peti- 
ties ondertekend. 
www.health-peace-justice.org 

Het Internationale Verbond voor Gezondheid, 
Vrede en Sociale Rechtvaardigheid 

Het Internationale Verbond voor Gezondheid, Vrede en Sociale 
Rechtvaardigheid is een wereldwijde beweging, die als doel heeft 
een gezonde, vredige en rechtvaardige wereld te vormen door men- 
sen van alle nationaliteiten, rassen, 
beschavingen en geloofsovertuigin- 
gen te verenigen in een poging om 
samen deze doelen te bereiken. Het 
nodigt alle personen en organisaties 
(zowel nationaal als internationaal) 
uit zich erbij aan te sluiten en samen 
te werken voor een betere wereld. 
Ih nv-p-if^ 4riH-:> k' l.-H-.l IK» 
b-E. UUHy Lkrt.Llf.iIrfejtllj.rl'.ll ■ _-■_-: W fw»; ii-He-ii i3i-t-'i<:— :- J : .V'-'rJ :> ±i ■ .- '■■ ,!■■ ■ ■- -*i - .'■ «■ai'-tmfc- 296 Appendix www.nuremberg-tribunal.org 

Het NT-2 project: Oproep voor een tweede Nürnberg Tribunaal in Al Lï-i i.k &tiBB3Btt#: ■JJ la i üxmJ H-mj-tju/ IrüiE. PW%t 


Éb^flte^^diJSI 
^p ^ 


Liu iMU 


™m,™*- 


-J.F. -1 -k |U 


h _- -- i<jii — "[Tij- J ' ■#_- rf r >■>.■>. jéi 


■h\w 


ÏU.V-^rn.Uff-M-H! r:«.i: ■"! li-J-HIH -rrX'3:- rj. 1 *-!■?:.> 

r,- ^r-i»iè*w.i^ii*. W i — 


«MM 


m ■ _-■■■.•■ -*..r .•xWk.U i i »è_ jm ■ ■. *.— JT 1 1 i Het oorspronkelijke Nürnberg Tri- 
bunaal was een onderdeel van de 
pogingen van de Verenigde Staten 
en andere geallieerde regeringen, 
om de verantwoordelijkheid voor 
WO II vast te stellen en diegenen, 
die misdaden tegen de mensheid 
hadden begaan ter verantwoording 
te roepen. Tussen 1945 en 1948 
vonden verschillende van deze pro- 
cessen in de Duitse stad Nürnberg 
plaats. Het belangrijkste proces daarvan was de zaak tegen het olie- 
en farmaceutische kartel IG Farben. De directeuren van dit kartel waren 
volgens de Amerikaanse hoofdaanklager TelfordTay lor, de voornaamste 
oorlogsmisdadigers, zonder hen was WO II niet mogelijk geweest. Hoe 
dan ook, terwijl het oorspronkelijke Tribunaal IG Farben ter verant- 
woording riep, was het slechts gedeeltelijk gelukt om hun misdaden te 
stoppen. Slechts enkele jaren na de beëindiging van de processen, 
was de oorsprong van het chemische kartel alweer spoedig hersteld. 

Sindsdien, heeft de misleidende verkoop van dure, vaak dodelijke far- 
maceutische medicijnen, geleid tot het ontstaan van multi-miljoenen 
dollar markten, die gebaseerd zijn op uitbreiding in plaats van uit- 
roeiing van ziekten. Dus terwijl zij doen alsof ze oplossingen zoeken 
voor de meest endemische ziekten in de wereld, floreert de farma- 
ceutische industrie van de uitbuiting van ziekten om winst te maken. 
Erger nog, deze industrie negeert, verbergt en bemoeilijkt de toepas- 
sing van effectieve, veilige en wetenschappelijk bewezen natuurlijke 
genezingsmethoden, die grotendeels in staat zijn de voornaamste en- 
demische ziekten in de wereld uit te roeien. Het NT-2 project richt 
zich er daarom op een tweede 'Nürnberg Tribunaal' van de grond te 
krijgen als een poging om zeker te stellen, dat de misdaden van het 
chemie kartel eindelijk voor eens en voor altijd zullen stoppen. 297 Appendix www.profit-over-life.org Na 60 jaar stilte opent het Profit 
Over Life online archief de offi- 
ciële documenten van het Nürn- 
berg Oorlog Tribunaal tegen IG 
Farben, de grootste chemisch / 
farmaceutische multinational van 
de eerste helft van de Twintigste 
Eeuw. De tienduizenden docu- 
menten die het archief bevat, 
stellen op ondubbelzinnige wijze 
vast, dat WO II - een oorlog die 
meer dan 60 miljoen mensenlevens kostte - werd bedacht en gefi- 
nancierd door het IG Farben kartel, dat in die tijd bestond uit Bayer, 
BASF, Hoechst en anderen. 
Studenten, leraren, wetenschap- 
pelijke onderzoekers, politici en 
miljoenen mensen wereldwijd, 
zijn daarom uitgenodigd om van 
dit archief gebruik te maken, om 
een beter begrip te krijgen van 
de geschiedenis. Dit is vooral 
van belang, omdat multinatio- 
nale bedrijfsbelangen tot op de 
dag van vandaag nog steeds 
doorgaan met het gebruik van 
militaire macht om hun wereld- 
wijde doelen te bereiken. 
298 www.reject-the-eu.co.uk Appendix 
JU tafefMWWÉffeff F.F."-ii-i.i'.ni-. k-*h ■-. m -.*■: -y :-h- i:-a'-i 
.. 'J. . -i ta. '.ah 1 ..ik. .1 ■h.'-.i.-.lu.'..'.''.miL'rrr>.n.' ■■ 

Al hv.-bi I - "-J f h -r - h ■■ i *- '■ U|Hn 

T» ■■--■■-. -k- «I - 'i-i-j, f**-.- n IJl ■. -ik- ■•■— ■ *jl- ■■— H *.- ,|... •bl.^Al Voor de inwoners van het Ver- 
enigd Koninkrijk is de ontmaske- 
ring van de Nazi wortels van de 
EU Brussel een bijzondere aan- 
tijging. Na voorheen twee keer - 
in WO I en in WO II - een door- 
slaggevende rol te hebben ge- 
speeld om Europa te redden van 
overgenomen te worden door het 
olie en farmacie kartel en haar 
politieke aandeelhouders, wor- 
den zij nu geconfronteerd met de 
mogelijkheid dat de grote men- 
senoffers van hun landgenoten voor niets zijn geweest. Met hun on- 
derwerping aan het Verdrag van Lissabon en de EU Brussel, komen 
de levens van de huidige zestig miljoen Britten en hun volgende ge- 
neraties onder het juk van dezelfde belangen, die al twee keer eerder 
geprobeerd hebben het Verenigd Koninkrijk te veroveren. 

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden daarom dringend ver- 
zocht om te helpen de informatie van de Reject the EU! Website 
onder hun familie, vrienden, kennissen, collega's te verspreiden en 
bovendien hun politieke vertegenwoordigers op plaatselijk, regio- 
naal, nationaal en Europees niveau, ermee te confronteren. 299 Appendix www.relay-of-life.org KÜLAV OF iltfc £ jsc -i'^-.ï Eurvlvurs Proposs 
ClDnstitutfDn *bf N^iv bur-apc -..n- ■ -j .. .™. ■. r .■ .■ urriir. K>>. h ■-■ fe-ul m .rri -iri-_ 
Krjir ■■ i-rir rif- ■ _ ■■— .■ ■■ ■ -n -_--._-. •-^ ri-p^rii.l i> L- I ijl 

■iji.. t»fc I I _..!-.T.-.VLl.fa . Ii.lu— .■ — .-. .... — ..._.■ I ■ J.KP- U trl-rf-i ■:. -H.-* '.T.l. I ■:.. : ^v,- r. ■■ W I f|»'bHU pi :^-K*-:h-« M-»-3H- a-: :. pm ■ ■■:■ hw '*■»/. h ■»• w« De website Relay of Life be- 
schrijft hoe op 13 november 
2007 meer dan 30 overleven- 
den van het vernietigingskamp 
Auschwitz en andere Nazi con- 
centratiekampen in Polen bijeen 
kwamen voor een eendaagse 
conferentie. Uitgaande van hun 
unieke morele geloof, besloot 
deze zeer bijzondere groep 
mensen hun gewicht in de 
schaal te leggen bij de discussie over de toekomst van Europa. In 
een plechtige samenkomst deelden deze "overlevenden van de hel 
op aarde" hun ervaringen uit het verleden en stelden ook een 
grondwet op voor een "Europa voor het Volk, van het Volk". De conferentie werd mede ge- 
organiseerd door de 'Dr. Rath 
Health Foundation' de non-pro- 
fit organisatie, die heeft meege- 
werkt aan de ontmaskering van 
de bedrieglijke aard van de far- 
maceutische handel met betrek- 
king tot ziekte en die heeft 
bewezen dat de stuwende 
kracht achter deze industrie, 
zowel in WO II als heden, 'winst 
boven leven' is. r r i \ v ov il i- e 


T«Vf*wnlilp Qt taitltwitk iurA m 
il VU 
f^H 


**!-— 


, 


■=»-- -» 


E-.il >h ïrarts *: ■■: ■. 
-MPM-ik -".■ -i:--h ik i ikï-:*:- f ■*:■■»■■■■ 
i:-1^t>h , i* ■ nl--<lwL.>'tariMni ■-* :a«:.H-i -i-Prn-: :4+c> 
-fi-rhïh;! "■^ | *("< l -F'>y^f nrw 1^w --i W4'?""H" Mat 

-■m i si 'Jii'r 1- k.-.i-vi rw i.-it-m- • h-.uH-.-a -a-.-J-n r -i .-■ km 


"■-'■■ 


■«.- !-.-*■ r. -ir- Ih-ri.-- fa B-m h^_->. ■_ -*■"■- 'T. l-r.-tm-.- ^r w ■• 
i"lnl -vi i -..Td - ^ ^ <— 1 -. . <• i P- ' '*»■ + ■ ■— h* . «Mi 

■É n ■— i^-.fa 1 ■ .k.i,Hr»r^J r l Hrii » |l IM | ■ h L ri 
|ihrf- nii L 1 [■ > H .ri ir -hl 1 Mi -rifclll i-m -rl ■ i fa>! -— -mi ril 

ri-t hijpiimh i 1. Ijx. KU1 >jl.t_jJL I *■- iTUt 
.^i..*.^.'..u.ip.lhii l IW.ii ., 
>. ' i ■ i ar., n r h r rr.rl-r.d - ri.J». . i n -. . ■ ■ j H-ki J ■ m 1 r'. , t.-i. 
Jii.uu 1 ... J-I.!.- .11 il -..' ■■.. ÏVd il»f ,-riK Ui . ililllHIH ¥ »■ '■ 

Als waardering voor dit werk kreeg de Foundation van de overle- 
venden van Auschwitz het "Relay of Life", met de symbolische 
vraag om Auschwitz in de toekomst te blijven herdenken. 300